Uredba o izmjenama Uredbe o visini vodnoga doprinosa

NN 151/2013 (16.12.2013.), Uredba o izmjenama Uredbe o visini vodnoga doprinosa

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3186

Na temelju članka 11. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/2009 i 56/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O VISINI VODNOGA DOPRINOSA

Članak 1.

U Uredbi o visini vodnoga doprinosa (»Narodne novine«, br. 78/2010, 76/2011 i 19/2012) u članku 2. točka 11. mijenja se i glasi:

»'Otvorene građevine' su otvorene građevine namijenjene za proizvodne, servisne (popravak, remont i održavanje), skladišne i parkirne svrhe, odnosno namijenjene kao manipulativne površine, prostori za pretovar, utovar i privez (lučke površine, dokovi, molovi, pristani i druge slične građevine), prostori za prodaju ili drugi promet robe i usluga, izložbeni prostori, građevine namijenjene za sport, rekreaciju, za poduku i vježbe, te druge slične djelatnosti, uključivo bazene, igrališta, otvorena kupališta, vježbališta i poligone i druge slične građevine.«.

Točka 12. briše se.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. u tablici tarifni brojevi 1., 5. i 9. mijenjaju se i glase:

»1.

Poslovne građevine

22,30 kn

13,40 kn

6,70 kn

5.

Proizvodne građevine

4,00 kn

2,40 kn

0,80 kn

9.

Otvorene građevine

6,55 kn

3,95 kn

1,30 kn«

Tarifni broj 10. briše se.

Članak 3.

U članku 5. riječi: »broj 153/2009« zamjenjuju se riječima: »br. 153/2009 i 56/2013«.

Članak 4.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 022-03/13-03/142

Urbroj: 50301-05/25-13-2

Zagreb, 12. prosinca 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.