Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

NN 148/2013 (11.12.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

HRVATSKI SABOR

3145

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. studenoga 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/270

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 4. prosinca 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU

Članak 1.

U Zakonu o sudskom registru (»Narodne novine«, br. 1/95., 57/96., 45/99., 54/05., 40/07., 91/10. i 90/11.) u članku 1. riječi: »(u daljnjem tekstu: sudski registar)« brišu se.

Članak 2.

Iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose:

– Jedanaesta Direktiva Vijeća 89/666/EEZ od 21. prosinca 1989. o zahtjevima objavljivanja podataka u vezi s podružnicama koje su u nekoj državi članici otvorile određene vrste trgovačkih društava na koje se primjenjuje pravo druge države (SL L 395, 30. 12. 1989.),

– Direktiva 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o usklađivanju zaštitnih mjera koje, radi zaštite interesa članova i trećih strana, države članice zahtijevaju za trgovačka društva u smislu članka 48. stavka 2. Ugovora, s ciljem izjednačavanja takvih zaštitnih mjera (SL L 258, 1. 10. 2009.),

– Direktiva 2012/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o usklađivanju zaštitnih mjera koje, radi zaštite interesa članova i trećih osoba, države članice zahtijevaju od trgovačkih društava u smislu drugog stavka članka 54. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u pogledu osnivanja javnih društava s ograničenom odgovornošću i održavanja i promjene njihovog kapitala, a s ciljem ujednačavanja tih zaštitnih mjera (SL L 315, 14. 11. 2012.),

– Direktiva Vijeća 2013/24/EU od 13. svibnja 2013. o prilagođavanju određenih direktiva u području trgovačkog prava radi pristupanja Republike Hrvatske (SL L 158, 10. 6. 2013.).«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 2. mijenja se i glasi: »Značenje pojedinih izraza«.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»U smislu ovoga Zakona pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

Sudski registar (u daljnjem tekstu: registar) je javna knjiga koja sadrži podatke i isprave o subjektima upisa za koje je upis u registar propisan zakonom.

Glavna knjiga je dio registra u koji se upisuju podaci o subjektima upisa propisani zakonom.

Zbirka isprava je dio registra u koji se pohranjuju isprave dostavljene za upis podataka o subjektima upisa u glavnu knjigu, isprave dostavljene ili sastavljene u postupku upisa, odluke registarskog suda, potpisi trgovca pojedinca, osoba ovlaštenih za zastupanje, prokurista, likvidatora, stečajnog i drugih upravitelja, popis članova i potvrde javnih bilježnika te isprave za koje zakon propisuje da se moraju dostaviti registarskom sudu.

Registarski uložak sadrži podatke o jednom subjektu upisa, odnosno o glavnoj podružnici inozemnog osnivača.

Subjekt upisa je osoba za koju je zakonom propisan upis u registar.

Podružnica je dio subjekta upisa za koju je zakonom propisan upis u registar.

Matični broj subjekta upisa (u daljnjem tekstu: MBS) je identifikacijski broj koji se svakom subjektu upisa i glavnoj podružnici inozemnog osnivača određuje kod upisa u registar, a jedinstven je, nepromjenjiv i neponovljiv. Podružnica domaćeg osnivača označava se s MBS-om svog osnivača i svojim podbrojem.

Osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) je stalna identifikacijska oznaka koju pri upisu subjekta upisa i glavne podružnice inozemnog osnivača u registar po službenoj dužnosti određuje i dodjeljuje Ministarstvo financija – Porezna uprava na temelju informacije nadležnog tijela koje obavlja prvi upis.

Upis je svako unošenje jednog ili više podataka o subjektu upisa u glavnu knjigu.

Brisanje je upis kojim subjekt upisa prestaje postojati ili kojim određeni podatak upisan u glavnoj knjizi prestaje važiti.

Predlagatelj je osoba koja je pokrenula postupak upisa.

Sudionik je predlagatelj, osoba o čijim se pravima ili pravnim interesima odlučuje u postupku, te zakonom ovlašteno tijelo.

Izvadak iz registra (u daljnjem tekstu: izvadak) je ovjerena isprava koja se izdaje iz registra na propisan način, a sadrži upisane podatke o jednom subjektu upisa koji važe ili koji su važili u nekom trenutku ili u određenom razdoblju.

Financijske isprave su pojedinačni i konsolidirani godišnji financijski izvještaji prema propisima o računovodstvu, pripadajuća revizorska izvješća ako godišnji financijski izvještaji podliježu reviziji, pojedinačno godišnje izvješće i konsolidirano godišnje izvješće, ako je posebnim propisima propisana obveza njihova objavljivanja.

Sustav registra je složeni informacijski sustav koji širokopojasnom telekomunikacijskom vezom povezuje sve trgovačke sudove. Sustav je izravno povezan sa centralnim OIB aplikacijskim sustavom, registrom godišnjih financijskih izvješća Financijske agencije, »Narodnim novinama«, sustavom e-Tvrtka i sustavom za besplatnu pravnu pomoć.

Jedinstvena baza registra je dio sustava registra koji služi kao središnje mjesto za pohranjivanje registarskih, evidencijskih i statističkih podataka registarskih sudova, kao i isprava i drugih dokaza pohranjenih u elektroničkom obliku u zbirku isprava.

Internetska stranica registra je dio sustava registra putem koje je omogućeno pretraživanje i uvid u javne podatke iz glavne knjige, kao i javno objavljene podatke o sadržaju provedenih upisa u registar, odnosno javno objavljene odluke za koje je zakonom ili odlukama registarskog suda određeno da će se objaviti na način na koji se objavljuju upisi u sudski registar.

E-Tvrtka označava elektronički sustav uspostavljen za osiguranje uvjeta iz članka 4.c Zakona o Financijskoj agenciji (»Narodne novine«, br. 117/01., 60/04., 42/05.).«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 3. mijenja se i glasi: »Ustroj i vođenje registra«.

Članak 5.

U članku 3. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Registar se sastoji od glavne knjige i zbirke isprava«.

Dosadašnji stavci 2. do 5. postaju stavci 3. do 6.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 7. brojka: »5.« zamjenjuje se brojkom: »6.«.

Dosadašnji stavci 7. do 9. postaju stavci 8. do 10.

Članak 6.

U članku 4.a iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Odlukom iz stavka 3. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske može urediti i izuzeća od plaćanja naknade.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 7.

Iza članka 5. dodaje se članak 5.a koji glasi:

»Članak 5.a

(1) Osobe koje su po zakonu ovlaštene predlagati upis u sudski registar i poduzimati druge postupovne radnje u registarskom postupku mogu te radnje poduzimati osobno ili preko punomoćnika.

(2) Osobe koje rade na poslovima HITRO.HR ureda ovlaštene su podnositi prijave radi osnivanja trgovačkih društava preko sustava e-Tvrtka, sukladno ovlastima propisanim posebnim propisima.«.

Članak 8.

U članku 6. stavku 1. iza točke 8. dodaje se nova točka 9. koja glasi:

»9. europska zadruga (Societas Cooperativa Europaea, skraćeno SCE),«.

Dosadašnje točke 9. do 14. postaju točke 10. do 15.

Članak 9.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Ako tijela javne vlasti ili javni bilježnici u obavljanju svoje službene dužnosti saznaju da su podaci upisani u registar netočni ili da su uslijed izmjene zakona ili drugih odlučnih činjenica ispunjene pretpostavke za upis brisanja ili promjenu upisanih podataka, dužni su o tome izvijestiti registarski sud.

(2) Ako osobe iz stavka 1. ovoga članka u postupku koji vode ustanove da subjekt upisa za kojeg je priopćena nakana brisanja iz registra ima imovinu, dužni su o tome odmah izvijestiti registarski sud.

(3) Registarski sud ovlašten je zatražiti od osoba iz stavka 1. ovoga članka dodatna izvješća.«.

Članak 10.

U članku 12. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) O upisu podjele i osnivanja novih društava nastalih razdvajanjem subjekta upisa odlučuje registarski sud na čijem je području sjedište subjekta koji se dijeli.«.

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Sudac pojedinac odlučuje u prvom stupnju o prijavi i zahtjevu za upis:

1. podataka koji se odnose na subjekte upisa iz članka 6. stavka 1. točke 4., 7. do 9., 12. do 15. ovoga Zakona te podružnica inozemnih osoba, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno,

2. podataka koji se odnose na statusne promjene svih subjekata upisa, priključenja društava kapitala, povećanje temeljnog kapitala ulozima u stvarima i pravima ili iz sredstava društva te na smanjenje temeljnog kapitala svih društava kapitala,

3. podataka koji se odnose na brisanje svih subjekata upisa iz registra i prijenos imovine, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent odlučuje u prvom stupnju o:

1. prijavi i zahtjevu za rezervaciju imena ili naziva pod kojim subjekt upisa namjerava poslovati i sudjelovati u pravnom prometu nakon upisa osnivanja,

2. upisu rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe i rješenja o otvaranju stečajnog postupka svih subjekata upisa,

3. brisanju nakon zaključenja stečajnog postupka svih subjekata upisa,

4. pokretanju postupka brisanja svih subjekata upisa na temelju članka 70. ovoga Zakona,

5. brisanju svih subjekata upisa na temelju članka 70. ovoga Zakona, ako nije podnesen prigovor,

6. prijavi i zahtjevu za upis drugih podataka, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(6) U registarskim stvarima o žalbi protiv odluke sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta odlučuje sudac pojedinac toga suda. O žalbi protiv odluke suca donesene u prvom stupnju odlučuje u drugom stupnju vijeće sastavljeno od trojice sudaca.«.

Članak 11.

Iza članka 12. dodaju se naslov i članak 12.a koji glase:

»Ovlašteni registarski referent

Članak 12.a

(1) Ovlaštenoga registarskog referenta u skladu s uvjetima i postupkom propisanim ovim Zakonom imenuje predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, na prijedlog predsjednika trgovačkog suda u kojem službenik radi.

(2) Službenik koji se imenuje za ovlaštenoga registarskog referenta mora imati:

1. položen poseban stručni ispit za ovlaštenoga registarskog referenta,

2. stručni naziv stručni prvostupnik javne uprave i

3. najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima višeg sudskog referenta u registru.

(3) Poseban stručni ispit iz stavka 2. točke 1. ovoga članka polaže se pri Ministarstvu pravosuđa.

(4) Program i način polaganja posebnog stručnog ispita, kao i pobliže postupak imenovanja propisat će se posebnim pravilnikom koji donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.

(5) Predmeti se u sudu ovlaštenim registarskim referentima dodjeljuju u rad u skladu s odredbama Sudskog poslovnika koje vrijede za dodjelu predmeta u rad sucima i sudskim savjetnicima.

(6) Predsjednik trgovačkog suda ili sudac kojeg on ovlasti godišnjim rasporedom poslova može iz opravdanih razloga donijeti obrazloženo rješenje kojim će predmet ovlaštenoga registarskog referenta prerasporediti u rad drugom ovlaštenom registarskom referentu ili sudskom savjetniku.«.

Članak 12.

U članku 14. stavku 2. iza riječi: »zahtjeva« dodaju se riječi: »i o pokretanju postupka upisa po službenoj dužnosti kad je to zakonom propisano«.

Članak 13.

U članku 15. stavku 1. iza riječi: »sudac« stavlja se zarez i dodaju riječi: »sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent«.

Članak 14.

U članku 16. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Protiv rješenja o pokretanju postupka brisanja subjekta upisa na prijedlog nadležnog tijela Porezne uprave ili po službenoj dužnosti može se istaknuti prigovor u roku određenom za isticanje prigovora u rješenju.

(4) U postupku upisa u registar nije dopušten povrat u prijašnje stanje. Protiv pravomoćnog rješenja o upisu u registar dopuštena je samo revizija iz članka 382. stavka 2. Zakona o parničnom postupku (»Narodne novine«, br. 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11., 148/11. – pročišćeni tekst i 25/13.) pod uvjetima iz stavka 1. toga članka. Ponavljanje postupka nije dopušteno.«.

Članak 15.

U članku 18. stavcima 2. i 3. riječ: »web-stranici« zamjenjuje se riječima: »internetskoj stranici«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Na internetskoj stranici registra objavljuje se rješenje o pokretanju postupka brisanja na prijedlog porezne uprave ili po službenoj dužnosti, rješenje o brisanju subjekta iz registra i rješenje o obustavi postupka brisanja iz registra.«.

Članak 16.

Naziv poglavlja II. mijenja se i glasi: »II. PODACI KOJI SE UPISUJU U REGISTAR«.

Članak 17.

Naslov iznad članka 21. i članak 21. brišu se.

Članak 18.

Članak 22. briše se.

Članak 19.

Članak 23. briše se.

Članak 20.

U članku 24. stavku 2. točki 1. iza riječi: »MBS,« dodaje se riječ: »OIB,«.

U točki 5. riječi: »a za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala« brišu se.

U stavku 3. dodaje se nova točka i) koja glasi:

»i) predstečajne nagodbe – rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe, rješenje o obustavi postupka predstečajne nagodbe i rješenje o odobravanju predstečajne nagodbe,«.

U dosadašnjoj točki i) koja postaje točka j) iza riječi: »upisa« stavlja se zarez i dodaju riječi: »uz naznaku razloga za prestanak ili razloga zbog kojeg je određeno brisanje iz registra, posebno:

a) pravni temelj, eventualni podaci o pravnom sljedniku,

b) rješenje o nakani pokretanja postupka brisanja,

c) rješenje o obustavi postupka brisanja,

d) rješenje o brisanju«.

U stavku 5. riječi: »za strance i broj i oznake osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala« brišu se.

Iza stavka 5. dodaje stavak 6. koji glasi:

»(6) Podaci o predaji financijskih isprava, osobni podaci i prebivališta o fizičkim osobama i promjene tih podataka preuzimaju se elektroničkim putem od Financijske agencije, matičnih evidencija i upisnika.«.

Članak 21.

U članku 24.a stavku 1. riječi: »a za strance i broj i oznake osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala,« brišu se.

Članak 22.

U članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za trgovca pojedinca, osim podataka iz članka 24. stavka 2. ovoga Zakona, upisuju se i podaci iz stavka 3. točke e), h), i) i j) tog članka ovoga Zakona te podaci o godišnjem prihodu, nazivu i broju obrtnog registra te promjene tih podataka.«.

Članak 23.

U članku 29. točki 1. riječi: »za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala,« brišu se.

Članak 24.

U članku 30. točki 1. riječi: »za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala,« brišu se.

Članak 25.

U članku 31. stavku 1. točki 3. riječi: »za strance i broj i oznake osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala,« brišu se.

Članak 26.

U članku 31.a točki 4. riječi: »a za stranca i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala,« brišu se.

Članak 27.

U članku 31.c stavku 1. točkama 2. i 3. riječi: »a za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala,« brišu se.

Članak 28.

U članku 33. riječi: »i 25.« brišu se.

Članak 29.

U članku 35.a točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 1. i 2.

Dosadašnja točka 4. briše se.

Dosadašnja točka 5. postaje točka 3.

U dosadašnjoj točki 6. koja postaje točka 4. zarez i riječi: »osim podataka iz točke 4. ovoga članka i s time povezanih odluka« brišu su.

Članak 30.

Iza članka 35.a dodaje se naslov i članak 35.b koji glase:

»Europska zadruga (Societas Cooperativa Europaea, SCE)

Članak 35.b

Osim podataka iz članka 35.a ovoga Zakona za europsku zadrugu (Societas Cooperativa Europaea, SCE) upisuju se sljedeći podaci:

1. u slučaju promjene sjedišta u Republiku Hrvatsku, dosadašnja tvrtka, dosadašnje sjedište, naziv registra u kojem se europska zadruga (Societas Cooperativa Europaea, SCE) vodila i dosadašnji broj upisa u tom registru,

2. namjeravana promjena sjedišta u drugu državu članicu,

3. za članove organa upravljanja odgovarajuća funkcija.«.

Članak 31.

U članku 36. stavku 2. točkama 3. i 4. riječi: »a za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala,« brišu se.

Članak 32.

U članku 37. stavku 3. točkama 4. i 6. riječi: »a za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala,« brišu se.

Članak 33.

U članku 39. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Prijava za upis u registar ili podnesak kojim se traži pohrana potpisa osoba ovlaštenih za zastupanje podnose se sudu u obliku javno ovjerene isprave ili elektroničke prijave i elektroničkog podneska podnesenih sudu elektroničkim putem od javnog bilježnika ili ureda HITRO.HR. Elektronička prijava ili podnesak potpisani naprednim elektroničkim potpisom javnog bilježnika smatraju se javno ovjerovljenom ispravom.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Elektronički, preko sustava e-Tvrtka, može se podnijeti prijava za rezervaciju imena ili naziva, a za društvo s ograničenom odgovornošću prijava za upis osnivanja ako je ulog u novcu.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Dosadašnji stavak 3. briše se.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Financijska agencija dostavlja sudu elektroničkim putem podatke o predaji financijskih isprava za one subjekte za koje je propisana obveza javne objave tih podataka s naznakom MBS-a i OIB-a, datuma predaje financijske isprave, vrste financijske isprave i razdoblja na koje se odnose. U glavnu knjigu elektronički se unose podaci o predaji financijskih isprava i razdoblje na koje se odnose odvojeno za svaki subjekt upisa. Sadržaj unesenih podataka istovjetan je sadržaju dostavljenih podataka.«.

Stavci 6. i 7. brišu se.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 6.

Članak 34.

U članku 40.a stavku 2. riječ: »osam« zamjenjuje se riječju: »trideset«.

Članak 35.

Članak 50. briše se.

Članak 36.

U članku 50.a stavku 3. druga rečenica briše se.

Članak 37.

U članku 51. stavku 1. dodaje se druga rečenica koja glasi: »Upis više djelatnosti propisanih posebnim zakonom moguć je i općenitim navođenjem skupine djelatnosti propisanih tim zakonom, odnosno općenitim navođenjem skupine djelatnosti uz izuzimanje djelatnosti koje se ne obuhvaćaju predmetom poslovanja.«.

U stavku 2. riječi: »ista se upisuje« zamjenjuju se riječima: »upisuje se«.

Članak 38.

U članku 53. dodaju se novi stavak 2. i stavak 3. koji glase:

»(2) Upisi elektroničkim putem provode se u glavnoj knjizi registra bez donošenja rješenja o upisu.

(3) Ako je prijava za upis osnivanja društva s ograničenom odgovornošću podnesena elektroničkim putem preko sustava e-Tvrtka, upis se mora provesti u roku od 24 sata od dana primitka prijave.«.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 4. riječi: »rok iz stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »rokovi iz stavka 1. i 3.«.

Članak 39.

U članku 55. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Rješenje mora imati obrazloženje:

– ako se postupak obustavlja zbog povlačenja prijave ili se smatra da je prijava povučena,

– ako se odbacuje ili odbija prijava ili zahtjev za upis,

– ako se odlučuje o međusobno suprotnim zahtjevima sudionika postupka,

– ako se odlučuje o prigovoru protiv rješenja o provedbi postupka brisanja na prijedlog nadležne Porezne uprave ili po službenoj dužnosti,

– ako se odlučuje po službenoj dužnosti, a moraju se opravdati razlozi donošenja.

(3) Uvod rješenja sadrži naziv suda, ime i prezime suca, odnosno sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta, tvrtku ili naziv, MBS, OIB i sjedište, odnosno ime i prezime, OIB i prebivalište predlagatelja i ovlaštenog zastupnika, predmet prijave i datum donošenja rješenja. Ako prijavu podnosi više osoba, uvod rješenja sadrži podatke o osobi koja je prva navedena u prijavi s naznakom »i drugi«.«.

U stavku 4. iza riječi: »suca,« dodaju se riječi: »odnosno sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta,«.

U stavku 5. iza riječi: »MBS« stavlja se zarez i dodaje riječ: »OIB«.

Članak 40.

U članku 57. stavku 1. riječ: »žalbu« zamjenjuje se riječima: »pravni lijek«.

Članak 41.

Članak 70. mijenja se i glasi:

»(1) Registarski sud će po službenoj dužnosti provesti postupak brisanja subjekta upisa:

1. ako nema imovinu, odnosno ako ima imovinu neznatne vrijednosti,

2. ako se u propisanom roku nije uskladio s propisom s kojim se trebao uskladiti,

3. ako tri godine zaredom nije postupio po zakonskoj obvezi da objavi svoja godišnja financijska izvješća s propisanom dokumentacijom, ako je propisana obveza objavljivanja tih izvješća,

4. ako inozemni osnivač podružnice tri godine zaredom nije postupio po zakonskoj obvezi da registarskom sudu u koji je podružnica upisana dostavi radi upisa predaje svoja godišnja financijska izvješća i druge financijske isprave čije je objavljivanje zakonom propisano.

(2) Imovinom neznatne vrijednosti u smislu stavka 1. točke 1. ovoga članka smatra se imovina koja ne bi bila dostatna za plaćanje troškova stečajnog postupka ili imovina za koju su troškovi unovčenja veći od njezine tržišne vrijednosti.

(3) U slučaju postojanja razloga iz stavka 1. točke 1. ovoga članka sud će provesti postupak brisanja subjekta upisa i na prijedlog nadležnog tijela Porezne uprave.

(4) Postupak brisanja provodi se na temelju rješenja o pokretanju postupka brisanja kojim sud priopćava nakanu da će subjekta upisa brisati iz registra.

(5) Rješenje o pokretanju postupka brisanja upisuje se u registar i javno objavljuje na internetskoj stranici registra. Objava rješenja o pokretanju postupka brisanja na internetskoj stranici registra ima učinak dostave rješenja subjektu upisa i priopćenja registarskog suda zakonskim zastupnicima subjekta upisa.

(6) Subjekt upisa nad kojim je pokrenut postupak brisanja i svaka osoba koja ima opravdani interes da se subjekt upisa ne briše iz registra može izjaviti prigovor protiv rješenja o pokretanju postupka brisanja:

1. ako ne postoje razlozi za brisanje iz stavka 1. ovoga članka,

2. ako je nad subjektom upisa otvoren postupak likvidacije, predstečajne nagodbe ili stečajni postupak, ili

3. ako je podnesen prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe ili stečajnog postupka.

(7) Registarski sud o podnesenom prigovoru odlučuje rješenjem koje dostavlja podnositelju prigovora po pravilima o dostavi pismena.

(8) Registarski sud će odbaciti prigovor protiv rješenja o pokretanju postupka brisanja:

– ako je podnesen nakon isteka roka za izjavljivanje prigovora, ili

– ako je podnesen od osobe koja nije zakonski zastupnik subjekta ili nije opravdala interes da se subjekt upisa ne briše iz registra.

(9) Ako je prigovor izjavljen zbog postojanja razloga iz stavka 6. točke 3. ovoga članka, registarski sud će zastati s postupkom do pravomoćnosti odluke o prijedlogu za otvaranje postupka predstečajne nagodbe ili stečajnog postupka.

(10) Registarski sud će uvažiti prigovor i obustaviti postupak brisanja:

– ako je do isteka roka za izjavljivanje prigovora ispunjena zakonska obveza iz stavka 1. točke 3., odnosno točke 4. ovoga članka,

– ako je otvoren postupak predstečajne nagodbe ili stečajni postupak, a prigovor je izjavljen zbog postojanja razloga iz stavka 6. točke 3. ovoga Zakona,

– u drugim slučajevima, ako utvrdi da je prigovor osnovan i da ne postoji razlog za brisanje.

(11) Rješenje o obustavi postupka brisanja se javno objavljuje na internetskoj stranici registra.

(12) Na temelju pravomoćnog rješenja o obustavi postupka brisanja, registarski sud će po službenoj dužnosti brisati upis rješenja o pokretanju postupka brisanja.

(13) Registarski sud će, osim u postupku brisanja subjekta upisa koji se u propisanom roku nije uskladio s propisom s kojim se trebao uskladiti, donijeti rješenje o brisanju subjekta upisa iz registra bez likvidacije:

– ako subjekt upisa u roku od šest mjeseci nakon što mu sud priopći nakanu da će ga brisati iz sudskog registra ne učini vjerojatnim da ima imovinu,

– ako nije podnesen prigovor ili je izjavljeni prigovor odbačen,

– ako je prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe ili stečajnog postupka odbačen ili odbijen,

– u drugim slučajevima ako utvrdi da prigovor nije osnovan i da postoji razlog za brisanje.

(14) U postupku brisanja subjekta upisa koji se u propisanom roku nije uskladio s propisom s kojim se trebao uskladiti, sud će rješenjem imenovati likvidatora koji će provesti likvidaciju uz odgovarajuću primjenu odredbi Zakona o trgovačkim društvima. Troškove likvidacijskog postupka predujmit će subjekt upisa ili druga osoba koja je učinila vjerojatnim da subjekt upisa ima imovinu. Ne predujmi li se iznos potreban za pokriće troškova likvidacije, sud može odrediti da se troškovi likvidacije namire iz imovine subjekta upisa.

(15) Rješenje o brisanju subjekta upisa se javno objavljuje na internetskoj stranici registra. Objava rješenja o brisanju subjekta upisa na internetskoj stranici registra ima učinak dostave rješenja subjektu upisa i njegovim zakonskim zastupnicima. Upis brisanja subjekta upisa provodi se u glavnu knjigu registra nakon pravomoćnosti rješenja.

(16) Protiv rješenja o brisanju subjekta upisa iz registra subjekt upisa i njegovi zakonski zastupnici imaju pravo na žalbu.

(17) Pokaže li se nakon brisanja subjekta upisa iz registra da on ima imovinu koju bi trebalo unovčiti radi podjele vjerovnicima i osobama koje su imale udjele u brisanom subjektu upisa, provodi se likvidacija nad tom imovinom. Na postupak likvidacije nad imovinom brisanog subjekta upisa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 84.f ovoga Zakona. Postupak nad likvidacijskom imovinom okončava se donošenjem rješenja o zaključenju postupka likvidacije nad imovinom brisanog subjekta upisa.

(18) Na likvidacijsku imovinu na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Stečajnog zakona o stečajnoj masi nakon zaključenja stečajnog postupka.

(19) Ako likvidator u postupku likvidacije nad imovinom pravne osobe koja je brisana iz sudskog registra na temelju prijavljenih tražbina utvrdi da imovina nije dovoljna za namirenje svih tražbina vjerovnika s kamatama, odmah će obustaviti likvidaciju i predložiti otvaranje stečajnog postupka nad stečajnom masom.

(20) Na stečajni postupak iz stavka 19. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Stečajnog zakona o naknadnoj diobi.«.

Članak 42.

U članku 73. stavku 8. riječi: »za strance i broj i oznaku osobne identifikacijske isprave i naznaku države koja ju je izdala,« brišu se.

Članak 43.

U članku 74. stavku 3. riječi: »za strance i broj i oznaku osobne identifikacijske isprave i naznaku države koja ju je izdala,« brišu se.

Članak 44.

Članak 74.a mijenja se i glasi:

»(1) Upis prekograničnog pripajanja i spajanja provodi se po pravilima propisanim u člancima 549.i i 549.j Zakona o trgovačkim društvima.

(2) Ako pripojeno društvo ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, registarski sud na čijem je području sjedište toga društva nadzire sve radnje u postupku pripajanja koje provodi pripojeno društvo, i to:

1. da je zajednički plan pripajanja najmanje mjesec dana prije sazivanja skupštine dostavljen u registar i uredno objavljen, osim ako je cijelo vrijeme bio dostupan internetskoj stranici društva,

2. da je prijavu za upis pripajanja podnijela uprava, odnosno izvršni direktori pripojenog društva i da su joj priložene sljedeće isprave:

– zapisnik glavne skupštine s odlukom kojom se daje suglasnost na pripajanje,

– dokaz (ili izjavu) da traju postupci sudskog ispitivanja omjera zamjena dionica, odnosno poslovnih udjela i o ostvarivanju posebnih prava dioničara, odnosno članova društva.

(3) Ako je pripojeno društvo radnje u postupku provelo u skladu sa zakonom, registarski sud upisuje u registar pripajanje uz zabilježbu da će pripajanje biti valjano tek uz ispunjenje uvjeta koje propisuje pravo države mjerodavno za društvo preuzimatelja upisano, te podataka o nadležnom tijelu kojoj je nadležno za upis društva preuzimatelja.

(4) Upis pripajanja javno se objavljuje onako kako se objavljuju podaci o upisu u registar. U objavi upisa pripajanja registarski sud mora navesti:

– da traju postupci sudskog ispitivanja omjera zamjena dionica, odnosno poslovnih udjela i podatke o ostvarivanju posebnih prava dioničara, odnosno članova društva,

– da će pripajanje biti valjano tek uz ispunjenje uvjeta koje propisuje pravo države koje je mjerodavno za društvo preuzimatelja.

(5) Objava upisa pripajanja smatra se potvrdom da su valjano i u potpunosti obavljene sve potrebne radnje u postupku pripajanja pripojenog društva koje ima sjedište u Republici Hrvatskoj.

(6) Pripojeno društvo mora nadležnom tijelu u državi u kojoj je registrirano sjedište društva preuzimatelja dostaviti potvrdu iz stavka 5. ovoga članka najkasnije u roku od šest mjeseci od kada mu ona bude izdana, a zajedno s njome i zajednički plan pripajanja koji je odobrila skupština.

(7) Nakon što od nadležnog tijela u državi u kojoj je registrirano sjedište društva preuzimatelja primi obavijest da su nastupile pravne posljedice pripajanja, registarski sud bez odgađanja po službenoj dužnosti upisuje u registar zabilježbu kada je pripajanje upisano i kod kojeg nadležnog tijela sjedišta društva preuzimatelja, te nadležnom tijelu za društvo preuzimatelja dostavlja zbirku isprava pripojenoga društva.

(8) Suradnja registarskih sudova i nadležnih tijela država članica, način dostavljanja potvrda i zbirka isprava podrobnije će se urediti pravilnikom iz članka 3. stavka 9. ovoga Zakona.«.

Članak 45.

Iza članka 74.a dodaju se članci 74.b i 74.c koji glase:

»Članak 74.b

(1) Ako društvo preuzimatelja ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, registarski sud na čijem je području upisano sjedište toga društva nadzire provedbu postupka pripajanja, a osobito mora provjeriti da su društva koja sudjeluju u pripajanju valjano usvojila zajednički plan pripajanja te da su uređena pitanja o suodlučivanju zaposlenih.

(2) Prijavu za upis pripajanja podnosi uprava društva, odnosno izvršni direktori i predsjednik nadzornog odbora ako društvo ima taj organ,

(3) Prijavi za upis moraju se priložiti.

– zajednički plan pripajanja,

– potvrde nadležnog tijela u državi u kojoj je registrirano sjedište društva koje se pripaja,

– zapisnik glavne skupštine s odlukom kojom se daje suglasnost na pripajanje,

– izvješće o pripajanju s izvješćem radnika, ako su radnici ili njihovi predstavnici dali mišljenje na izvješće o pripajanju,

– izvadak ili potvrdu nadležnog tijela o tvrtki, pravnom obliku i broj pod kojim se u očevidniku vodi pripojeno društvo.

(4) Nakon upisa pripajanja u registar, registarski sud po službenoj dužnosti obavještava nadležno tijelo o provedenom upisu pripajanja uz zahtjev da mu se dostavi zbirka isprava pripojenog društva.

Članak 74.c

Ako se provodi prekogranično spajanje, prijavu za upis novonastalog društva podnose zajednički ovlašteni organi spojenih društava.«.

Članak 46.

U članku 75. stavku 3. riječi: »za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala,« brišu se.

U stavku 6. riječi: »za strance i broj i oznaku osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala,« brišu se.

Članak 47.

U članku 76.a stavku 1. točki 2. riječi: »za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala,« brišu se.

U točki 4. riječi: »a za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala« brišu se.

U stavku 3. točki 3. riječi: »a za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala« brišu se.

U stavku 5. točki 3. riječi: »za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala,« brišu se.

U točki 4. riječi: »a za strance i broj i oznaka osobne identifikacijske isprave i naznaka države koja ju je izdala,« brišu se.

U stavku 6. riječi: »u isti registarski uložak i« brišu se, a iza riječi: »MBS« dodaju se riječi: »i OIB«.

Članak 48.

U članku 76.b stavku 4. riječi: »za stranca i broja i oznake osobne identifikacijske isprave i naznake države koja ju je izdala,« brišu se.

Članak 49.

U članku 81. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako opomenuta osoba ne ispuni obvezu iz rješenja u roku iz stavka 1. ovoga članka, provest će se postupak radi prisilne naplate izrečene novčane kazne odgovarajućom primjenom odredaba Zakona o parničnom postupku.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

U cijelom tekstu Zakona o sudskom registru (»Narodne novine«, br. 1/95., 57/96., 1/98., 30/99., 45/99., 54/05., 40/07., 91/10. i 90/11.) riječi: »sudski registar« zamjenjuju se riječju: »registar«, a riječi: »osobni identifikacijski broj« riječju: »OIB« u odgovarajućem padežu.

Članak 51.

Smatra se da sudski službenici koji imaju višu stručnu spremu upravnopravnog ili društvenog smjera i tri godine radnog iskustva na poslovima višeg sudskog referenta u registru ili srednju stručnu spremu upravnopravnog ili društvenog smjera i pet godina radnog iskustva na poslovima sudskog referenta u registru, a na dan stupanja na snagu ovoga Zakona rade na trgovačkom sudu u sudskom registru ispunjavaju uvjete i mogu pristupiti polaganju posebnog stručnog ispita za ovlaštenoga registarskog referenta, odnosno biti imenovani za ovlaštenog registarskog referenta u postupku utvrđenom u članku 12.a stavku 1. ovoga Zakona, neovisno o uvjetima utvrđenim u članku 12.a stavku 2. točkama 2. i 3. ovoga Zakona.

Članak 52.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona:

– pravilnik iz članka 11. ovoga Zakona

– pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu upisa u sudski registar radi usklađenja s odredbama ovoga Zakona.

Članak 53.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o sudskom registru.

Članak 54.

Odredba članka 41. kojom je izmijenjen članak 70. stavci 17., 18., 19. i 20. ovoga Zakona primjenjivat će se i na subjekte upisa koji su brisani prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 55.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/173

Zagreb, 29. studenoga 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.