Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače

NN 151/2013 (16.12.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

3196

Na temelju članka 200. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj: 67/2008., 48/2010., 74/2011. i 80/2013.) ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom nadležnim za poslove prometa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE

Članak 1.

U Pravilniku o osposobljavanju kandidata za vozače (»Narodne novine« broj 124/2012, 129/2012 i 146/2012) u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće Direktive Europske unije:

– Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (preinačena) (Tekst značajan za EGP) (SL L 403, 30. 12. 2006.),

– Direktiva Komisije 2011/94/EU od 28. studenoga 2011. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (SL L 314, 29. 11. 2011.),

– Direktiva Komisije 2012/36/EU od 19. studenoga 2012. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (Tekst značajan za EGP) (SL L 321, 20. 11. 2012.).«.

Članak 2.

U članku 18. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Osposobljavanju kandidata za vozače određene kategorije vozila može pristupiti i osoba iz države članice Europskog gospodarskog prostora, ako udovoljava uvjetima propisanim posebnim propisima.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Osposobljavanju kandidata za vozače određene kategorije vozila može pristupiti i osoba koja ima status stranca, ako udovoljava uvjetima propisanim posebnim propisima i prema potrebi uz nazočnost ovlaštenog sudskog prevoditelja.«.

Članak 3.

U članku 20. iza riječi: »valjanu vozačku dozvolu« dodaju se riječi: »ili potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole«.

Članak 4.

U cijelom tekstu Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače (»Narodne novine« broj 124/2012, 129/2012 i 146/2012), riječi: »B+E« zamjenjuju se riječju: »BE«, riječi: »C1+E« zamjenjuju se riječju: »C1E«, riječi: »C+E« zamjenjuju se riječju: »CE«, riječi: »D1+E« zamjenjuju se riječju: »D1E« i riječi: »D+E« zamjenjuju se riječju: »DE«.

Članak 5.

Kandidati za vozače koji su započeli osposobljavanje prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, osposobljavanje će dovršiti prema odredbama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače (»Narodne novine« broj 124/2012, 129/2012 i 146/2012) u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Ukoliko kandidati iz stavka 1. ovoga članka u predviđenom roku ne dovrše osposobljavanje autoškola je obvezna osposobiti ih sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 6.

U Privitku 1. Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače (»Narodne novine« broj 124/2012, 129/2012 i 146/2012) u poglavlju I. točki 1. tabelarni prikaz Pregleda minimalnog broja nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozače mijenja se i glasi:* Broj nastavnih sati propisan je programom kojeg donosi ministar nadležan za zdravstvo.

1 Nastava se može realizirati na motociklu A1 kategorije prvih pet nastavnih sati.

2 Nastava se može realizirati na motociklu A1 ili A2 kategorije prvih deset nastavnih sati.

3 Autoškola temeljem procjene predznanja kandidata planira i određuje potreban broj sati nastave u ovisnosti za koju kategoriju se kandidat osposobljava (A2 ili A).

4 Kandidat koji posjeduje vozačku dozvolu A1 ili A2 ili A kategorije za upravljanje vozilom bez poluge ručnog mjenjača, a želi polagati vozački ispit za A1 ili A2 ili A kategoriju na vozilu s polugom ručnog mjenjača.

5 Kandidat koji posjeduje vozačku dozvolu B kategorije za upravljanje vozilom bez papučice spojke (automatski prijenos), a želi polagati vozački ispit za B kategoriju na vozilu s klasičnim (ručnim) mjenjačem.

6 Ako je kandidat za vozača položio vozački ispit za AM kategoriju.

U poglavlju II. točki 2.2. Kategorije B i B+E, u dijelu koji se odnosi na B) Sadržaji osposobljavanja na javnoj cesti – ponašanje u prometu, podtočka 12. mijenja se i glasi:

»12. Sigurna i energetski učinkovita vožnja: Vožnja na način koji osigurava sigurnost te smanjuje potrošnju goriva i emisije ispušnih plinova tijekom ubrzavanja, usporavanja, vožnje uzbrdicom i nizbrdicom, kad je to potrebno mijenjanjem brzina ručno. Eko vožnja, vožnja koja osigurava ekonomičnost i sigurnost te energetsku učinkovitost, uzimajući u obzir broj okretaja motora u minuti, mijenjanje brzina, kočenje i ubrzavanje te primjenu pravila eko vožnje.«.

U točki 2.3. Kategorije C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E i D+E, u dijelu koji se odnosi na B) Sadržaji osposobljavanja na javnoj cesti – ponašanje u prometu, podtočka 13. mijenja se i glasi:

»13. Sigurna i energetski učinkovita vožnja: Vožnja na način koji osigurava sigurnost te smanjuje potrošnju goriva i emisije ispušnih plinova tijekom ubrzavanja, usporavanja, vožnje uzbrdicom i nizbrdicom, kad je to potrebno mijenjanjem brzina ručno. Eko vožnja, vožnja koja osigurava ekonomičnost i sigurnost te energetsku učinkovitost, uzimajući u obzir broj okretaja motora u minuti, mijenjanje brzina, kočenje i ubrzavanje te primjenu pravila eko vožnje.«.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-77594/2013.

Zagreb, 11. prosinca 2013.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.

151 16.12.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače 151 16.12.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače