Zakon o izmjenama Zakona o područjima posebne državne skrbi

NN 148/2013 (11.12.2013.), Zakon o izmjenama Zakona o područjima posebne državne skrbi

HRVATSKI SABOR

3142

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o područjima posebne državne skrbi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. studenoga 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/266

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 4. prosinca 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović,
v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Članak 1.

U Zakonu o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 86/08., 57/11. i 51/13.) članak 21. mijenja se i glasi:

»(1) Iznimno od odredbi članka 2. ovoga Zakona i odredaba Zakona o porezu na promet nekretnina (»Narodne novine«, br. 69/97., 26/00., 127/00., 153/02. i 22/11.), porez na promet nekretnina ne plaćaju građani koji stječu nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu stambenog zbrinjavanja, a koje se nalaze na područjima posebne državne skrbi, ako imaju prebivalište na adresi nekretnine koju stječu.

(2) Porez iz stavka 1. ovoga članka naknadno se plaća ako se u roku od 10 godina od dana stjecanja nekretnine nekretnina otuđi, ili ako porezni obveznik promjeni prebivalište.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako građanin, koji je na temelju stavka 1. ovoga članka ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, otuđuje nekretninu za koju je ostvario oslobođenje u roku od 10 godina, u vlasništvo osobi nasljedniku prvoga nasljednog reda koji ima prebivalište na području posebne državne skrbi, naknadno ne plaća porez iz stavka 1. ovoga članka. U tom slučaju novi stjecatelj stupa u položaj pravnog sljednika osobe iz stavka 1. ovoga članka, a rok iz stavka 2. ovoga članka računa se od kada je prednik stekao nekretninu.«.

Članak 2.

Članak 22. mijenja i glasi:

»Porez na dobit koji se ostvari na području posebne državne skrbi, a prihod je države, isplaćivat će se jedinicama lokalne samouprave na područjima posebne državne skrbi na kojima se ostvari kao pomoć iz državnog proračuna:

– u cijelosti ako indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave ne prelazi 75 % prosjeka Republike Hrvatske

– u iznosu od 75 % poreznih prihoda ako se indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave nalazi između 75 % i 100 % prosjeka Republike Hrvatske

– u iznosu od 60 % poreznih prihoda ako se indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave nalazi između 100 % i 125 % prosjeka Republike Hrvatske

– u iznosu od 40 % poreznih prihoda ako indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave prelazi 125 % prosjeka Republike Hrvatske.«.

Članak 3.

Članak 24. briše se.

Članak 4.

Članak 26. briše se.

Članak 5.

Članak 28. briše se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Građani koji steknu pravo vlasništva na nekretnini koja se nalazi na područjima posebne državne skrbi do 31. prosinca 2013. i ispunjavaju uvjete iz članka 21. stavka 1. Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 86/08., 57/11. i 51/13.) ne plaćaju porez na promet nekretnina.

Članak 7.

(1) Građani koji su ostvarili pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina sukladno s člankom 21. stavkom 1. Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 86/08., 57/11. i 51/13.), taj porez će biti u obvezi platiti ako u roku od 10 godina od dana stjecanja nekretninu otuđe ili promijene prebivalište izvan područja posebne državne skrbi ili stvarno ne borave na području posebne državne skrbi.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako građanin, koji je ostvario pravo iz članka 21. stavka 1. Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 86/08., 57/11. i 51/13.) otuđi u roku od 10 godina nekretninu za koju je ostvario oslobođenje u vlasništvo osobi nasljedniku prvog nasljednog reda, koji ima prebivalište i boravi na području posebne državne skrbi, nije u obvezi platiti porez iz stavka 1. ovoga članka. U tom slučaju novi stjecatelj stupa u položaj pravnog sljednika glede zabrane otuđenja nekretnine, s time da se rok zabrane otuđenja računa od kada je prednik stekao nekretninu.

Članak 8.

Na obveznike poreza na dobit koji tijekom 2014. godine podnesu poreznu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu primjenjuje se Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice obveznika poreza na dobit na područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 53/09. i 122/10.).

Članak 9.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014.

Klasa: 022-03/13-01/266

Zagreb, 29. studenoga 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.