Pravilnik o načinu izvršavanja sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja i obveznog liječenja od ovisnosti izrečene maloljetnicima

NN 150/2013 (13.12.2013.), Pravilnik o načinu izvršavanja sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja i obveznog liječenja od ovisnosti izrečene maloljetnicima

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

3177

Na temelju članka 63. stavka 3. Zakona o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje (»Narodne novine« broj 133/2012) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O NAČINU IZVRŠAVANJA SIGURNOSNE MJERE OBVEZNOG PSIHIJATRIJSKOG LIJEČENJA I OBVEZNOG LIJEČENJA OD OVISNOSTI IZREČENE MALOLJETNICIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način izvršavanja sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja i obveznog liječenja od ovisnosti izrečene maloljetnim počiniteljima kaznenih djela i prekršaja.

Članak 2.

(1) Svrha sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja je da se njenom provedbom spriječi počinjenje kaznenih djela i prekršaja otklanjanjem okolnosti koje pogoduju ili poticajno djeluju na počinjenje novih kaznenih djela i prekršaja koji se čine pod djelovanjem psihičke bolesti ili poremećaja, u cilju poboljšanja općeg zdravstvenog stanja maloljetnog počinitelja kaznenog djela i prekršaja (u daljnjem tekstu: maloljetnik) i njegove socijalne rehabilitacije i reintegracije.

(2) Svrha sigurnosne mjere obveznog liječenja od ovisnosti ili zbog zlouporabe sredstava ovisnosti je sprečavanje počinjenja kaznenih djela i prekršaja otklanjanjem okolnosti koje pogoduju ili poticajno djeluju na počinjenje novih kaznenih djela i prekršaja koji se čine pod neposrednim djelovanjem psihoaktivnih sredstava ili radi ovisnosti o istima (alkoholu, drogama ili psihoaktivnim lijekovima) u cilju poboljšanja općeg zdravstvenog stanja, ponašanja i socijalnog funkcioniranja maloljetnog počinitelja kaznenog djela i prekršaja (u daljnjem tekstu: maloljetnik) i njegove socijalne rehabilitacije i reintegracije.

Članak 3.

(1) Sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja provodi se se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju dijagnostiku i liječenje psihičkih bolesti i poremećaja.

(2) Sigurnosna mjera obveznog liječenja radi zlouporabe sredstava ovisnosti i/ili ovisnosti o istima provodi se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju dijagnostiku i liječenje bolesti ovisnosti.

(3) Sigurnosna mjera obveznog liječenja radi zlouporabe sredstava ovisnosti i/ili od ovisnosti o istima i obveznog psihijatrijskog liječenja (u daljnjem tekstu: sigurnosna mjera) može se provoditi u zavodima za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: zavodi) u djelatnosti zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti, specijalnim bolnicama za psihijatriju, općim i kliničkim bolnicama te poliklinikama koje se bave zaštitom mentalnog zdravlja, liječenjem duševnih bolesti ili poremećaja i liječenjem bolesti ovisnosti.

Članak 4.

Sigurnosna mjera se provodi u zdravstvenim ustanovama iz članka 3. ovoga Pravilnika koje su najbliže mjestu prebivališta ili boravišta maloljetnika i koje mogu pružiti potrebnu skrb.

Članak 5.

(1) Maloljetnik kojemu je sud izrekao sigurnosnu mjeru obvezan je sudjelovati u provođenju sigurnosne mjere.

(2) Sigurnosna mjera provodi se sukladno pravilima zdravstvene struke.

Članak 6.

(1) Maloljetnik je obvezan u roku određenom odlukom suda javiti se u nadležnu zdravstvenu ustanovu iz članka 3. i 4. ovoga Pravilnika u pratnji roditelja ili zakonskog zastupnika.

(2) Zdravstvena ustanova koja provodi sigurnosnu mjeru obvezna je u najkraćem mogućem roku osigurati početak provođenja sigurnosne mjere.

Članak 7.

Liječnik, odnosno terapijski tim zdravstvene ustanove koji provodi sigurnosnu mjeru obveznog liječenja, ovisno o kliničkoj slici i sukladno dobroj kliničkoj praksi, izrađuje individualni terapijski postupak uz sudjelovanje maloljetnika te njegovog roditelja ili zakonskog zastupnika.

Članak 8.

(1) Sigurnosna mjera provodi se kao izvanbolničko liječenje (ambulantno), a u medicinski opravdanim slučajevima, maloljetnik se može uputiti na bolničko liječenje.

(2) Ukoliko se sigurnosna mjera provodi bolničkim liječenjem u specijalnim bolnicama za psihijatriju, poliklinikama i općim i kliničkim bolnicama koje imaju ustrojen odjel za psihijatriju, obavlja se na odjelima namijenjenim liječenju djece i mladeži koji su odvojeni od odjela za punoljetne bolesnike.

Članak 9.

Provođenje sigurnosne mjere traje sukladno odluci suda. Ako sud u odluci nije odredio trajanje sigurnosne mjere, njezino trajanje određuje terapijski tim.

Članak 10.

(1) Liječnik, odnosno terapijski tim zdravstvene ustanove, obvezan je izvijestiti sud i centar za socijalnu skrb o datumu kada se maloljetnik javio na liječenje, datumu početka liječenja, mjestu liječenja te o završetku liječenja.

(2) Ako se maloljetnik kojemu je sud izrekao sigurnosnu mjeru nije javio u nadležnu zdravstvenu ustanovu u roku određenom odlukom suda, terapijski tim obvezan je u roku od 14 dana od dana isteka roka koji je odlukom suda određen za javljanje u nadležnu zdravstvenu ustanovu, izvijestiti o tome nadležni sud i centar za socijalnu skrb.

Članak 11.

Ako maloljetnik ne dolazi na liječenje sukladno individualnom programu liječenja, ili kad terapijski tim koji provodi liječenje procijeni da redovito liječenje neće dovesti do promjene u ponašanju maloljetnika, liječnik odnosno terapijski tim zdravstvene ustanove obvezan je o tome izvijestiti roditelja odnosno zakonskog zastupnika, nadležni sud i centar za socijalnu skrb.

Članak 12.

(1) Zdravstvena ustanova koja provodi sigurnosnu mjeru obvezna je voditi evidenciju o maloljetnicima koji su joj upućeni radi provođenja sigurnosne mjere.

(2) Sadržaj evidencije iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u Prilogu koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-04/10

Urbroj: 534-10-1-1-1/3-13-1

Zagreb, 4. prosinac 2013.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.

PRILOG

EVIDENCIJA IZVRŠAVANJA SIGURNOSNE MJERE OBVEZNOG PSIHIJATRIJSKOG LIJEČENJA I OBVEZNOG LIJEČENJA OD OVISNOSTI IZREČENE MALOLJETNICIMA

1. ODLUKA SUDA

Naziv i sjedište suda koji je izrekao mjeru: __________________

Broj i datum odluke: __________________________________

Trajanje mjere: _______________________________________

Mjera je izrečena: prvi put    DA    NE

Ranija mjera: ________________________________________

2. OSOBNI PODACI

Prezime i ime: _______________________________________

Ime oca: __________ majke/djevojačko prezime/: ____________

Ime zakonskog zastupnika: ______________________________

Spol: ______________________________________________

Datum i mjesto rođenja: ________________________________

Država rođenja: ________________ državljanstvo: ____________

Zanimanje i školska sprema: ____________________________

Adresa prebivališta: ___________________________________

Adresa boravišta: _____________________________________

OIB: ______________________________________________

3. PODACI O LIJEČENJU

Datum početka liječenja: _______________________________

Datum završetka liječenja: ______________________________

Liječenje je prekinuto, datum, razlog: _______________________

Liječenje je dovelo do pozitivnih promjena u ponašanju počinitelja:   DA    NE

150 13.12.2013 Pravilnik o načinu izvršavanja sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja i obveznog liječenja od ovisnosti izrečene maloljetnicima 150 13.12.2013 Pravilnik o načinu izvršavanja sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja i obveznog liječenja od ovisnosti izrečene maloljetnicima