Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež

NN 148/2013 (11.12.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež

HRVATSKI SABOR

3148

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA ZA MLADEŽ

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. studenoga 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/273

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 4. prosinca 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA ZA MLADEŽ

Članak 1.

U Zakonu o sudovima za mladež (»Narodne novine«, br. 84/11. i 143/12.) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Okvirna odluka Vijeća od 15. ožujka 2001. o položaju žrtava u kaznenom postupku (2001/220/PUP) (SL L 82, 22. 3. 2001.).«.

Članak 2.

U članku 37. stavku 1. brojka: »3.« zamjenjuje se brojkom: »4.«.

Članak 3.

Članak 52. briše se.

Članak 4.

U članku 68. stavku 2., u drugoj rečenici, riječi: »nadležno policijsko tijelo i službu za probaciju« zamjenjuju se riječju: »policiju«.

Članak 5.

U članku 75. stavku 3. riječi: »Nalog o pokretanju« zamjenjuju se riječima: »Rješenje o provođenju«, a iza riječi: »oštećeniku« dodaju se riječi: »i žrtvi«.

U stavku 4. riječi: »stavku 2. i 3.« zamjenjuju se riječima:

», članku 213.a i članku 213.b«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Kazneni postupak prema maloljetniku započinje:

1) pravomoćnošću rješenja o provođenju pripremnog postupka,

2) određivanjem sjednice vijeća prema članku 83. stavku 3. ovog Zakona, ako pripremni postupak nije proveden.«.

Članak 6.

U članku 76. stavku 1. riječi: »dokaznih radnji za koje postoji opasnost od odgode« zamjenjuju se riječima: »hitnih dokaznih radnji«.

Članak 7.

U članku 79. stavcima 1. i 2. riječ: »nalogom« zamjenjuje se riječju: »rješenjem«.

Članak 8.

U članku 83. stavku 3. druga rečenica briše se.

Članak 9.

U članku 85. stavku 4., u drugoj rečenici, riječi: »i uz sudjelovanje stranaka sastaviti raspravni spis« brišu se.

Članak 10.

Članak 108. briše se.

Članak 11.

U članku 111. stavku 6. riječi: »u skraćenom postupku i« brišu se.

Članak 12.

U članku 113. stavku 3. točki 2. zagrade i riječi: »(»Narodne novine«, br. 125/11.)« brišu se.

Članak 13.

U članku 115. stavku 1. riječi: »za koje je propisana kazna zatvora tri godine ili teža,« brišu se.

Članak 14.

U članku 116. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako sudac istrage za mladež, odnosno predsjednik vijeća za mladež utvrdi da je radi zaštite prava i interesa djeteta oštećenika ili djeteta žrtve kaznenog djela potrebno postaviti mu opunomoćenika, podnijet će prijedlog predsjedniku suda koji će opunomoćenika postaviti iz reda odvjetnika koji moraju imati izraženu sklonost za odgoj, potrebe i probitke mladeži te vladati osnovnim znanjima s područja kriminologije, socijalne pedagogije, psihologije mladih i socijalnog rada za mlade osobe. Imenovanog odvjetnika ne može zamijeniti odvjetnički vježbenik.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Djetetu žrtvi kaznenog djela bit će u postupku osigurana pomoć i podrška koju će pružiti stručni suradnik županijskog, odnosno općinskog suda u sjedištu županijskog suda. Iznimno, pomoć i podršku djetetu žrtvi kaznenog djela može pružiti i druga stručna osoba na teret proračunskih sredstava ako županijski, odnosno općinski sud u sjedištu županijskog suda nema stručnog suradnika.«.

Članak 15.

U članku 121. stavak 6. briše se.

Članak 16.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. prosinca 2013.

Klasa: 022-03/13-01/281

Zagreb, 29. studenoga 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.