Odluka o usvajanju jamstvenih programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije

NN 153/2013 (18.12.2013.), Odluka o usvajanju jamstvenih programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3229

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine donijela

ODLUKU

O USVAJANJU JAMSTVENIH PROGRAMA HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE

I.

Usvajaju se jamstveni programi Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije, i to:

– Jamstveni program »EU početnik«,

– Jamstveni program »Rastimo zajedno«.

Jamstveni programi iz stavka 1. ove točke sastavni su dio ove Odluke.

II.

Jamstveni programi iz točke I. ove Odluke važe od 1. siječnja 2014. godine.

Obvezuje se Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije da u roku 30 dana od dana donošenja ove Odluke, pripremi sve potrebne akte za provedbu jamstvenih programa iz točke I. ove Odluke.

III.

Jamstveni programi Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije, i to:

– Jamstveni program »Novi poduzetnici« (»Narodne novine«, br. 51/2012 i 20/2013),

– Jamstveni program »Likvidnost« (»Narodne novine«, br. 51/2012 i 20/2013),

– Jamstveni program »Rast« (»Narodne novine«, br. 51/2012 i 20/2013),

– Jamstveni program »Financijski leasing« (»Narodne novine«, br. 51/2012 i 20/2013),

– Jamstveni program »Inovacije« (»Narodne novine«, br. 51/2012 i 20/2013),

– Jamstveni program »Činidbena jamstva« (»Narodne novine«, br. 51/2012 i 20/2013),

– Jamstveni program »Investicijom do uspjeha« (»Narodne novine«, broj 20/2013) prestaju važiti 31. prosinca 2013. godine.

IV.

Zahtjevi za jamstva zaprimljeni do 31. prosinca 2013. godine, obradit će se prema uvjetima programa koji su bili na snazi na dan njihova zaprimanja.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/515

Urbroj: 50301-05/25-13-3

Zagreb, 12. prosinca 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

JAMSTVENI PROGRAM »EU POČETNIK«

1. Ciljna grupa

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG INVEST) u okviru ovog Jamstvenog programa izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita subjektima malog gospodarstva koji posluju do 24 mjeseca, te udovoljavaju Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG INVEST-a i uvjetima ovog Jamstvenog programa. Ciljna grupa ovog Jamstvenog programa su i žene poduzetnice.

2. Najviši i najniži postotak jamstva

Najviši postotak jamstva je u visini 80% glavnice kredita.

Najviši iznos jamstva je posebno propisan za pojedinu mjeru.

Najniži postotak jamstva iznosi 10% glavnice kredita.

3. Vrste ulaganja

Mjera A – investicije

– najviši iznos jamstva do 10.000.000,00 kn za proširenje ponude u turizmu i povećanje kapaciteta u prerađivačkoj industriji u RH

– najviši iznos jamstva do 3.000.000,00 kn za sve ostale djelatnosti

HAMAG INVEST u okviru ove mjere izdaje jamstva za kredite odobrene za financiranje ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu te kratkotrajnu imovinu. Dopušteni udio kratkotrajne imovine u kreditu je najviše 30% od iznosa kredita.

Mjera B – Obrtna sredstva

– najviši iznos jamstva do 1.000.000,00 kn.

Kreditor je dužan isplatiti sredstva kredita namjenski: najmanje 50% iznosa kredita na žiro račune vjerovnika, a ostatak je moguće isplatiti na žiro račun poduzetnika.

Mjera C – Inovacije

– najviši iznos jamstva do 5.000.000,00 kn.

Jamstvo temeljem ove mjere može se izdati subjektima malog gospodarstva koji kumulativno ispunjavaju kriterije kako slijedi:

1. imaju pozitivnu odluku Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske BICRO ili mogu priložiti dokaz o postojanju potrebe na tržištu za nematerijalnom imovinom koja je predmet inovacije,

2. mogu priložiti dokaz o stručnoj osposobljenosti za realizaciju ulaganja u nematerijalnu imovinu koja je predmet inovacije,

3. podnijeli su zahtjev za priznanje patenta u RH / pokrenuli su postupak zaštite industrijskog vlasništva u RH i inozemstvu za materijalnu imovinu koja je predmet inovacije.

Kod ulaganja u materijalnu imovinu koja je predmet inovacije ne podržava se: financiranje troškova istraživačko razvojnih aktivnosti, troškova elaborata, studija, licenciranja i zaštite, troškova osnivanja trgovačkih društava i obrta te se za navedene troškove ne može izdati jamstvo.

Kod ulaganja u nematerijalnu imovinu koja je predmet inovacije podržava se: financiranje troškova istraživačko razvojnih aktivnosti, troškova elaborata, studija, licenciranja i zaštite. Trošak plaća u ovom segmentu ne smatra se ulaganjem u kratkotrajnu imovinu.

HAMAG INVEST u okviru ove mjere izdaje jamstva za kredite odobrene za financiranje ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu te kratkotrajnu imovinu. Dopušteni udio kratkotrajne imovine u kreditu je najviše 30% od iznosa kredita.

Mjera D – Leasinq

– najviši iznos jamstva do 1.500.000,00 kn

HAMAG INVEST u okviru ove mjere izdaje jamstva za ulaganje u strojeve, opremu i gospodarska vozila, osim za vozila isključena Pravilnikom o izdavanju jamstava HAMAG-a. Učešće iznosi najmanje 20%. Ovom mjerom podržava se isključivo financijski leasing.

4. Načini obrade

a) Zahtjev za jamstvo podnosi i potpisuje subjekt malog gospodarstva na propisanom obrascu, uz supotpis kreditora;

b) Subjekt malog gospodarstva može prije podnošenja zahtjeva za kredit zatražiti od HAMAG INVEST-a pismo namjere za izdavanje jamstva koje vrijedi 6 mjeseci od datuma izdavanja, osim za projekte iz Mjere A – gdje je predviđen najviši iznos jamstva do 10.000.000,00 kn za proširenje ponude u turizmu i povećanje kapaciteta u prerađivačkoj industriji u RH. Zahtjevu za izdavanje pisma namjere prilaže se dokumentaciju navedena na službenoj internet stranici HAMAG INVEST-a bez dokumentacije kreditora. HAMAG INVEST neće razmatrati Zahtjeve za izdavanje pisma namjere poduzetnika koji su već podnijeli Zahtjev za kredit.

5. Ostali uvjeti

Ostali uvjeti pod kojima se izdaju jamstva u okviru ovog Jamstvenog programa propisani su Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG INVEST-a. Iznimno, Uprava HAMAG INVEST-a može odobriti odstupanja od uvjeta Jamstvenih programa i Općih uvjeta za izdavanje jamstava HAMAG INVEST-a.

6. Rok važenja Jamstvenog programa

Jamstveni program važi do 31. 12. 2018. godine s mogućnošću produljenja.

Predsjednik Upravnog odbora

ministar poduzetništva i obrta

Gordan Maras, v. r.

JAMSTVENI PROGRAM »RASTIMO ZAJEDNO«

1. Ciljna grupa

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG INVEST) u okviru ovog Jamstvenog programa izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita subjektima malog gospodarstva koji uspješno posluju dulje od 24 mjeseca, te udovoljavaju Općim uvjetima za izdavanje jamstva HAMAG INVEST-a i uvjetima ovog Jamstvenog programa. Ciljna grupa ovog Jamstvenog programa su i žene poduzetnice.

2. Najviši i najniži postotak jamstva

Najviši postotak jamstva je u visini 50% glavnice kredita, osim za Mjeru C – Inovacije za koju je najviši postotak jamstva 70% glavnice kredita.

Najviši iznos jamstva je posebno propisan za pojedinu mjeru.

Najniži postotak jamstva iznosi 10% glavnice kredita.

Navedene odredbe ne odnose se na Mjeru E – Činidbena jamstva.

3. Vrste ulaganja

Mjera A – Investicije

– najviši iznos jamstva do 18.000.000,00 kn za proširenje ponude u turizmu i povećanje kapaciteta u prerađivačkoj industriji u RH

– najviši iznos jamstva do 7.500.000,00 kn za sve ostale djelatnosti

HAMAG INVEST u okviru ove mjere izdaje jamstva za kredite odobrene za financiranje ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu te kratkotrajnu imovinu. Dopušteni udio kratkotrajne imovine u kreditu je najviše 30% od iznosa kredita.

Mjera B – Obrtna sredstva

– za financiranje poslovnih aktivnosti – najviši iznos jamstva do 4.000.000,00 kn

– za refinanciranje – najviši iznos jamstva do 2.500.000,00 kn

Kreditor je dužan isplatiti sredstva kredita namjenski: iznos namijenjen za refinanciranje postojećih kredita u cijelosti na partiju kredita koji se zatvara, iznos namijenjen za financiranje ostalih poslovnih aktivnosti najmanje 50% na žiro račune vjerovnika, a ostatak je moguće isplatiti na žiro račun poduzetnika.

Jamstvo po kreditu za refinanciranje postojećih obveza moguće je odobriti isključivo ukoliko je novi kredit odobren uz povoljnije uvjete od postojećih.

Mjera C – Inovacije

– najviši iznos jamstva do 7.000.000,00 kn

Jamstvo temeljem ove mjere može se izdati subjektima malog gospodarstva koji ispunjavaju kriterije kako slijedi:

1. imaju pozitivnu odluku Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske BICRO ili mogu priložiti dokaz o postojanju potrebe na tržištu za nematerijalnom imovinom koja je predmet inovacije,

2. mogu priložiti dokaz o stručnoj osposobljenosti za realizaciju ulaganja u nematerijalnu imovinu koja je predmet inovacije,

3. podnijeli su zahtjev za priznanje patenta u RH / pokrenuli su postupak zaštite industrijskog vlasništva u RH i inozemstvu za materijalnu imovinu koja je predmet inovacije.

Kod ulaganja u materijalnu imovinu koja je predmet inovacije ne podržava se: financiranje troškova istraživačko razvojnih aktivnosti, troškova elaborata, studija, licenciranja i zaštite, troškova osnivanja trgovačkih društava i obrta te se za navedene troškove ne može izdati jamstvo.

Kod ulaganja u nematerijalnu imovinu koja je predmet inovacije podržava se: financiranje troškova istraživačko razvojnih aktivnosti, troškova elaborata, studija, licenciranja i zaštite. Trošak plača u ovom segmentu ne smatra se ulaganjem u kratkotrajnu imovinu.

HAMAG INVEST u okviru ove mjere izdaje jamstva za kredite odobrene za financiranje ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu te kratkotrajnu imovinu. Dopušteni udio kratkotrajne imovine u kreditu je najviše 30% od iznosa kredita.

Mjera D – Leasing

– najviši iznos jamstva do 2.500.000,00 kn

HAMAG INVEST u okviru ove mjere izdaje jamstva za ulaganje u strojeve, opremu i gospodarska vozila, osim za vozila isključena Pravilnikom o izdavanju jamstava HAMAG-a. Učešće iznosi najmanje 20%. Ovom mjerom podržava se isključivo financijski leasing.

Mjera E – Činidbena jamstva

a) za ozbiljnost ponude – najviši iznos jamstva do 3.500.000,00 kn, maksimalno do 5% ukupno ugovorene vrijednosti projekta, sukladno natječajnoj dokumentaciji. Rok važenja jamstva: najviše 1 godina;

b) za povrat avansa – najviši iznos jamstva do 9.000.000,00 kn, maksimalno 20% ukupno ugovorene vrijednosti projekta, sukladno natječajnoj dokumentaciji. Rok važenja jamstva: najviše 1 godina;

c) za dobro izvršenje ugovorenog posla – najviši iznos jamstva do 9.000.000,00 kn, maksimalno do 10% ukupno ugovorene vrijednosti projekta, sukladno natječajnoj dokumentaciji. Rok važenja jamstva: najviše 3 godine;

d) za kvalitetu izvedenih radova – najviši iznos jamstva 9.000.000,00 kn, najviše do 10% ukupno ugovorene vrijednosti projekta, sukladno natječajnoj dokumentaciji. Rok važenja jamstva: najviše 5 godina.

HAMAG INVEST izdaje činidbena jamstva subjektima malog gospodarstva koji su:

– nositelji na ugovorenom projektu;

– ugovoreni kooperanti za projekt;

– nositelji posla/ugovoreni kooperanti koji su dobili činidbenu garanciju od poslovne banke/HBOR (kontrajamstva). U ovom slučaju moguće je odobriti jamstvo najviše do 50% iznosa odobrene činidbene garancije banke, ali ne više od maksimalnih propisanih iznosa za pojedine vrste činidbenih jamstava HAMAG INVEST-a.

4. Ostali uvjeti

Ostali uvjeti pod kojima se izdaju jamstva u okviru ovog Jamstvenog programa propisani su Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG INVEST-a. Iznimno, Uprava HAMAG INVEST-a može odobriti odstupanja od uvjeta Jamstvenih programa i Općih uvjeta za izdavanje jamstava HAMAG INVEST-a.

5. Rok važenja Jamstvenog programa

Jamstveni program važi do 31. 12. 2018. godine s mogućnošću produljenja.

Predsjednik Upravnog odbora

ministar poduzetništva i obrta

Gordan Maras, v. r.