Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

NN 148/2013 (11.12.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

HRVATSKI SABOR

3147

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREDU ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. studenoga 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/272

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 4. prosinca 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREDU ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Članak 1.

U Zakonu o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (»Narodne novine«, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11. i 136/12.) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

»Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose:

1) Okvirna odluka Vijeća 2005/212/PUP od 24. veljače 2005. o oduzimanju imovinske koristi, sredstava i imovine pribavljene kaznenim djelom (SL L 68, 15. 3. 2005.),

2) Okvirna odluka Vijeća od 13. lipnja 2002. o zajedničkim istražnim timovima (2002/465/PUP) (SL L 162, 20. 6. 2002.).«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 2., u drugoj rečenici, brojka: »7.« zamjenjuje se brojkom: »8.«.

Članak 3.

U članku 13. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. odjel za istraživanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom,«.

Dosadašnje točke 4. do 6. postaju točke 5. do 7.

Članak 4.

U članku 15. stavku 1. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. na način propisan posebnim zakonom, može izvještavati javnost o tijeku izvida koje provodi Ured, ali samo kad to nalaže interes javnosti,«.

Dosadašnje točke 3. i 4. postaju točke 4. i 5.

Članak 5.

U članku 16. stavku 1. zagrade i riječi: »(»Narodne novine«, br. 152/08.)« brišu se.

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2. poduzima izvide kako bi se utvrdila vrijednost stečene imovinske koristi pribavljene počinjenjem kaznenog djela iz članka 21. ovog Zakona te gdje se tako stečena imovina nalazi i predlaže primjenu mjera osiguranja prisilnog oduzimanja te imovine predviđenih ovim Zakonom i drugim propisima,«.

Članak 6.

Iza članka 16. dodaje se članak 16.a koji glasi:

»Članak 16.a

(1) Odjel za istraživanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom, u dogovoru i po nalogu zamjenika ravnatelja koji je zadužen za predmet, provodi izvide ako postoje osnove sumnje da je kaznenim djelom iz članka 21. ovog Zakona ostvarena znatna imovinska korist.

(2) Izvidi se provode radi utvrđivanja točne vrijednosti imovinske koristi, pronalaženja imovine stečene kaznenim djelom te osiguranja njezina oduzimanja.

(3) U radu Odjela za istraživanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom mogu sudjelovati službenici policije i Ministarstva financija na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o kaznenom postupku.

(4) Poslove Odjela za istraživanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom obavljaju financijski istražitelji, savjetnici i stručni suradnici pod nadzorom zamjenika ravnatelja koji je godišnjim rasporedom poslova zadužen za rukovođenje odjelom.

(5) Odjel za istraživanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom obavlja i druge poslove prema rasporedu poslova u Uredu.«.

Članak 7.

U članku 22. pokrate: »KZ« zamjenjuju se riječima: »Kaznenog zakona«, a riječi: »podizanja optužnice« zamjenjuju se riječima: »donošenja rješenja o provođenju istrage«.

Članak 8.

U članku 23. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Sva tijela državne vlasti i sve pravne osobe koje u svojem djelokrugu ili u obavljanju svoje djelatnosti saznaju za okolnosti i podatke koji upućuju na to da je u pravnom prometu imovina stečena nekim od kaznenih djela iz članka 21. ovog Zakona, posebno ako postupanje s ostvarenim financijskim sredstvima ili imovinom upućuje na pranje novca ili na prikrivanje te imovine, dužne su bez odgode o tim okolnostima i podacima obavijestiti Ured.«.

Članak 9.

U članku 25. stavku 1. druga rečenica mijenja se i glasi: »S tim ciljem policija bez odgode izvješćuje Ured o započinjanju i provođenju izvida za kaznena djela iz članka 21. ovoga Zakona za koja je sama saznala, a Ured se po svojoj prosudbi uključuje bez odgode u izvršavanje svojih ovlasti poduzimanja, nalaganja, nadzora i usmjeravanja izvida kaznenih djela (članak 38. stavak 2. točka 1. i 2. Zakona o kaznenom postupku).«.

U stavku 2., u prvoj rečenici, točka sa zarezom iza riječi: »udruženja« zamjenjuje se zarezom.

Članak 10.

U članku 29. stavku 1. riječi: »i drugi opći propisi kaznenog postupka« brišu se.

U stavku 2. riječi: »o skraćenom postupku i« zamjenjuju se riječima: »Zakona o kaznenom postupku koje se odnose isključivo na kaznena djela za koja je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina te odredbe o«.

Članak 11.

U članku 30. stavku 2. pokrate: »KZ« zamjenjuju se riječima: »Kaznenog zakona«.

Članak 12.

Članak 35. briše se.

Članak 13.

U članku 39. točki 1. pokrata: »KZ« zamjenjuje se riječima: »Kaznenog zakona«.

U točki 2. riječi: »napada na zračni i plovidbeni promet« zamjenjuju se riječima: »napada na zrakoplov, brod ili nepokretnu platformu«, a pokrata: »KZ« riječima: »Kaznenog zakona«.

Članak 14.

U članku 42. točki 2. riječi: »sudskih spisa« zamjenjuju se riječima: »spisa predmeta«.

Članak 15.

U članku 43. stavku 2. riječi: »stavku 1. točki 2. i« brišu se.

Članak 16.

U članku 47. stavku 1. iza riječi: »članku 21. stavku 1.« dodaju se riječi: »i 2.«.

Članak 17.

U članku 48. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pisani obrazloženi nalog kojim se određuje primjena posebne dokazne radnje sadržava raspoložive podatke o osobi protiv koje se radnja provodi, opis kaznenog djela te način, opseg, mjesto i trajanje radnje koje mora biti primjereno ostvarenju njezina cilja. Primjena posebne dokazne radnje može se po proteku tri mjeseca od dana donošenja naloga kojim je određena produljiti za isti rok ako je njezino produljenje nužno radi ostvarenja svrhe radi koje je bila određena.«.

Članak 18.

U članku 49. stavku 6. iza riječi: »rješenje« dodaje se riječ: »iz«.

Članak 19.

U članku 50. stavku 2. zagrade i riječi: »(»Narodne novine«, br. 57/96., 29/99., 173/03., 194/03., 151/04., 88/05. i 67/08.)« brišu se.

Članak 20.

U članku 56. stavku 1., u uvodnoj rečenici, brojka: »44.« zamjenjuje se brojkom: »50.«.

Članak 21.

U članku 60. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Rješenje o ukidanju mjere osiguranja dostavit će se po službenoj dužnosti Uredu (predlagatelju osiguranja) i protivniku osiguranja.«.

Članak 22.

U članku 61. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Osiguranje sredstava, prihoda ili imovine u vezi s kaznenim djelima iz članka 21. stavka 1. točke 2. i 3. ovoga Zakona te kaznenim djelima zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. Kaznenog zakona, ako je to djelo počinila službena osoba označena u članku 87. stavku 3. Kaznenog zakona, zločinačkog udruženja iz članka 328. Kaznenog zakona i počinjenja kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja iz članka 329. Kaznenog zakona može se u Republici Hrvatskoj odrediti i provesti prema uvjetima propisanim međunarodnim ugovorom i ovim Zakonom.«.

Članak 23.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. prosinca 2013.

Klasa: 022-03/13-01/283

Zagreb, 29. studenoga 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.