Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

NN 153/2013 (18.12.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

HRVATSKI SABOR

3226

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. prosinca 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/297

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 12. prosinca 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU I PRAVIMA ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

Članak 1.

U Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 80/08., 121/10., 25/12., 118/12. i 12/13. – pročišćeni tekst) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim se Zakonom uređuje posredovanje pri zapošljavanju, profesionalno usmjeravanje, obrazovanje i osposobljavanje u cilju povećanja zapošljivosti radne snage, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, mjere aktivne politike zapošljavanja te ostale aktivnosti u cilju poticanja prostorne i profesionalne pokretljivosti radne snage te novog zapošljavanja i samozapošljavanja, izvori sredstava za djelatnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod) te ustroj, upravljanje i obavljanje djelatnosti Zavoda.«.

Članak 2.

Iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 97/81/EZ od 15. prosinca 1997. o Okvirnom sporazumu o radu s nepunim radnim vremenom koji su sklopili UNICE, CEEP i ETUC (SL L 14/9, 20. 01. 1998.).«.

Članak 3.

U članku 2. iza riječi: »zapošljavanja« dodaju se riječi: »i razvoja karijere«.

Članak 4.

U članku 3. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti iz članka 1. ovoga Zakona uz iste mogu obavljati djelatnosti istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja, djelatnosti savjetovanja u vezi s upravljanjem te djelatnost ustupanja radnika korisnicima za privremeno obavljanje poslova prema posebnom propisu.«.

Članak 5.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za slučaj nezaposlenosti obvezno su osigurani svi radnici u radnom odnosu i s njima, prema posebnim propisima, izjednačene osobe, kao i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i po toj osnovi su obvezno osigurane prema propisima o mirovinskom osiguranju.«.

Iza stavka 1. dodaju se novi stavak 2. i stavak 3. koji glase:

»(2) Osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i po toj osnovi su obvezno osigurane prema propisima o mirovinskom osiguranju iz stavka 1. ovoga članka su:

1) obrtnici i trgovci pojedinci, upisani u odgovarajući registar,

2) osobe koje u skladu s posebnim propisima samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost kao što su odvjetnici, privatni zdravstveni radnici, umjetnici, novinari, odgajatelji, lektori, prevoditelji, primalje i drugi,

3) vrhunski sportaši,

4) osobe koje su po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit,

5) osobe koje obavljaju djelatnost za čije obavljanje nije propisano izdavanje odobrenja ili registracije, ali imaju obilježje samostalnosti, trajnosti i s namjerom stvaranja izvora dohotka ili dobiti i po osnovi obavljanja tih djelatnosti su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, kada nisu korisnici mirovine, osim korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad i korisnika invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti,

6) osobe koje obavljaju domaću radinost i sporedno zanimanje, kada nisu korisnici mirovine, osim korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad i korisnika invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti,

7) osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, a upisane su u upisnik poljoprivrednih gospodarstava u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, kada nisu osigurani po drugoj osnovi, nisu korisnici mirovine ili nisu na redovitom školovanju,

8) članovi uprave i izvršni direktori trgovačkih društava i upravitelji zadruga,

9) hrvatski državljani zaposleni u inozemstvu kod međunarodnih organizacija i stranih poslodavca, kada nisu obvezno osigurani prema inozemnim propisima na koje se odnosi međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju,

10) hrvatski državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavca sa sjedištem u inozemstvu, koji nemaju registriranu podružnicu u Republici Hrvatskoj, kada nisu obvezno osigurani prema inozemnim propisima na koje se odnosi međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju.

(3) Iznimno od stavka 2. točke 5. ovoga članka osobe koje ostvaruju primitke od imovine i imovinskih prava od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od imovine i imovinskih prava, ali su promijenile način utvrđivanja dohotka, pa se prema tim primicima utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti ili dobit, ne smatraju se osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost u smislu ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Članak 6.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Prava koja se ostvaruju na temelju ovoga Zakonu su:

1) novčana naknada,

2) mirovinsko osiguranje,

3) novčana pomoć i naknada troškova za vrijeme obrazovanja i osposobljavanja,

4) novčana pomoć i naknada troškova za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

5) jednokratna novčana pomoć i naknada putnih i selidbenih troškova,

6) novčana pomoć osiguranika produženog mirovinskog osiguranja na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove.«.

Članak 7.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Državljani država članica Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i državljani Švicarske Konfederacije u pravima i dužnostima utvrđenim ovim Zakonom izjednačeni su s hrvatskim državljanima.«.

Članak 8.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Nezaposlenom osobom u smislu ovoga Zakona smatra se osoba sposobna ili djelomično sposobna za rad, u dobi od 15 do 65 godina koja nije u radnom odnosu, aktivno traži posao i raspoloživa je za rad te ako:

1) ne ostvari mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili ne ostvari mjesečni primitak, odnosno drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak s obzirom na podatak o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja dobivenim od Središnjeg registra osiguranika, a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini,

2) nema registrirano trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu, odnosno nema više od 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi,

3) nije član zadruge,

4) nije predsjednik, član uprave ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge,

5) nema registrirani obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva,

6) ne obavlja domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu,

7) nije osigurana kao poljoprivrednik po propisima o mirovinskom osiguranju,

8) nije zaposlena prema posebnim propisima,

9) nije korisnik mirovine, osim korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad odnosno korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti i korisnika obiteljske mirovine kojemu se ta mirovina ne isplaćuje,

10) ne ispunjava uvjete za starosnu mirovinu,

11) nije osigurana na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove,

12) nema utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane centra za profesionalnu rehabilitaciju,

13) nije redoviti učenik ili student.

(2) O podacima iz stavka 1. točaka 1. do 13. ovoga članka nezaposlena osoba potpisuje izjavu prilikom prijave u evidenciju nezaposlenih osoba.«.

Članak 9.

U članku 11. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Smatra se da nezaposlena osoba aktivno traži posao ako:

– provodi aktivnosti radi utvrđivanja profesionalnog plana traženja posla iz članka 24.a ovoga Zakona,

– se pridržava aktivnosti utvrđenih profesionalnim planom iz članka 24.a ovoga Zakona,

– podnosi molbe poslodavcima ili daje oglase i javlja se na oglase i natječaje.

(2) Smatra se da je nezaposlena osoba raspoloživa za rad ako se odaziva na pozive Zavoda radi pripreme za zapošljavanje i zaposlenja u terminima utvrđenim profesionalnim planom iz članka 24.a ovoga Zakona.«.

Članak 10.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Zavodu se, radi savjetovanja i informiranja s ciljem razvoja upravljanja karijerom i posredovanja, mogu prijaviti i ostali tražitelji zaposlenja koji se ne smatraju nezaposlenim osobama iz članka 10. ovoga Zakona.«.

Članak 11.

U članku 14. stavku 1. iza riječi: »azilant« briše se zarez i dodaje riječ: »i«.

U stavku 2. riječ: »Osoba« zamjenjuje se riječju: »Osobe«, a riječi: »prijavljuje se i evidentira« zamjenjuju se riječima: »prijavljuju se i evidentiraju«.

U stavku 3. iza riječi: »Osoba« stavlja se zarez i dodaju riječi: »stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj«.

Članak 12.

U članku 17. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Zavod prestaje voditi osobu kao nezaposlenu u evidenciji ako ta osoba:

1) zasnuje radni odnos,

2) ostvari mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili ostvari mjesečni primitak, odnosno drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak s obzirom na podatak o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja dobivenim od Središnjeg registra osiguranika, a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini,

3) obavlja posao bez potvrde, ugovora, odnosno rješenja na temelju kojeg radi,

4) registrira trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu, odnosno stekne više od 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi,

5) postane član zadruge,

6) postane predsjednik uprave, član uprave ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge,

7) registrira obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva,

8) obavlja domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu,

9) postane poljoprivredni osiguranik po propisima o mirovinskom osiguranju,

10) zaposli se prema posebnim propisima,

11) ispuni uvjete za starosnu mirovinu, ostvari obiteljsku mirovinu koja joj se isplaćuje ili ostvari invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad odnosno invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti,

12) ima utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane centra za profesionalnu rehabilitaciju,

13) ima utvrđenu opću nesposobnost za rad odnosno potpuni gubitak radne sposobnosti,

14) obavlja stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa prema posebnim propisima,

15) ostvari prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada odnosno rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku brigu o novorođenom djetetu po posebnom propisu,

16) postane redoviti učenik ili student,

17) nastupi na dragovoljno služenje vojnog roka,

18) bude pritvorena,

19) nastupi na izdržavanje kazne zatvora,

20) navrši 65 godina života,

21) odbije se uključiti u obrazovanje i osposobljavanje ili bez opravdanog razloga prekine, odnosno ne završi obrazovanje koje je sukladno njezinim procijenjenim psihofizičkim mogućnostima organizirao odnosno troškove snosi Zavod u cilju povećanja njezine mogućnosti zapošljavanja,

22) ne ispunjava uvjete o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad te ne obavlja aktivnosti u dinamici utvrđenoj u profesionalnom planu,

23) postane osiguranik produženog mirovinskog osiguranja na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove,

24) se odjavi s evidencije,

25) ako u potpisanoj izjavi iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona navede neistinite podatke.«.

U stavku 2. riječi: »članka 21.« zamjenjuju se riječima: »članka 24.a«, a iza riječi: »poslodavca« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim ako odbije zaposlenje iz razloga što poslodavac redovito ne ispunjava obveze prema radnicima«.

U točki 3. iza riječi: »smještaj« zarez se zamjenjuje točkom, a riječi: »osim ako odbije zaposlenje iz razloga što poslodavac redovito ne ispunjava obveze prema radnicima.« brišu se.

Članak 13.

U članku 19. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2) osobe iz članka 17. stavka 1. točaka 3., 21. i 22. ovoga Zakona i osobe iz članka 17. stavaka 2. i 4. ovoga Zakona, nakon 6 mjeseci.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Osobe koje je Zavod prestao voditi u evidenciji kao nezaposlene osobe, na temelju članka 17. stavka 1. točaka 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 23. i 24. ovoga Zakona, mogu se ponovno prijaviti u evidenciju Zavoda kao nezaposlene osobe po prestanku okolnosti koje su dovele do prestanka vođenja u evidenciji.«.

Članak 14.

Članak 21. briše se.

Članak 15.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Priprema za zapošljavanje uključuje:

1) profesionalno usmjeravanje,

2) razvoj vještina upravljanja karijerom,

3) podršku u definiranju i izradi individualnog plana traženja posla (profesionalni plan),

4) obrazovanje i osposobljavanje za zapošljavanje,

5) profesionalnu rehabilitaciju.«.

Članak 16.

U članku 23. stavku 2. iza riječi: »savjetovanje« stavlja se zarez i dodaju riječi: »utvrđivanje profesionalnih potencijala«.

Članak 17.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»(1) Razvoj vještina upravljanja karijerom podrazumijeva stjecanje znanja i vještina potrebnih za povećanje zapošljivosti i unapređenje profesionalnog razvoja pojedinca.

(2) Razvoj vještina upravljanja karijerom uključuje informiranje, savjetovanje i samoprocjenu nezaposlene osobe i ostalih tražitelja zaposlenja radi mogućnosti pronalaženja posla i planiranja karijere.«.

Članak 18.

Iza članka 24. dodaje se članak 24.a koji glasi:

»Članak 24.a

(1) Zavod u suradnji s nezaposlenom osobom utvrđuje profesionalni plan nezaposlene osobe radi pripreme za zapošljavanje i traženja posla u roku od 60 dana od dana prijave nezaposlene osobe Zavodu.

(2) Profesionalni plan iz stavka 1. ovoga članka usklađuje se s programima iz članaka 25. i 35. ovoga Zakona, ovisno o promjenama vezanim uz osobu za koju se plan utvrđuje.

(3) Profesionalni plan iz stavka 1. ovoga članka sadrži popis poslova i zanimanja koje nezaposlena osoba može obavljati prema njezinim utvrđenim stručnim, radnim i osobnim mogućnostima te popis svih aktivnosti koje će nezaposlena osoba provoditi u suradnji sa Zavodom, a u cilju zapošljavanja unutar utvrđenih rokova izvršenja.«.

Članak 19.

U članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Obrazovanje i osposobljavanje za zapošljavanje obuhvaća aktivnosti pripreme, odabira i profesionalne selekcije, upućivanja kandidata u programe obrazovanja i osposobljavanja, praćenje njihove uspješnosti te financiranje i sufinanciranje programa obrazovanja i osposobljavanja.«.

U stavku 3. iza riječi: »obrazovanje« dodaju se riječi: »i osposobljavanje«.

Članak 20.

U članku 26. stavku 2. točka 2. briše se.

U dosadašnjoj točki 3. koja postaje točka 2. iza riječi: »usavršavanja« dodaju se riječi: »radnih i«.

Dosadašnja točka 4. postaje točka 3.

Članak 21.

U članku 27. stavku 1. iza riječi: »poslodavaca« dodaju se riječi: »i ljudskim potencijalima nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja«.

Članak 22.

U članku 31. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Zavod obavlja posredovanje pri zapošljavanju, savjetovanje i informiranje o mogućnostima zapošljavanja, obrazovanja i usavršavanja te pruža druge informacije o tržištu rada u državama članicama Europske unije, Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije putem Europske mreže usluga (EURES).«.

Članak 23.

U članku 33. riječ: »zadovoljavaju« zamjenjuje se riječju: »odgovaraju«.

Članak 24.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»(1) Vlada Republike Hrvatske donosi strateške planove i programe koji obuhvaćaju i mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Zavoda.

(2) Za praćenje provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Zavoda osniva se povjerenstvo koje imenuje ministar nadležan za rad.«.

Članak 25.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»Mjere aktivne politike zapošljavanja iz članka 34. ovoga Zakona provode se na temelju programa koje donosi Zavod, a obuhvaćaju osobito:

1) programe zapošljavanja mladih nezaposlenih osoba za stjecanje radnog iskustva i jačanje zapošljivosti,

2) programe zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih i drugih skupina teže zapošljivih nezaposlenih osoba,

3) programe samozapošljavanja nezaposlenih osoba,

4) programe obrazovanja i osposobljavanja radnika kod poslodavaca koji prelaze na nove proizvodne programe ili na nove tehnologije,

5) programe usavršavanja zaposlenih radi zadržavanja zaposlenosti,

6) zapošljavanje nezaposlenih osoba u javnim radovima, a koji se odnose na programe humanitarnih, edukativnih, socijalnih, ekoloških, komunalnih, infrastrukturnih sadržaja, očuvanja kulturnih i povijesnih spomenika i drugih djelatnosti,

7) programe obrazovanja i osposobljavanja nezaposlenih osoba za potrebe tržišta rada,

8) programe stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za stjecanje radnog iskustva u zvanju za koje su se nezaposlene osobe obrazovale,

9) programe očuvanja radnih mjesta i zadržavanje zaposlenosti.«.

Članak 26.

U članku 36. stavku 1. riječi: »u zapošljavanju« zamjenjuju se riječju: »zapošljavanja«.

Članak 27.

U članku 37. stavku 1. iza riječi: »odnosa« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti,«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Kao vrijeme provedeno na radu iz stavka 1. ovoga članka smatra se:

– vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju radnog odnosa u Republici Hrvatskoj i vrijeme u kojem je radnik bio privremeno nesposoban za rad, odnosno na rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka radnog odnosa, odnosno službe, ako je za to vrijeme primao naknadu plaće prema posebnim propisima,

– vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju obavljanja samostalne djelatnosti u Republici Hrvatskoj i vrijeme u kojem je osoba bila privremeno nesposobna za rad, odnosno na rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, ako je za to vrijeme primala naknadu plaće prema posebnim propisima i ako je uplaćen doprinos za zapošljavanje.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Prestanak obavljanja samostalne djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na temelju uvida u odgovarajući registar iz kojega mora biti brisana osoba koja je obavljala samostalnu djelatnost.«.

Članak 28.

U članku 38. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba:

– kojoj je prestao radni odnos ako se prijavi Zavodu i podnese zahtjev u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, prestanka privremene nesposobnosti za rad, odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka radnog odnosa,

– koja je prestala obavljati samostalnu djelatnost ako se prijavi Zavodu i podnese zahtjev u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, prestanka privremene nesposobnosti za rad, odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti.«.

Članak 29.

U članku 39. stavku 1. točki 2. iza riječi: »odnosa,« dodaju se riječi: »osim kada je sporazum o prestanku radnog odnosa sklopljen na prijedlog poslodavca, a u slučaju kolektivnog zbrinjavanja viška radnika prema posebnom propisu,«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4) redovnim otkazom uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika ili izvanrednim otkazom zbog teške povrede radne obveze, odnosno službene dužnosti,«.

Članak 30.

Iza članka 40. dodaje se članak 40.a koji glasi:

»Članak 40.a

(1) Pravo na novčanu naknadu nema nezaposlena osoba koja je prestala obavljati samostalnu djelatnost bez opravdanih razloga.

(2) Opravdanim razlozima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:

1) insolventnost, odnosno nelikvidnost prema propisima o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi,

2) zaključenje stečajnog postupka,

3) poslovanje s gubitkom,

4) gubitak poslovnog prostora,

5) gubitak povlastice odnosno dozvole za obavljanje djelatnosti propisane posebnim propisom,

6) bolest osobe osigurane u slučaju nezaposlenosti,

7) gubitak poslovnog partnera,

8) ozbiljna šteta na imovini osobe osigurane u slučaju nezaposlenosti,

9) prirodna katastrofa i katastrofa uzrokovana višom silom,

10) drugi razlozi za koje osoba dokaže da su opravdani.

(3) Insolventnost iz stavka 2. točke 1. ovoga članka utvrđuje se na temelju potvrde Financijske agencije iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje o evidentiranim neizvršenim osnovama za plaćanje u razdoblju duljem od 60 dana, odnosno na temelju izjave o vrijednosti imovine koja ne pokriva postojeće obveze. Nelikvidnost iz stavka 2. točke 1. ovoga članka utvrđuje se na temelju izjave osobe o kašnjenju više od 60 dana s ispunjenjem novčanih obveza vjerovnicima, a čija visina u ukupnom iznosu čini više od 20% od iznosa obveza objavljenih u godišnjem izvješću za proteklu financijsku godinu, odnosno na temelju JOPPD obrasca s podacima o kašnjenju više od 30 dana s isplatom plaće za radnike u visini ugovorene plaće te plaćanjem pripadajućih poreza i doprinosa koji se moraju obračunati i uplatiti zajedno s plaćom.

(4) Zaključenje stečajnog postupka iz stavka 2. točke 2. ovoga članka utvrđuje se na temelju pravomoćnog rješenja nadležnog suda o zaključenju stečajnog postupka.

(5) Poslovanje s gubitkom iz stavka 2. točke 3. ovoga članka utvrđuje se na temelju izvatka iz poslovnih knjiga.

(6) Gubitak poslovnog prostora iz stavka 2. točke 4. ovoga članka utvrđuje se na temelju odluke o prestanku zakupa, odnosno pisanog raskida ugovora o zakupu.

(7) Gubitak povlastice, odnosno dozvole za obavljanje djelatnosti propisane posebnim propisom iz stavka 2. točke 5. ovoga članka utvrđuje se na temelju odluke nadležnog tijela o neizdavanju odnosno ne produženju povlastice, odnosno dozvole za obavljanje djelatnosti.

(8) Bolest osobe iz stavka 2. točke 6. ovoga članka utvrđuje se na temelju izvješća o nesposobnosti za rad izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi, odnosno u privatnoj praksi.

(9) Gubitak poslovnog partnera iz stavka 2. točke 7. ovoga članka utvrđuje se na temelju uvida u odgovarajući registar iz kojega je razvidan prestanak obavljanja samostalne djelatnosti partnera, odnosno na temelju ugovora o istupanju ortaka.

(10) Ozbiljna šteta na imovini iz stavka 2. točke 8. ovoga članka utvrđuje se na temelju zapisnika o očevidu nadležne policijske postaje.

(11) Prirodna katastrofa i katastrofa uzrokovana višom silom iz stavka 2. točke 9. ovoga članka utvrđuje se na temelju prijave nadležnom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda sukladno propisima o zaštiti od elementarnih nepogoda.«.

Članak 31.

U članku 41. stavku 1. iza riječi: »naknade« dodaju se riječi: »za osobu kojoj je prestao radni odnos«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Osnovicu za utvrđivanje visine novčane naknade za osobu koja je obavljala samostalnu djelatnost čini prosjek osnovice na koju su obračunati i uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom, u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku obavljanja samostalne djelatnosti.«.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. riječi: »stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 1. i 2.«, a iza riječi: »plaće« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno druge novčane potpore«.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječi: »stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 1. i 2.«.

Članak 32.

U članku 43. stavku 1. iza riječi: »prosječne« dodaje se riječ: »neto«.

Članak 33.

U članku 44. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Za utvrđivanje trajanja prava na novčanu naknadu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u vrijeme provedeno na radu na temelju radnog odnosa, uračunava se vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju radnog odnosa u Republici Hrvatskoj i vrijeme u kojem je radnik bio privremeno nesposoban za rad, odnosno na rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka radnog odnosa, odnosno službe, ako je za to vrijeme primao naknadu plaće prema posebnim propisima.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Za utvrđivanje trajanja prava na novčanu naknadu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u vrijeme provedeno na radu na temelju obavljanja samostalne djelatnosti, uračunava se vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju obavljanja samostalne djelatnosti u Republici Hrvatskoj i vrijeme u kojem je osoba bila privremeno nesposobna za rad, odnosno na rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, ako je za to vrijeme primala naknadu plaće prema posebnim propisima i ako je uplaćen doprinos za zapošljavanje.«.

Članak 34.

Članak 44.a briše se.

Članak 35.

U članku 45. stavku 1. iza riječi: »zapošljavanja« briše se zarez i dodaje riječ: »i«, iza riječi: »samozapošljavanja« stavlja se točka, a riječi: »i stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prema propisima o radu.« brišu se.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Za utvrđivanje trajanja prava na novčanu naknadu iz stavka 4. ovoga članka uračunava se u vrijeme provedeno na radu:

– vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju radnog odnosa u Republici Hrvatskoj i vrijeme u kojem je radnik bio privremeno nesposoban za rad, odnosno na rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka radnog odnosa, odnosno službe, ako je za to vrijeme primao naknadu plaće prema posebnim propisima, ostvareno nakon isteka vremena za koje je nezaposlena osoba primila jednokratnu isplatu,

– vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju obavljanja samostalne djelatnosti u Republici Hrvatskoj i vrijeme u kojem je osoba bila privremeno nesposobna za rad, odnosno na rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti, ako je za to vrijeme primala naknadu plaće prema posebnim propisima i ako je uplaćen doprinos za zapošljavanje, ostvareno nakon isteka vremena za koje je nezaposlena osoba primila jednokratnu isplatu.«.

Članak 36.

U članku 46. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nezaposlenoj osobi koja podnese zahtjev za novčanu naknadu u roku iz članka 38. stavka 1. ovoga Zakona novčana naknada pripada:

– od prvog dana po prestanku radnog odnosa, prestanka privremene nesposobnosti za rad, odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka radnog odnosa,

– od prvog dana po prestanku obavljanja samostalne djelatnosti, prestanka privremene nesposobnosti za rad, odnosno rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog ili skrbničkog dopusta nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti.«.

Članak 37.

U članku 47. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Isplaćivanje novčane naknade obustavlja se korisniku:

1) za onoliko mjeseci koliko iznosi kvocijent koji se dobije dijeljenjem ukupno ostvarenog primitka, odnosno dohotka s iznosom prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini,

2) za vrijeme dragovoljnog služenja vojnog roka,

3) u tijeku izdržavanja kazne zatvora do tri mjeseca,

4) za vrijeme pritvora,

5) za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prema posebnim propisima,

6) za vrijeme ostvarivanja prava na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada odnosno rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku brigu o novorođenom djetetu po posebnom propisu,

7) za vrijeme utvrđene privremene nezapošljivosti od strane centra za profesionalnu rehabilitaciju.«.

Članak 38.

U članku 48. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pravo na novčanu naknadu prestaje nezaposlenoj osobi ako:

1) zasnuje radni odnos,

2) istekne razdoblje za koje je imala pravo na novčanu naknadu,

3) obavlja posao bez potvrde, ugovora odnosno rješenja na temelju kojeg radi,

4) registrira trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu ili stekne više od 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi,

5) postane član zadruge,

6) postane predsjednik, član uprave ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge,

7) registrira obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva,

8) započne obavljati domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu,

9) postane poljoprivredni osiguranik po propisima o mirovinskom osiguranju,

10) se zaposli prema posebnim propisima,

11) ispuni uvjete za starosnu mirovinu, ostvari prijevremenu starosnu mirovinu, ostvari obiteljsku mirovinu koja joj se isplaćuje, ostvari invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad odnosno invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti ili ostvari invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad u iznosu višem od utvrđene novčane naknade odnosno invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti u iznosu višem od utvrđene novčane naknade,

12) ima utvrđenu opću nesposobnost za rad odnosno potpuni gubitak radne sposobnosti,

13) ostvari naknadu po posebnim propisima u iznosu višem od utvrđene novčane naknade,

14) nastupi na izdržavanje kazne zatvora duže od tri mjeseca,

15) navrši 65 godina života,

16) odbije se uključiti u obrazovanje i osposobljavanje ili bez opravdanog razloga prekine, odnosno ne završi obrazovanje koje je sukladno njezinim procijenjenim psihofizičkim mogućnostima organizirao odnosno troškove snosi Zavod u cilju povećanja njezine mogućnosti zapošljavanja,

17) ne ispunjava uvjete o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad te ne obavlja aktivnosti u dinamici utvrđenoj u profesionalnom planu,

18) se odjavi s evidencije.«.

U stavku 2. riječi: »članka 21.« zamjenjuju se riječima: »članka 24.a«, a iza riječi: »poslodavca« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim ako odbije zaposlenje iz razloga što poslodavac redovito ne ispunjava obveze prema radnicima«.

U točki 3. iza riječi: »smještaj« zarez se zamjenjuje točkom, a riječi: »osim ako odbije zaposlenje iz razloga što poslodavac redovito ne ispunjava obveze prema radnicima.« brišu se.

Članak 39.

U članku 49. stavku 2. iza riječi: »zapošljavanjem« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno obavljanjem samostalne djelatnosti,«, a riječi: »članku 39.« zamjenjuju se riječima: »člancima 39. i 40.a«.

U stavku 3. riječi: »stavku 1.« zamjenjuju se riječima: »stavcima 1. i 2.«.

U stavku 4. riječi: »koja je u cijelosti iskoristila novčanu naknadu,« brišu se, riječi: »toga prava,« zamjenjuju se riječima: »prava na novčanu naknadu,« a riječi: »stavku 3.« zamjenjuju se riječima: »stavcima 3. i 4.«.

Članak 40.

U naslovu iznad članka 54. iza riječi: »obrazovanja« dodaju se riječi: »i osposobljavanja«.

Članak 41.

Članak 54. mijenja se i glasi:

»(1) Nezaposlena osoba koju je Zavod uputio na obrazovanje i osposobljavanje koje organizira, odnosno troškove snosi Zavod ima u tijeku trajanja tog obrazovanja i osposobljavanja pravo na:

1) novčanu pomoć u visini najnižeg iznosa novčane naknade iz članka 43. stavka 2. ovoga Zakona, razmjerno broju dana prisutnosti na obrazovanju i osposobljavanju,

2) naknadu troškova prijevoza za vrijeme tog obrazovanja u visini stvarnih troškova prijevoza sredstvima javnog prijevoza, za dane provedene na obrazovanju i osposobljavanju.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 1. ovoga članka, nezaposlena osoba koju je Zavod uputio na obrazovanje i osposobljavanje koje organizira, odnosno troškove snosi Zavod, a koja je korisnik novčane naknade, zadržava tijekom tog obrazovanja i osposobljavanja pravo na novčanu naknadu.

(3) Nezaposlena osoba iz stavka 2. ovoga članka kojoj za vrijeme obrazovanja i osposobljavanja istekne pravo na novčanu naknadu, ima pravo na novčanu pomoć do isteka tog obrazovanja i osposobljavanja.«.

Članak 42.

Iza članka 54. dodaju se članci 54.a, 54.b i 54.c koji glase:

»Članak 54.a

Nezaposlena osoba koju je Zavod uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ima u tijeku tog stručnog osposobljavanja pravo na:

1) novčanu pomoć u visini koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske odlukom, razmjerno broju dana prisutnosti na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

2) naknadu troškova prijevoza za vrijeme tog stručnog osposobljavanja u visini stvarnih troškova prijevoza sredstvima javnog prijevoza za dane provedene na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 54.b

(1) Isplaćivanje novčane pomoći iz članka 54. stavka 1. točke 1. i članka 54.a stavka 1. točke 1. ovoga Zakona obustavlja se korisniku:

1) kada zaključi ugovor o radu koji traje kraće od obrazovanja i osposobljavanja,

2) ostvari mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili ostvari mjesečni primitak, odnosno drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak s obzirom na podatak o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja dobivenim od Središnjeg registra osiguranika, a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini,

3) ako nastupi privremena nesposobnost za rad,

4) za vrijeme pritvora,

5) za vrijeme izdržavanja kazne zatvora do tri mjeseca,

6) nastupi na dragovoljno služenje vojnog roka,

7) za vrijeme utvrđene privremene nezapošljivosti od strane centra za profesionalnu rehabilitaciju.

(2) Korisniku novčane pomoći iz stavka 1. ovoga članka nastavlja se isplaćivanje novčane pomoći za preostalo vrijeme ugovorenog obrazovanja i osposobljavanja, pod uvjetom da u roku od osam dana od prestanka okolnosti koja je dovela do obustave, nastavi obrazovanje i osposobljavanje i prijavi se Zavodu.

Članak 54.c

Pravo na novčanu pomoć iz članka 54. stavka 1. točke 1. i članka 54.a stavka 1. točke 1. ovoga Zakona prestaje nezaposlenoj osobi ako:

1) zasnuje radni odnos u trajanju dužem od obrazovanja i osposobljavanja, odnosno stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

2) prekine obrazovanje i osposobljavanje, odnosno stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

3) obavlja posao bez potvrde, ugovora, odnosno rješenja na temelju kojeg radi,

4) registrira trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu ili stekne više od 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi,

5) postane član zadruge,

6) postane predsjednik, član uprave ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge,

7) registrira obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva,

8) započne obavljati domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu,

9) postane poljoprivredni osiguranik po propisima o mirovinskom osiguranju,

10) se zaposli prema posebnim propisima,

11) ispuni uvjete za starosnu mirovinu, ostvari prijevremenu starosnu mirovinu, ostvari obiteljsku mirovinu koja joj se isplaćuje, ostvari invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad odnosno invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti ili ostvari invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad u iznosu višem od utvrđene novčane pomoći odnosno invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti u iznosu višem od utvrđene novčane pomoći,

12) ima utvrđenu opću nesposobnost za rad odnosno potpuni gubitak radne sposobnosti,

13) ostvari pravo na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada, odnosno rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku brigu o novorođenom djetetu po posebnim propisima,

14) nastupi na izdržavanje kazne zatvora duže od tri mjeseca,

15) navrši 65 godina života,

16) se odjavi s evidencije.«.

Članak 43.

Iza članka 55. dodaju se naslov i članci 55.a i 55.b koji glase:

»4.a Novčana pomoć osiguranika produženog mirovinskog osiguranja na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove

Članak 55.a

(1) Osoba osigurana na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, u smislu ovoga Zakona, je osoba koja je provela na radu najmanje šest mjeseci kod istog poslodavca u kontinuitetu i koja će kod tog poslodavca raditi najmanje tri sezone ili je prethodno radila tri sezone, bez obzira da li je imala status osobe osigurane na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo na novčanu pomoć najduže za razdoblje od šest mjeseci produženog osiguranja, a način utvrđivanja visine novčane pomoći utvrđuje Vlada Republike Hrvatske odlukom.

(3) Pravo na novčanu pomoć ima osoba iz stavka 1. ovoga članka kojoj Zavod odobri i sufinancira troškove produženog mirovinskog osiguranja sukladno uvjetima i načinu korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja.

(4) Zahtjev za novčanu pomoć iz stavka 2. ovoga članka, osoba osigurana na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove može podnijeti u roku od 30 dana od dana stjecanja statusa osiguranika produženog mirovinskog osiguranja.

(5) Pravo na novčanu pomoć osobi iz stavka 1. ovoga članka pripada od prvoga dana stjecanja statusa osiguranika produženog mirovinskog osiguranja.

Članak 55.b

Pravo na novčanu pomoć iz članka 55.a stavka 2. ovoga Zakona prestaje ako korisnik:

1) ostvari mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili ostvari mjesečni primitak, odnosno drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak s obzirom na podatak o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja dobivenim od Središnjeg registra osiguranika, a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini,

2) nastupi na dragovoljno služenje vojnog roka,

3) nastupi na izdržavanje kazne zatvora,

4) bude pritvoren,

5) ostvari pravo na rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada odnosno rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku brigu o novorođenom djetetu po posebnom propisu,

6) zasnuje radni odnos,

7) obavlja posao bez potvrde, ugovora, odnosno rješenja na temelju kojeg radi,

8) registrira trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu ili stekne više od 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi,

9) postane član zadruge,

10) postane predsjednik, član uprave ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge,

11) registrira obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva,

12) započne obavljati domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu,

13) postane poljoprivredni osiguranik po propisima o mirovinskom osiguranju,

14) se zaposli prema posebnim propisima,

15) ispuni uvjete za starosnu mirovinu, ostvari prijevremenu starosnu mirovinu, ostvari obiteljsku mirovinu koja mu se isplaćuje, ostvari invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad odnosno invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti ili ostvari invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad u iznosu višem od utvrđene novčane pomoći odnosno invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti u iznosu višem od utvrđene novčane pomoći,

16) ima utvrđenu opću nesposobnost za rad odnosno potpuni gubitak radne sposobnosti,

17) ostvari naknadu po posebnim propisima u iznosu višem od utvrđene novčane pomoći,

18) navrši 65 godina života.«.

Članak 44.

U članku 63. točki 2. iza riječi: »poslodavcima« dodaju se riječi: »u Republici Hrvatskoj i drugim državama članicama Europske unije, Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije«.

U točki 3. iza riječi: »obrazovanja« dodaju se riječi: »i osposobljavanja«.

Članak 45.

U članku 69. stavcima 1. i 2. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »tijelo državne uprave nadležno za inspekciju rada«.

Članak 46.

U članku 70. stavku 1. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2) doprinos osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost,"

Dosadašnje točke 2. do 5. postaju točke 3. do 6.

Članak 47.

U članku 71. stavku 1. točki 3. iza riječi: »provedbe« dodaje se riječ: »mjera«, a riječi: »u zapošljavanju« zamjenjuju se riječju: »zapošljavanja«.

U točki 4. riječi: »tijela upravljanja Zavodom« zamjenjuju se riječima: »Upravnog vijeća Zavoda«.

Članak 48.

Naziv glave IX. iznad članka 72. mijenja se i glasi: »IX. PREKRŠAJNE ODREDBE«.

Članak 49.

U članku 72. stavku 1. točki 1. iza riječi: »dozvole« dodaju se riječi: »iz članka 5. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona,«.

U točki 3. iza riječi: »posredovanja« dodaju se riječi: »iz članka 5. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona,«.

U točki 4. briše se točka i dodaju riječi: »protivno članku 3. stavku 5. ovoga Zakona.«.

U stavku 4. iza riječi: »1. i 2. ovoga članka« zarez se zamjenjuje točkom, a riječi: »s tim da tako izrečena novčana kazna ne može biti viša od najviše novčane kazne propisane posebnim propisom.« brišu se.

Članak 50.

U cijelom tekstu Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 80/08., 121/10., 25/12., 118/12. i 12/13. – pročišćeni tekst) riječ: »uobičajeno«, u odgovarajućem broju i padežu, briše se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 51.

Korisnici prava za vrijeme nezaposlenosti koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ta prava ostvarili prema propisima o zapošljavanju koji su se primjenjivali do toga dana, ta prava ostvaruju u istom opsegu i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, sve do njihovog prestanka.

Članak 52.

(1) Iznimno od članka 15. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) nezaposlena osoba iz stavka 1. toga članka, kojoj do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) nije isteklo utvrđeno pravo na novčanu naknadu, već joj je isto prestalo prije isteka zbog zasnivanja radnog odnosa, zahtjev za produženje prava na novčanu naknadu može podnijeti u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka privremene nesposobnosti za rad nakon prestanka radnog odnosa.

(2) Nezaposlena osoba iz stavka 1. ovoga članka, koja je do stupanja na snagu ovoga Zakona propustila rok iz članka 15. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 25/12.) zahtjev za produženje prava na novčanu naknadu može podnijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, pod uvjetom da do tada nije ispunila uvjete za mirovinu propisane člancima 26. i 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 121/10.).

Članak 53.

Zahtjevi za ostvarivanje prava za vrijeme nezaposlenosti, koji su podneseni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema propisima koji su se primjenjivali do tog dana ako ovim Zakonom određeno pravo nije uređeno na povoljniji način.

Članak 54.

(1) Odluku iz članaka 42. i 43. ovoga Zakona donijet će Vlada Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Odredba članka 54. stavka 3. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 80/08., 121/10., 25/12., 118/12. i 12/13. – pročišćeni tekst) ostaje na snazi do stupanja na snagu odluke iz članka 42. ovoga Zakona.

Članak 55.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014.

Klasa: 022-03/13-01/223

Zagreb, 6. prosinca 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.