Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi

NN 148/2013 (11.12.2013.), Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi

HRVATSKI SABOR

3150

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. studenoga 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/275

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 4. prosinca 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Zakonu o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi (»Narodne novine«, br. 50/12.) naziv Zakona mijenja se i glasi: »Zakon o savjetodavnoj službi«.

Članak 2.

Članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim se Zakonom osniva Savjetodavna služba (u daljnjem tekstu: Služba), kao specijalizirana javna ustanova za obavljanje poslova savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu i unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika te se uređuju odnosi u svezi s osnivanjem, upravljanjem i poslovanjem Službe.«.

Članak 3.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Služba iz članka 1. ovoga Zakona posluje pod nazivom: »Savjetodavna služba«, javna ustanova za savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika i djeluje preko središnjeg ureda i podružnica u jedinicama područne (regionalne) samouprave koje se osnivaju Statutom.«.

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Služba obavlja savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika kao javnu službu.

(2) Savjetodavnu djelatnost iz stavka 1. ovoga članka čine sljedeći poslovi i zadaci:

1. tehnološko-tehničko unapređenje poljoprivrednih gospodarstava i subjekata u ribarstvu te pružanje stručne pomoći s ciljem povećanja konkurentnosti u poljoprivrednim i ribarskim djelatnostima te dopunskim djelatnostima na gospodarstvu,

2. davanje stručnih savjeta, instrukcija i praktičnih predočenja iz područja poljoprivrede, ribarstva i šumarstva radi prikaza novih tehnologija i tehnika te načina gospodarenja i prijenosa znanja i vještina potrebnih za razvitak i očuvanje vrijednosti ruralnog prostora i održivog razvoja poljoprivrede, ribarstva i šumarstva,

3. davanje savjeta o gospodarenju šumama šumoposjednika; organiziranje stručnih edukacija, radionica i seminara iz područja šumarstva za šumoposjednike, vođenje evidencije o šumama šumoposjednika,

4. pružanje posebnih usluga za poljoprivredna gospodarstva, subjekte u ribarstvu, institucije, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te nevladine organizacije (razvojni planovi, investicijski programi, poslovni planovi, planovi upravljanja gospodarstvom, programi razvoja seoskog prostora, analize, studije i dr.),

5. provođenje edukacije, pružanje stručnih savjeta i tehničke pomoći korisnicima u provedbi mjera ruralnog razvoja,

6. sudjelovanje u oblikovanju i provođenju mjera poljoprivredne, ribarstvene i šumarske politike u skladu s propisima i aktima Vlade Republike Hrvatske,

7. sudjelovanje u provođenju programa razvoja poljoprivrede, ribarstva i seoskog prostora te otoka,

8. sudjelovanje u izradi akata zaštite od požara šuma i šumskog zemljišta šumoposjednika; prikupljanje podataka o šumskim požarima u šumama šumoposjednika i dostavljanje Ministarstvu; davanje preporuka u vezi s nabavom i organiziranje nabave šumskih sadnica i sjemena za obnovu šuma i pošumljavanje; pripremanje stručnih podloga za izgradnju šumske infrastrukture i protupožarnih prosjeka te planiranje i praćenje održavanja šumskih prometnica u šumama šumoposjednika,

9. sudjelovanje u provođenju postupaka javne nabave za obavljanje svih radova biološke obnove šuma putem licenciranih izvođača, osim onih radova koje korisnik (šumoposjednik) može sam izvoditi ili onih na koji ga zakon ili podzakonski akti obvezuju; provođenje kolaudacije radova koji se obavljaju u šumama šumoposjednika te objavljivanje i provođenje javnih poziva za radove biološke obnove šuma u šumama šumoposjednika,

10. predlaganje Ministarstvu odobrenja programa gospodarenja šumoposjednika te predlaganje smjernica gospodarenja i praćenje provedbe programa gospodarenja šumoposjednika; izrada i predlaganje na odobrenje operativnog godišnjeg plana za šume šumoposjednika te postupanje po zahtjevima za nužnu doznaku stabala u šumama šumoposjednika za koje nisu izrađeni programi gospodarenja,

11. promicanje znanja u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu radi očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti u interesu sela i ruralnog prostora te otoka,

12. poticanje i stručna pomoć u osnivanju i radu različitih oblika udruživanja poljoprivrednika, subjekata u ribarstvu te šumoposjednika,

13. pružanje usluga savjetovanja subjektima u ribarstvu vezano za provedbu modela potpora te mjera uređenja tržišta u ribarstvu,

14. provođenje sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka putem godišnjih istraživanja (FADN Sustav),

15. informiranje i izdavačka djelatnost za potrebe razvoja poljoprivrede, ribarstva, šumarstva te ruralnog prostora i otoka,

16. obavljanje osnovnih laboratorijskih ispitivanja,

17. provođenje stručnog nadzora u integriranoj proizvodnji,

18. uspostava sustava motrenja, organiziranje, praćenje i prikupljanje podataka te izvješćivanje mjerodavnih institucija o pojavi štetnih organizama u biljnoj proizvodnji i šumama šumoposjednika,

19. planiranje korištenja i vođenje postupka ostvarivanja prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama šumoposjednika,

20. putem licenciranih osoba (izvođača) izvođenje sljedećih radova: doznaka stabala u šumama šumoposjednika, obilježba drveta i ostalih šumskih proizvoda te izdavanje popratnice; nadzor nad provedbom šumskog reda nakon izvođenja šumskih radova; utvrđivanje posebnih uvjeta za izgradnju šumske infrastrukture i/ili građevina planiranih dokumentom prostornog uređenja u postupku izdavanja lokacijske dozvole te na zahtjev šumoposjednika organiziranje prodaje njihovih šumskih proizvoda,

21. organiziranje, provođenje i sudjelovanje u međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim projektima,

22. planiranje i usklađivanje savjetodavnog rada sa stručnim službama u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu,

23. organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva, šumarstva i ruralnog razvoja,

24. organiziranje i osposobljavanje šumoposjednika za izvođenje jednostavnijih šumarskih radova,

25. suradnja i povezivanje stručnih institucija u zemlji i inozemstvu te suradnja s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,

26. organiziranje, sudjelovanje i izvođenje stručnih skupova, manifestacija, konferencija i izložbi,

27. obavljanje i drugih poslova u okviru savjetodavne djelatnosti u skladu s posebnim zakonima, Statutom i općim aktima Službe.

(3) Poslove i zadatke iz stavka 2. točaka 10., 17., 20. i 23. ovoga članka Služba obavlja kao javnu ovlast.«.

Članak 5.

U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Predsjednika i tri člana Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: ministar).«.

Članak 6.

U članku 7. stavku 1. podstavku 5. riječi: »i zamjenika ravnatelja« brišu se.

U stavku 2. riječi: »završni račun« zamjenjuju se riječima: »financijski izvještaj«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Financijski izvještaj i izvješće o poslovanju Službe potvrđuje Ministarstvo.«.

Članak 7.

U naslovu iznad članka 8. riječi: »i zamjenik ravnatelja« brišu se.

Članak 8.

U članku 8. stavak 3. briše se.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 3. riječi: »i zamjenika ravnatelja« brišu se.

Dosadašnji stavak 5. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ravnatelj mora imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij agronomske, veterinarske, ribarske ili šumarske struke i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.«.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 5. riječi: »i zamjenik ravnatelja« brišu se.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 6. riječi: »i zamjenika ravnatelja« brišu se.

Dosadašnji stavak 8. briše se.

U dosadašnjem stavku 9. koji postaje stavak 7. riječi: »i zamjenika ravnatelja« brišu se.

Članak 9.

(1) Vlada Republike Hrvatske imenovat će Upravno vijeće Službe sukladno s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Upravno vijeće uskladit će Statut i druge opće akte Službe u skladu s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana imenovanja.

(3) Upravno vijeće imenovat će ravnatelja Službe u skladu s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od donošenja Statuta.

(4) Danom imenovanja ravnatelja Službe u skladu s odredbama ovoga Zakona prestaje mandat dosadašnjem ravnatelju Službe.

(5) Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje mandat zamjenika ravnatelja.

Članak 10.

(1) U roku od 30 dana od dana usklađenja akata iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona Služba će preuzeti poslove, zaposlenike koji obavljaju poslove koje Služba preuzima, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, pokretnine, prava, obveze i financijska sredstva od trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. koji se odnose na djelatnost koju obavlja Služba za šume šumoposjednika.

(2) Preuzimanje poslova, zaposlenika, opreme, pismohrane i druge dokumentacije, sredstava za rad, pokretnina, prava i obveza i financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o. i Služba pobliže će urediti sporazumom, uz suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu.

(3) Preuzetim zaposlenicima Služba će nakon usklađenja akata iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona ponuditi sklapanje ugovora o radu na koje se primjenjuje zakon kojim se uređuju plaće u javnim službama i opći propisi o radu, odnosno u skladu s njima sklopljeni kolektivni ugovori.

(4) Do sklapanja novih ugovora o radu preuzeti zaposlenici nastavit će obavljati poslove utvrđene dosadašnjim ugovorima o radu te zadržavaju pravo na plaću i druga prava iz radnog odnosa te obveze i odgovornosti prema dosadašnjim ugovorima o radu.

(5) Zaposlenicima koji odbiju sklapanje novih ugovora o radu prestat će radni odnos sukladno s propisima o radu.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona:

– u Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/09., 127/10., 50/12. i 120/12.) u članku 15. stavku 3. i članku 18. stavku 3. riječi: »Poljoprivredna savjetodavna služba« zamjenjuju se riječima: »Savjetodavna služba«

– u članku 19. stavku 2. točki 3. riječi: »Poljoprivredne savjetodavne službe« zamjenjuju se riječima: »Savjetodavne službe«

– u Zakonu o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/13.) u članku 8. stavcima 1. i 2. riječi: »Poljoprivredna savjetodavna služba« zamjenjuju se riječima: »Savjetodavna služba«, u odgovarajućem padežu

– u Zakonu o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05., 82/06., 129/08., 80/10., 124/10., 25/12. i 68/12.) u članku 68. riječi: »Trgovačko društvo dužno je« zamjenjuju se riječima: »Savjetodavna služba dužna je«.

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/263

Zagreb, 29. studenoga 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.