Pravilnik o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničnih medija

NN 150/2013 (13.12.2013.), Pravilnik o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničnih medija

150 13.12.2013 Pravilnik o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničnih medija

AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

3178

Na temelju odredbe članka 64. stavka 5. i članka 69. stavka 1. podstavka 7. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 153/09., 84/11. i 94/13.), a u svezi s odredbom članka 39. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 94/13.) i članka 20. stavka 1. Statuta Agencije za elektroničke medije (»Narodne novine« broj 90/10.), uz prethodno mišljenje Ministarstva kulture, Vijeće za elektroničke medije donosi

PRAVILNIK

O FONDU ZA POTICANJE PLURALIZMA I RAZNOVRSNOSTI ELEKTRONIČKIH MEDIJA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način i postupak provedbe javnoga natječaja za sufinanciranje audiovizualnih i radijskih programa te sadržaja elektroničkih publikacija iz sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, omjeri raspoređivanja sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija između pojedinih vrsta korisnika sredstava, praćenje trošenja sredstava i ostvarenje programa i sadržaja za koje su dodijeljena te djelokrug i način rada stručnih vrednovatelja.

Članak 2.

Pojmovi: audiovizualni program, radijski program, elektroničke publikacije, neprofitni nakladnik televizije i/ili radija, neprofitni pružatelj medijskih usluga iz članaka 19. i 79. Zakona o elektroničkim medijima, neprofitni pružatelj elektroničkih publikacija i neprofitni proizvođač audiovizualnih i/ili radijskih programa imaju značenje utvrđeno Zakonom o elektroničkim medijima.

Članak 3.

(1) Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (dalje: Fond) je Fond Agencije za elektroničke medije.

(2) Izvori financijskih sredstava Fonda su sredstva osigurana odredbama Zakona o elektroničkim medijima i Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji u visini 3 % od mjesečno ukupno prikupljenih sredstva koja Hrvatska radiotelevizija prikupi na ime pristojbe.

(3) Iznos sredstava Fonda, koja se dodjeljuju javnim natječajem, utvrđuje se Financijskim planom Fonda za jednogodišnje, odnosno višegodišnje razdoblje koje ne može biti duže od tri godine.

(4) Nedodijeljena i neopravdana sredstva po javnom natječaju za raspodjelu sredstava Fonda uključuju se u Financijski plan za iduće razdoblje i raspoređuju sukladno članku 4. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Sredstva Fonda se raspoređuju između pojedinih vrsta korisnika sredstava Fonda u omjeru:

1. nakladnici televizije na lokalnoj i regionalnoj razini, nakladnici neprofitne televizije te neprofitni pružatelji medijskih usluga iz članka 19. i 79. ZEM-a – 46,5%

2. nakladnici radija na lokalnoj i regionalnoj razini, nakladnici neprofitnog radija te neprofitni pružatelji medijskih usluga iz članka 19. i 79. ZEM-a – 46,5%

3. neprofitni pružatelji elektroničkih publikacija – 3%

4. neprofitni proizvođači audiovizualnog programa – 3%

5. neprofitni proizvođači radijskog programa – 1%

Članak 5.

(1) Sredstva Fonda su državna potpora i dodjeljuju se u obliku:

de minimis potpore sukladno Uredbi Komisije (EZ) broj 1998/2006 od 15. prosinca 2006. o primjeni članka 87. i 88. Ugovora na de minimis potpore (SL L 379, 28.12.2006., dalje: Uredba (EZ) br. 1998/06);

– državnih potpora sukladno Priopćenju Komisije Vijeću, Europskom parlamentu, Gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o nekim pravnim aspektima u vezi s kinematografskim i ostalim audiovizualnim djelatnostima (2002/C 42/01., 2004/C 123/01., 2007/C 134/03. i 2009/C 31/01; dalje: Priopćenje o kinematografiji).

(2) Ukupna de minimis potpora koja se dodjeljuje ne smije premašivati iznos od 200.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti tijekom razdoblja od tri fiskalne godine uzimajući u obzir sve dodijeljene potpore male vrijednosti koje je podnositelj ostvario u tom razdoblju od ostalih davatelja državne potpore neovisno o njihovoj razini sukladno odredbi članka 2. stavka 2. do 5. Uredbe (EZ) br. 1998/2006.

(3) Intenzitet potpore iz stavka 2. ovog članka iznosi do 100% sukladno odredbi članka 2. stavka 2. – 5. Uredbe (EZ) br. 1998/2006.

(4) Intenzitet potpore za poticanje audiovizualnih djelatnosti sukladno Priopćenju za kinematografiju iznosi do 50% proračuna proizvodnje. Ako je riječ o audiovizualnom djelu koje je od naročite važnosti za kulturu, razvoj obrazovanja i znanosti, intenzitet potpore može biti povećan, ali samo ukoliko je riječ o teškom (složenom) ili nisko proračunskom djelu.

(5) Sukladno stavku 4. ovog članka, intenzitet potpore može se povećati u slučajevima teških (složenih) ili nisko proračunskih djela koja nisu ekonomski opravdana i koja nisu privlačna za široku publiku ako je program/sadržaj:

a) namijenjen posebno ranjivim skupinama (osobama s invaliditetom, jednoroditeljskim obiteljima, nezaposlenim mladima, osobama treće životne dobi, ratnim veteranima, ženama žrtvama obiteljskog nasilja, Romima, ovisnicima o drogama, beskućnicima, prognanicima, izbjeglicama i povratnicima) do 30%

b) namijenjen osobama s intelektualnim poteškoćama, osobama oštećenog sluha, osobama oštećenog vida tako da je program posebno prilagođen tim ciljanim skupinama – do 30%

c) namijenjen očuvanju raznolikosti hrvatskog jezika i pisma do 30%

d) namijenjen očuvanju jezika pripadnika nacionalne manjine i u potpunosti proizveden na jeziku pripadnika nacionalne manjine do 30%

e) namijenjen očuvanju tradicijske posebnosti do 30%

f) namijenjen projektima suvremenoga kulturnog izričaja do 30%

g) namijenjen razvoju civilnog društva do 30%.

(6) Opravdani troškovi neposredno vezani uz planiranje, proizvodnju i objavljivanje su:

– troškovi planiranja proizvodnje i troškovi proizvodnje, te troškovi objavljivanja

– izdaci za plaće i naknade (plaće radnika, ugovori o djelu, autorski honorari i naknade student servisu),

– putni izdaci (troškovi dnevnica za službena putovanja i pripadajući putni troškovi sukladno putnim nalozima, zatim troškovi prijevoza na posao i s posla te troškovi loko-vožnje /nadoknada za uporabu privatnog automobila za poslovne svrhe/ sukladno putnim nalozima i obračunima loko-vožnje)

– materijalni troškovi (režijski troškovi, usluge komunikacije, poštanski troškovi, uredski materijal, najam/zakup prostora, usluge knjigovodstvenog servisa, bankovni troškovi, te troškovi financijske revizije te ostali materijalni troškovi) maksimalno do 20% ukupnih troškova.

Članak 6.

(1) Sredstvima Fonda poticat će se proizvodnja i objavljivanje audiovizualnih i radijskih programa i sadržaja nakladnika televizije i/ili radija na lokalnoj i regionalnoj razini, neprofitnih nakladnika televizije i/ili radija, neprofitnih pružatelja medijskih usluga iz članaka 19. i 79. Zakona o elektroničkim medijima, neprofitnih pružatelja elektroničkih publikacija, neprofitnih proizvođača audiovizualnih i/ili radijskih programa, koji su od javnog interesa i osobito su važni za:

– ostvarivanje prava građana na javno informiranje,

– poticanje kulturne raznolikosti i njegovanje baštine,

– razvoj odgoja i obrazovanja,

– razvoj znanosti,

– razvoj umjetnosti,

– poticanje stvaralaštva na narječjima hrvatskoga jezika,

– poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija,

– nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj,

– poticanje razvoja svijesti o ravnopravnosti spolova i drugih najviših vrednota ustavnoga poretka,

– poticanje svijesti o ravnopravnosti rodnih identiteta i spolnoj orijentaciji,

– poticanje kvalitetnih programa za djecu i mlade kojima je cilj promicanje njihove dobrobiti,

– podizanje svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom, kao i promicanje i poštovanje njihovih prava i dostojanstva, uključujući borbu protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka prema osobama s invaliditetom,

– povijesno vjerodostojno prikazivanje Domovinskoga rata,

– razvoj i poticanje programa medijske pismenosti,

– zaštitu okoliša,

– promociju zdravlja i poticanje zdravstvene kulture.

(2) Sredstvima Fonda poticat će se i zapošljavanje visokoobrazovanih stručnih radnika u nakladnicima televizije i/ili radija na lokalnoj i regionalnoj razini, neprofitnim nakladnicima televizije i/ili radija, neprofitnim pružateljima medijskih usluga iz članaka 19. i 79. Zakona o elektroničkim medijima, neprofitnim pružateljima elektroničkih publikacija te neprofitnim proizvođačima audiovizualnih i/ili radijskih programa koje je izravno povezano s proizvodnjom programa i sadržaja iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 7.

(1) Sredstva Fonda se ne mogu dodijeliti:

– nakladnicima televizije i/ili radija, neprofitnim pružateljima medijskih usluga iz članaka 19. i 79. Zakona o elektroničkim medijima te neprofitnim pružateljima elektroničkih publikacija kojima je Vijeće za elektroničke medije izreklo opomenu u prethodnih 12 mjeseci i/ili onima koji su u prethodnih 12 mjeseci prekršajno kažnjeni na temelju pravomoćne sudske odluke zbog kršenja odredbi Zakona o elektroničkim medijima,

– nakladnicima televizije i/ili radija, neprofitnim pružateljima medijskih usluga iz članaka 19. i 79. Zakona o elektroničkim medijima te neprofitnim pružateljima elektroničkih publikacija koji nemaju statut medija,

– korisnicima sredstava Fonda iz članka 4. ovog Pravilnika koji ispunjavaju uvjete iz odredbe članka 9. – 12. Smjernice Zajednice o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje poduzeća u teškoćama (2004/C 244/02., 2009/C 156/02. i 2012/C 296/02),

– korisnicima sredstava Fonda iz članka 4. ovog Pravilnika kojima je naložen povrat nezakonite državne potpore ili se nalaze u postupku povrata potpore.

(2) Rok iz podstavka 1. stavka 1. ovoga članka računa se od dana objave javnog natječaja do dana objave idućega javnog natječaja.

Članak 8.

(1) Javni natječaj za dodjelu sredstava Fonda prema kriterijima i uvjetima iz ovog Pravilnika objavljuje se najmanje jednom godišnje odlukom Vijeća za elektroničke medije.

(2) Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se za jednogodišnje, odnosno višegodišnje razdoblje.

(3) Javni natječaj objavljuje se u »Narodnim novinama« i na internetskim stranicama Agencije za elektroničke medije.

(4) Vijeće za elektroničke medije (dalje: Vijeće) može objaviti i više od jednog natječaja u jednoj godini sukladno Financijskom planu Fonda i odobrenom programu državne potpore.

Članak 9.

(1) Vijeće pobliže utvrđuje sadržaj prijave i popis dokumentacije koja se dostavlja uz prijavu te ih objavljuje kao sastavni dio teksta javnog natječaja.

(2) Rok za podnošenje prijave na javni natječaj za dodjelu sredstava Fonda je 30 dana od dana objave natječaja u »Narodnim novinama«.

(3) Način prijave s natječajnom dokumentacijom i ispravama iz članka 12. stavka 4. propisat će se javnim natječajem.

(4) Nakladnici televizije i radija na lokalnoj i regionalnoj razini, nakladnici neprofitne televizije i radija, neprofitni pružatelji medijskih usluga iz članka 19. i 79. ZEM-a te neprofitni proizvođači audiovizualnog i radijskog programa na javni natječaj za dodjelu sredstava Fonda mogu prijaviti do pet programa/sadržaja u skladu s člankom 6. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(5) Neprofitni pružatelji elektroničkih publikacija mogu prijaviti jedan (1) program/sadržaj koji obuhvaća do pet (5) različitih tematskih cjelina iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(6) U smislu ovog Pravilnika jedinica programa/sadržaja podrazumijeva pojedinu emisiju, članak ili neku drugu formu ovisno o mediju.

(7) U smislu ovog Pravilnika jedinica programa/sadržaja podrazumijeva projekt kada se raspisuje višegodišnji javni natječaj za dodjelu sredstava Fonda.

(8) Do donošenja Odluke o dodjeli sredstava prijave se smatraju klasificiranim podatkom s oznakom »POVJERLJIVO«.

Članak 10.

(1) Natječajna dokumentacija mora biti jasna i razumljiva i sastavljena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(2) Podaci u natječajnoj dokumentaciji moraju odgovarati podacima u odluci o objavi javnog natječaja.

Članak 11.

(1) Podnositelji prijave na javni natječaj mogu biti pravne ili fizičke osobe upisane u sudski, obrtni ili drugi propisani registar u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o elektroničkim medijima i drugim izvorima prava.

(2) Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka nakladnici televizije i/ili radija na lokalnoj i regionalnoj razini i neprofitni nakladnici televizije i/ili radija moraju imati potpisani ugovor o koncesiji.

(3) Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka neprofitni pružatelji medijskih usluga iz članaka 19. i 79. Zakona o elektroničkim medijima, neprofitni pružatelji elektroničkih publikacija i neprofitni proizvođači audiovizualnih i/ili radijskih programa moraju biti upisani u Upisnik iz članka 75. stavka 6. Zakona o elektroničkim medijima

(4) Podnositelj, uz prijavu na javni natječaj, mora dostaviti i:

– izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugoga propisanog registra u Republici Hrvatskoj,

– statut medija sukladno Zakonu o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11 i 81/13),

– izvod iz kaznene evidencije ili javno ovjerovljenu izjavu da podnositelju i osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje podnositelja nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, broj 125/11. i 144/12.),

– potvrdu nadležne porezne uprave o stanju duga vezano uz dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

– bilancu, račun dobiti i gubitka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj za prethodnu godinu,

– dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta,

– neprofitni proizvođači audiovizualnog i/ili radijskog programa ugovor o emitiranju programa/sadržaja s nakladnikom televizije ili radija na lokalnoj i regionalnoj razini,

– druge isprave propisane javnim natječajem i/ili natječajnom dokumentacijom.

(5) Isprave iz stavka 4. ovog članka ne smiju biti starije od 30 dana do dana objave javnog natječaja u »Narodnim novinama«.

(6) Do donošenja Odluke o dodjeli sredstava Fonda Vijeće može, radi provjere istinitosti dostavljenih isprava, od nadležnog tijela zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.

(7) Ako Vijeće, sukladno stavku 6. ovoga članka, utvrdi da je podnositelj dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata iz stavka 4. ovog članka, odbacit će prijavu tog podnositelja.

Članak 12.

(1) Odluku o dodjeli sredstava Fonda donosi Vijeće u roku do 90 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj te je dostavlja svim podnositeljima prijave na javni natječaj.

(2) U roku iz stavka 1. ovog članka, Vijeće će donijeti Odluku o poništenju javnog natječaja ako niti jedna dostavljena prijava ne ispunjava propisane uvjete.

(3) Odluke iz stavaka 1. i 2. ovog članka dostavljaju se javnom objavom u »Narodnim novinama«. Dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Članak 13.

(1) Vijeće donosi odluku o visini sredstava za svakog podnositelja prijave na javni natječaj na temelju ukupne ocjene iz stavka 3. članka 14. ovog Pravilnika prema kriterijima iz Zakona o elektroničkim medijima i ovog Pravilnika.

(2) Ocjenjuju se svi predloženi programi/sadržaji jednog podnositelja prijave, imajući pritom posebice u vidu kvalitetu i značenje programa/sadržaja ponuđenih u odgovarajućoj kategoriji.

(3) Kriteriji za dodjelu sredstava Fonda su:

– značenje audiovizualnog i/ili radijskog programa, odnosno sadržaja elektroničke publikacije za ostvarivanje ciljeva iz članka 6. ovoga Pravilnika,

– kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenoga audiovizualnog i/ili radijskog programa, odnosno sadržaja elektroničke publikacije,

– interes za opći, odnosno lokalni ili regionalni kulturni razvitak,

– dostupnost programa i sadržaja osobama s invaliditetom.

Članak 14.

(1) Vijeće analizira i ocjenjuje predložene programe/sadržaje pojedinog podnositelja sukladno kriterijima iz stavka 3. članka 13. ovog Pravilnika na način da za svaki prijavljeni program/sadržaj daje ocjenu od 0 do 100 bodova. Dodatno razrađene kriterije za analizu i ocjenjivanje predloženih programa kao i minimalni broj bodova za dodjelu sredstava Fonda Vijeće će objaviti kao sastavni dio teksta javnog natječaja.

(2) Analizirati i ocjenjivati, u smislu stavka 1. ovog članka, mogu se samo programi/sadržaji iz pravodobne i potpune prijave koja ispunjava sve propisane uvjete.

(3) Pojedinom programu/sadržaju se dodjeljuju sredstva razmjerno ocjeni iz stavka 1. ovog članka i pravilima za dodjelu državne potpore iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

(1) Iznimno od odredbe stavka 1. članka 14. ovoga Pravilnika, Vijeće analizu i ocjenu prijavljenih programa/sadržaja može povjeriti stručnim vrednovateljima.

(2) Stručne vrednovatelje, po provedenom javnom pozivu, imenuje Vijeće rješenjem u kojem određuje sastav Povjerenstva, broj Povjerenstava, programe/sadržaje koji se ocjenjuju, rok za ocjenjivanje i iznos naknade za rad.

(3) Za stručne vrednovatelje mogu se angažirati osobe iz reda javnih djelatnika koje su medijski stručnjaci i stručnjaci za audiovizualne djelatnosti, ugledni intelektualci, priznati umjetnici i ostali javni djelatnici koji su se istaknuli zalaganjem za razvitak civilnoga društva, obranu ljudskih prava i sloboda, promicanje kulture, znanosti i umjetnosti, kao i zaštitu slobode medija i izražavanja.

(4) Za stručnog vrednovatelja ne može biti imenovan: vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju kojeg od podnositelja prijave; član nadzornog ili upravnog ili izvršnog tijela kojeg od podnositelja prijave; radnik kojeg od podnositelja prijave te autor, producent, redatelj kojeg od prijavljenog programa/sadržaja.

(5) Za stručnog vrednovatelja ne može biti imenovan srodnik po krvi u ravnoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja zaključno, bračni drug ili srodnik po tazbini do drugog stupnja zaključno, i po prestanku prava; skrbnik, posvojitelj ili posvojenik osoba iz stavka 4. ovoga članka i/ili članova Vijeća za elektroničke medije.

(6) Odredba stavaka 3. i 4. ovoga članka se na odgovarajući način primjenjuje i na povezana društva.

Članak 16.

(1) Analizu i ocjenu programa/sadržaja iz stavka 2. članka 14. ovoga Pravilnika imenovani stručni vrednovatelji provode u Povjerenstvu, koje se sastoji od najmanje tri člana.

(2) Radom Povjerenstva rukovodi predsjednik kojeg imenuje Vijeće.

(3) Svaki član Povjerenstva analizira i ocjenjuje programe/sadržaje na temelju uvjeta iz članka 14. ovog Pravilnika.

(4) Povjerenstvo Vijeću predlaže ukupnu ocjenu ocjenjivanog programa/sadržaja.

(5) Ako Vijeće ne prihvati ocjenu iz stavka 4. ovoga članka, Vijeće će samo provesti postupak analize i ocjene.

Članak 17.

(1) Podnositelj prijave na javni natječaj kojemu je Vijeće odobrilo određena sredstva Fonda mora ta sredstva upotrijebiti prema odluci Vijeća za elektroničke medije i prijavi na javni natječaj.

(2) Vijeće za elektroničke medije u Odluci o dodjeli sredstava Fonda utvrđuje dinamiku realizacije i namjene sredstava za jednu godinu, odnosno svaku pojedinu godinu unutar višegodišnjeg razdoblja.

(3) Na temelju odluke Vijeća sklapa se ugovor o dodjeli sredstava s podnositeljima prijave kojima su dodijeljena sredstva.

(4) Sredstva Fonda isplaćuju se po prihvaćenom pravdanju sredstava za prethodnu godinu.

(5) Korisniku sredstava Fonda ne mogu se isplatiti dodijeljena sredstva ako nisu podmirene financijske obveze prema Agenciji za elektroničke medije.

Članak 18.

(1) Vijeće prati trošenje odobrenih sredstava Fonda i ostvarivanje svakoga pojedinog programa/sadržaja na sljedeće načine:

– putem jednogodišnjih ili višegodišnjih financijskih izvješća (obrazaca pravdanja i pripadajuće računovodstvene dokumentacije) korisnika sredstava Fonda iz kojih je razvidno namjensko trošenje odobrenih sredstava i ostvarivanje programa/sadržaja za koja su dodijeljena (prilikom pravdanja višegodišnjeg izvješća korisnik sredstava Fonda je dužan sukladno potpisanom ugovoru na propisani način pravdati dodijeljena sredstva za svaku godinu posebno) u sustavu malih potpora,

– putem jednogodišnjih ili višegodišnjih financijskih izvješća (obrazaca pravdanja i pripadajuće računovodstvene dokumentacije) korisnika sredstava Fonda iz kojih je razvidno namjensko trošenje odobrenih sredstava i ostvarivanje programa/sadržaja za koja su dodijeljena te financijskom revizijom obrazaca pravdanja, godišnjih financijskih izvještaja i pripadajuće računovodstvene dokumentacije nakladnika (prilikom pravdanja višegodišnjeg izvješća korisnik sredstava Fonda je dužan sukladno potpisanom ugovoru na propisani način pravdati dodijeljena sredstva za svaku godinu posebno) u sustavu državnih potpora,

– putem kvartalnih programskih izvješća,

– u okviru redovitog nadzora nad poštivanjem programskih načela i obveza,

– izravnim nadzorom.

(2) Vijeće može u svakom trenutku od korisnika sredstava Fonda zatražiti očitovanje o poštivanju dinamike realizacije i namjene sredstava, odnosno u tu svrhu obaviti izvanredni ili izravan nadzor.

Članak 19.

(1) Korisnik sredstava Fonda koji ne koristi odobrena sredstva ili ih koristi suprotno odredbama ovog Pravilnika, odnosno ne ostvaruje programe/sadržaje ili ih ostvaruje suprotno odredbama ovog Pravilnika te suprotno potpisanom ugovoru o dodjeli sredstava, dužan je po odluci Vijeća za elektroničke medije vratiti odobrena sredstva Fonda uvećana za kamate sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 794/2004 (SL L 140).

(2) Protiv odluke iz stavka 1. ovog članka se ne može izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba pred nadležnim upravnim sudom.

Članak 20.

Popis korisnika sredstava, programa i sadržaja za koje su sredstva dodijeljena i izvješća o njihovu ostvarenju objavljuju se na mrežnoj stranici Vijeća za elektroničke medije.

Članak 21.

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (»Narodne novine« broj 51/12. i 79/12.) dovršit će se prema odredbama toga Pravilnika.

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnika o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (»Narodne novine« broj 51/12. i 79/12.)

Članak 23.

(1) Iznimno od odredbe članka 4. ovoga Pravilnika za neprofitne pružatelje medijskih usluga koji imaju dopuštenje za obavljanje djelatnosti, neprofitne pružatelje elektroničkih publikacija i neprofitne proizvođače audiovizualnih i/ili radijskih programa izdvojit će se u 2013. godini ukupno 3% sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

(2) Iznimno od odredbe članka 11. stavka 3. ovoga Pravilnika neprofitni pružatelji medijskih usluga iz članaka 19. i 79. Zakona o elektroničkim medijima, neprofitni pružatelji elektroničkih publikacija i neprofitni proizvođači audiovizualnih i/ili radijskih programa moraju podnijeti prijavu za upis u Upisnik iz članka 75. stavka 6. Zakona o elektroničkim medijima do dana objave javnoga natječaja za raspodjelu sredstava Fonda izdvojenih u 2013. godini.

(3) Do donošenja odluke tijela nadležnoga za zaštitu tržišnoga natjecanja, odnosno Europske komisije, kojom se odobrava program državne potpore utvrđen prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima i pravilnika iz članka 28. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima, na dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija nakladnicima televizije i/ili radija na lokalnoj i regionalnoj razini i neprofitnim nakladnicima televizije i/ili radija primjenjivat će se odredbe članaka 48. i 64. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, br. 153/09. i 84/11.) i Pravilnik o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (»Narodne novine«, br. 51/12. i 79/12.) te prema njima odobreni program državne potpore.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-12/13-01/0158

Urbroj: 567-02/01-13-10

Zagreb, 9. prosinca 2013.

Vijeće za elektroničke medije
Predsjednik Vijeća
Zdenko Ljevak, dipl. ing., v. r.