Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

NN 148/2013 (11.12.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

HRVATSKI SABOR

3156

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. prosinca 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/286

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 9. prosinca 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Članak 1.

U Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12. i 33/13.) u članku 8. stavku 1. podstavku 3. točka 3. briše se, a dosadašnje točke 4., 5., 6. i 7. postaju točke 3., 4., 5. i 6.

Članak 2.

U članku 10. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Iznimno prava iz ovoga Zakona mogu ostvariti i osobe iz stavka 2. ovoga članka ako su ponovno dobrovoljno pristupile postrojbi ili su se odazvale mobilizaciji po pozivu nadležnog tijela. Prava se ostvaruju samo po osnovi ponovnog razdoblja sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.«.

Članak 3.

U članku 20. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Osnovica za utvrđivanje vrijednosnog boda za određivanje mirovine iz članka 16. ovoga Zakona, u slučaju kada ustrojbeno mjesto nije navedeno u stavku 1. ovoga članka određuje se prema plaći koju je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, odnosno HRVI iz Domovinskog rata primao prema osobnom činu, zvanju, odnosno ustrojbenoj dužnosti u trenutku razvojačenja, odnosno stradavanja, ovisno o tome što je za njega povoljnije.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 4.

U članku 35. iza stavka 16. dodaju se novi stavci 17. i 18. koji glase:

»(17) U slučaju iz stavka 16. ovoga članka pravna osoba je obvezna s osobom, odnosno osobama iz stavka 1. ovoga članka kojoj, odnosno kojima je rješenjem iz stavka 16. ovoga članka utvrđena povreda prava prednosti pri zapošljavanju, sklopiti ugovor o radu u roku od osam dana od otkaza ugovora čijim sklapanjem je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju.

(18) Ako pravna osoba u roku iz stavka 17. ovoga članka ne sklopi ugovor o radu s osobom, odnosno osobama iz stavka 1. ovoga članka kojoj, odnosno kojima je rješenjem iz stavka 16. ovoga članka utvrđena povreda prava prednosti pri zapošljavanju, smatra se da je ugovor o radu sklopljen po sili zakona.«.

Dosadašnji stavci 17. i 18. postaju stavci 19. i 20.

Članak 5.

U članku 36. stavak 5. briše se.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 5. iza druge rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Ako se sporazum ne postigne, a nijedan član obitelji nije imao zajedničko prebivalište sa smrtno stradalim u vrijeme stradavanja, pravo na stambeno zbrinjavanje ima onaj član obitelji koji je naslijedio prava i obveze nakon smrti smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.«

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 6.

U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 7. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »ili ako u trenutku podnošenja zahtjeva primaju obiteljsku invalidninu.«.

Dosadašnji stavci 9. i 10. postaju stavci 8. i 9.

Članak 6.

U članku 37. stavku 1. podstavak 9. mijenja se i glasi:

»– ako je stambeno zbrinuta odgovarajućom stambenom površinom, odnosno pripadajućim stanom na teret državnog proračuna Republike Hrvatske, ali po drugom posebnom propisu.«.

Članak 7.

U članku 38. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Osobe iz članka 36. ovoga Zakona koje ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambenog kredita to pravo ostvaruju sljedećim redoslijedom:

1. članovi obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

2. članovi obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

3. HRVI iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma 100% – I. i II. skupine i članovi uže obitelji umrloga HRVI iz Domovinskog rata s istim oštećenjem organizma,

4. HRVI iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 90% do 20% i članovi uže obitelji umrloga HRVI iz Domovinskog rata s istim oštećenjem organizma.«.

U stavku 4. podstavku 5. zarez i riječi: »odnosno za nadogradnju stana ili kuće« brišu se.

Članak 8.

U članku 40. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Pravo iz stavka 1. ovoga članka mogu ostvariti i osobe iz članka 36. ovoga Zakona koje imaju izgrađeni stambeni objekt na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, a koje navedeni stambeni objekt koriste neprekidno pet godina uz uvjet da ostvaruju pravo na stambeni kredit iz članka 38. ovoga Zakona za poboljšanje uvjeta stanovanja na istom stambenom objektu.«.

Članak 9.

U članku 42. stavak 4. briše se.

Članak 10.

U članku 43. iza stavka 1. dodaju se novi stavak 2. i stavak 3. koji glase:

»(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, odgovarajućim stanom smatrat će se i stan, bez obzira na površinu, ako nema veću sobnost od broja priznatih članova kućanstva, koji je dodijeljen:

- zajedno supruzi i djeci (djetetu) smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

- zajedno samo djeci smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

- HRVI iz Domovinskog rata s oštećenjem 100% I. skupine,

- na područjima koja su zakonom utvrđena kao područja od posebne državne skrbi, a prebivalište korisnika stana u trenutku dodjele je izvan područja posebne državne skrbi.

(3) Pripadajući stan osoba iz stavka 2. ovoga članka moguće je dodijeliti samo u slučaju da isti nisu imali, ni nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu bilo kakav stambeni objekt, odnosno nisu sudjelovali u obnovi kao članovi obiteljskog kućanstva nositelja prava na obnovu.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Članak 11.

U članku 48. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Otkup i dodjela stanova u vlasništvu Republike Hrvatske, HRVI iz Domovinskog rata od V. do X. skupine regulirat će se uredbom Vlade Republike Hrvatske iz članka 47. ovoga Zakona.«.

Članak 12.

U članku 49. stavku 1. riječi: »Agencije za upravljanje državnom imovinom,« brišu se.

Članak 13.

U članku 50. iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3., 4. i 5. koji glase:

»(2) Veteranski centar je ustanova za pružanje podrške i usluga braniteljsko- stradalničkoj populaciji i drugim osobama.

(3) Osnivač veteranskih centara je Republika Hrvatska, a u ime osnivača osnivačka prava obavlja ministarstvo nadležno za branitelje.

(4) Ministarstvo nadležno za branitelje rješenjem osniva veteranske centre.

(5) Minimalne uvjete za početak rada i pružanja usluga veteranskih centara pravilnikom propisuje ministar branitelja.«.

Članak 14.

U članku 57. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Djeca smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i njihova djeca, djeca umrlih HRVI iz Domovinskog rata i hrvatski branitelji iz Domovinskog rata imaju pravo na besplatne obvezatne udžbenike za potrebe redovitoga ili izvanrednog školovanja u osnovnim i srednjim školama te na visokim učilištima ili veleučilištima pod uvjetom da to pravo ne mogu ostvariti po drugim propisima i ako ispunjavaju prihodovni cenzus i druge uvjete predviđene pravilnikom iz stavka 4. ovoga članka.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznos sredstava potrebnih za kupnju udžbenika iz stavka 1. ovoga članka osigurava ministarstvo nadležno za obrazovanje.«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»(4) Postupak za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka provodi se sukladno uvjetima i načinu utvrđenim pravilnikom koji donosi ministar obrazovanja u suradnji s ministrom branitelja.

(5) Nadležni ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba je prvostupanjsko tijelo koje rješava o pravu na besplatne udžbenike.

(6) Drugostupanjsko tijelo za postupanje po rješenjima upravnih tijela i službenih osoba iz stavka 5. ovoga članka je ministarstvo nadležno za obrazovanje.«.

Članak 15.

Podnaslov iznad članka 87. i članak 87. brišu se.

Članak 16.

Članak 88. briše se.

Članak 17.

Članak 89. briše se.

Članak 18.

Članak 90. briše se.

Članak 19.

Članak 91. briše se.

Članak 20.

Članak 92. briše se.

Članak 21.

Članak 95. briše se.

Članak 22.

Članak 96. briše se.

Članak 23.

Članak 97. briše se.

Članak 24.

Članak 98. briše se.

Članak 25.

Članak 99. briše se.

Članak 26.

Članak 100. briše se.

Članak 27.

U članku 101. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, odnosno dragovoljcu iz Domovinskog rata, koji je korisnik zajamčene minimalne naknade i koji zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može sam ispunjavati osnovne životne zahtjeve pripada doplatak za pripomoć u kući, ako ne koristi doplatak za njegu i pomoć druge osobe po ovom Zakonu ili drugim propisima i ako je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske proveo najmanje 100 dana.«.

Članak 28.

U članku 108. stavku 1. točki 1. riječ: »osnovnoga« zamjenjuje se riječju: »obveznoga«.

Točka 4. briše se.

Dosadašnje točke 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. postaju točke 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13.

Točka 15. briše se.

Dosadašnja točka 16. postaje točka 14.

U stavku 2. brojke: »5., 6., 7., 8., 9., 11.« zamjenjuju se brojkama: »4., 5., 6., 7., 8. i 10.«.

Članak 29.

U članku 109.b stavku 4. brojka: »14.« zamjenjuje se brojkom: »13.«.

Članak 30.

U članku 110. stavku 1. riječ: »opskrbnina« briše se.

Stavak 3. briše se.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 3. riječ: »opskrbninu« zamjenjuje se riječima: »zajamčenu minimalnu naknadu«, a riječ: »konačno« zamjenjuje se riječju: »izvršno«.

Članak 31.

U članku 113. riječ: »opskrbnina« briše se.

Članak 32.

Članak 116. mijenja se i glasi:

»Korisniku doplatka za pripomoć u kući koji boravi u inozemstvu prestaje pravo doplatka za pripomoć u kući nakon tri mjeseca neprekidnog boravka u inozemstvu.«.

Članak 33.

U članku 122. stavku 1. podstavku 9. iza riječi: »prema« dodaju se riječi: »ovom Zakonu i drugim«.

U stavku 7. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »nadležan za branitelje«.

Članak 34.

U članku 129. stavku 1. riječ: »opskrbninu« briše se.

Članak 35.

U članku 138. stavku 1. riječi: »opskrbninu« i riječi: »pravo na besplatne udžbenike« brišu se.

Članak 36.

U članku 145. stavku 1. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. Javne službe i javne ustanove kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska, općina, grad, županija, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima, ako s osobom, odnosno osobama, iz članka 35. stavka 1. ovoga Zakona kojoj, odnosno kojima, je rješenjem iz članka 35. stavka 16. ovoga Zakona utvrđena povreda prava prednosti pri zapošljavanju, ne sklope ugovor o radu u roku od osam dana od otkaza ugovora čijim sklapanjem je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju (članak 35. stavak 17. ovoga Zakona).«.

Dosadašnja točka 5. postaje točka 6.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Prava na opskrbninu i besplatne udžbenike ostvarena sukladno odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12. i 33/13.) prestaju s danom stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 38.

Nadležni ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba donijet će rješenja o prestanku isplate prava na doplatak za pripomoć u kući u svim upravnim predmetima u kojima je ovo pravo priznato sukladno odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12. i 33/13.).

Članak 39.

Uredbu iz članka 47. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12. i 33/13.) Vlada Republike Hrvatske uskladit će s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 40.

Pravilnik iz članka 57. stavka 4. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12. i 33/13.) ministar obrazovanja donijet će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 41.

Postupci na koje se odnose odredbe članka 37. stavka 1. podstavka 9. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12. i 33/13.) koji su započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona, a nisu okončani, dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona ako je to za stranku povoljnije.

Članak 42.

Ministarstvo će ukinuti zakonita rješenja o dodjeli stana i zakonita rješenja o dodjeli stambenog kredita za kupnju stana u organiziranoj stambenoj izgradnji ako isti nije otkupljen ili nije zaključen ugovor o stambenom kreditu za dodijeljeni stan, ako:

1. je korisnik prava ili član njegove uže obitelji stekao vlasništvo na odgovarajućem stanu ili kući,

2. je korisnik prava izgubio status HRVI iz Domovinskog rata,

3. korisnik prava ne koristi stan u skladu s odredbama zaključenog ugovora o najmu.

Članak 43.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014.

Klasa: 022-03/13-01/287

Zagreb, 4. prosinca 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.