Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

NN 152/2013 (17.12.2013.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

HRVATSKI SABOR

3214

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08. i 136/12.) Hrvatski sabor na sjednici 4. prosinca 2013., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:

1. Financijski plan za 2014. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od                             2.363.525.668 kuna

– ukupne rashode u iznosu od                             2.632.925.668 kuna

– manjak u iznosu od                                             269.400.000 kuna

2. Projekciju plana za 2015. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od                              3.544.268.079 kuna

– ukupne rashode u iznosu od                              3.744.268.079 kuna

– manjak u iznosu od                                              200.000.000 kuna

3. Projekciju plana za 2016. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od                               4.535.749.306 kuna

– ukupne rashode u iznosu od                              4.555.749.306 kuna

– manjak u iznosu od                                                20.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014.

Klasa: 400-06/13-01/09

Zagreb, 4. prosinca 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2014. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2015. I 2016. GODINU

152 17.12.2013 Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu 152 17.12.2013 Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu