Državni proračun Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

NN 152/2013 (17.12.2013.), Državni proračun Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

HRVATSKI SABOR

3213

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

Proglašavam Državni proračun Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. prosinca 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/289

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 12. prosinca 2013.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2014. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2015. i 2016. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

 

PRORAČUN ZA 2014.

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2015.

PROJEKCIJA
PRORAČUNA ZA 2016.

PRIHODI POSLOVANJA

112.818.769.109

118.017.931.743

122.506.894.146

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

265.520.000

278.530.000

290.530.000

RASHODI POSLOVANJA

127.562.316.732

130.609.561.556

132.351.238.503

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

2.985.891.436

2.813.849.279

1.955.452.212

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-17.463.919.059

-15.126.949.092

-11.509.266.569

B. RAČUNA FINANCIRANJA

 

PRORAČUN ZA 2014.

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2015.

PROJEKCIJA
PRORAČUNA ZA 2016.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

42.635.011.304

38.294.928.080

27.092.104.448

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

25.171.092.245

23.167.978.988

15.582.837.879

NETO FINANCIRANJE

17.463.919.059

15.126.949.092

11.509.266.569

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Prijedlogu državnog proračuna za 2014. i projekcijama za 2015. i 2016. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred

Skupina

Podskupina

Naziv prihoda


Proračun za 2014.

Projekcija proračuna za 2015.

Projekcija proračuna za 2016.

 

 

 

 

 

 

 

6PRIHODI POSLOVANJA

112.818.769.109

118.017.931.743

122.506.894.146


61


Prihodi od poreza

63.938.817.932

65.919.082.788

68.254.875.014611

Porez i prirez na dohodak

1.372.616.915

612

Porez na dobit

5.792.731.152

613

Porezi na imovinu

445.282.408

614

Porezi na robu i usluge

55.909.540.043

615

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

418.647.41462


Doprinosi

38.114.728.315

39.501.197.745

41.065.289.989621

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

16.329.140.693

622

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

19.878.409.855

623

Doprinosi za zapošljavanje

1.907.177.76763


Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

4.506.828.693

6.709.705.535

7.139.096.334631

Pomoći od inozemnih vlada

14.256.300

632

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

4.427.103.768

633

Pomoći iz proračuna

49.834.625

634

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

15.634.00064


Prihodi od imovine

2.045.840.359

1.580.973.267

1.621.680.842641

Prihodi od financijske imovine

1.037.209.960

642

Prihodi od nefinancijske imovine

976.605.408

643

Prihodi od kamata za dane zajmove

32.024.991
65


Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

3.584.103.550

3.664.044.757

3.767.497.823651

Upravne i administrativne pristojbe

580.477.374

652

Prihodi po posebnim propisima

3.003.626.17666


Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija

71.367.645

71.589.218

70.832.250661

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

64.445.745

663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

6.921.90068


Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

557.082.615

571.338.433

587.621.894681

Kazne i upravne mjere

541.385.660

683

Ostali prihodi

15.696.955

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

265.520.000

278.530.000

290.530.000


71


Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

22.000.000

24.000.000

26.000.000711

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava

22.000.00072


Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

242.010.000

253.020.000

263.020.000721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

240.000.000

722

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme

10.000

723

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

2.000.00074


Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine

1.510.000

1.510.000

1.510.000741

Prihodi od prodaje zaliha

1.510.000RASHODI POSLOVANJA

Razred

Skupina

Podskupina

Naziv rashoda

Proračun za 2014.

Projekcija proračuna za 2015.

Projekcija proračuna za 2016.
3Rashodi poslovanja

31


Rashodi za zaposlene

21.421.257.781

21.479.495.520

21.720.037.361311

Plaće (Bruto)

17.969.005.050

312

Ostali rashodi za zaposlene

364.383.777

313

Doprinosi na plaće

3.087.868.954
32


Materijalni rashodi

8.795.094.500

8.520.501.382

8.132.597.516321

Naknade troškova zaposlenima

1.084.159.407

322

Rashodi za materijal i energiju

1.877.548.283

323

Rashodi za usluge

5.258.944.522

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

30.868.227

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

543.574.061
34


Financijski rashodi

11.592.367.392

12.411.658.748

13.065.981.817341

Kamate za izdane vrijednosne papire

7.933.679.708

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

3.218.251.549

343

Ostali financijski rashodi

440.436.135
35


Subvencije

6.253.374.501

6.125.947.715

6.228.090.211351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.261.420.232

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

4.991.954.269
36


Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

9.206.534.040

9.085.311.111

9.028.066.348361

Pomoći inozemnim vladama

15.149.897

362

Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

3.609.779.558

363

Pomoći unutar općeg proračuna

5.581.604.585
37


Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

64.263.553.580

64.515.700.508

65.145.112.888371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

50.617.688.996

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

13.645.864.584
38


Ostali rashodi

6.030.134.938

8.470.946.572

9.031.352.362381

Tekuće donacije

2.162.958.863

382

Kapitalne donacije

705.056.512

383

Kazne, penali i naknade štete

286.216.720

385

Izvanredni rashodi

200.000.000

386

Kapitalne pomoći

2.675.902.843


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
4Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)

2.985.891.436

2.813.849.279

1.955.452.212


41


Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

179.578.066

202.872.186

193.521.936411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

16.518.000

412

Nematerijalna imovina

163.060.066
42


Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.391.382.284

2.178.082.655

1.328.472.255421

Građevinski objekti

1.016.164.077

422

Postrojenja i oprema

1.149.230.131

423

Prijevozna sredstva

97.767.000

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

1.854.592

425

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

230.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

126.136.484
43


Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

3.391.000

3.438.000

2.642.000431

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

3.391.000
44


Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine

174.172.876

214.616.900

190.422.152441

Rashodi za nabavu zaliha

174.172.876
45


Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

237.367.210

214.839.538

240.393.869451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

232.923.389

452

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

2.136.821

453

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

2.202.000

454

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

105.000B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred

Skupina

Podskupina

Naziv

Proračun za 2014.

Projekcija proračuna za 2015.

Projekcija proračuna za 2016.
NETO FINANCIRANJE

17.463.919.059

15.126.949.091

11.509.266.569
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

42.635.011.304

38.294.928.080

27.092.104.448


81


Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

80.500.000

80.500.000

80.500.000812

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

80.500.000
82


Primici od izdanih vrijednosnih papira

26.410.000.000

28.760.000.000

18.000.000.000821

Trezorski zapisi (neto)

1.650.000.000

822

Obveznice

24.760.000.000
83


Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000831

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

2.000.000.000
84


Primici od zaduživanja

14.144.511.304

7.454.428.080

7.011.604.448841

Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada

2.184.581.426

844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

11.959.929.878


5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

25.171.092.245

23.167.978.988

15.582.837.879


51


Izdaci za dane zajmove

1.446.543.231

1.336.007.250

1.193.208.000512

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

280.000.000

514

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

450.286.237

516

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

182.522.000

517

Dani zajmovi drugim razinama vlasti

533.734.994
53


Izdaci za dionice i udjele u glavnici

1.246.512.532

486.831.487

495.001.928531

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

1.035.000.000

532

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

500.000

533

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

211.012.532
54


Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

13.703.536.482

7.452.140.251

10.394.627.951541

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada

909.080.339

542

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

1.650.588.290

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

11.143.867.853
55


Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire

8.774.500.000

13.893.000.000

3.500.000.000552

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice

8.774.500.000II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 130.548.208.168 kune i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 25.171.092.245 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:


POSEBNI DIO


III. ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 400-06/13-01/09
Zagreb, 4. prosinca 2013.


HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, v. r.

152 17.12.2013 Državni proračun Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu 152 17.12.2013 Državni proračun Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu 152 17.12.2013 Državni proračun Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu 152 17.12.2013 Državni proračun Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu 152 17.12.2013 Državni proračun Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu 152 17.12.2013 Državni proračun Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu