Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranju vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču

NN 151/2013 (16.12.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranju vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

3195

Na temelju članka 206. stavka 4. i članka 213. stavka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/2008., 48/2010., 74/2011. i 80/2013.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU

Članak 1.

U Pravilniku o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanju dopuštenja ovlaštenom ispitivaču (»Narodne novine«, broj 141/2011.) članak 2 mijenja se i glasi:

»Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće Direktive Europske unije:

– Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (preinačena) (Tekst značajan za EGP) (SL L 403, 30. 12. 2006.),

– Direktiva Komisije 2011/94/EU od 28. studenoga 2011. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (SL L 314, 29. 11. 2011.),

– Direktiva Komisije 2012/36/EU od 19. studenoga 2012. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (Tekst značajan za EGP) (SL L 321, 20. 11. 2012.).«.

Članak 2.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Ispitu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom može pristupiti kandidat koji je završio osposobljavanje prema propisanom programu i ako je navršio broj godina potrebnih za izdavanje vozačke dozvole za kategoriju za koju se osposobio, nakon što mu je stručni voditelj autoškole u kojoj se osposobljavao potpisao i ovjerio u Knjižici kandidata za vozača.

Kandidat za vozača vozila C1, C, D1, D ili H kategorije smije polagati vozački ispit ako ima važeću vozačku dozvolu B kategorije ili potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole u skladu s posebnim propisom.

Kandidat za vozača vozila BE, C1E, CE, D1E ili DE kategorije smije polagati vozački ispit ako ima važeću vozačku dozvolu za onu kategoriju ili potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole, u koju spada vučno vozilo.

Vozač koji namjerava upravljati kombinacijom vozila B kategorije i priključnim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg, a u slučaju da je najveća dopuštena masa takve kombinacije vozila veća od 3.500 kg, a ne pelazi 4.250 kg, takvom kombinacijom smije upravljati samo nakon što je položio vozački ispit za tu kombinaciju vozila iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Iznimno, od stavka 2. ovoga članka kandidat za vozača može pristupiti polaganju vozačkog ispita, ako je navršio minimalnu starosnu dob za upravljanje vozilom C ili CE ili D ili DE kategorije uvjetovanu posjedovanjem početne kvalifikacije sukladno propisima.

Osoba iz države članice Europskog gospodarskog prostora koja želi polagati vozački ispit za određenu kategoriju vozila, a pri tome posjeduje vozačku dozvolu određene kategorije izdanu u svojoj državi, mora imati valjanu vozačku dozvolu koju je izdala Republika Hrvatska ili potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole.

Osoba koja ima status stranca može pristupiti polaganju vozačkog ispita i uz nazočnost ovlaštenog sudskog prevoditelja.«.

Članak 3.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»Kandidatu koji je položio vozački ispit u cijelosti izdaje se uvjerenje o položenom vozačkom ispitu.

Kandidatu za vozača koji je položio ispit na vozilu s automatskim mjenjačem za kategorije AM, A1, A2, A, B ili BE, podatak o položenom ispitu na vozilu s automatskim mjenjačem u obliku propisanog koda upisuje se u Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu.

Vozaču iz članka 16. stavka 4. ovoga Pravilnika koji je položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, izdaje se Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu u koje se u obliku propisanog koda upisuje da vozač ima pravo upravljati takvom kombinacijom vozila.

Obrazac uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje i tiska ovlaštena stručna organizacija.

Sadržaj i način vođenja evidencije o izdanim uvjerenjima iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštena stručna organizacija propisuje svojim općim aktom.«.

Članak 4.

Kandidati za vozače koji su započeli osposobljavanje i polaganje vozačkog ispita prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, osposobljavanje i polaganje vozačkog ispita dovršit će prema odredbama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču (»Narodne novine«, broj 141/2011.).

Članak 5.

U cijelom tekstu Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču (»Narodne novine«, broj 141/2011.) riječi: »B+E« zamjenjuju se riječima: »BE«, riječi: »C1+E« zamjenjuju se riječima: »C1E«, riječi: »C+E« zamjenjuju se riječima: »CE«, riječi: »D1+E« zamjenjuju se riječima: »D1E« i riječi: »D+E« zamjenjuju se riječima: »DE«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-77593/2013

Zagreb, 11. prosinca 2013.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.

151 16.12.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranju vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču 151 16.12.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranju vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču