Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

NN 148/2013 (11.12.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

HRVATSKI SABOR

3138

Na temelju članka 89. Ustava Republike hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. studenoga 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/262

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 4. prosinca 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 73/13. i 99/13.) u članku 34. stavku 1. prva rečenica mijenja se i glasi: »Porezna osnovica kod stjecanja dobara unutar Europske unije utvrđuje se temeljem istih elemenata iz članka 33. ovoga Zakona koji se koriste za određivanje porezne osnovice za isporuke istih dobara u tuzemstvu.«.

Članak 2.

U članku 38. stavku 2. točka g) mijenja se i glasi:

»g) novine novinskog nakladnika koji ima statut medija, otisnute na papiru koje izlaze dnevno, osim onih koje u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju,«.

U stavku 3. brojka: »10« zamjenjuje se brojkom: »13«.

Točka c) mijenja se i glasi:

»c) novine i časopise novinskog nakladnika koji ima statut medija te novine i časopise nakladnika za koje ne postoji obveza donošenja statuta medija prema posebnom propisu, osim onih iz stavka 2. točke g) ovoga članka, otisnute na papiru koji izlaze periodično te osim onih koji u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju,«.

U točki h) zarez se zamjenjuje točkom.

Točka i) briše se.

Članak 3.

U članku 48. stavku 1. točki a) zarez se zamjenjuje točkom i dodaje rečenica koja glasi: »Ako se dobra ne otpremaju iz Republike Hrvatske, oslobođenje od PDV-a ostvaruje se zahtjevom za povrat PDV-a,«.

Točka c) mijenja se i glasi:

»c) isporuke dobara ili obavljanje usluga međunarodnim tijelima koja nisu navedena u točki b) ovoga stavka i članovima takvih tijela u okviru primjene mjerodavnih međunarodnih ugovora o njihovu osnivanju, statusu, djelovanju ili njihovu sjedištu koji obvezuju Republiku Hrvatsku. Ako se dobra ne otpremaju iz Republike Hrvatske, oslobođenje od PDV-a ostvaruje se zahtjevom za povrat PDV-a,«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi oslobođenja od PDV-a za isporuke izjednačene s izvozom, a osobito postupak ostvarivanja oslobođenja, rokove za povrat, kao i minimalni iznos računa za oslobođenje, odnosno povrat propisan stavkom 1. točkama a) i c) ovoga članka.«.

Članak 4.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»(1) Plaćanja PDV-a oslobođen je uvoz dobara iz Dodatka II. ovoga Zakona, uvoz dobara koja podliježu trošarinama prema propisima koji uređuju trošarine te dobara koja podliježu posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, ako se smještaju u porezno skladište u Republici Hrvatskoj.

(2) Plaćanja PDV-a oslobođena je isporuka dobara iz Dodatka II. ovoga Zakona, isporuka dobara koja podliježu trošarinama prema propisima koji uređuju trošarine te dobara koja podliježu posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, u porezna skladišta i unutar njih kao i usluge obavljene na tim dobrima, tako dugo dok se na njih primjenjuje postupak poreznog skladištenja.

(3) Poreznim skladištem, u smislu ovoga Zakona, za dobra koja podliježu trošarinama prema propisima koji uređuju trošarine te dobra koja podliježu posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića smatra se prostor koji je određen kao trošarinsko, odnosno porezno skladište u skladu s posebnim propisima.

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi poreznog skladišta.«.

Članak 5.

U članku 53. uvodna rečenica mijenja se i glasi: »Plaćanja PDV-a oslobođen je uvoz i isporuka svih dobara koja se smještaju u porezno skladište:«.

Članak 6.

U članku 60. stavku 1. točka e) mijenja se i glasi:

»e) da iznos obveze PDV-a, kao i sve podatke potrebne za obračun PDV-a na stjecanje dobara unutar Europske unije iskaže u prijavi PDV-a iz članka 85. stavka 1. ovoga Zakona i da ima račun,«.

Članak 7.

U članku 75. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako oporezive isporuke dobara ili usluga obavlja porezni obveznik koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu, PDV plaća porezni obveznik, odnosno pravna osoba koja nije porezni obveznik, ali je registrirana za potrebe PDV-a, kojemu je obavljena isporuka dobara ili usluga.«.

U stavku 3. riječi: »registriran za potrebe PDV-a« zamjenjuju se riječima: »upisan u registar obveznika PDV-a«.

Članak 8.

U članku 85. stavku 9. iza riječi: »obračuna PDV-a« briše se točka i dodaju riječi: »te rokove podnošenja prijave iz stavka 6. ovoga članka koju podnosi porezni obveznik koji obavlja međunarodni cestovni prijevoz putnika na području Republike Hrvatske.«.

Članak 9.

U članku 129. ispred riječi: »Glede« stavlja se oznaka stavka koja glasi: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Carinski ured koji je nadležan za provođenje carinskog postupka, postupke iz stavka 1. ovoga članka u vezi uvoznog duga provest će u skladu s odredbama carinskih propisa.«.

Članak 10.

U cijelom tekstu Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 73/13. i 99/13.) riječi: »Sjevernoatlantski savez« zamjenjuju se riječima: »Organizacija Sjevernoatlantskog ugovora (NATO)« u odgovarajućem padežu.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 2. stavka 2. ovoga Zakona koja stupa na snagu 1. siječnja 2014.

Klasa: 022-03/13-01/262

Zagreb, 29. studenoga 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.