Odluka o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu

NN 147/2013 (10.12.2013.), Odluka o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu

HRVATSKA NARODNA BANKA

3126

Na temelju članka 43. stavka 2. točke 9. i članka 86. stavka 1. i 3. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« broj 75/2008. i 54/2013.), članka 111. stavka 2. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine« broj 133/2009. i 136/2012.) i članka 70. stavka 1. Zakona o elektroničkom novcu (»Narodne novine« broj 117/2008., 74/2009., 153/2009., 108/2012. i 54/2013.), guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O OBVEZI DOSTAVLJANJA PODATAKA O PLATNOM PROMETU I ELEKTRONIČKOM NOVCU

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se obveza izvještavanja Hrvatske narodne banke o podacima u vezi s platnim prometom i elektroničkim novcem te sadržaj, način i rokovi tog izvještavanja.

Članak 2.

Obveznici izvještavanja po ovoj Odluci (u nastavku teksta: izvještajni obveznici) su:

1. kreditna institucija (banka i štedna banka) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u nastavku teksta: RH),

2. institucija za elektronički novac sa sjedištem u RH,

3. institucija za platni promet sa sjedištem u RH,

4. podružnica kreditne institucije (podružnica banke) iz treće države sa sjedištem u RH,

5. podružnica institucije za elektronički novac iz treće države sa sjedištem u RH,

6. podružnica kreditne institucije iz države članice sa sjedištem u RH,

7. podružnica institucije za elektronički novac iz države članice sa sjedištem u RH,

8. podružnica institucije za platni promet iz države članice sa sjedištem u RH,

9. zastupnici pružatelja platnih usluga iz druge države članice sa sjedištem u RH, preko kojih ti pružatelji platnih usluga pružaju platne usluge u RH ako ti zastupnici ujedno imaju odobrenje za pružanje platnih usluga,

10. Financijska agencija.

Članak 3.

(1) Izvještajni obveznici izvještavaju Hrvatsku narodnu banku sukladno Uputi o načinu prikupljanja i sastavljanja te obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (u daljnjem tekstu: Uputa) i Uputi za izradu i dostavljanje datoteke sa statističkim podacima platnog prometa i elektroničkog novca (u daljnjem tekstu: SPPR Uputa).

(2) Uputa i SPPR Uputa sastavni su dio ove Odluke.

(3) Smatra se da su izvještajni obveznici uredno dostavili podatke koji su predmet ove Odluke:

– ako su podaci zaprimljeni u Hrvatskoj narodnoj banci u rokovima propisanim člankom 4. ove Odluke i SPPR Uputom i

– ako su svi podaci zadovoljili kontrole i pravila propisana Uputom i SPPR Uputom.

Članak 4.

(1) Izvještajno razdoblje traje od prvog do posljednjeg dana kalendarskog mjeseca.

(2) Izvještajni obveznici dužni su sastaviti i dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci podatke najkasnije do dvadesetog kalendarskog dana u mjesecu koji slijedi nakon isteka izvještajnog razdoblja.

(3) Kada je dvadeseti dan u mjesecu subota, nedjelja ili blagdan, rok za dostavljanje podataka produžuje se na prvi sljedeći radni dan.

Članak 5.

Kod izvještavanja o platnim instrumentima (platne kartice i elektronički novac) izvještajni obveznici dužni su Hrvatskoj narodnoj banci kod uvođenja novog platnog instrumenta i pri svakoj promjeni funkcije, obilježja i/ili karakteristike platnog instrumenta dostaviti popunjen Obrazac 1. iz Upute i to trideset dana prije počeka izvještajnog razdoblja u kojem će platni instrument biti izdan ili u kojem će se promjena početi primjenjivati.

Članak 6.

(1) Podatke prikupljene izvještajima sastavljenim i dostavljenim temeljem ove Odluke Hrvatska narodna banka koristi u statističke svrhe.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka podatke koje sastavljaju i dostavljaju izvještajni obveznici iz članka 2. točke 2., 3. i 5., a koji se koriste za izračun jamstvenog kapitala, zaštite sredstava korisnika platnih usluga i zaštite sredstava imatelja elektroničkog novca, Hrvatska narodna banka može koristiti i za potrebe nadzora nad tim izvještajnim obveznicima.

Članak 7.

(1) Podaci zaprimljeni od izvještajnog obveznika temeljem ove Odluke su povjerljivi.

(2) Podatke iz stavka 1. ovog članka Hrvatska narodna banka može učiniti javno dostupnima samo u agregiranom obliku.

(3) Podatke iz stavka 1. ovog članka koji se istovremeno koriste i za potrebe nadzora, Hrvatska narodna banka može učiniti dostupnim trećim osobama samo u slučajevima i pod uvjetima određenim Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci.

(4) Iznimno od stavka 2. i 3. ovog članka, Hrvatska narodna banka može podatke iz stavka 1. ovog članka učiniti javno dostupnim ili dostupnim trećim osobama uz prethodnu pisanu suglasnost izvještajnih obveznika na kojeg se ti podaci odnose za takvo davanje podataka.

Članak 8.

(1) Prvo izvještajno razdoblje na temelju ove Odluke, započinje 1. siječnja 2014.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, izvještajnom obvezniku iz članka 2. točke 1. do 5. prvo izvještajno razdoblje započinje istekom šest mjeseci računajući od prvog dana u mjesecu u kojem mu je izdano prvo odobrenje za pružanje platnih usluga i/ili za izdavanje elektroničkog novca.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti »Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o podacima platnog prometa« (»Narodne novine« broj 189/2004., 127/2009.).

Članak 10.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

O.br. 301-020/11-13/BV

Zagreb, 29. studenoga 2013.

Guverner
Hrvatske narodne banke
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.


147 10.12.2013 Odluka o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu 147 10.12.2013 Odluka o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu 147 10.12.2013 Odluka o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu 147 10.12.2013 Odluka o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu 147 10.12.2013 Odluka o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu