Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

NN 146/2013 (9.12.2013.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

3120

Na osnovi članka 20. stavka 9., a u vezi s člankom 157. točkom 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13. i 137/13.), članka 17. Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept (»Narodne novine« broj 86/16. i 90/13.) i članka 26. točke 11. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 47. sjednici održanoj 27. studenoga 2013. godine donijelo je

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU PROPISIVANJA I IZDAVANJA LIJEKOVA NA RECEPT

Članak 1.

U Pravilniku o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (»Narodne novine« broj 17/09., 46/09., 4/10., 13/10., 110/10., 131/10., 1/11., 16/11., 52/11. i 129/13.) u članku 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»U slučaju da osigurana osoba želi recept realizirati u drugoj državi članici Europske unije, izabrani doktor iz stavka 1. ovoga članka lijekove propisuje na tiskanicama recepata iz članka 5. ovog Pravilnika, uz naznaku propisanog lijeka prema međunarodnom uobičajenom imenu – INN.«

Dosadašnji stavci 4. i 5., postaju stavci 5. i 6.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/13-01/354

Urbroj: 338-01-01-13-1

Zagreb, 27. studenoga 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.