Uredba o izmjenama Uredbe o visini naknade za zaštitu voda

NN 151/2013 (16.12.2013.), Uredba o izmjenama Uredbe o visini naknade za zaštitu voda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3185

Na temelju članka 36. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/2009 i 56/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O VISINI NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA

Članak 1.

U Uredbi o visini naknade za zaštitu voda (»Narodne novine«, br. 82/2010 i 83/2012) u članku 2. alineja 3. mijenja se i glasi:

»– vrijednost Tg za kg dušika kao aktivne tvari u mineralnom gnojivu,«.

Alineja 4. briše se.

Članak 2.

U članku 3. stavku 3. riječi: »1,00 kunu za tonu mineralnog gnojiva (neto)« zamjenjuju se riječima: »0,0037 kuna za kilogram dušika kao aktivne tvari u mineralnom gnojivu.«.

Stavak 4. briše se.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 4. riječi: »1., 2., 3. i 4.« zamjenjuju se riječima: »1., 2. i 3.«.

Članak 3.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 022-03/13-03/141

Urbroj: 50301-05/25-13-2

Zagreb, 12. prosinca 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.