Zakon o izmjeni Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara

NN 148/2013 (11.12.2013.), Zakon o izmjeni Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara

HRVATSKI SABOR

3144

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBNOVI I RAZVOJU GRADA VUKOVARA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. studenoga 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/268

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 4. prosinca 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O OBNOVI I RAZVOJU GRADA VUKOVARA

Članak 1.

U Zakonu o obnovi i razvoju Grada Vukovara (»Narodne novine«, br. 44/01., 90/05., 80/08. i 38/09.) članak 30.b briše se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Na porezne obveznike koji tijekom 2014. godine podnesu poreznu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu primjenjuje se Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice obveznika poreza na dobit na području Grada Vukovara iz članka 30.b stavka 4. Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara iz članka 1. ovog Zakona.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014.

Klasa: 022-03/13-01/271

Zagreb, 29. studenoga 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.