Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora

NN 150/2013 (13.12.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora

HRVATSKI SABOR

3172

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. prosinca 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/288
Urbroj: 71-05-03/1-13-2
Zagreb, 9. prosinca 2013.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. – pročišćeni tekst, 76/07., 27/08., 83/09., 18/11., 48/11., 125/11. i 56/13.) u članku 6. stavku 1. riječi: »Uprave za zatvorski sustav« zamjenjuju se riječima: »ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa«.

U stavcima 2., 3. i 4. riječi: »Uprava za zatvorski sustav« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa«.

Članak 2.

U naslovu iznad članka 18. riječi: »NAD RADOM KAZNIONICA I ZATVORA« brišu se.

Članak 3.

U članku 18. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Upravni i inspekcijski nadzor nad radom kaznionica, zatvora, Centra za dijagnostiku u Zagrebu i Centra za izobrazbu te nad provedbom ovoga Zakona obavljaju ovlaštene službene osobe ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.«.

U stavku 2. iza riječi: »zatvora« stavlja se zarez i dodaju riječi: »Centra za dijagnostiku u Zagrebu«.

U stavku 3. riječi: »Središnji ured Uprave za zatvorski sustav« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa«.

U stavku 4. u prvoj rečenici iza riječi: »zatvora« stavlja se zarez i dodaju riječi: »Centra za dijagnostiku u Zagrebu«, a riječi: »Središnjeg ureda Uprave za zatvorski sustav« zamjenjuju se riječima: »ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.«. U drugoj rečenici iza riječi: »zatvorima« stavlja se zarez i dodaju riječi: »Centru za dijagnostiku u Zagrebu«.

U stavku 5. riječi: »Središnji ured Uprave za zatvorski sustav« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa«.

U stavku 6. iza riječi: »zatvora« stavlja se zarez i dodaju riječi: »Centra za dijagnostiku u Zagrebu«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 19. mijenja se i glasi: »KAZNIONICE, ZATVORI I CENTRI«.

Članak 5.

U članku 19. stavci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(1) Kazna zatvora izvršava se u kaznionicama i zatvorima, koji su posebne ustrojstvene jedinice ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa – Uprave za zatvorski sustav. Uprava za zatvorski sustav je jedinstvena upravna organizacija u sastavu ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

(2) Centar za dijagnostiku u Zagrebu kao posebna ustrojstvena jedinica u Upravi za zatvorski sustav obavlja poslove medicinske, socijalne, psihološke, pedagoške i kriminološke obrade zatvorenika u svrhu njihove klasifikacije, predlaganja donošenja orijentacijskog programa izvršavanja kazne zatvora te predlaganja kaznenog tijela u kome će zatvorenik izdržavati kaznu zatvora.

(3) Centar za izobrazbu kao posebna ustrojstvena jedinica u Upravi za zatvorski sustav obavlja stalnu stručnu izobrazbu zaposlenika u kaznionicama i zatvorima.«.

Stavci 4. i 5. brišu se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 4.

Članak 6.

U članku 20. stavku 5. riječi: »ravnatelja Uprave za zatvorski sustav« zamjenjuju se riječima: »ministra nadležnog za poslove pravosuđa«.

U stavku 6. riječi: »ravnatelj Uprave za zatvorski sustav« zamjenjuju se riječima: »pomoćnik ministra nadležan za zatvorski sustav«.

Članak 7.

U članku 21. stavku 2. riječi: »ravnatelja Uprave za zatvorski sustav« zamjenjuju se riječima: »ministra nadležnog za poslove pravosuđa«.

U stavku 3. riječi: »ravnatelj Uprave za zatvorski sustav« zamjenjuju se riječima: »pomoćnik ministra nadležan za zatvorski sustav«.

Članak 8.

U članku 24. stavku 1. riječi: »odnosno Centrom za izobrazbu iz članka 32. stavka 2. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »Centrom za dijagnostiku u Zagrebu i Centrom za izobrazbu«.

Članak 9.

U članku 26. stavku 1. iza riječi: »zatvorima« stavlja se zarez i dodaju riječi: »Centru za dijagnostiku u Zagrebu«, a riječi: »na prijedlog ravnatelja Uprave za zatvorski sustav« brišu se.

Stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Ministar nadležan za poslove pravosuđa prima u državnu službu, imenuje na položaj i raspoređuje na radno mjesto, razrješava i premješta u slučaju razrješenja s položaja upravitelja i pomoćnika upravitelja i odlučuje o prestanku njihove državne službe. O ostalim pravima i obvezama iz državne službe upravitelja i pomoćnika upravitelja odlučuje pomoćnik ministra nadležan za poslove zatvorskog sustava.

(3) Ministar nadležan za poslove pravosuđa prima u državnu službu i raspoređuje ostale rukovodeće državne službenike u kaznionicama, zatvorima, Centru za dijagnostiku u Zagrebu i Centru za izobrazbu te odlučuje o prestanku državne službe, a o njihovim pravima i obvezama iz državne službe odlučuje upravitelj kaznionice, zatvora ili Centra za dijagnostiku u Zagrebu odnosno Centra za izobrazbu.«.

U stavku 4. riječi: »Ravnatelj Uprave za zatvorski sustav« zamjenjuju se riječima: »Ministar nadležan za poslove pravosuđa«, a riječi: »trajno ga premjestiti« zamjenjuju se riječima: »odrediti trajni premještaj državnog službenika«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Pomoćnik ministra nadležan za poslove zatvorskog sustava, po prethodnom mišljenju upravitelja kaznionice, zatvora ili centra, prima u službu, postavlja u zvanja i razrješuje statusa ovlaštene službene osobe odjela osiguranja te odlučuje o prestanku državne službe. Državne službenike odjela osiguranja na radna mjesta raspoređuje upravitelj kaznionice, zatvora ili centra te donosi odluku o njihovim pravima ili obvezama iz državne službe.«.

U stavku 6. riječi: »ravnatelja Uprave za zatvorski sustav« zamjenjuju se riječima: »pomoćnika ministra nadležnog za poslove zatvorskog sustava«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Ministar nadležan za poslove pravosuđa može razriješiti s položaja i rasporediti na drugo radno mjesto niže složenosti poslova upravitelja i pomoćnika upravitelja te može premjestiti na drugo radno mjesto niže složenosti poslova ostale rukovodeće službenike kaznionica, zatvora ili centra, osobito u slučajevima kada je:

– kažnjen u postupku zbog teže povrede službene dužnosti te mu je izrečena novčana kazna ili

– ocijenjen ocjenom »ne zadovoljava« do trenutka nastupanja izvršnosti ili

– odbio izvršenje naloga nadređenog ili

– izvršio propust u obavljanju službe koji je utvrđen u upravnom ili inspekcijskom nadzoru u obavljanju službe iz njegove nadležnosti koji je doveo do štetnih posljedica.«.

Članak 10.

U članku 27. stavku 3. riječi: »ravnatelja Uprave za zatvorski sustav« zamjenjuju se riječima: »pomoćnika ministra nadležnog za zatvorski sustav«.

Članak 11.

U članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlaštene službene osobe su državni službenici koji prema Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa obavljaju neposredni upravni i inspekcijski nadzor nad zakonitošću rada kaznionica, zatvora i centara i postupanja sa zatvorenicima, te državni službenici kaznionica, zatvora i centara koji prema Pravilniku o unutarnjem ustroju kaznionica, zatvora i centara rade u posebnim uvjetima ili oni koji imaju posebne dužnosti ili ovlasti.«.

U stavku 3. riječi: »Pobliže propise« zamjenjuju se riječju: »Propise«.

Članak 12.

U članku 30. stavku 8. riječi: »zadnjih pet plaća obračunatih« zamjenjuju se riječima: »tri proračunske osnovice«.

Članak 13.

U članku 31. stavku 1. iza riječi: »zatvora« stavlja se zarez i dodaju riječi: »Centra za dijagnostiku u Zagrebu«.

U stavku 5. riječi: »Ravnatelj Uprave za zatvorski sustav« zamjenjuju se riječima: »Pomoćnik ministra nadležan za zatvorski sustav«.

U stavku 9. riječi: »ravnatelj Uprave za zatvorski sustav« zamjenjuju se riječima: »pomoćnik ministra nadležan za zatvorski sustav«.

Članak 14.

U članku 36. stavku 1. riječi: »ravnatelj Uprave za zatvorski sustav« zamjenjuju se riječima: »pomoćnik ministra nadležan za zatvorski sustav«.

Članak 15.

Naslov iznad članka 38. mijenja se i glasi: »FINANCIRANJE KAZNIONICA, ZATVORA, CENTRA ZA DIJAGNOSTIKU U ZAGREBU I CENTRA ZA IZOBRAZBU«.

Članak 16.

U članku 38. stavku 1. iza riječi: »zatvora« stavlja se zarez i dodaju riječi: »Centra za dijagnostiku u Zagrebu«.

U stavku 3. iza riječi: »zatvoru« stavlja se zarez i dodaju riječi: »Centru za dijagnostiku u Zagrebu«.

U stavku 4. iza riječi: »zatvora« stavlja se zarez i dodaju riječi: »Centra za dijagnostiku u Zagrebu«.

Članak 17.

U članku 39. stavku 2. točki 1. iza riječi: »zatvorima« stavlja se zarez i dodaju riječi: »Centru za dijagnostiku u Zagrebu«.

Članak 18.

U članku 40. točki 2. iza riječi: »zatvora« stavlja se zarez i dodaju riječi: »Centra za dijagnostiku u Zagrebu«.

U podtočki 3. iza riječi: »zatvora« stavlja se zarez i dodaju riječi: »Centra za dijagnostiku u Zagrebu«.

U podtočki 4. iza riječi: »zatvor« stavlja se zarez i dodaju riječi: »Centar za dijagnostiku u Zagrebu«.

Članak 19.

U članku 44. stavku 2. u drugoj rečenici riječi: »koje vrijede za skraćeni postupak« brišu se.

Članak 20.

U članku 59. stavku 1. dodaje se druga rečenica koja glasi: »Navedene radnje poduzimaju se i bez privole zatvorenika.«.

Stavci 2., 3. i 4. brišu se.

Članak 21.

U članku 133. stavku 2. riječi: »ravnatelja Uprave za zatvorski sustav« zamjenjuju se riječima: »pomoćnika ministra nadležnog za zatvorski sustav«.

Članak 22.

U članku 148. stavku 1. u trećoj rečenici riječi: »kojima se uređuje skraćeni postupak« zamjenjuju se riječima: »koje se odnose na postupak za kaznena djela za koja je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina«.

Članak 23.

U članku 154. stavku 2. riječi: »ravnatelju Uprave za zatvorski sustav« zamjenjuju se riječima: »pomoćniku ministra nadležnom za zatvorski sustav«.

Članak 24.

U članku 156. stavku 1. riječi: »ravnatelja Uprave za zatvorski sustav« zamjenjuju se riječima: »pomoćnika ministra nadležnog za zatvorski sustav«.

Članak 25.

U članku 175. stavku 2. iza riječi: »upravitelje,« riječi: »a ravnatelj Uprave za zatvorski sustav« brišu se, a iza riječi: »zatvorima« stavlja se zarez i dodaju riječi: »Centru za dijagnostiku u Zagrebu«.

Članak 26.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. prosinca 2013.

Klasa: 022-03/13-01/294

Zagreb, 6.prosinca 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

150 13.12.2013 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora 150 13.12.2013 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora