Pravilnik o postupku provjere rudarskih projekata

NN 150/2013 (13.12.2013.), Pravilnik o postupku provjere rudarskih projekata

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

3176

Na temelju članka 100. Zakona o rudarstvu (»Narodne novine« broj 56/2013.) ministar gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU PROVJERE RUDARSKIH PROJEKATA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe koje izrađuju rudarske projekte, Stručno povjerenstvo za provjeru rudarskih projekata, zahtjev za provjeru rudarskih projekata, postupak provjere rudarskih projekata, sadržaj i oblik izjave o obavljenoj provjeri rudarskih projekata, te sadržaj i oblik rješenja o obavljenoj provjeri rudarskih projekata.

II. UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE KOJE IZRAĐUJU RUDARSKE PROJEKTE

Članak 2.

(1) Pravna osoba koje izrađuju rudarske projekte (u daljnjem tekstu: Pravna osoba) mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. u sudskom registru imati upisanu djelatnost izrade rudarskih projekata,

2. imati zaposlenu osobu koja ispunjava uvjete propisane pravilnikom iz članka 149. Zakona o rudarstvu,

3. raspolagati odgovarajućom opremom za izradu rudarskih projekata,

4. raspolagati odgovarajućim primjerenim poslovnim prostorom.

(2) Pravna osoba mora imati u punom radnom vremenu najmanje jednu zaposlenu odgovornu stručnu osobu s odgovarajućom stručnom spremom, radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom iz rudarstva, tj. odgovorna osoba mora udovoljavati uvjetima propisanim odredbama pravilnika iz članka 149. Zakona o rudarstvu.

(3) Pravna osoba za izradu posebnih dijelova rudarskih projekata, a koje ne može izrađivati odgovorna osoba iz stavka 2. ovoga članka, treba imati u punom radnom vremenu najmanje jednu zaposlenu odgovornu stručnu osobu s odgovarajućom stručnom spremom, radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom propisano posebnim propisima ili mora s takvom osobom sklopiti pisani ugovor za izradu posebnih dijelova rudarskih projekata u skladu sa posebnim propisima.

(4) Pravna osoba je dužna za svaki naručeni i prihvaćeni posao izrade rudarskih projekata sklopiti pisani ugovor s naručiteljem toga posla.

(5) Pravna osoba je dužna čuvati i zaštiti svaku poslovnu tajnu naručitelja svojih usluga za koju sazna tijekom pružanja naručenih usluga.

(6) Poslovnu tajnu u smislu stavka 5. ovoga članka dužne su čuvati i zaštiti ovlaštene osobe koje pravna osoba angažira prilikom izvršenja konkretnog posla.

III. STRUČNO POVJERENSTVO ZA PROVJERU RUDARSKOG PROJEKTA

Članak 3.

(1) Provjeru rudarskih projekata u skladu s odredbom članka 98. stavka 2. Zakona o rudarstvu obavlja Stručno povjerenstvo za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo.

(2) Predsjednika, zamjenika predsjednika, članove i tajnika Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo imenuje rješenjem ministar nadležan za rudarstvo iz redova ministarstva nadležnog za rudarstvo, znanstvenih i stručnih djelatnika.

(3) Predsjednik, zamjenik predsjednika i tajnik Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo imenuju se iz redova ministarstva nadležnog za rudarstvo.

(4) Sva pismena – primjerice: pozive, odluke, prijedloge, zaključke, rješenja, ugovorne odnose, zapisnike, očitovanja, pojašnjenja, mišljenja, koja se donose u radu i vezano uz rad Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo potpisuje predsjednik ili zamjenik predsjednika.

(5) Tajnik Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo izrađuje sva pismena iz stavka 4. ovoga članka i sudjeluje u radu Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo bez prava odlučivanja.

Članak 4.

(1) Predsjednik, zamjenik predsjednika, članovi i tajnik Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo moraju biti stručne osobe s položenim stručnim ispitom iz rudarstva propisano pravilnikom iz članka 149. Zakona o rudarstvu i s najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina nakon položenog stručnog ispita iz rudarstva.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, član Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo, za provjeru posebnih dijelova rudarskih projekata iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika, mora biti stručna osoba s položenim stručnim ispitom po posebnom propisu i s najmanje pet godina radnog iskustva nakon položenoga stručnog ispita.

IV. ZAHTJEV ZA PROVJERU RUDARSKIH PROJEKATA

Članak 5.

(1) Rudarski gospodarski subjekt podnosi Stručnom povjerenstvu za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo zahtjev za provjeru rudarskog projekta za izvođenje rudarskih radova iz članka 9. Zakona o rudarstvu.

(2) Rudarski gospodarski subjekt (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva) dužan je, uz pisani zahtjev za provjeru rudarskog projekta dostaviti Stručnom povjerenstvu za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo najmanje tri primjerka rudarskog projekta.

(3) Predsjednik ili zamjenik predsjednika Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo može nakon uvida u zahtjev za provjeru rudarskog projekta odrediti Podnositelju zahtjeva da dostavi i više od tri primjerka rudarskog projekta.

V. POSTUPAK PROVJERE RUDARSKIH PROJEKATA

Članak 6.

(1) Nakon primitka zahtjeva iz članka 5. ovog Pravilnika, predsjednik ili zamjenik predsjednika Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo, ovisno o vrsti rudarskih radova i mineralne sirovine koji su predmet rudarskog projekta, odlukom određuje broj i sastav članova Stručnog povjerenstva za provjeru svakoga pojedinačnoga rudarskog projekta iz redova osoba imenovanih rješenjem iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo), koji su dužni obaviti provjeru rudarskog projekta sukladno odredbama Zakona o rudarstvu i predsjedniku ili zamjeniku predsjednika Stručnog povjerenstva dostaviti pisano izvješće o obavljenoj provjeri rudarskog projekta u četiri primjerka u roku ne dužem od 30 dana od dana primitka rudarskog projekta.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Podnositelju zahtjeva i članovima Stručnog povjerenstva.

(3) U odluci iz stavka 1. ovoga članka određuje se i predujam za troškove postupka provjere rudarskog projekta, rok u kojem Podnositelj zahtjeva mora uplatiti predujam kao i način na koji Podnositelj zahtjeva dostavlja dokaze o uplati predujma.

(4) Rok u kojem Podnositelj zahtjeva mora uplatiti predujam za troškove postupka provjere rudarskog projekta ne može biti duži od 15 dana od dana zaprimanja odluke iz stavka 2. ovoga članka.

(5) U slučaju da Podnositelj zahtjeva u roku određenom u stavku 4. ovoga članka ne uplati predujam za troškove postupka provjere rudarskog projekta iz stavka 1. ovoga članka, Stručno povjerenstvo donosi rješenje kojim se odbacuje zahtjev za provjeru rudarskog projekta.

Članak 7.

(1) Broj članova Stručnog povjerenstva iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika ne može biti veći od 5 članova, a čine ga predsjednik ili zamjenik predsjednika i do 4 člana.

(2) Član Stručnog povjerenstva ne može biti osoba koja:

– je u bilo kakvom ugovornom odnosu s Pravnom osobom ili Podnositeljem zahtjeva, kao niti osoba koja je takav odnos s Pravnom osobom ili Podnositeljem zahtjeva imala u prethodne tri godine,

– je vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovala u upravljanju odnosno kapitalu Pravne osobe ili Podnositelja zahtjeva, kao niti osoba s kojom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) su kao privatne osobe vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovala u upravljanju odnosno kapitalu Pravne osobe ili Podnositelja zahtjeva,

– je kao odgovorni projektant rudarskog projekta, projektant dijela rudarskog projekta ili suradnik u izradi rudarskog projekta u protekle tri godine sudjelovala u izradi rudarskih projekata,

– obavlja upravljačke poslove u pravnim osobama koje izrađuju rudarske projekte ili rudarskim gospodarskim subjektima.

(3) Izjavu o nepostojanju sukoba interesa svaki član Stručnog povjerenstva mora potpisati prije donošenja odluke iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(4) Izjava o nepostojanju sukoba interesa je sastavni dio spisa predmeta provjere svakoga pojedinačnoga rudarskog projekta.

Članak 8.

(1) Članovi Stručnog povjerenstva u postupku provjere rudarskog projekta mogu iz razloga bitnih za utvrđivanje ispravnosti pojedinih tehničkih rješenja iz rudarskog projekta zatražiti od predsjednika ili zamjenika predsjednika Stručnog povjerenstva obavljanje uvida u istražnom prostoru ili na eksploatacijskom polju mineralnih sirovina.

(2) Odluku o obavljanju uvida u istražnom prostoru ili na eksploatacijskom polju mineralnih sirovina iz stavka 1. ovog članka donosi zaključkom predsjednik ili zamjenik predsjednika Stručnog povjerenstva.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka Podnositelj zahtjeva dužan je podmiriti putne troškove i dnevnice članova Stručnog povjerenstva u visini određenoj posebnim propisima.

Članak 9.

(1) Nakon primitka izvješća iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, predsjednik ili zamjenik predsjednika Stručnog povjerenstva zaključkom određuje mjesto i vrijeme održavanja sjednice Stručnog povjerenstva i o tome obavještava članove Stručnog povjerenstva i Podnositelja zahtjeva.

(2) Podnositelj zahtjeva dužan je osigurati nazočnost odgovornog projektanta/projektanata i po potrebi suradnika koji su sudjelovali u izradi rudarskog projekta na sjednicama Stručnog povjerenstva.

(3) Predsjednik ili zamjenik predsjednika Stručnog povjerenstva uz poziv na sjednicu Podnositelju zahtjeva dostavlja i po jedan primjerak pisanog izvješća svakog člana Stručnog povjerenstva.

Članak 10.

(1) Sjednicu Stručnog povjerenstva vodi predsjednik ili zamjenik predsjednika Stručnog povjerenstva.

(2) Članovi Stručnog povjerenstva obrazlažu izvješća o obavljenoj provjeri rudarskog projekta na sjednici Stručnog povjerenstva.

(3) Stručno povjerenstvo na sjednici donosi zaključak većinom glasova svih članova o:

– prihvaćanju projektnih rješenja predviđenih rudarskim projektom,

– potrebnim ispravcima i dopunama projektnih rješenja predviđenih rudarskim projektom,

– odbijanju projektnih rješenja predviđenih rudarskim projektom.

(4) O radu Stručnog povjerenstva na sjednici Stručnog povjerenstva, tajnik Stručnog povjerenstva izrađuje zapisnik.

(5) U zapisnik o radu Stručnog povjerenstva se unosi:

– mjesto i vrijeme održavanja sjednice Stručnog povjerenstva,

– ime i prezime članova Stručnog povjerenstva,

– ime i prezime ovlaštenih predstavnika Podnositelja zahtjeva,

– ime i prezime odgovornog projektanta/projektanata i suradnika,

– opis tijeka sjednice,

– davanje iskaza članova Stručnog povjerenstva o broju sati utrošenih za provjeru rudarskog projekta,

– zaključak Stručnog povjerenstva.

(6) Zapisnik o radu Stručnog povjerenstva potpisuju svi članovi Stručnog povjerenstva, te ga predsjednik ili zamjenik predsjednika Stručnog povjerenstva uručuje predstavniku Podnositelja zahtjeva, a isti svojim potpisom potvrđuje primitak Zapisnika.

(7) Zapisnik o radu Stručnog povjerenstva je sastavni dio spisa predmeta provjere svakoga pojedinačnoga rudarskog projekta.

VI. SADRŽAJ I OBLIK IZJAVE O OBAVLJENOJ PROVJERI RUDARSKIH PROJEKTA

Članak 11.

(1) Temeljem zaključka Stručnog povjerenstva iz članka 10. stavka 3. ovoga Pravilnika, o prihvaćanju projektnih rješenja predviđenih rudarskim projektom glede racionalnog iskorištavanja mineralnih sirovina, mjera i normativa zaštite na radu, sigurnosti pogona i ljudi, podzemnih, površinskih i susjednih objekata, te usklađenosti s odredbama Zakona o rudarstvu, te drugim zakonima i propisima za njihovo provođenje, na rudarski projekt se stavlja izjava o obavljenoj provjeri rudarskog projekta, koju potpisuju svi članovi Stručnog povjerenstva.

(2) Izjava iz stavka 1. ovoga članka stavlja se na naslovnu stranicu provjerenoga rudarskog projekta, iza popisa priloga i iza zaključka odgovornog projektanta rudarskog projekta.

Članak 12.

(1) Temeljem izjave iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika, Stručno povjerenstvo donosi rješenje o obavljenoj provjeri rudarskog projekta.

(2) Rješenje o obavljenoj provjeri rudarskog projekta sadrži:

– naznačenje izjave iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika,

– ime ili naziv Podnositelja zahtjeva,

– naziv, mjesto i nadnevak izrade rudarskog projekta.

Članak 13.

(1) Temeljem zaključka Stručnog povjerenstva iz članka 10. stavka 3. ovoga Pravilnika, o potrebnim ispravcima i dopunama projektnih rješenja predviđenih rudarskim projektom, Podnositelj zahtjeva dužan je obaviti ispravke i dopune rudarskog projekta sukladno zaključku iz zapisnika o radu Stručnog povjerenstva i u roku određenom u zapisniku.

(2) Rok u kojem je potrebno obaviti ispravke i dopune rudarskog projekta sukladno zaključku iz zapisnika ne može biti duži od 90 dana od dana održavanja sjednice Stručnog povjerenstva.

(3) Provjeru ispravaka i dopuna rudarskog projekta provjerava svaki član Stručnog povjerenstva ponaosob.

(4) Članovi Stručnog povjerenstva dužni su predsjedniku ili zamjeniku predsjednika Stručnog povjerenstva dostaviti pisano izvješće o obavljenom naknadnom uvidu u rudarski projekt u roku od 15 dana od dana zaprimanja ispravljenog i dopunjenog rudarskog projekta.

(5) Kada se naknadnim uvidom utvrdi da je rudarski projekt ispravljen i dopunjen u skladu sa zaključkom iz zapisnika, na rudarski projekt se stavlja izjava iz članka 11. stavka 1. i donosi rješenje iz članka 12. ovoga Pravilnika.

(6) Ako Podnositelj zahtjeva ne obavi ispravke i dopune rudarskog projekta u rokovima iz stavka 2. ovoga članka Stručno povjerenstvo donosi rješenje kojim se odbija zahtjev za provjeru rudarskog projekta.

Članak 14.

Temeljem zaključka Stručnog povjerenstva iz članka 10. stavka 3. ovoga Pravilnika, o odbijanju projektnih rješenja predviđenih rudarskim projektom, Stručno povjerenstvo donosi rješenje kojim se odbija zahtjev za provjeru rudarskog projekta.

Članak 15.

(1) Izjava o obavljenoj provjeri rudarskog projekta, stavlja se na najmanje tri primjerka provjerenog rudarskog projekta, od kojih se jedan pohranjuje u zbirci projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo, dok se dva primjerka dostavljaju Podnositelju zahtjeva u prilogu rješenja o obavljenoj provjeri rudarskog projekta.

(2) Provjereni rudarski projekt ne može se dostaviti Podnositelju zahtjeva do ispunjenja obveza iz članka 16. stavka 2. ovoga Pravilnika.

VII. TROŠKOVI I NAKNADA

Članak 16.

(1) Troškove rada Stručnog povjerenstva snosi Podnositelj zahtjeva sukladno odredbama članka 98. stavka 5. Zakona o rudarstvu.

(2) Iznos troškova postupka provjere rudarskog projekta utvrđuje zaključkom Stručno povjerenstvo nakon održane sjednice Stručnog povjerenstva.

(3) Zaključkom iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se troškovi rada Stručnog povjerenstva, rok u kojem Podnositelj zahtjeva mora podmiriti troškove rada Stručnog povjerenstva, kao i način na koji Podnositelj zahtjeva dostavlja dokaze o podmirenju troškova rada Stručnog povjerenstva.

(4) Rok u kojem Podnositelj zahtjeva mora podmiriti troškove rada Stručnog povjerenstva ne može biti duži od 15 dana od dana zaprimanja zaključka iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Troškovi rada Stručnog povjerenstva uključuju naknade određene člankom 17. ovoga Pravilnika, te poreze, prireze i doprinose.

(6) U slučaju da Podnositelj zahtjeva u roku određenom u stavku 4. ovoga članka ne podmiri troškove iz stavka 2. ovoga članka, Stručno povjerenstvo donosi rješenje kojim se odbacuje zahtjev za provjeru rudarskog projekta.

Članak 17.

Članovima i tajniku Stručnog povjerenstva pripada naknada za rad u Stručnom povjerenstvu.

Članak 18.

Visinu naknade za rad Stručnog povjerenstva, posebnom odlukom određuje ministar nadležan za rudarstvo.

VIII. PRAVNA ZAŠTITA

Članak 19.

(1) Protiv rješenja iz članka 6. stavka 5., članka 12. stavka 1., članka 13. stavka 6., članka 14, te članka 16. stavka 6. ovoga Pravilnika žalba je dopuštena.

(2) Podnositelj zahtjeva ima pravo žalbe ministarstvu nadležnom za rudarstvo u roku od 15 dana, računajući od dana primitka rješenja iz članka 6. stavka 5., članka 12. stavka 1., članka 13. stavka 6., članka 14, te članka 16. stavka 6. ovoga Pravilnika. Žalba se podnosi putem Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata ministarstva nadležnog za rudarstvo.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

(1) Ministar nadležan za rudarstvo donijet će rješenje iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Ministar nadležan za rudarstvo donijet će odluku iz članka 18. ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 21.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku provjere rudarskih projekata (»Narodne novine«, br. 140/99.).

(2) Upravni postupci koji su započeli prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama propisa koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-01/13-03/348

Urbroj: 526-03-03/1-13-1

Zagreb, 25. studenoga 2013.

Ministar

Ivan Vrdoljak, v. r.