Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

NN 148/2013 (11.12.2013.), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

HRVATSKI SABOR

3135

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 850/2004 O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA

Proglašavam Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. studenoga 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/261

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 4. prosinca 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 850/2004 O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela za provedbu sljedećih akata Europske unije:

– Uredbe (EZ) br. 850/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 79/117/EEZ (SL L 158, 30. 4. 2004.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 850/2004)

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 1195/2006 od 18. srpnja 2006. kojom se dopunjuje Dodatak IV. Uredbe (EZ) br. 850/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (SL L 217, 8. 8. 2006.)

– Uredbe Vijeća (EZ) br. 172/2007 od 16. veljače 2007. o izmjenama i dopunama Dodatka V. Uredbe (EZ) br. 850/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (SL L 55, 23. 2. 2007.)

– Uredbe Komisije (EZ) br. 323/2007 od 26. ožujka 2007. o izmjenama i dopunama Dodatka V. Uredbe (EZ) br. 850/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima te o izmjenama i dopunama Direktive 79/117/EEZ (SL L 85, 27. 3. 2007.)

– Uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća (EZ) br. 219/2009 od 11. ožujka 2009. o prihvaćanju brojnih instrumenata vezanih uz članak 251. Ugovora s Odlukom vijeća 1999/468/EZ vezano na regulatornu proceduru ispitivanja, prihvaćanje regulatorne procedure vezano uz ispitivanje – Drugi dio (SL L 87, 31. 3. 2007.)

– Uredbe Komisije (EZ) br. 304/2009 od 26. ožujka 2007. o izmjenama i dopunama Dodataka IV. i V. Uredbe (EZ) br. 850/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća vezano uz obradu otpada koji sadrži postojane organske onečišćujuće tvari iz toplinskih i metalurških proizvodnih procesa ili tretiranje/upravljanje otpada/otpadom koji sadrži postojane organske onečišćujuće tvari u termičkim i metalurškim proizvodnim procesima (SL L 96, 27. 3. 2007.)

– Uredbe Komisije (EU) br. 756/2010 od 24. kolovoza 2010. koja dopunjuje Uredbu (EZ) br. 850/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima vezano uz Dodatke IV. i V. (SL L 223, 25. 8. 2010.)

– Uredbe Komisije (EU) br. 757/2010 od 24. kolovoza 2010. koja dopunjuje Uredbu (EZ) br. 850/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima vezano uz Dodatke I. i III. (SL L 223, 25. 8. 2010.)

– Uredbe Komisije (EU) br. 519/2012 od 19. lipnja 2012. koja dopunjuje Uredbu (EZ) br. 850/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima vezano uz Dodatak I. (SL L 159, 20. 6. 2012.)

– Odluke Komisije od 2. listopada 2007. o utvrđivanju zajedničkog obrasca za dostavu podataka i informacija u skladu s Uredbom (EZ) br. 850/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (objavljeno pod brojem dokumenta C(2007) 4409) (2007/639/EZ) (SL L 258, 4. 10. 2007.).

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u aktima Europske unije iz članka 1. ovoga Zakona u provedbi Uredbe 850/2004/EZ i ovoga Zakona.

II. NADLEŽNA TIJELA I NJIHOVE NADLEŽNOSTI

Nadležna tijela

Članak 3.

(1) Nadležna tijela za provedbu akata Europske unije iz članka 1. ovoga Zakona i ovoga Zakona su središnja tijela državne uprave nadležna za zaštitu okoliša, zdravlje, poljoprivredu, gospodarstvo, vodno gospodarstvo, šumarstvo i veterinarstvo.

(2) Nadležna tijela iz stavka 1. ovoga članka u provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 i ovoga Zakona surađuju s Agencijom za zaštitu okoliša, Hrvatskim zavodom za toksikologiju i antidoping, Hrvatskim vodama, Hrvatskim šumama d.o.o., Hrvatskim šumarskim institutom i Hrvatskim centrom za poljoprivredu, hranu i selo – Zavodom za zaštitu bilja.

(3) Za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije donesenih na temelju Uredbe (EZ) br. 850/2004 ministar nadležan za poslove zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: ministar) donosi prema potrebi pravilnike, naredbe ili naputke u suradnji s ostalim središnjim tijelima nadležnim za provedbu Uredbe (EZ) br. 850/2004.

(4) Ministar će, u suradnji s ostalim nadležnim tijelima pravilnicima, naredbama i naputcima uređivati pitanja koja nisu posebno uređena Uredbom (EZ) br. 850/2004 u mjeri potrebnoj za njezinu učinkovitu provedbu.

Zadaće nadležnih tijela

Članak 4.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za zdravlje u svrhu provedbe Uredbe (EZ) br. 850/2004 obavlja sljedeće poslove:

1. sudjeluje s Europskom komisijom i drugim državama članicama u provedbi aktivnosti sukladno članku 3. Uredbe (EZ) br. 850/2004 i izvještava o iznimkama sukladno članku 4. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 850/2004

2. nadzire uporabu i upravljanje prijavljenim zalihama za tvari iz Dodataka I. i II. sukladno članku 5. stavcima 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 850/2004

3. jednom godišnje izrađuje i dostavlja Europskoj komisiji informacije sukladno članku 12. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 850/2004

4. svake tri godine izrađuje i dostavlja Agenciji za zaštitu okoliša informacije sukladno članku 12. stavku 3. (a) Uredbe (EZ) br. 850/2004

5. razmjenjuje informacije s Europskom komisijom i državama članicama, te trećim državama sukladno članku 10. Uredbe (EZ) br. 850/2004

6. surađuje u davanju tehničke pomoći državama u razvoju sukladno članku 11. Uredbe (EZ) br. 850/2004.

(2) Središnje tijelo iz stavka 1. ovoga članka surađuje s Hrvatskim zavodom za toksikologiju i antidoping i Agencijom za zaštitu okoliša u provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004.

Članak 5.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za poljoprivredu u svrhu provedbe Uredbe (EZ) br. 850/2004 obavlja sljedeće poslove:

1. sudjeluje s Europskom komisijom i drugim državama članicama u uspostavi programa praćenja onečišćenja tla sukladno članku 9. Uredbe (EZ) br. 850/2004

2. razmjenjuje informacije s Europskom komisijom i državama članicama te trećim državama sukladno članku 10. Uredbe (EZ) br. 850/2004

3. surađuje u davanju tehničke pomoći državama u razvoju sukladno članku 11. Uredbe (EZ) br. 850/2004.

(2) Središnje tijelo državne uprave nadležno za vodno gospodarstvo za provedbu Uredbe (EZ) br. 850/2004 obavlja sljedeće poslove:

1. sudjeluje s Europskom komisijom i drugim državama članicama u uspostavi programa praćenja stanja voda sukladno članku 9. Uredbe (EZ) br. 850/2004

2. razmjenjuje informacije s Europskom komisijom i državama članicama te trećim državama sukladno članku 10. Uredbe (EZ) br. 850/2004

3. surađuje u davanju tehničke pomoći državama u razvoju sukladno članku 11. Uredbe (EZ) br. 850/2004.

(3) Središnje tijelo iz stavaka 1. i 2. ovoga članka surađuje s Hrvatskim vodama, Hrvatskim šumama d.o.o., Hrvatskim šumarskim institutom, Hrvatskim centrom za poljoprivredu, hranu i selo – Zavodom za zaštitu bilja i Agencijom za zaštitu okoliša u provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004.

Članak 6.

Središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo u svrhu provedbe Uredbe (EZ) br. 850/2004 obavlja sljedeće poslove:

1. razmjenjuje informacije s Europskom komisijom, državama članicama i trećim državama sukladno članku 10. Uredbe (EZ) br. 850/2004

2. surađuje u davanju tehničke pomoći državama u razvoju sukladno članku 11. Uredbe (EZ) br. 850/2004.

Članak 7.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša u svrhu provedbe Uredbe (EZ) br. 850/2004 obavlja sljedeće poslove:

1. nadzire uporabu i upravljanje prijavljenim zalihama sukladno članku 5. stavcima 1. i 3. Uredbe (EZ) br. 850/2004

2. izrađuje i dostavlja akcijski plan za smanjenje ispuštanja u sastavnice okoliša Europskoj komisiji i drugim državama članicama sukladno članku 6. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 850/2004

3. izdaje okolišnu dozvolu prema propisu kojim se uređuje zaštita okoliša uzimajući u obzir odredbu članka 6. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 850/2004

4. izdaje dozvolu za gospodarenje otpadom prema propisu kojim se uređuje gospodarenje otpadom, uzimajući u obzir odredbe članka 7. Uredbe (EZ) br. 850/2004

5. prati provođenje mjera gospodarenja otpadom sukladno članku 7. Uredbe (EZ) br. 850/2004

6. razmjenjuje informacije o sadržaju provedbenih planova i izrađene planove dostavlja Europskoj komisiji i drugim državama članicama sukladno članku 8. Uredbe (EZ) br. 850/2004

7. sudjeluje s Europskom komisijom i drugim državama članicama u uspostavi programa praćenja okoliša sukladno članku 9. Uredbe (EZ) br. 850/2004

8. razmjenjuje informacije s Europskom komisijom i državama članicama te trećim državama sukladno članku 10. Uredbe (EZ) br. 850/2004

9. surađuje u davanju tehničke pomoći državama u razvoju sukladno članku 11. Uredbe (EZ) br. 850/2004.

(2) Središnje tijelo iz stavka 1. ovoga članka surađuje sa svim središnjim tijelima državne uprave iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona i Hrvatskim zavodom za toksikologiju i antidoping i Agencijom za zaštitu okoliša u provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004.

(3) Središnja tijela državne uprave iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona dužna su pravodobno i bez naknade dostaviti podatke iz svoje nadležnosti koji su potrebni za ispunjavanje obveza iz članka 12. stavaka 1. i 3. Uredbe (EZ) br. 850/2004 Agenciji za zaštitu okoliša.

Izvješćivanje

Članak 8.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za zdravlje dostavlja jednom godišnje Europskoj komisiji informacije sukladno članku 12. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 850/2004.

(2) Agencija za zaštitu okoliša vodi Informacijski sustav zaštite okoliša koji između ostalog sadrži i podatke za ispunjavanje obveza propisanih člankom 6. stavkom 1. i člankom 9. Uredbe (EZ) br. 850/2004, a vezano uz praćenje onečišćujućih tvari u okolišu iz Dodatka III. Uredbe (EZ) br. 850/2004.

(3) Agencija za zaštitu okoliša svake tri godine dostavlja Europskoj komisiji informacije sukladno članku 12. stavcima 1. i 3. Uredbe (EZ) br. 850/2004.

III. NADZOR

Upravni nadzor

Članak 9.

Upravni nadzor nad primjenom Uredbe (EZ) br. 850/2004 i ovoga Zakona obavljaju središnja tijela državne uprave iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona svaki u okviru svoje nadležnosti.

Inspekcijski nadzor

Članak 10.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EZ) br. 850/2004 i ovoga Zakona obavljaju sanitarni inspektori sukladno propisima kojima je uređen djelokrug i ovlasti sanitarne inspekcije te nadzor nad opasnim kemikalijama sukladno propisima kojima se uređuju kemikalije.

Članak 11.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EZ) br. 850/2004 i ovoga Zakona obavljaju veterinarski inspektori sukladno propisima kojima je uređen djelokrug i ovlasti veterinarske inspekcije sukladno propisima kojima se uređuje upravno područje veterinarsko-medicinskih proizvoda.

Članak 12.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EZ) br. 850/2004 i ovoga Zakona obavljaju državni vodopravni inspektori za vode sukladno propisima kojima je uređen djelokrug i ovlasti inspekcije sukladno propisima kojima se uređuje zaštita voda.

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EZ) br. 850/2004 i ovoga Zakona obavljaju poljoprivredni inspektori sukladno propisima kojima je uređen djelokrug i ovlasti inspekcije za nadzor stavljanja na tržište sredstava za zaštitu bilja.

(3) Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EZ) br. 850/2004 i ovoga Zakona obavljaju fitosanitarni inspektori sukladno propisima kojima je uređen djelokrug i ovlasti inspekcije nadzora nad uvozom sredstava za zaštitu bilja.

Članak 13.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EZ) br. 850/2004 i ovoga Zakona glede gospodarenja otpadom, praćenje provedbe obveza iz okolišne dozvole i praćenja ispuštanja postojanih organskih onečišćujućih tvari u zrak obavljaju inspektori zaštite okoliša sukladno propisima kojima je uređen djelokrug i ovlasti inspekcije zaštite okoliša sukladno propisima iz područja zaštite okoliša.

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– proizvodi, stavlja na tržište i upotrebljava tvari navedene u Dodatku I. Uredbe (EZ) br. 850/2004, zasebno, u proizvodima ili kao sastavni dio proizvoda, izuzev primjene sukladno članku 4. Uredbe (EZ) br. 850/2004 (članak 3. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 850/2004)

– ne upravlja sa zalihama koje sadrže bilo koju od tvari iz Dodatka I. ili Dodatka II. Uredbe (EZ) br. 850/2004, zasebno ili u proizvodima kao da se radi o otpadu sukladno članku 7. Uredbe (EZ) br. 850/2004 (članak 5. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 850/2004)

– je posjednik otpada, a ne poduzme sve razumne mjere da, kada je to moguće, izbjegne onečišćenje toga otpada tvarima iz Dodatka IV. Uredbe (EZ) br. 850/2004 (članak 7. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 850/2004)

– je posjednik otpada, koji se sastoji, sadrži ili je onečišćen bilo kojom tvari iz Dodatka IV. Uredbe (EZ) br. 850/2004, a ne zbrine ili oporabi ga bez odlaganja u skladu s Dodatkom V. 1. dijelom Uredbe (EZ) br. 850/2004, na način koji osigurava da se sadržaj postojanih organskih onečišćujućih tvari uništi, odnosno nepovratno transformira, tako da preostali otpad i ispuštene tvari ne pokazuju svojstva postojanih organskih onečišćujućih tvari, osim u slučajevima propisanim odredbama članka 7. stavka 4. podstavaka a i b Uredbe (EZ) br. 850/2004 (članak 7. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 850/2004)

– provodi postupke kojima zbrinjava ili oporabljuje, odnosno provodi postupke koji mogu dovesti do oporabe, recikliranja, regeneracije ili ponovne uporabe tvari iz Dodatka IV. Uredbe (EZ) br. 850/2004 (članak 7. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 850/2004).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 7000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Članak 15.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne dostavi središnjem tijelu državne uprave nadležnom za zdravlje informacije o prirodi i veličini zalihe, mase veće od 50 kilograma, koja se sastoji ili sadrži bilo koju tvar iz Dodatka I. ili Dodatka II. Uredbe (EZ) br. 850/2004 čija je uporaba dozvoljena, sukladno članku 5. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 850/2004.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 7000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako je prekršaj iz stavka 1. ovoga članka počinila u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/286

Zagreb, 29. studenoga 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.