Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta

NN 149/2013 (12.12.2013.), Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

3160

Na temelju članka 21. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 39/2013), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PROMJENI NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta na području jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba i to:

1. po katastarskim kulturama;

2. površini i svrsi zbog koje se mijenja namjena;

3. iznosu plaćene naknade i oslobađanje od plaćanja naknade

Članak 2.

Nadležno upravno tijelo za poslove poljoprivrede jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, obvezno je voditi evidenciju iz članka 1. ovoga Pravilnika posebno za svaku godinu.

Evidencija iz članka 1. točaka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika vodi se prema obrascima 1. i 2. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.

Nadležno upravno tijelo za poslove poljoprivrede jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, zaključuje evidenciju o poljoprivrednom zemljištu za proteklu godinu najkasnije do 15. siječnja tekuće godine.

Primjerak evidencije nadležno upravno tijelo za poslove poljoprivrede jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, dužno je do 31. siječnja dostaviti ministarstvu nadležnom za poljoprivredu.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu vođenja evidencija o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 37/98).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/72

Urbroj: 525-07/0800-13-6

Zagreb, 3. prosinca 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

Tablica 1.

_________________________________ ŽUPANIJA

GODINA__________________________

POVRŠINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA KOJEM SE MIJENJA NAMJENA ( u hektarima), SVRHA PROMJENE NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I IZNOS PLAĆENE NAKNADE ( u kunama)

POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE PO
KATASTARSKIM
KULTURAMA

STAMBENE
GRAĐEVINE

STAMBENO-
-POSLOVNE
GRAĐEVINE

POSLOVNE GRAĐEVINE

SPORTSKO-
-REKREACIJSKE GRAĐEVINE

EKSPLOATACIJA
MINERALNIH
SIROVINA

OSTALE SVRHE

IZNOS
NAKNADE

ORANICA I VRT

 

 

 

 

 

 

 

VOĆNJAK

 

 

 

 

 

 

 

MASLINIK

 


 


 


 

VINOGRAD

 

 

 

 

 

 

 

LIVADA

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO OBRADIVO

 


 


 


 

PAŠNJAK

 

 

 

 

 

 

 

TRSTICI I BARE

 


 


 


 

RIBNJAK

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO NEOBRADIVO

 


 


 


 

UKUPNO
POLJOPRIVREDNO

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 2.

_________________________________ ŽUPANIJA

GODINA__________________________

POVRŠINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA KOJEM SE MIJENJA NAMJENA (u hektarima), SVRHA PROMJENE NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA – OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA NAKNADE

POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE PO KATASTARSKIM KULTURAMA

VODNE GRAĐEVINE

GOSPOD.GRAĐ. POLJ. I UGOST. TUR.

PROMETNA INFRASTRUKTURA

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

GRAĐEVINE STRAD. U DOM. RATU

PROSVJETNE GRAĐ. ZDRAVSTVENE I SOC. USTANOVE

STAMBENE GRAĐEVINE
(do 400 m2)

GRAĐ.U POSL. ZONI ZA POTREBE LOK.

SAMOUPRAVE

POTICANA
STANOGRADNJA

GRADNJA GOLF
IGRALIŠTA

ORANICA I VRTVOĆNJAKMASLINIKVINOGRADLIVADAUKUPNO OBRADIVOPAŠNJAKTRSTICI I BARE


RIBNJAKUKUPNO
NEOBRADIVOUKUPNO POLJOPRIVREDNO149 12.12.2013 Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta 149 12.12.2013 Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta