Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o željeznici

NN 148/2013 (11.12.2013.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o željeznici

HRVATSKI SABOR

3155

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ŽELJEZNICI

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o željeznici, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. prosinca 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/285

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 9. prosinca 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ŽELJEZNICI

Članak 1.

U Zakonu o željeznici (»Narodne novine«, br. 94/13.) u članku 21. stavku 1. iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

»– sredstva ostvarena naknadom po litri naplaćene trošarine na energente«

Dosadašnji podstavci 2., 3., 4., 5. i 6. postaju podstavci 3., 4., 5., 6. i 7.

U stavku 2. riječi: »2., 3. i 4.« zamjenjuju se riječima: »2., 3., 4. i 5.«

U stavku 4. riječi: »1., 2., 3. i 4.« zamjenjuju se riječima: »1., 2., 3., 4. i 5.«

Članak 2.

Iza članka 21. dodaje se naslov i članak 21.a koji glase:

»Naknada za financiranje željezničke infrastrukture po naplaćenoj trošarini na energente

Članak 21.a

(1) Naknada za financiranje željezničke infrastrukture iz članka 21. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona uplaćuje se iz državnog proračuna na energente:

1. Motorne benzine koji se koriste kao pogonska goriva:

1.1. Olovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 31, 2710 11 51, 2710 11 59,

1.2. Bezolovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49.

2. Plinska ulja iz tarifnih oznaka KN 2710 19 41 do 2710 19 49 koja se koriste kao pogonska goriva.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka uplaćuje se po litri naplaćene trošarine na energente, i to:

– u iznosu od 0,20 kuna na račun HŽ Infrastrukture d.o.o.«

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014.

Klasa: 022-03/13-01/290

Zagreb, 4. prosinca 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.