Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti od buke

NN 153/2013 (18.12.2013.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti od buke

HRVATSKI SABOR

3225

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti od buke, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. prosinca 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/296

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 12. prosinca 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA

O ZAŠTITI OD BUKE

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti od buke (»Narodne novine«, br. 30/09. i 55/13.) u članku 7. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Naseljena područja koja imaju više od 100.000 stanovnika obvezna su izraditi:

1. strateške karte buke,

2. akcijske planove.

Obveza izrade strateških karata buke i akcijskih planova odnosi se i na vlasnike, odnosno koncesionare industrijskih područja, glavnih cesta s više od 3.000.000 prolaza vozila godišnje, glavnih željezničkih pruga s više od 30.000 prolaza vlakova godišnje i glavnih zračnih luka s više od 50.000 operacija (uzlijetanja ili slijetanja) godišnje. Naputak o postupku i načinu utvrđivanja naseljenog područja sukladno odredbama ovoga Zakona donosi ministar.«.

U stavku 8. riječi: »uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo.« zamjenjuju se riječima: »u suradnji s ministrom nadležnim za zaštitu okoliša, ministrom nadležnim za graditeljstvo i ministrom nadležnim za promet.«.

Stavak 10. mijenja se i glasi:

»Podaci korišteni za izradu strateških karata buke i akcijskih planova s pripadajućim rezultatima dostavljaju se Ministarstvu, sukladno odredbama pravilnika kojim se uređuje izrada karata buke i akcijskih planova, i u elektroničkom obliku, koristeći obrasce dostupne na službenim mrežnim stranicama Europske agencije za zaštitu okoliša.«.

Članak 2.

U članku 16. stavku 4. iza riječi: »sukladno članku 19. stavku 1. točkama 1., 2., 3., 4. i 9.« dodaju se riječi: » i stavcima 2., 3., 4. i 7.«.

Članak 3.

Obveznici izrade strateških karata buke i akcijskih planova iz članka 1. ovoga Zakona obvezni su Ministarstvu dostaviti:

– najkasnije do 31. prosinca 2013., strateške karte buke i akcijske planove za naseljena područja s više od 100.000 stanovnika, za glavne zračne luke s više od 50.000 operacija (uzlijetanja i/ili slijetanja) godišnje, za glavne ceste s više od 3.000.000 prolaza vozila godišnje i za glavne željezničke pruge s više od 30.000 prolaza vlakova godišnje,

– najkasnije do 30. lipnja 2017. i svakih pet godina nakon toga, strateške karte buke za naseljena područja s više od 100.000 stanovnika, za glavne zračne luke s više od 50.000 operacija (uzlijetanja i/ili slijetanja) godišnje, za glavne ceste s više od 3.000.000 prolaza vozila godišnje i za glavne željezničke pruge s više od 30.000 prolaza vlakova godišnje,

– najkasnije do 18. srpnja 2018. i svakih pet godina nakon toga, akcijske planove za naseljena područja s više od 100.000 stanovnika, za glavne zračne luke s više od 50.000 operacija (uzlijetanja i/ili slijetanja) godišnje, za glavne ceste s više od 3.000.000 prolaza vozila godišnje i za glavne željezničke pruge s više od 30.000 prolaza vlakova godišnje.

Članak 4.

Ministarstvo će, nakon savjetovanja s obveznicima izrade strateških karata buke i akcijskih planova iz članka 1. ovoga Zakona, obavijestiti Europsku komisiju najkasnije do:

– 31. prosinca 2013., o naseljenim područjima s više od 100.000 stanovnika, o glavnim cestama s više od 3.000.000 prolaza vozila godišnje, o glavnim željezničkim prugama s više od 30.000 prolaza vlakova godišnje i o glavnim zračnim lukama s više od 50.000 operacija (uzlijetanja i/ili slijetanja) godišnje,

– 18. siječnja 2014., o akcijskim planovima i programima zaštite od buke koji su provedeni u prošlom razdoblju te o važećim dopuštenim razinama buke prije donošenja akcijskih planova za naseljena područja s više od 100.000 stanovnika, za glavne ceste s više od 3.000.000 prolaza vozila godišnje, za glavne željezničke pruge s više od 30.000 prolaza vlakova godišnje i za glavne zračne luke s više od 50.000 operacija (uzlijetanja i/ili slijetanja) godišnje,

– 31. prosinca 2017., o strateškim kartama buke za naseljena područja s više od 100.000 stanovnika, za glavne ceste s više od 3.000.000 prolaza vozila godišnje, za glavne željezničke pruge s više od 30.000 prolaza vlakova godišnje i za glavne zračne luke s više od 50.000 operacija (uzlijetanja i/ili slijetanja) godišnje,

– 18. siječnja 2019., podatke o akcijskim planovima i programima zaštite od buke koji su provedeni u prošlom razdoblju te o važećim dopuštenim razinama buke prije donošenja akcijskih planova za naseljena područja s više od 100.000 stanovnika, za glavne ceste s više od 3.000.000 prolaza vozila godišnje, za glavne željezničke pruge s više od 30.000 prolaza vlakova godišnje i za glavne zračne luke s više od 50.000 operacija (uzlijetanja i/ili slijetanja) godišnje.

Članak 5.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine«, br. 55/13.) članci 8. i 9. brišu se.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/288

Zagreb, 6. prosinca 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.