Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu

NN 148/2013 (11.12.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu

HRVATSKI SABOR

3151

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. studenoga 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/276

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 4. prosinca 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13) u članku 11. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Posjednici životinja i veterinari dužni su izvješćivati Upravu o bolestima životinja i mjerama zaštite zdravlja životinja iz stavka 1. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavak 6. koji postaje stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Bolesti životinja, mjere zaštite zdravlja životinja i uvjete za prestanak mjera zaštite zdravlja životinja iz stavka 1. ovoga članka, uvjete za stjecanje zdravstvenog statusa iz stavka 2. ovoga članka te način izvješćivanja o bolestima životinja i mjerama zaštite zdravlja životinja iz stavka 6. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Postupanje pri provođenju mjera radi sprječavanja i suzbijanja bolesti životinja iz stavka 1. ovoga članka naredbom propisuje ministar.«.

Članak 2.

U članku 17. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Način provođenja mjera iz stavka 1. ovoga članka od strane veterinarskih organizacija, veterinarske prakse i veterinarske službe naputkom propisuje ministar.«.

Članak 3.

U članku 39. iza riječi: »natjecanja« zarez i riječi: »zoološki vrtovi« brišu se.

Članak 4.

U članku 62. stavku 1. iza riječi: »proizvodi« dodaju se riječi: »životinjskog podrijetla«.

U stavku 8. riječi: »stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 1. i 4.«.

Članak 5.

U članku 68. iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Radi sprječavanja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja ministar naredbom može zabraniti unošenje pošiljaka iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 6.

U članku 69. stavku 1. u točki 2. na kraju teksta umjesto točke stavlja se zarez i dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. unošenje pošiljaka hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koje podliježu veterinarskom pregledu iz članka 73. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 7.

U članku 70. stavak 4. briše se.

Članak 8.

U članku 73. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Hrana za životinje neživotinjskog podrijetla koja nije navedena na popisu iz stavka 1. ovoga članka podliježe pregledu prilikom uvoza, koji se sastoji od obveznog dokumentacijskog i identifikacijskog pregleda, dok se fizički pregled obavlja prema učestalosti koju odredi Uprava u skladu s višegodišnjim nacionalnim planom kontrole.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Dokumentacijski i identifikacijski pregled iz stavka 2. ovoga članka obavljaju na GVP granični veterinarski inspektori, a na graničnim prijelazima na kojima se ne nalazi GVP službenici Carinske uprave. Fizički pregled iz stavka 2. ovoga članka obavljaju na GVP granični veterinarski inspektori, a na mjestu krajnjeg odredišta veterinarski inspektori ili ovlašteni veterinari.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 9.

U članku 87. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Subjekt u poslovanju s hranom obvezan je Upravu obavijestiti pisanim putem o svakoj promjeni koja se odnosi na objekt, nastaloj nakon registracije, odnosno odobravanja.«.

Članak 10.

U članku 90. stavku 1. riječ: »podrijetla« briše se.

Članak 11.

U članku 93. stavku 5. iza riječi: »ako sadrže« dodaju se riječi: »nedopuštene tvari«.

Članak 12.

U članku 94. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Subjekt u poslovanju s hranom za životinje obvezan je Upravu obavijestiti pisanim putem o svakoj promjeni koja se odnosi na objekt, nastaloj nakon registracije, odnosno odobravanja.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 13.

U članku 98. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka:

– ministarstvo nadležno za zdravlje nadležno je za provedbu Uredbe (EZ) br. 1069/2009 i Uredbe (EZ) br. 142/2011 u dijelu koji se odnosi na maloprodajne objekte u kojima nastaju nusproizvodi i od njih dobiveni proizvodi,

– ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša nadležno je za postupanje u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkama (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 1069/2009.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Nadzor objekata iz stavka 3. podstavka 1. ovoga članka obavljaju sanitarni inspektori u skladu s propisima o hrani i propisima kojima su uređeni djelokrug i ovlasti sanitarnih inspektora.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 14.

Iza članka 100. dodaje se članak 100.a koji glasi:

»Članak 100.a

Subjekt u poslovanju s nusproizvodima i od njih dobivenim proizvodima obvezan je Upravu obavijestiti pisanim putem o svakoj promjeni koja se odnosi na objekt, nastaloj nakon registracije, odnosno odobravanja.«.

Članak 15.

Članak 138. mijenja se i glasi:

»(1) Poslove veterinarskog inspektora i graničnog veterinarskog inspektora može obavljati osoba koja osim općih uvjeta propisanih za prijam u državnu službu ispunjava sljedeće uvjete:

1. ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij veterinarske struke,

2. ima položen državni stručni ispit za veterinarskog inspektora,

3. ima najmanje četiri godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

(2) Poslove višeg veterinarskog inspektora i višeg graničnog veterinarskog inspektora može obavljati osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka te ima najmanje osam godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima od čega najmanje četiri godine na poslovima inspekcijskog nadzora.«.

Članak 16.

U članku 158. stavku 1. točki 3. riječi: »stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 6. i 7.«.

U točki 8. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaju točke 9. i 10. koje glase:

"9. ne provodi mjere otkrivanja, nadziranja, sprječavanja pojave i širenja, kontrole, suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti životinja i zoonoza u skladu s naputkom iz članka 17. stavka 5. ovoga Zakona,

10. objekti iz članka 37. stavaka 2. i 4. ovoga Zakona ne udovoljavaju veterinarsko-zdravstvenim uvjetima iz članka 37. stavka 6. ovoga Zakona.«.

Članak 17.

U članku 166. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Novčanom kaznom od 4.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba odgovorna za pošiljku kao pravna osoba, a novčanom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 kuna osoba odgovorna za pošiljku kao fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako:

1. ne prijavi prispijeće pošiljke životinja u skladu s člankom 75. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona,

2. ne prijavi prispijeće pošiljke proizvoda životinjskog podrijetla u skladu s člankom 76. stavkom 1. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka može se kazniti na mjestu počinjenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna osoba odgovorna za pošiljku kao pravna osoba, a novčanom kaznom od 500,00 kuna osoba odgovorna za pošiljku kao fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.«.

Članak 18.

U članku 169. u točki 3. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaje točka 4. koja glasi:

»4. ne dostavi obavijest o promjeni iz članka 87. stavka 6. ovoga Zakona.«.

Članak 19.

U članku 170. točka 10. mijenja se i glasi:

»10. stavlja u promet za javnu potrošnju proizvode životinjskog podrijetla namijenjene prehrani ljudi koji sadrže nedopuštene tvari ili sadrže rezidue i druge kontaminante škodljive za ljudsko zdravlje u količinama većim od dopuštenih protivno propisima iz članka 93. stavaka 5. i 6. ovoga Zakona.«.

Članak 20.

U članku 173. u točki 8. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaje točka 9. koja glasi:

»9. ne dostavi obavijest o promjeni iz članka 94. stavka 5. ovoga Zakona.«.

Članak 21.

U članku 174. stavku 1. točki 39. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaje točka 40. koja glasi:

»40. ne dostavi obavijest o promjeni iz članka 100.a ovoga Zakona.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Državni službenici raspoređeni za obavljanje poslova višeg državnog veterinarskog inspektora prema odredbama Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 41/07.) i višeg veterinarskog inspektora u skladu s odredbom članka 138. stavka 2. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13.) danom stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju obavljati poslove višeg veterinarskog inspektora.

Članak 23.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/260

Zagreb, 29. studenoga 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.