Zakon o izmjeni Zakona o brdsko-planinskim područjima

NN 148/2013 (11.12.2013.), Zakon o izmjeni Zakona o brdsko-planinskim područjima

HRVATSKI SABOR

3143

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o brdsko-planinskim područjima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. studenoga 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/267

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 4. prosinca 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA

Članak 1.

U Zakonu o brdsko-planinskim područjima (»Narodne novine«, br. 12/02., 32/02., 117/03., 42/05., 90/05. i 80/08.) članak 7.c mijenja se i glasi:

»Porez na dobit koji se ostvari na području jedinica lokalne samouprave koje imaju status brdsko-planinskih područja, a prihod je države, isplaćivat će se jedinicama lokalne samouprave na brdsko-planinskim područjima na kojima se ostvari, kao pomoć iz državnog proračuna:

– u cijelosti ako indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave ne prelazi 75% prosjeka Republike Hrvatske,

– u iznosu od 75% poreznih prihoda ako se indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave nalazi između 75% i 100% prosjeka Republike Hrvatske,

– u iznosu od 60% poreznih prihoda ako se indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave nalazi između 100% i 125% prosjeka Republike Hrvatske,

– u iznosu od 40% poreznih prihoda ako indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave prelazi 125% prosjeka Republike Hrvatske.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014.

Klasa: 022-03/13-01/268

Zagreb, 29. studenoga 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.