Zakon o izmjenama Zakona o poštanskim uslugama

NN 153/2013 (18.12.2013.), Zakon o izmjenama Zakona o poštanskim uslugama

HRVATSKI SABOR

3224

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o poštanskim uslugama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. prosinca 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/295

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 12. prosinca 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA

Članak 1.

U Zakonu o poštanskim uslugama (»Narodne novine«, br. 144/12.) u članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Protiv odluka i drugih upravnih akata Agencije nije dopuštena žalba, ali se protiv njih može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske. Iznimno, protiv odluka Agencije u sporovima između korisnika poštanskih usluga i davatelja poštanskih usluga iz članka 55. ovoga Zakona može se pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom.«.

Članak 2.

U članku 40. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. u unutarnjem poštanskom prometu, uručenje 85% poštanskih pošiljaka najbrže kategorije u roku od jednoga radnog dana, odnosno 95% u roku od dva radna dana, a za sve ostale pošiljke u unutarnjem prometu 95% u roku od tri radna dana,«.

Članak 3.

Članak 62. mijenja se i glasi:

»Protiv rješenja inspektora nije dopuštena žalba, ali se protiv njega može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom. Iznimno, protiv rješenja inspektora u vezi s povredama iz članka 63. ovoga Zakona može se pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/292

Zagreb, 6. prosinca 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.