Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o cestama

NN 148/2013 (11.12.2013.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o cestama

HRVATSKI SABOR

3154

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O CESTAMA

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o cestama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. prosinca 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/284

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 9. prosinca 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O CESTAMA

Članak 1.

U Zakonu o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11., 22/13. i 54/13.) u članku 88. iza stavka 3. dodaju se novi stavak 4. i stavci 5. i 6. koji glase:

»(4) U provedbi nadzora i kontrole Ministarstvo provodi kontrolu svih činjenica koje utječu na ostvarivanje, korištenje i gubitak prava na oslobođenje od plaćanja godišnje naknade i/ili cestarine.

(5) Tijela državne vlasti i druga nadležna tijela i ustanove koje na temelju zakona, u okviru svojih djelatnosti raspolažu osobnim podacima, rješenjima i obavijestima dužni su na zahtjev Ministarstva dostaviti tražene osobne te druge podatke radi korištenja u obavljanju poslova iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Ministarstvo je obvezno podatke dostavljene prema stavku 5. ovoga ovoga članka čuvati i koristiti se njima u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Ministarstvo nije dužno o traženju podataka obavijestiti osobe na koje se ti podaci odnose ako bi to onemogućilo, otežalo ili omelo izvršenje i svrhu postupka.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 7.

Članak 2.

U članku 91. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka uplaćuje se po litri naplaćene trošarine na energente, i to:

– u iznosu od 0,20 kuna na račun Hrvatskih autocesta d.o.o.,

– u iznosu od 0,80 kuna na račun Hrvatskih cesta d.o.o.«.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014.

Klasa: 022-03/13-01/291

Zagreb, 4. prosinca 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.