Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama

NN 148/2013 (11.12.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama

HRVATSKI SABOR

3152

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNIM ZONAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. studenoga 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/277

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 4. prosinca 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNIM ZONAMA

Članak 1.

U Zakonu o slobodnim zonama (»Narodne novine«, br. 44/96., 92/05. i 85/08.) u članku 5. iza stavka 5. dodaju se stavci 6., 7. i 8. koji glase:

»Produženje koncesije je moguće na zahtjev osnivača zone temeljem gospodarskog interesa kada je iz skupnih pokazatelja poslovanja korisnika u slobodnoj zoni koja podnosi zahtjev za produženje koncesije vidljivo da su u tri godine koje prethode godini u kojoj se podnosi zahtjev za produženjem koncesije ostvarili minimalno 50 % ukupnih prihoda iz poslovanja izvan područja Republike Hrvatske.

Zahtjev za produženjem koncesije podnosi se ministarstvu nadležnom za poduzetništvo i obrt.

Na produženje koncesije odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Zakona o osnivanju zone.«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 3. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– područje zone na kopnenom području obuhvaćeno katastarskim česticama, a na morskom području omeđeno spojnicama točaka,«.

Članak 3.

U članku 8. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 2. mijenja se i glasi:

»U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka radi davanja koncesije za osnivanje zone ministarstvo nadležno za poduzetništvo i obrt dužno je zatražiti mišljenje nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave na čijem se području zona osniva, ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i prirode radi očuvanja i zaštite okoliša te ministarstva nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje.«.

Članak 4.

U članku 10. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Naknada iz stavka 1. ovoga članka uplaćuje se:

– do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca protekle godine;

– do 30. rujna tekuće godine za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja tekuće godine.

Ministar nadležan za poduzetništvo i obrt pravilnikom detaljnije propisuje način uplate naknada iz stavaka 1. do 3. ovoga članka uz suglasnost ministra financija.«.

Članak 5.

U članku 12. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– odreknućem korisnika koncesije tijekom vremena određenog u odluci o koncesiji, za cijelo područje zone ili za određeni dio područja zone,«.

Članak 6.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Na proširenje zone, izmjenu područja zone ili osnivanje odvojenog dijela zone odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona o osnivanju zone.«.

Članak 7.

U članku 22. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka čine predstavnici ministarstva nadležnog za poduzetništvo i obrt, ministarstva nadležnog za financije – Carinske uprave, ministarstva nadležnog za gospodarstvo, ministarstva nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje, ministarstva nadležnog za pomorstvo, promet i infrastrukturu, ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i prirode i predstavnici jedinice lokalne samouprave na čijem teritoriju se osniva zona, kao i predstavnik osnivača zone.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Ako korisnik koncesije ne započne s radom zone u roku od 90 dana od dana izvršnosti rješenja iz stavka 1. ovog članka, gubi sva prava određena tim rješenjem.«.

Članak 8.

U članku 24. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Osnivač je dužan donijeti Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti u zoni u roku od 60 dana od dana donošenja akta o osnivanju zone.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Pravilnik iz stavka 2. ovoga članka osnivač je dužan dostaviti ministarstvu nadležnom za poduzetništvo i obrt u roku od 15 dana od dana njegova donošenja.«.

Članak 9.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Osnivač zone dužan je u svibnju tekuće godine dostaviti ministarstvu nadležnom za poduzetništvo i obrt izvješće o poslovanju zone u protekloj godini.

Ministarstvo nadležno za poduzetništvo i obrt u studenom tekuće godine podnosi Vladi Republike Hrvatske godišnje izvješće o poslovanju svih zona u Republici Hrvatskoj u protekloj godini.

O poslovanju zona u protekloj godini Vlada Republike Hrvatske podnosi izvješće Hrvatskom saboru do kraja prosinca tekuće godine.«.

Članak 10.

U članku 26. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Korisnici zone dužni su na zahtjev osnivača zone dostaviti podatke o poslovanju u zoni.«.

Članak 11.

Iza članka 27. dodaje se članak 27.a koji glasi:

»Članak 27.a

Unos i smještaj robe u slobodnu zonu odvija se u skladu s carinskim propisima bilo da se radi o pravnoj stečevini Europske unije ili nacionalnim propisima Republike Hrvatske.«.

Članak 12.

Naslov iznad članka 39. mijenja se i glasi: »VI. PREKRŠAJNE ODREDBE«.

Članak 13.

U članku 40. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– ako u propisanim rokovima ne donese Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti u zoni i ne dostavi ga ministarstvu nadležnom za poduzetništvo i obrt (članak 24. stavci 2. i 4.),«.

Članak 14.

U članku 41. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– ako ne vodi odvojeno knjigovodstvo za poslovanje u zoni (članak 26. stavak 4.),«.

Iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

»– ako na zahtjev osnivača zone ne dostavi podatke o poslovanju u zoni,«.

Dosadašnji podstavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7. postaju podstavci 3., 4., 5., 6., 7. i 8.

Članak 15.

U cijelom tekstu Zakona o slobodnim zonama (»Narodne novine«, br. 44/96., 92/05. i 85/08.) riječi: »Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za poduzetništvo i obrt« u odgovarajućem padežu, a riječi: »ministar gospodarstva« zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za poduzetništvo i obrt« u odgovarajućem padežu.

Članak 16.

Ministar nadležan za poduzetništvo i obrt će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, donijeti pravilnik iz članka 4. stavka 4. ovoga Zakona.

Članak 17.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/277

Zagreb, 29. studenoga 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.