Odluka o usvajanju Izmjena Jamstvenog programa i Općih uvjeta za izdavanje jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije

NN 153/2013 (18.12.2013.), Odluka o usvajanju Izmjena Jamstvenog programa i Općih uvjeta za izdavanje jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3230

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine donijela

ODLUKU

O USVAJANJU IZMJENA JAMSTVENOG PROGRAMA I OPĆIH UVJETA ZA IZDAVANJE JAMSTAVA HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE

I.

Usvajaju se Izmjene Jamstvenog programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije, i to:

– Izmjene Jamstvenog programa »Poljoprivrednici« (»Narodne novine«, br. 51/2012 i 20/2013).

Izmjene Jamstvenog programa iz stavka 1. ove točke sastavni su dio ove Odluke.

II.

Usvajaju se Izmjene Općih uvjeta za izdavanje jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije (»Narodne novine«, br. 51/2012 i 20/2013).

Izmjene Općih uvjeta za izdavanje jamstava iz stavka 1. ove točke sastavni su dio ove Odluke.

III.

Izmjene Jamstvenog programa i Općih uvjeta iz točaka I. i II. ove Odluke važe od 1. siječnja 2014. godine.

Obvezuje se Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije da u roku 30 dana od dana donošenja ove Odluke, pripremi sve potrebne akte za provedbu Izmjene Jamstvenog programa i Općih uvjeta iz točaka I. i II. ove Odluke.

IV.

Zahtjevi za jamstva zaprimljeni do 31. prosinca 2013. godine obradit će se prema uvjetima iz programa i Općim uvjetima koji su bili na snazi na dan njihova zaprimanja.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/515

Urbroj: 50301-05/25-13-5

Zagreb, 12. prosinca 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

IZMJENE JAMSTVENOG PROGRAMA »POLJOPRIVREDNICI«

Točka 1.

U Jamstvenom programu »Poljoprivrednici« (»Narodne novine«, broj 51/2012 i 20/2013), točka 5. mijenja se i glasi:

»5. Rok važenja Jamstvenog programa

Jamstveni program važi do 30. 6. 2016. godine.«

Predsjednik Upravnog odbora

Ministar poduzetništva i obrta

Gordan Maras, v. r.

IZMJENE OPĆIH UVJETA ZA IZDAVANJE JAMSTAVA HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO I INVESTICIJE

Točka 1.

U Općim uvjetima za izdavanje jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije (»Narodne novine«, broj 51/2012 i 20/2013), točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Vrste ulaganja za koje se ne može izdati jamstvo

• Kockarnice, kladionice i slične djelatnosti;

• Ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića;

• Djelatnost trgovine;

• Kupnja poslovnih prostora u fazi izgradnje objekta;

• Izgradnja/kupnja stambenih prostora;

• Izgradnja/kupnja poslovnih prostora radi prodaje;

• Izgradnja/kupnja poslovnih prostora radi iznajmljivanja, osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti;

• Kupnja pokretnina radi prodaje;

• Nabava nekretnina i pokretnina od povezanih osoba sukladno definiciji u Međunarodnom računovodstvenom standardu 27;

• Kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima;

• Mostne kredite, okvirne kredite po poslovnim računima, te okvire za garancije, kredite i sl.;

• Refinanciranje kreditnih obveza kod istog kreditora;

• Ostale djelatnosti za koje se ne može izdati jamstvo sukladno Pravilniku o izdavanju jamstava HAMAG INVEST-a.«

Točka 2.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. Jamstvo kao potpora

HAMAG INVEST izdaje jamstva u skladu s Pravilnikom o izdavanju jamstava HAMAG INVEST-a, propisima o državnim potporama i propisima o potporama male vrijednosti. Visina jamstva ne smije prelaziti dopušteni intenzitet državne potpore utvrđen propisima o državnim potporama.«

Točka 3.

U točki 5. Zahtjev za jamstvo, riječi »Novi poduzetnici« zamjenjuju se riječima: »EU početnik«.

Točka 4.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. Postotak jamstva

HAMAG INVEST izdaje jamstva u određenom postotku od glavnice kredita/iznosa leasinga. Postotak je određen u pojedinim Jamstvenim programima.«

Točka 5.

Točka 9. mijenja se i glasi:

»9. Uvjeti korištenja kredita

Kreditor je dužan isplatiti sredstva kredita namjenski sukladno investicijskom, projektu/poslovnom planu. Dio kredita namijenjen ulaganju u kratkotrajnu imovnu sukladno investicijskom programu/poslovnom planu, može se doznačiti izravno na žiro-račun subjekta malog gospodarstva. U opravdanim slučajevima, HAMAG INVEST može odobriti refundaciju ranije uloženih sredstava u projekt, čija će se isplata izvršiti izravno na žiro-račun subjekta malog gospodarstva.«

Točka 6.

U točki 14. Pravo na jamstvo na kraju teksta dodaje se rečenica: »Ne postoji zakonsko pravo na jamstvo.«

Točka 7.

Točka 16. mijenja se i glasi:

»16. Rok važenja Općih uvjeta

Opći uvjeti za izdavanje jamstava HAMAG INVEST-a važe do 31. 12. 2018. s mogućnošću produljenja.«

Predsjednik Upravnog odbora

Ministar poduzetništva i obrta

Gordan Maras, v. r.

153 18.12.2013 Odluka o usvajanju Izmjena Jamstvenog programa i Općih uvjeta za izdavanje jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije