Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

NN 148/2013 (11.12.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

HRVATSKI SABOR

3149

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRUGIH SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. studenoga 2013. godine,

Klasa: 011-01/13-01/274

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 4. prosinca 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRUGIH SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Članak 1.

U Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11., 22/12., 39/13. i 125/13.) u članku 4. točka 6. briše se.

Dosadašnje točke 7. i 8. postaju točke 6. i 7.

Članak 2.

U članku 5. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»Ministarstvo obavlja inspekcijske poslove u području prometa robe i usluga, zaštite intelektualnog vlasništva, boravišne pristojbe, zabrane i sprječavanja neregistrirane djelatnosti i nezakonite trgovine.

Ministarstvo obavlja i inspekcijski nadzor nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda iz područja robe i usluga, ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu.«.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

Članak 3.

U članku 11. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Ministarstvo obavlja inspekcijske poslove u području energetike, rudarstva, opreme pod tlakom i zaštite potrošača.«.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 4.

U članku 14. stavku 1. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »inspekcijske poslove u području rada i zaštite na radu.«.

Članak 5.

U članku 16. stavak 10. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo obavlja poslove fitosanitarne i granične veterinarske inspekcije, inspekcijske poslove u poljoprivredi, ribarstvu, veterinarstvu te, u skladu s posebnim propisom o hrani, inspekcijske poslove koji se odnose na zdravstvenu ispravnost i higijenu / sigurnost hrane i hrane za životinje, standarde kvalitete, posebne oznake kvalitete hrane i hrane za životinje, označavanje, reklamiranje i prezentiranje odnosno informiranje potrošača o hrani, ekološku proizvodnju te GM hranu i hranu za životinje.«.

Članak 6.

U članku 17. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Ministarstvo obavlja inspekcijske poslove u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu, osim nadzora nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda koji su utvrđeni u djelokrugu Ministarstva financija.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 7.

U članku 22. stavku 1. riječi: »ionizirajućih i« i riječi: »sanitarni nadzor nad izvorima ionizirajućih zračenja u drugom stupnju i« brišu se.

Članak 8.

Članak 33. briše se.

Članak 9.

U članku 36. stavku 1. iza riječi: »statistiku« zarez i riječi: »Državnog inspektorata« brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje s radom Državni inspektorat.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona poslove Državnog inspektorata, u okviru djelokruga utvrđenog ovim Zakonom, preuzimaju Ministarstvo financija, Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo turizma.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvo financija, Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo turizma, razmjerno preuzetim poslovima, preuzimaju opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze Državnog inspektorata, kao i državne službenike zatečene na preuzetim poslovima.

Državni službenici Državnog inspektorata koji su u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni na obavljanju preuzetih poslova nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni i zadržavaju plaće prema dosadašnjim propisima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta prema pravilniku iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona ministarstva iz stavka 1. ovoga članka, razmjerno preuzetim poslovima, preuzimaju i državne službenike i namještenike Državnog inspektorata koji su zatečeni na obavljanju poslova koji nisu inspekcijski poslovi.

Državni službenici i namještenici iz stavka 3. ovoga članka nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni, odnosno na drugim poslovima po nalogu čelnika tijela i zadržavaju plaće prema dosadašnjim propisima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta, odnosno sklapanja ugovora o radu, prema pravilniku iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 13.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti uredbe o unutarnjem ustrojstvu središnjih tijela državne uprave koja mijenjaju ustrojstvo, odnosno djelokrug.

Čelnici središnjih tijela državne uprave koja mijenjaju ustrojstvo, odnosno djelokrug dužni su uskladiti pravilnike o unutarnjem redu prema odredbama ovoga Zakona, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu uredbi iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 14.

Ministarstva koja preuzimaju poslove Državnog inspektorata sukladno ovom Zakonu, nastavljaju obavljati preuzete poslove prema dosadašnjim propisima, do donošenja, odnosno izmjene posebnih zakona kojima se uređuje njihovo obavljanje.

Članak 15.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014.

Klasa: 022-03/13-01/265

Zagreb, 29. studenoga 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.