Pravilnik o dopuni Pravilnika o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva i uvjetima za njihovu podjelu

NN 150/2013 (13.12.2013.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva i uvjetima za njihovu podjelu

150 13.12.2013 Pravilnik o dopuni Pravilnika o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva i uvjetima za njihovu podjelu

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

3174

Na temelju članka 28. Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine« br. 178/04, 109/07, 67/08 i 144/10), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O SIGURNOSNIM ZAHTJEVIMA ZA PIROTEHNIČKA SREDSTVA TE UVJETIMA ZA NJIHOVU PODJELU

Članak 1.

U Pravilniku o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu (»Narodne novine« br. 34/10 i 124/13) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi točka 4. Priloga I. Direktive 2013/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje pirotehničkih sredstava na tržište (preinaka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 178, 28. 6. 2013.).«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-74656-2013

Zagreb, 9. prosinca 2013.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.