Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

NN 148/2013 (11.12.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

HRVATSKI SABOR

3140

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. studenoga 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/264

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 4. prosinca 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA

Članak 1.

U Zakonu o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11, 22/12. i 144/12.) članak 7. mijenja se i glasi:

»Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

1. djelatnost obrta samostalna je djelatnost obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti upisana u obrtni registar, sukladno propisima o obrtu, a koja je djelatnost osnovno zanimanje fizičke osobe po kojoj je osnovi obvezno osigurana;

2. djelatnost trgovca pojedinca samostalna je djelatnost upisana u registar trgovačkog suda kao trgovac pojedinac, sukladno propisima o trgovačkim društvima, a koja je djelatnost osnovno zanimanje fizičke osobe po kojoj je osnovi obvezno osigurana;

3. djelatnost slobodnog zanimanja samostalna je djelatnost fizičke osobe koja je po osnovi obavljanja te djelatnosti obvezno osigurana, a ta je djelatnost:

3.1. upisana u registar tijela državne uprave mjerodavnog za izdavanje odobrenja fizičkim osobama za obavljanje profesionalne djelatnosti, sukladno posebnim propisima, ili je

3.2. upisana u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit od obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja na osnovi članstva u strukovnoj udruzi ili strukovnoj komori ili na njezin zahtjev;

4. djelatnost poljoprivrede i šumarstva samostalna je djelatnost fizičke osobe upisana u registar tijela mjerodavnog za poljoprivredu, ili je, na njezin zahtjev, upisana u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit od obavljanja te djelatnosti te je obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koja je djelatnost osnovno zanimanje fizičke osobe po kojoj je osnovi obvezno osigurana;

5. ostale samostalne djelatnosti jesu djelatnosti fizičkih osoba s obilježjem samostalnosti, trajnosti i namjere stvaranja izvora dohotka ili dobiti i po osnovi obavljanja tih djelatnosti upisane su u registar obveznika poreza na dohodak te su po toj osnovi obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a nositelju je ta djelatnost osnovno zanimanje i po toj se osnovi, sukladno propisima o obveznim osiguranjima, smatra obvezno osiguranom osobom, a to su:

5.1. djelatnosti za čije obavljanje nije propisano izdavanje odobrenja i registracije,

5.2. djelatnosti osoba koje ostvaruju primitke od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak, ali su promijenile način utvrđivanja dohotka pa prema tim primicima utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti ili dobit,

5.3. djelatnosti osoba koje ostvaruju primitke od imovine i imovinskih prava od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od imovine i imovinskih prava, ali su promijenile način utvrđivanja dohotka pa prema tim primicima utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti ili dobit,

5.4. ostale djelatnosti upisane u registar obveznika poreza na dohodak po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti i po osnovi koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit;

6. druga djelatnost je samostalna djelatnost iz točaka 1. do 5. ovoga članka koju nositelj djelatnosti obavlja istodobno uz osiguranje po osnovi radnog odnosa ili po bilo kojoj od osnova obveznih osiguranja. Drugom djelatnošću smatra se i djelatnost samozaposlene osobe prema kojoj se, sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske, koja se obavlja u drugoj državi članici, ako se ista obavlja istodobno uz radni odnos, odnosno zaposlenje u Republici Hrvatskoj i/ili u drugoj državi članici ili uz neku drugu osnovu osiguranja;

7. doprinos iz osnovice jest doprinos obračunan po odbitku, sadržan je u primitku, odnosno u osnovici prema kojoj je obračunan, obustavlja se od primitka te je obveza osobe koja ostvaruje primitak;

8. doprinos na osnovicu jest doprinos obračunan prema propisanoj osnovici, nije sadržan u primitku odnosno u osnovici prema kojoj je obračunan te je obveza sredstava isplatitelja primitka prema kojemu je obveza utvrđena ili samog osiguranika ili druge osobe kojoj je propisana obveza doprinosa u korist osiguranika;

9. drugi dohodak je primitak ili dio primitka od kojega se, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak. Drugim dohotkom smatra se i primitak po osnovi kojega se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada kada ga poslodavac isplaćuje ili daje u naravi bivšem radniku ili drugoj osobi umjesto bivšeg radnika, a taj se primitak ne odnosi na naknadu za rad za trajanja radnog odnosa niti je primitak stečen unutar vremena u kojem je postojao radni odnos;

10. država članica jest država članica Europske unije, država članica Europskog gospodarskog prostora i Švicarska konfederacija;

11. inozemstvo jest područje drugih država članica iz točke 10. ovoga članka i trećih država;

12. izabrana ili imenovana osoba jest fizička osoba koja je po osnovi obavljanja dužnosti u predstavničkom ili izvršnom tijelu državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave, od strane toga tijela, prijavljena na obvezna osiguranja;

13. izaslani radnik jest:

13.1. osoba osigurana po osnovi radnog odnosa koja je od poslodavca izaslana u inozemstvo radi obavljanja poslova za poslodavca, a koja sukladno propisima o obveznim osiguranjima, propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i međudržavnim ugovorima o socijalnom osiguranju za vrijeme rada u inozemstvu ostaje u sustavu obveznih osiguranja Republike Hrvatske te

13.2. osoba osigurana po osnovi radnog odnosa koja je od poslodavca upućena u inozemstvo radi obavljanja dužnosti u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske i

13.3. osoba koja je od inozemnog poslodavca izaslana na rad u tuzemno društvo, a sukladno odredbama propisa Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i odredbama međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju ima uređen status u osiguranju države poslodavca;

14. osnovica za obračun doprinosa iznos je, općenito, prema kojemu se obračunavaju iznosi doprinosa za određeno razdoblje u osiguranju;

15. godišnja osnovica iznos je prema kojemu se obračunavaju iznosi doprinosa za određenu godinu po osnovi obavljanja druge djelatnosti;

16. mjesečna osnovica propisani je iznos prema kojemu je obveza obračunati i uplatiti doprinose, ovisno o osnovi osiguranja, za jedan mjesec staža u mirovinskom osiguranju i za prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja te zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu za određeni mjesec proveden u tim osiguranjima s punim radnim vremenom;

17. najniža mjesečna osnovica najniži je iznos prema kojemu je obveza obračunati i uplatiti doprinose za jedan mjesec staža u mirovinskom osiguranju te za prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu i osiguranja u slučaju nezaposlenosti za određeni mjesec proveden u tim osiguranjima s punim radnim vremenom;

18. najviša mjesečna osnovica najviši je iznos do kojega je obveza obračunati i uplatiti doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje kada je osnovica za obračun doprinosa plaća;

19. najviša godišnja osnovica najviši je iznos do kojega je obveza uplatiti doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti prema svim osnovama za jednu godinu;

20. mirovanje obveze doprinosa jest pravo obveznika doprinosa prema kojemu taj obveznik nema obvezu doprinosa u dijelu koji se odnosi na razdoblje, odnosno mjesec ili na dio mjeseca za koji ostvaruje pravo na naknadu plaće prema posebnom propisu, a na teret nositelja obveznih osiguranja odnosno državnog proračuna kao i u slučajevima korištenja prava na privremenu nesposobnost za rad bez prava na naknadu plaće u skladu s propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju;

21. mirovina je primitak koji se fizičkoj osobi – umirovljeniku isplaćuje po osnovi prava iz obveznog mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske, osim invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad koja se isplaćuje umirovljenicima obvezno osiguranim po osnovi radnog odnosa ili obavljanja samostalne djelatnosti;

22. naknada njegovatelju primitak je što ga isplatitelj naknade, prema posebnom propisu, isplaćuje osobi koja pruža pomoć i njegu HRVI iz Domovinskog rata, a ukupan iznos naknade (bruto) sadrži iznose doprinosa iz osnovice te iznose poreza i prireza porezu na dohodak i neto iznos koji se isplaćuje toj osobi;

23. naknada plaće primitak je koji je isplaćen ili je trebao biti isplaćen osiguraniku kao pravo po osnovi obveznih osiguranja ili pravo prema posebnom propisu;

24. naknada sportskom sucu i delegatu primitak je od kojega se, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak, a isplaćuje se kao naknada za sudjelovanje na natjecanjima amaterskih sportskih klubova koja se održavaju u skladu s aktom o sustavu natjecanja određenoga nacionalnoga sportskog saveza, na natjecanjima učeničkih i studentskih sportskih klubova te na međunarodnim natjecanjima tih klubova koja se, u skladu s propisima o sportu, održavaju u Republici Hrvatskoj te prema kriterijima uređenima propisom koji donosi ministar financija na prijedlog ministra znanosti, obrazovanja i sporta;

25. naknada za autorsko pravo ili srodna prava jest primitak od kojega se, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak i predujam poreza na dohodak obračunava po odbitku;

26. naknada za umjetničko djelo jest primitak od kojega se, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak i predujam poreza na dohodak obračunava po odbitku;

27. nezaposlena osoba je osoba koja se kao nezaposlena vodi u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, sukladno propisima o zapošljavanju;

28. nositelji obveznih osiguranja jesu javne ustanove – zavodi koji obavljaju poslove obveznih osiguranja u skladu s propisima o obveznim osiguranjima;

29. njegovatelj je fizička osoba koja pruža pomoć i njegu HRVI iz Domovinskog rata u skladu s posebnim propisom po kojoj je osnovi i osigurana;

30. obračunska isprava je pisani dokument koji je dužan sastaviti obveznik obračunavanja doprinosa prije sastavljanja obračunske prijave (izvješća) te sadrži podatke o osiguraniku, vrsti i iznosu osnovice za obračun doprinosa, vrsti i iznosu obveze doprinosa i razdoblju na koje se osnovica i doprinosi odnose i druge podatke bitne za sastavljanje obračunske prijave;

31. osoba koja se prvi put zapošljava jest fizička osoba koju poslodavac, po osnovi ugovora o radu, odnosno ugovora o stručnom osposobljavanju za rad prijavljuje na obvezno mirovinsko osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje te do dana početka osiguranja nema evidentiran staž u mirovinskom osiguranju, osim po osnovi roditelja koji obavlja roditeljske dužnosti, niti je staž mirovinskog osiguranja ostvario kod inozemnog nositelja obveznoga mirovinskog osiguranja;

32. osoba kojoj je oduzeta sloboda jest fizička osoba s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj kojoj je odlukom nadležnog suda oduzeta sloboda i nalazi se u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pravosuđa;

33. plaća je primitak što ga poslodavac ili druga osoba umjesto poslodavca te predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave u kojoj osiguranik obavlja dužnost izabrane ili imenovane osobe isplaćuje ili daje u naravi ili ga je bio dužan isplatiti radniku, odnosno osiguraniku po osnovi radnog odnosa ili izabranoj ili imenovanoj osobi za rad u određenom mjesecu prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu, a od tog se primitka, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada. Ukupan iznos primitka (bruto) sadrži iznose doprinosa iz osnovice te iznose poreza i prireza porezu na dohodak i neto iznos;

34. ostali primici jesu primici što ih poslodavac ili druga osoba umjesto poslodavca te predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave u kojoj osiguranik obavlja dužnost izabrane ili imenovane osobe, osim plaće, isplaćuje ili daje u naravi ili ih je bio dužan isplatiti radniku, odnosno osiguraniku po osnovi radnog odnosa ili izabranoj ili imenovanoj osobi za rad u određenom mjesecu ili godini ili općenito vezano uz radni odnos prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu, a od tih se primitaka, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada. Ukupan iznos primitka (bruto) sadrži iznose doprinosa iz osnovice te iznose poreza i prireza porezu na dohodak i neto iznos;

35. poduzetnička plaća jest primitak što ga sebi za određeni mjesec isplaćuje osiguranik po osnovi samostalnih djelatnosti iz točaka 1. do 6. ovoga članka koji od tih djelatnosti utvrđuje dobit, od kojega se primitka, sukladno propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada. Ukupan iznos primitka (bruto) sadrži iznose doprinosa iz osnovice te iznose poreza i prireza porezu na dohodak i neto iznos;

36. poslodavac je poslovni subjekt za kojega radnik u radnom odnosu, u skladu s propisima o radu i drugim propisima koji uređuju radne odnose, obavlja određene poslove, te:

36.1. inozemna organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja ne uživa diplomatski imunitet (strano predstavništvo, podružnica, međunarodna organizacija i ustanova),

36.2. inozemna fizička osoba koja za svoje osobne potrebe zapošljava druge fizičke osobe,

36.3. diplomatska misija i konzularni ured strane države te međunarodna organizacija ili predstavništvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji uživaju diplomatski imunitet i

36.4. diplomatski predstavnik – konzul u Republici Hrvatskoj koji za svoje osobne potrebe zapošljava hrvatske državljane;

37. poslovni subjekti su pravne osobe i tijela državne i javne uprave, tijela jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave te fizičke osobe i skupine osoba koje nemaju svojstvo pravne osobe ako su poslodavci ili ako isplaćuju primitke za koje je ovim Zakonom propisana obveza doprinosa;

38. preuzimatelj obveze poslovni je subjekt koji preuzme obvezu plaćanja doprinosa umjesto obveznika doprinosa. Preuzimatelj obveze doprinosa je i osiguranik po osnovi rada kod poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici koji je od tog poslodavca preuzeo obvezu doprinosa;

39. prosječna plaća je prosječni iznos mjesečne plaće (bruto) isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj – kolovoz tekuće godine, koju objavljuje Državni zavod za statistiku. Sastoji se od iznosa doprinosa koji se obračunavaju iz osnovice te od iznosa poreza i prireza porezu na dohodak i od neto iznosa, a služi za izračun mjesečnih osnovica i najniže mjesečne osnovice, najviše mjesečne osnovice, najviše godišnje osnovice i godišnje osnovice za obračun doprinosa za razdoblje u obveznom osiguranju u godini koja slijedi iza godine na koju se prosječna plaća odnosi;

40. prosječna neto plaća je prosječni iznos mjesečne neto plaće isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj – kolovoz tekuće godine, koju objavljuje Državni zavod za statistiku i služi za utvrđivanje obveze doprinosa za razdoblje u osiguranju godine koja slijedi iza godine na koju se prosječna neto plaća odnosi;

41. puno radno vrijeme jest najviše dopušteno radno vrijeme od 40 sati tjedno, osim ako zakonom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu nije određeno puno radno vrijeme ili skraćeno radno vrijeme u trajanju kraćem od 40 sati tjedno;

42. nepuno radno vrijeme jest ugovoreno radno vrijeme u trajanju kraćem od 40 sati tjedno, odnosno u trajanju kraćem od tjednog radnog vremena uređenog zakonom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu;

43. radni odnos jest odnos poslodavca i radnika uređen propisima o radu i drugim propisima o radu koji uređuju odnose poslodavca i radnika, odnosno dužnosnika i službenika ili namještenika;

44. registar obveznika doprinosa posebna je evidencija Porezne uprave o obveznicima doprinosa i o obveznicima koji su dužni sami utvrditi obvezu doprinosa odnosno obračunati iznose doprinosa i o tome izvijestiti Poreznu upravu;

45. roditelj njegovatelj je osoba sa statusom priznatim po osnovi roditelja djeteta kojemu je zbog održavanja kvalitete života potrebno pružanje specifične njege sukladno posebnom propisu;

46. saldo doprinosa iznos je doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i doprinosa za zdravstveno osiguranje dospjelog a neuplaćenog ili više uplaćenog sa stanjem na dan 1. siječnja 2003. što ga je Porezna uprava preuzela od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje dospjelog a neuplaćenog (dug) ili više uplaćenog (preplata) sa stanjem na dan 1. siječnja 2005. godine što ga je Porezna uprava preuzela od Središnjeg registra osiguranika;

47. službeni put u inozemstvo jest boravak osiguranika u inozemstvu po nalogu poslodavca ili isplatitelja primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak, ili po potrebi samostalne djelatnosti iz točaka 1. do 6. ovoga članka, u trajanju do 30 dana neprekidno;

48. službeni boravak u inozemstvu jest boravak osiguranika u inozemstvu po nalogu poslodavca radi obrazovanja, stručnog usavršavanja ili poslijediplomskog studija odnosno zbog drugih razloga a u tom razdoblju nije prekinut radni odnos niti je prekinuto osiguranje po istoj osnovi, u trajanju duljem od 30 dana neprekidno;

49. umirovljenik je fizička osoba koja je stekla pravo iz obveznoga mirovinskog osiguranja od tuzemnog isplatitelja mirovine ili inozemnog isplatitelja mirovine sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti ili međudržavnim ugovorima o socijalnom osiguranju na starosnu mirovinu ili prijevremenu starosnu mirovinu, obiteljsku mirovinu, invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad ili invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad pod uvjetom da nije zaposlena ili ne obavlja djelatnost iz točaka 1. do 5. ovoga članka. Korisnik invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti koji je zaposlen ili obavlja djelatnost iz točaka 1. do 5. ovoga članka ne smatra se umirovljenikom u smislu ovoga Zakona.«.

Članak 2.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Jedinstveni nazivi osnova obveznoga mirovinskog i obveznoga zdravstvenog osiguranja te osiguranja za slučaj nezaposlenosti prema radnom i/ili socijalnom statusu osiguranika jesu:

1. radni odnos – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 10. stavku 1. točki 1. ili 4. ili 5. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 1. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

– članku 6. stavku 1. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;

2. izabrane ili imenovane osobe – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 10. stavku 1. točki 2. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 2. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

– članku 6. stavku 1. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;

3. radni odnos – izaslani radnik – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 10. stavku 1. točki 6. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 1. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

– članku 6. stavku 1. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;

4. stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 10. stavku 1. točki 3. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 5. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

5. nezaposlena osoba i korisnik invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 10. stavku 2. Zakona o mirovinskom osiguranju (nezaposlena osoba) ili

– članku 25. stavku 6. Zakona o mirovinskom osiguranju (korisnik invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad);

6. njegovatelj HRVI – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 10. stavku 3. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 20. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

– članku 6. stavku 1. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenost

7. roditelj njegovatelj – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 15. stavku 3. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 7. stavku 1. točki 25. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

8. pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 10. stavku 1. točki 7. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 1. i 3. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

9. djelatnost obrta i trgovca pojedinca – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 11. točki 1. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 6. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

10. djelatnost slobodnog zanimanja – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 11. točki 2. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 6. stavku 1. točki 6. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

11. djelatnost sportaša (profesionalna) – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 11. točki 3. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 6. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

12. djelatnost poljoprivrede i šumarstva – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 11. točki 4. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 6. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

13. ostale samostalne djelatnosti – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 11. točki 5. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 6. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

14. poljoprivreda – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 7. stavku 1. točki 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

14.a poljoprivrednik upisan u upisnik kao nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 12. stavku 1. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 7. stavku 1. točki 8. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

15. član uprave trgovačkog društva i izvršni direktor dioničkog društva – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 13. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 4. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

16. svećenik i drugi vjerski službenik vjerske zajednice – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 14. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 9. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

17. roditelj koji obavlja roditeljske dužnosti – obvezno osigurane osobe prema članku 15. stavku 1. Zakona o mirovinskom osiguranju;

18. zaposlenje u inozemstvu kod međunarodnih organizacija i stranih poslodavaca – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 16. stavku 1. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 3. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

19. zaposlenje u tuzemstvu kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu koji nemaju registriranu podružnicu u tuzemstvu – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 16. stavku 2. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 3. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

20. primitak od kojega se utvrđuje drugi dohodak – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 16.a Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

21. produženo mirovinsko osiguranje – obvezno osigurane osobe prema članku 17. stavku 2. točkama 1. do 6. i točki 8. te stavku 3. Zakona o mirovinskom osiguranju;

22. produženo mirovinsko osiguranje bračnog druga profesionalnog, odnosno ugovornog diplomata – obvezno osigurane osobe prema članku 17. stavku 2. točki 7. Zakona o mirovinskom osiguranju;

23. produženo mirovinsko osiguranje stalnog sezonskog radnika – obvezno osigurane osobe prema članku 17. stavku 4. Zakona o mirovinskom osiguranju;

24. korisnik mirovine ili invalidnine od stranog nositelja mirovinskog i invalidskog osiguranja – obvezno osigurane osobe prema članku 7. stavku 1. točki 12. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

25. korisnik mirovine po propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske – obvezno osigurane osobe prema članku 7. stavku 1. točki 10. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

25.a korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju – obvezno osigurane osobe prema članku 7. stavku 1. točki 11. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

26. osoba koja je prekinula rad, a bivši ju je poslodavac uputio na obrazovanje ili stručno usavršavanje – obvezno osigurane osobe prema članku 7. stavku 1. točki 22. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

27. osoba koju je pravna ili fizička osoba, prije stupanja u radni odnos, uputila na praktični rad u drugu pravnu osobu – obvezno osigurane osobe prema članku 7. stavku 1. točki 23. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

28. osoba upućena u inozemstvo u sklopu međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje – obvezno osigurane osobe prema članku 7. stavku 1. točki 24. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

29. osoba koja zdravstveno osiguranje ne ostvaruje po drugoj osnovi – obvezno osigurane osobe prema članku 13. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

30. član obitelji osobe zaposlene u inozemstvu – obvezno osigurane osobe prema članku 14. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

31. domaća radinost i sporedno zanimanje – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 11. točki 6. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 6. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

32. nezaposlena osoba – obvezno osigurane osobe prema članku 7. stavku 1. točkama 13., 16., 17. i 19. i članku 11. stavku 1. točki 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba prema propisima o zapošljavanju;

33. osoba s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj kojoj je odlukom nadležnog suda oduzeta sloboda i nalazi se u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pravosuđa – obvezno osigurane osobe prema članku 7. stavku 1. točki 28. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

(2) Ovlašćuje se ministar financija da u slučaju izmjena i dopuna propisa o obveznim osiguranjima navedenih u stavku 1. ovoga članka, i to u dijelu koji uređuje obvezno osigurane osobe, odnosno donošenja novih propisa može provedbenim aktom utvrditi jedinstvene nazive osnova osiguranja u skladu s tim promjenama i za te osnove osiguranja propisati obvezu doprinosa, vrste i stope za obračun doprinosa, obveznika doprinosa, obveznika obračunavanja doprinosa, obveznika plaćanja doprinosa, osnovice za obračun doprinosa i način njihova utvrđivanja, obvezu i način obračunavanja, obvezu plaćanja i rokove za uplatu i obvezu izvješćivanja.«.

Članak 3.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Jedinstveni nazivi osnova obveznih osiguranja za osobe osigurane na mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti u određenim okolnostima za slučajeve invalidnosti i tjelesnog oštećenja zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti i/ili na zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti jesu:

1. učenici i studenti za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju učenika i redovitih studenata – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 18. stavku 1. točki 1. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 16. stavku 1. točki 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

2. učenici i studenti na redovitom školovanju prema propisima o redovitom školovanju u Republici Hrvatskoj za vrijeme praktične nastave, za vrijeme stručne prakse, stručnih putovanja – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 18. stavku 1. točki 1. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 16. stavku 1. točki 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

3. nezaposlene osobe za vrijeme stručnog osposobljavanja ili profesionalne rehabilitacije na koje ih je uputila nadležna služba zapošljavanja – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 18. stavku 1. točki 2. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 16. stavku 1. točki 2. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

4. djeca sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnoj nastavi ili na obveznom praktičnom radu u pravnoj osobi za osposobljavanje – obvezno osigurane osobe prema članku 16. stavku 1. točki 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

5. osobe koje obavljaju određene poslove za vrijeme izdržavanja kazne zatvora, primjene sigurnosnih mjera obveznoga psihijatrijskog liječenja i obveznog liječenja od ovisnosti te odgojnih mjera – obvezno osigurane osobe prema članku 18. stavku 1. točki 3. Zakona o mirovinskom osiguranju;

6. osobe koje sudjeluju u spašavanju ili obrani od elementarnih nepogoda, kao što su požar, poplava, potres i ostale nepogode uzrokovane višom silom, ili u spašavanju života građana, ili u otklanjanju materijalne štete koja prijeti imovini – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 19. stavku 1. točki 1. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 16. stavku 1. točkama 5. i 9. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

7. članovi dobrovoljnoga vatrogasnog društva sudjelujući u gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine ugrožene požarom i drugim elementarnim nepogodama, pri odlasku na vježbu i na povratku s vježbe te za vrijeme obučavanja koje organizira vatrogasno društvo – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 19. stavku 1. točki 2. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 16. stavku 1. točki 13. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

8. osobe koje obavljaju dužnosti građana u obrani u skladu s propisima o obrani – obvezno osigurane osobe prema članku 19. stavku 1. točki 3. Zakona o mirovinskom osiguranju;

9. osobe koje pomažu redarstvenim službama u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti – obvezno osigurane osobe prema članku 16. stavku 1. točki 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

10. osobe koje na zahtjev državnih tijela pružaju pomoć tim tijelima i tom se prilikom ozlijede ili razbole – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 20. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 16. stavku 1. točki 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

11. sportaši, treneri i organizatori u sklopu organizirane amaterske sportske aktivnosti – obvezno osigurane osobe prema članku 16. stavku 1. točki 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

12. osobe koje kao članovi gorske spasilačke službe ili kao ronioci obavljaju zadatke spašavanja života ili otklanjanja, odnosno sprječavanja opasnosti koje neposredno ugrožavaju život ili imovinu građana – obvezno osigurane osobe prema članku 16. stavku 1. točki 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

13. osoba na odsluženju vojnog roka (ročnik), obveznik civilne službe (civilni obveznik) i pričuvnik za vrijeme obavljanja službe u Oružanim snagama Republike Hrvatske – obvezno osigurane osobe prema članku 16. stavku 1. točki 10. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

14. osobe koje sudjeluju u organiziranim javnim radovima u Republici Hrvatskoj – obvezno osigurane osobe prema članku 16. stavku 1. točki 11. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

15. osobe koje ispunjavaju obvezu sudjelovanja u civilnoj zaštiti ili obvezu sudjelovanja u službi motrenja i obavješćivanja – obvezno osigurane osobe prema članku 16. stavku 1. točki 12. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

16. osobe koje izvršavaju rad za opće dobro sukladno Zakonu o probaciji i osobe koje su raspoređene na poslove tijekom izdržavanja kazne zatvora, mjere istražnog zatvora ili odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod – obvezno osigurane osobe prema članku 16. stavku 1. točki 16. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

(2) Ovlašćuje se ministar financija da u slučaju izmjena i dopuna propisa o obveznim osiguranjima navedenih u stavku 1. ovoga članka, i to u dijelu koji uređuje obvezno osigurane osobe, odnosno donošenja novih propisa može provedbenim aktom utvrditi jedinstvene nazive osnova osiguranja u skladu s tim promjenama i za te osnove osiguranja propisati obvezu doprinosa, vrste i stope za obračun doprinosa, obveznika doprinosa, obveznika obračunavanja doprinosa, obveznika plaćanja doprinosa, osnovice za obračun doprinosa i način njihova utvrđivanja, obvezu i način obračunavanja, obvezu plaćanja i rokove za uplatu i obvezu izvješćivanja.«.

Članak 4.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Jedinstveni nazivi osnova obveznog zdravstvenog osiguranja stranaca u Republici Hrvatskoj jesu:

1. stranac – obvezno osigurane osobe prema članku 6. stavku 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj;

2. član obitelji stranca – obvezno osigurana osoba prema članku 6. stavku 3. i članku 12. stavku 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj;

3. stranac za kojega troškove zdravstvene zaštite snosi davatelj stipendije – obvezno osigurane osobe prema članku 6. stavku 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj.

(2) Ovlašćuje se ministar financija da u slučaju izmjena i dopuna propisa o obveznim osiguranjima navedenih u stavku 1. ovoga članka, i to u dijelu koji uređuje obvezno osigurane osobe, odnosno donošenja novih propisa može provedbenim aktom utvrditi jedinstvene nazive osnova osiguranja u skladu s tim promjenama i za te osnove osiguranja propisati obvezu doprinosa, vrste i stope za obračun doprinosa, obveznika doprinosa, obveznika obračunavanja doprinosa, obveznika plaćanja doprinosa, osnovice za obračun doprinosa i način njihova utvrđivanja, obvezu i način obračunavanja, obvezu plaćanja i rokove za uplatu i obvezu izvješćivanja.«.

Članak 5.

U članku 13. stavku 2. riječi: »poljoprivrede iz članka 9. stavka 1. točke 14. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »poljoprivrednik upisan u upisnik kao nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz članka 9. stavka 1. točke 14.a ovoga Zakona«.

Članak 6.

U članku 14. stavku 1. točki 3.3. iza riječi: »nezaposlene osobe« dodaju se riječi: »i za osiguranika po osnovi osobe kojoj je oduzeta sloboda«.

U stavku 2. iza riječi: »točke 14. ovoga Zakona« stavlja se zarez i dodaju riječi: »za osiguranika po osnovi poljoprivrednika upisanog u upisnik kao nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz članka 9. stavka 1. točke 14.a ovoga Zakona«.

Članak 7.

Iza članka 19. dodaje se članak 19.a koji glasi:

»Članak 19.a

(1) Za osiguranika po osnovi rada kod poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici prema kojemu se, sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske, obveznik doprinosa iz osnovice jest osiguranik, a obveznik doprinosa na osnovicu jest poslodavac ili druga osoba koja umjesto poslodavca osiguraniku isplaćuje plaću.

(2) Obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja svih doprinosa jest poslodavac ili druga osoba koja umjesto poslodavca osiguraniku isplaćuje plaću.«.

Članak 8.

Iza članka 67. dodaje se članak 67.a koji glasi:

»Članak 67.a

Za osiguranika koji djelatnost samozaposlene osobe obavlja u drugoj državi članici i na kojega se, sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske, obveza doprinosa se utvrđuje na način propisan odredbama članaka 64. do 67. ovoga Zakona, neovisno o vrsti poreza koji je dužan plaćati prema dohotku ili dobiti ostvarenom od obavljanja navedene djelatnosti.«.

Članak 9.

Iza članka 85. dodaje se naslov i članci 85.a do 85.d koji glase:

»1.13.a Za osiguranika po osnovi poljoprivrednika upisanog u upisnik kao nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva

Članak 85.a

(1) Osiguranik po osnovi poljoprivrednika upisanog u upisnik kao nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (članak 9. stavak 1. točka 14.a) obveznik je doprinosa i obveznik plaćanja doprinosa za osobno osiguranje.

(2) Obvezu doprinosa, vrste i mjesečne iznose doprinosa te razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava rješenjem.

Članak 85.b

Doprinosi se obračunavaju na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 85.c ovoga Zakona, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)

3. doprinos za zdravstveno osiguranje

4. doprinos za zaštitu zdravlja na radu.

Članak 85.c

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,35.

Članak 85.d

Doprinosi dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.«.

Članak 10.

U članku 87. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Doprinos za zdravstveno osiguranje se obračunava na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 88. ovoga Zakona.«.

Članak 11.

U članku 112. ispred riječi: »Iznimno« stavlja se oznaka stavka koja glasi: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Prema primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak što ga fizička osoba prema kojoj se, sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske, ostvari iz inozemstva, obveznik doprinosa te obveznik plaćanja doprinosa jest primatelj primitka.«.

Članak 12.

Iza članka 134.h dodaje se naslov i članci 134.i, 134.j, 134.k i 134.l koji glase:

»1.24.c Za osiguranika po osnovi osobe kojoj je oduzeta sloboda

Članak 134.i

Za osiguranika po osnovi osobe kojoj je oduzeta sloboda (članak 9. stavak 1. točka 33.) doprinosi idu na teret sredstava državnog proračuna, a obveznik obračunavanja jest Ministarstvo pravosuđa.

Članak 134.j

Doprinos se obračunava na osnovicu prema mjesečnoj osnovici iz članka 134.k ovoga Zakona, i to: dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje.

Članak 134.k

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa jest umnožak broja osoba kojima je oduzeta sloboda prema službenim podacima obveznika obračunavanja sa stanjem na zadnji dan u mjesecu i iznosa najniže mjesečne osnovice za godinu na koju se obveza odnosi.

Članak 134.l

Doprinos dospijeva na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, a o iznosu obračunanog doprinosa obveznik obračunavanja izvješćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.«.

Članak 13.

U članku 185. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Godišnja osnovica za obračun doprinosa obvezniku koji drugu djelatnost obavlja kao samozaposlena osoba u drugoj državi članici jest iznos dohotka/dobiti, ostvaren u drugoj državi članici, prije umanjenja za pripadajući iznos poreza prema toj djelatnosti.«.

Članak 14.

U članku 186. stavak 5. briše se.

Članak 15.

Članak 188. mijenja se i glasi:

»(1) Za osiguranika obveznoga zdravstvenog osiguranja, a radi prava na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, obveznik posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu te obveznik obračunavanja i plaćanja toga doprinosa su:

1. poslodavac: za osiguranika po osnovi radnog odnosa – izaslanog radnika,

2. poslodavac: za osiguranika po osnovi radnog odnosa – koji službeno boravi u inozemstvu,

3. poslodavac: za osiguranika po osnovi radnog odnosa – koji boravi na službenom putu u inozemstvu,

4. poslodavac: za osiguranika po osnovi rada kod poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici prema kojemu se, sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske – koji službeno boravi u inozemstvu,

5. poslodavac: za osiguranika po osnovi rada kod poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici prema kojemu se, sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske – koji boravi na službenom putu u inozemstvu,

6. predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave: za osiguranika po osnovi izabrane ili imenovane osobe – koji službeno boravi u inozemstvu,

7. predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave: za osiguranika po osnovi izabrane ili imenovane osobe – koji boravi na službenom putu u inozemstvu,

8. isplatitelj primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak: za primatelja koji po osnovi tog primitka boravi na službenom putu u inozemstvu,

9. osiguranik po osnovi primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak koji taj primitak ostvari od isplatitelja iz inozemstva i po osnovi tog primitka boravi na službenom putu u inozemstvu,

10. osiguranik po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti iz članka 9. stavka 1. točaka 9. do 13. ovoga Zakona kada osobno boravi na službenom putu u inozemstvu,

11. osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti iz članka 9. stavka 1. točaka 9. do 13. ovoga Zakona koji, sukladno propisima o obveznim osiguranjima, ima status izaslanog radnika sam je obveznik posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu te obveznik obračunavanja i plaćanja toga doprinosa i obveznik izvješćivanja,

12. osiguranik koji djelatnost samozaposlene osobe obavlja u drugoj državi članici, na kojega se, sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske, kada osobno boravi na službenom putu u inozemstvu.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, za osiguranika koji je izaslan na rad ili službeno boravi ili boravi na službenom putu u državi članici ili u državi s kojom je međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju uređeno pitanje korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu ne obračunava se posebni doprinos radi prava na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.«.

Članak 16.

U članku 191. stavku 2. riječi: »točke 2.« zamjenjuju se riječima: »točaka 2. i 4.«, a riječi: »točke 4.« zamjenjuju se riječima: »točke 6.«.

U stavku 3. riječi: »točke 3., 5., 6., 7. i 8.« zamjenjuju se riječima: »točaka 3., 5., 7., 8., 9.,10., 11. i 12.«.

Članak 17.

U članku 192. stavku 1. točki 2. riječi: »točke 2. i 4.« zamjenjuju se riječima: »točaka 2., 4. i 6.«.

U točki 3. riječi: »točaka 3., 5., 6. i 7.« zamjenjuju se riječima: »točaka 3., 5., 7., 8., 9.,10. i 12.«.

U točki 4. riječi: »točke 8.« zamjenjuju se riječima: »točke 11.«.

Članak 18.

U članku 193. ispred riječi: »Za osiguranika« stavlja se oznaka stavka koja glasi: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Za osiguranika po osnovi rada kod poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici prema kojemu se, sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske i koji je sukladno propisima o stažu osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem i posebnim propisima, zaposlen na radnome mjestu na kojemu se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem ili koji obavlja poslove zanimanja za koja se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, obveznik dodatnog doprinosa te obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa jest poslodavac.«.

Članak 19.

U članku 206. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Najvišu godišnju osnovicu može utvrditi i primijeniti je i Porezna uprava kada, u postupku nadzora poslovnog subjekta – poslodavca ili isplatitelja primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak, utvrđuje osnovicu za obračun doprinosa za određeno razdoblje i za određenog osiguranika.«.

Članak 20.

U članku 207. stavku 1. riječi: »i Financijska policija mogu« zamjenjuju se riječju: »može«.

Članak 21.

U članku 220. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, osnovica prema kojoj su obračunani doprinosi i koja nije neposredno vezana uz razdoblje koje je osiguranik proveo u osiguranju sukladno stavku 1. ovoga članka, a utvrđena je prema ostalim primicima iz članka 22. ovoga Zakona osobi kojoj je prije trenutka isplate prestao status u osiguranju temeljem kojega je izvršena isplata, smatra se osnovicom zadnje godine koju je osiguranik proveo u tom osiguranju.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 22.

U članku 226. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dužan je Poreznoj upravi dostavljati podatke o osiguranicima po osnovi rada kod poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici prema kojima se, sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 23.

U članku 235. stavak 2. briše se.

Članak 24.

U članku 242. stavku 1. točki 5. riječi: »i Financijska policija« brišu se.

Članak 25.

Naslov iznad članka 248.a briše se.

Članak 248.a mijenja se i glasi:

»(1) Umjesto poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici obvezu doprinosa, sukladno članku 21. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 987/2009, može preuzeti osiguranik iz članka 19.a stavka 1. ovoga Zakona, osiguranik iz članka 188. stavka 1. točaka 4. i 5. ovoga Zakona i osiguranik iz članka 193. stavka 2. ovoga Zakona. Preuzimatelj odgovara za iznos obračunanog doprinosa kao jamac platac u smislu odredaba Općega poreznog zakona.

(2) Pod obvezom doprinosa iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se obveza obračunavanja i plaćanja doprinosa iz osnovice i na osnovicu i obveza podnošenja izvješća.

(3) Način postupanja, odnosno preuzimanja obveze doprinosa propisat će ministar financija.«.

Članak 26.

Iza članka 248.a dodaje se naslov i članak 248.b koji glase:

»11. Provedba plaćanja doprinosa

Članak 248.b

(1) Vlada Republike Hrvatske može uredbom propisati način provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici i subjekte provedbe plaćanja doprinosa utvrđenih sukladno odredbama:

1. članka 19. do 26. ovoga Zakona za osiguranika po osnovi radnog odnosa,

2. članka 27. do 34. ovoga Zakona za osiguranika po osnovi izabranih ili imenovanih osoba,

3. članka 35. do 41. ovoga Zakona za osiguranika po osnovi radnog odnosa – izaslanog radnika,

4. članka 42. do 46. ovoga Zakona za osiguranika po osnovi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

(2) Uredbom iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske propisuje i obveznike izvješćivanja, način, rok, te oblik i sadržaj izvješća o podnesenim nalozima za plaćanje doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za osiguranike iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 27.

Članak 249. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. poslodavac koji za osiguranika po osnovi radnog odnosa ne obračuna doprinose (članak 23. i članak 24. u svezi s člankom 20.) ili ne utvrdi osnovicu (članak 21. i članak 22.), odnosno ne uplati doprinose u roku (članak 24. i 25.) ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa (članak 26. stavak 2.),

2. predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave koje za osiguranika po osnovi izabrane ili imenovane osobe ne obračuna doprinose (članak 31. i članak 32. u svezi s člankom 28.) ili ne utvrdi osnovicu (članak 29. i članak 30.), odnosno ne uplati doprinose u roku (članak 32. i 33.) ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa (članak 34. stavak 2.),

3. poslodavac koji za osiguranika po osnovi radnog odnosa – izaslanog radnika ne obračuna doprinose (članak 39. i članak 40. u svezi s člankom 36.) ili ne utvrdi osnovicu (članak 37. i članak 38.), odnosno ne uplati doprinose u roku (članak 40.) ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa (članak 41. stavak 2.),

4. poslodavac koji za osiguranika po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa ne obračuna doprinose (članak 45. stavak 1. u svezi s člankom 43.) ili ne utvrdi osnovicu (članak 44.), odnosno ne uplati doprinose u roku (članak 45. stavak 1.) ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa (članak 45. stavak 2.),

5. poslodavac stalnog sezonskog radnika koji za osiguranika po osnovi stalnog sezonskog radnika ne obračuna doprinose (članak 129. stavak 1. u svezi s člankom 127.) ili ne utvrdi osnovicu (članak 128.), odnosno ne uplati doprinose u roku (članak 129. stavak 1.) ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa (članak 129. stavak 2.),

6. poslodavac, odnosno obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa u slučaju kada nema obvezu obračuna i plaćanja doprinosa ako ne izvijesti Poreznu upravu o vrsti prava, razdoblju korištenja prava te iznosu naknade plaće što ju je isplatio na teret sredstava nositelja obveznih osigurana ili na teret sredstava državnog proračuna (članak 182. stavak 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.«.

Članak 28.

Članak 250. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta, slobodnog zanimanja ili poljoprivrede i šumarstva, ili trgovca pojedinca koji od obavljanja samostalne djelatnosti utvrđuje dobit, ako ne obračuna doprinose (članak 83. u svezi s člankom 82.) ili ne utvrdi osnovicu (članak 82.), odnosno ne uplati doprinose u roku (članak 83.) ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa (članak 84. stavak 2.),

2. isplatitelj primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak i sam primatelj primitka neposredno iz inozemstva ili od druge fizičke osobe koji po toj osnovi ne obračuna doprinose (članak 115. stavci 1. i 2. u svezi s člankom 113.) ili ne utvrdi osnovicu (članak 114.), odnosno ne uplati doprinose u roku (članak 115. stavci 1. i 2.) ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa,

3. bivši poslodavac koji za osiguranika po osnovi osobe koja je prekinula rad, a bivši ju je poslodavac uputio na obrazovanje ili stručno usavršavanje, ne obračuna doprinos (članak 142. stavak 1. u svezi s člankom 140.) ili ne utvrdi osnovicu (članak 141.), odnosno ne uplati doprinose u roku (članak 142. stavak 1.) ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa (članak 142. stavak 2.),

4. pravna ili fizička osoba koja za osiguranika po osnovi osobe koju je pravna ili fizička osoba, prije stupanja u radni odnos, uputila na praktični rad u drugu pravnu ili fizičku osobu ne obračuna doprinos (članak 146. stavak 1. u svezi s člankom 144.) ili ne utvrdi osnovicu (članak 145.), odnosno ne uplati doprinose u roku (članak 146. stavak 1.) ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa (članak 146. stavak 2.),

5. pravna ili fizička osoba koja za osiguranika po osnovi osobe upućene u inozemstvo u sklopu međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje ne obračuna doprinos (članak 150. stavak 1. u svezi s člankom 148.) ili ne utvrdi osnovicu (članak 149.), odnosno ne uplati doprinose u roku (članak 150. stavak 1.) ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa (članak 150. stavak 2.),

6. posrednik pri zapošljavanju učenika i redovitih studenata koji za osiguranika po toj osnovi ne obračuna doprinose (članak 162. stavak 1. u svezi s člankom 160.) ili ne utvrdi osnovicu (članak 161.), odnosno ne uplati doprinose u roku (članak 162. stavak 1.) ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa (članak 162. stavak 2.),

7. pravna ili fizička osoba – davatelj stipendije strancu koji za osiguranika po toj osnovi ne obračuna doprinos (članak 178. stavak 1. u svezi s člankom 176.) ili ne utvrdi osnovicu (članak 177.), odnosno ne uplati doprinose u roku (članak 178. stavak 1.) ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa (članak 178. stavak 2.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.«.

Članak 29.

Članak 251. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i plaćanja posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu koji za osiguranika po toj osnovi ne obračuna poseban doprinos (članak 192. stavak 2. u svezi s člankom 190.) ili ne utvrdi osnovicu (članak 191.), odnosno ne uplati doprinose u roku (članak 192. stavak 1.) ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenoj obvezi doprinosa (članak 192. stavak 2.),

2. poslodavac koji zapošljava radnike na radnome mjestu na kojemu se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i/ili radnike koji obavljaju poslove zanimanja za koja se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, a koji za osiguranike po toj osnovi ne obračuna dodatne doprinose (članak 195. stavak 1. u svezi s člankom 194.) ili ne utvrdi osnovicu (članak 194.), odnosno ne uplati doprinose u roku (članak 195. stavak 1.) ili ne izvijesti Poreznu upravu o utvrđenim obvezama doprinosa (članak 195. stavak 2.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.«.

Članak 30.

U članku 252.a stavku 1. točki 1. riječi: »Članka 248.a« zamjenjuju se riječima: »Članka 248.b«.

U točki 2. riječi: »Članka 248.a« zamjenjuju se riječima: »Članka 248.b«.

Članak 31.

U Zakonu o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12. i 144/12.) u cijelom tekstu riječi: »šport«, »športaš« i »športski« zamjenjuju se riječima: »sport«, »sportaš« i »sportski«, u odgovarajućem broju i padežu, a riječ: »bolovanje« zamjenjuje se riječima: »privremena nesposobnost za rad« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 32.

Odredba članka 1. ovoga Zakona u dijelu kojim se propisuje da država članica jest država članica Europskog gospodarskog prostora i Švicarska konfederacija primjenjuje se od dana primjene propisa Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti na dvostrane odnose između tih država i Republike Hrvatske.

Članak 33.

Ministar financija uskladit će propise donesene radi provedbe Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12. i 144/12.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 34.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/270

Zagreb, 29. studenoga 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.