Odluka o utvrđivanju Nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske

NN 150/2013 (13.12.2013.), Odluka o utvrđivanju Nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

3173

Na temelju članka 148. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 13. prosinca 2013. donio je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

I. Utvrđuje se Nacrt promjene Ustava Republike Hrvatske u tekstu kako ga je, sukladno Odluci o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske, podnio Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora.

II. Sukladno odredbi članka 60. stavka 1. podstavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav će, na temelju i u okviru Nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske podnijeti Hrvatskom saboru Prijedlog promjene Ustava Republike Hrvatske.

III. Ova Odluka i Nacrt promjene Ustava Republike Hrvatske objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 012-02/13-01/03

Zagreb, 13. prosinca 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

NACRT PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Ustavu Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 56/90., 135/97., 8/98. – pročišćeni tekst, 113/00., 124/00. – pročišćeni tekst, 28/01., 41/01. – pročišćeni tekst, 55/01. – ispravak, 76/10. i 85/10. – pročišćeni tekst) u članku 4. stavku 1. riječi: »područnu (regionalnu)« zamjenjuju se riječju: »regionalnu«.

Članak 2.

U članku 15. stavku 2. riječi: »za donošenje organskih zakona« zamjenjuju se riječima: »određenom za promjenu Ustava«.

Članak 3.

U članku 31. stavku 4. iza riječi: »propisana zakonom,« dodaju se riječi: »kaznena djela teških ubojstava propisana posebnim zakonom«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Za kaznena djela iz stavka 4. ovoga članka kazneni progon može se poduzeti i nakon što je istekao rok zastare kaznenog progona.«.

Članak 4.

Članak 79. mijenja se i glasi:

»Zasjedanje Hrvatskoga sabora saziva predsjednik Hrvatskoga sabora. Predsjednik Hrvatskoga sabora dužan je sazvati zasjedanje Hrvatskoga sabora na zahtjev Predsjednika Republike, Vlade Republike Hrvatske ili jedne trećine zastupnika.«.

Članak 5.

U članku 83. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Zakon kojim se uređuju prava nacionalnih manjina, zakon kojim se uređuju pitanja važna za izvršavanje dužnosti i rad Ustavnog suda Republike Hrvatske i zakon kojim se uređuje provedba Ustava, donose se po postupku određenom za promjenu Ustava. Hrvatski sabor može, većinom glasova svih zastupnika, odlučiti da se i drugi zakon donese po postupku određenom za promjenu Ustava.«.

U stavku 2. riječi: »područne (regionalne)« zamjenjuju se riječju: »regionalne«.

Članak 6.

U članku 87. stavku 3. riječi: »deset posto od ukupnog broja« zamjenjuju se riječima: »200.000«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. k1oji glasi:

»Referendum se ne može raspisati o pitanjima:

– koja se odnose na ograničavanje ili umanjivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda sadržanih u glavama II. i III. Ustava,

– koja se odnose na obveze koje proizlaze iz međunarodnih ugovora, osim potvrđivanja, otkazivanja ili povlačenja iz tih ugovora,

– koja se odnose na donošenje i izvršenje proračuna i porezni sustav,

– koja se odnose na obranu i nacionalnu sigurnost,

– koja se odnose na izbore i imenovanja u djelokrugu Hrvatskoga sabora.«.

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 5. mijenja se i glasi:

»Odluka na referendumu o prijedlogu za promjenu Ustava, ustavnog zakona te drugog akta ili odluke za čije je donošenje potrebna dvotrećinska većina glasova svih zastupnika, donesena je ako se za prijedlog izjasnilo više od pedeset posto od ukupnog broja birača upisanih u popis birača za taj referendum.«.

Iza stavka 5. dodaju se novi stavak 6. i stavak 7. koji glase:

»Odluka na referendumu o prijedlogu organskog zakona te drugog akta ili odluke za čije je donošenje potrebna većina glasova svih zastupnika, donesena je ako se za prijedlog izjasnilo više od četrdeset posto od ukupnog broja birača upisanih u popis birača za taj referendum pod uvjetom da je tako ostvarena većina od ukupnog broja birača koji su pristupili referendumu.

Odluka na referendumu o prijedlogu zakona te drugog akta ili odluke za čije je donošenje potrebna većina glasova zastupnika, ako je na sjednici nazočna većina zastupnika, donesena je ako se za prijedlog izjasnilo više od dvadeset pet posto od ukupnog broja birača upisanih u popis birača za taj referendum pod uvjetom da je tako ostvarena većina od ukupnog broja birača koji su pristupili referendumu.«.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 8. i 9.

Članak 7.

U članku 93. stavku 2. riječi: »područne (regionalne)« zamjenjuju se riječju: »regionalne«.

Članak 8.

U članku 117. stavku 2. riječi: »područne (regionalne)« zamjenjuju se riječju: »regionalne«.

Članak 9.

U članku 129. podstavku 4. na dva mjesta riječi: »područne (regionalne)« u određenom padežu zamjenjuju se riječju: »regionalne« u odgovarajućem padežu.

Članak 10.

Naziv Glave VI. mijenja se i glasi:

»VI. MJESNA, LOKALNA I REGIONALNA SAMOUPRAVA«

Članak 11.

U članku 133. stavku 1. riječi: »područnu (regionalnu)« zamjenjuju se riječju: »regionalnu«.

U stavku 2. riječi: »područnih (regionalnih)« zamjenjuju se riječju: »regionalnih«.

Članak 12.

U članku 134. stavku 2. riječi: »područne (regionalne)« zamjenjuju se riječju: »regionalne«, a iza riječi: »su županije« dodaju se riječi: »i regije«. U drugoj rečenici iza riječi: »županije« dodaju se riječi: »i regije«.

Članak 13.

U članku 135. stavku 2. riječi: »područne (regionalne)« zamjenjuju se riječju: »regionalne«, a riječi: »područnog (regionalnog)« zamjenjuju se riječju: »regionalnog«.

U stavku 3. riječi: »područnog (regionalnog)« zamjenjuju se riječju: »regionalnog«.

U stavku 4. riječi: »područne (regionalne)« zamjenjuju se riječju: »regionalne«.

Članak 14.

U članku 136. riječi: »područne (regionalne)« zamjenjuju se riječju: »regionalne«.

Članak 15.

U članku 137. stavku 1. riječi: »područne (regionalne)« zamjenjuju se riječju: »regionalne«.

Članak 16.

U članku 138. stavku 1. riječi: »područne (regionalne)« zamjenjuju se riječju: »regionalne«.

U stavku 2. riječi: »područne (regionalne)« zamjenjuju se riječju: »regionalne«.

Članak 17.

U članku 145. stavku 4. riječi: »područne (regionalne)« zamjenjuju se riječju: »regionalne«.

Članak 18.

Hrvatski sabor donijet će Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Promjene Ustava.

Članak 19.

Promjena Ustava stupa na snagu danom proglašenja, osim odredbe članka 3. ove Promjene koja stupa na snagu 1. siječnja 2014.