Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprečavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama te vođenju evidencija od strane odvjetnika, odvjetničkih društava, javnih bilježnika, revizorskih društava i samostalnih revizora te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju računovodstvene poslove i poslove poreznog savjetovanja

NN 153/2013 (18.12.2013.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprečavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama te vođenju evidencija od strane odvjetnika, odvjetničkih društava, javnih bilježnika, revizorskih društava i samostalnih revizora te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju računovodstvene poslove i poslove poreznog savjetovanja

MINISTARSTVO FINANCIJA

3237

Na temelju čl. 54. i čl. 81. st. 6. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 87/08 i 25/12) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU I ROKOVIMA OBAVJEŠĆIVANJA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O SUMNJIVIM TRANSAKCIJAMA I OSOBAMA TE VOĐENJU EVIDENCIJA OD STRANE ODVJETNIKA, ODVJETNIČKIH DRUŠTAVA, JAVNIH BILJEŽNIKA, REVIZORSKIH DRUŠTAVA I SAMOSTALNIH REVIZORA TE PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU RAČUNOVODSTVENE POSLOVE I POSLOVE POREZNOG SAVJETOVANJA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama te vođenju evidencija od strane odvjetnika, odvjetničkih društava, javnih bilježnika, revizorskih društava i samostalnih revizora te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju računovodstvene poslove i poslove poreznog savjetovanja (»Narodne novine«, br. 1/09) članak 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Podatke o sumnjivim transakcijama i osobama obveznici dostavljaju Uredu na Obrascu za obavješćivanje o sumnjivim transakcijama i osobama od strane profesionalnih djelatnosti (UZSPN-O-54/2013) koji zajedno s privitkom Obrascu i Uputom za popunjavanje obrasca čini sastavni dio ovog Pravilnika.«

Članak 2.

Prilog 1. (Obrazac za obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama od strane profesionalnih djelatnosti i uputa o načinu popunjavanja obrasca za obavješćivanje ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama od strane odvjetnika, odvjetničkog društva, javnog bilježnika, revizorskog društva, samostalnog revizora te pravne i fizičke osobe koja obavlja računovodstvene poslove i poslove poreznog savjetovanja) mijenja se i glasi:

Obrazac za obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama od strane profesionalnih djelatnosti


Članak 3.

Prilog 2. mijenja se i glasi:

UPUTA O NAČINU POPUNJAVANJU OBRASCA ZA OBAVJEŠĆIVANJE UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O SUMNJIVIM TRANSAKCIJAMA OD STRANE ODVJETNIKA, ODVJETNIČKOG DRUŠTVA, JAVNOG BILJEŽNIKA, REVIZORSKOG DRUŠTVA, SAMOSTALNOG REVIZORA TE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE KOJA OBAVLJA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE I POSLOVE POREZNOG SAVJETOVANJA

Ovom Uputom propisan je način popunjavanja Obrasca kojim odvjetnik, odvjetničko društvo, javni bilježnik, revizorsko društvo, samostalni revizor te pravna i fizička osoba koja obavlja računovodstvene poslove i usluge poreznog savjetovanja (dalje u tekstu: obveznik) dostavlja podatke o svim transakcijama ili strankama u vezi s kojima postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma (dalje u tekstu: sumnjive transakcije) Uredu za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Ured). Sastavni dio navedenog Obrasca je Privitak Obrasca za profesionalne djelatnosti s Uputom.

Obrazac za obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama od strane profesionalnih djelatnosti i privitak Obrascu za sumnjive transakcije se, u gornjem desnom uglu, označavaju stupnjem tajnosti »OGRANIČENO« uz napomenu »NAKON POPUNJAVANJA« sukladno članku 75. Zakona o sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

U obrazac se unose oni podaci koji se obzirom na okolnosti obveznici mogu pribaviti, odnosno podatke kojima obveznik raspolaže u mjeri i opsegu koji su primjereni njihovu djelokrugu poslova.

Podaci se upisuju čitljivo, tiskanim slovima i bez naknadnog prepravljanja. Kod više ponuđenih mogućnosti potrebno je izabrati jednu i prekrižiti kvadratić ispred teksta ako za određenu rubriku nije predviđeno drugačije.

Izraz »Stranka« znači fizička osoba (obrtnik, trgovac pojedinac i dr.) ili pravna osoba za kojega obveznik obavlja poslove iz svoga djelokruga određene u drugim zakonima.

A. U poglavlje »PODACI O SUMNJIVOJ TRANSAKCIJI« unose se podaci o svakoj sumnjivoj transakciji koje se pribavlja uvidom u dokumente i poslovnu dokumentaciju. U slučaju većeg broja takvih transakcija podaci se unose u odgovarajuće rubrike u privitku Obrasca za profesionalne djelatnosti.

1. U rubrici »U vezi s transakcijom ili osobom postoje razlozi za sumnju na« označava se da li u vezi s transakcijom ili osobom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili razlozi za sumnju na financiranje terorizma.

2. U rubriku »Transakcija« upisom znaka »X« označava se samo jedna od ponuđenih mogućnosti. »Nije obavljena« označava se u slučaju kada je osoba zahtijevala ili namjeravala izvršiti transakciju, ali transakcija iz bilo kojeg razloga nije bila obavljena.

3. U rubriku »Datum provođenja transakcije i vrijeme« upisuje se dan, mjesec, godina i vrijeme kada je transakcija bila zahtijevana ili obavljena.

4. U rubriku »Svrha i način provođenja transakcije« upisuje se vrsta pravnog posla odnosno transakcije pri kojoj obveznik pomaže stranci ili ih izvrši za stranku (npr. sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnine, otvaranje računa, prihvat gotovine, i dr).

5. U rubriku »Oznaka valute« u kojoj je transakcija obavljena ili zahtijevana. Za oznaku valute koriste se međunarodno priznate oznake (npr. EUR ili 978).

6. U rubriku »Iznos u valuti« upisuje se iznos u valuti u kojoj je transakcija obavljena ili zahtijevana.

7. U rubriku »Vrijednost/Ukupna vrijednost/u kunama« upisuje se vrijednost u kunama. Iznos strane valute upisane pod rednim brojem 24 preračunava se prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan kada je transakcija obavljena odnosno zahtijevana.

B. U poglavlje »PODACI O OPUNOMOĆENIKU ILI ZAKONSKOM ZASTUPNIKU KOJI ZA PRAVNU OSOBU USPOSTAVLJA POSLOVNI ODNOS ILI OBAVLJA TRANSAKCIJU« unose se podaci o opunomoćeniku, ili zakonskom zastupniku koji za fizičku ili pravnu osobu uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakciju. Podaci se pribavljaju uvidom u službeni osobni dokument s fotografijom koja je izdana od nadležnog državnog domaćeg ili stranog tijela.

8. U rubriku »Prezime« i »Ime« upisuje se prezime i ime fizičke osobe opunomoćenika ili zakonskog zastupnika.

9. U rubriku »Prebivalište« podaci se upisuju sljedećim redoslijedom: ulica, kućni broj, mjesto i država prebivališta fizičke osobe.

10. U rubriku »Datum rođenja DDMMGGGG« upisuje se datum rođenja fizičke osobe opunomoćenika ili zakonskog zastupnika. U rubriku »Mjesto rođenja« upisuje se naziv mjesta gdje je rođen opunomoćenik ili zakonski zastupnik. Ukoliko iz identifikacijske isprave i drugih dokumenata nije moguće prikupiti podatak o mjestu rođenja, taj podatak prikuplja se iz izjave stranke.

C. U poglavlje »PODACI O STRANCI« unose se podaci koji se pribavljaju uvidom u službeni osobni dokument stranke odnosno uvidom u izvornik ili ovjerenu dokumentaciju iz sudskog ili drugog javnog registra koja ne smije biti starija od tri mjeseca. Ako podatke nije moguće pribaviti na opisani način, podaci koji nedostaju mogu se pribaviti pisanom izjavom stranke.

11. U rubrici »Stranka je« upisom znaka »X« označava se samo jedna od ponuđenih mogućnosti.

12. U rubriku »Prezime« i »Ime« odnosno »Naziv pravne osobe i drugi s njima izjednačeni subjekti« upisuje se prezime i ime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta koji uspostavlja poslovni odnos.

13. U rubriku »Identifikacijski broj/Matični broj« upisuje se identifikacijski broj fizičke osobe koja uspostavlja poslovni odnos odnosno matični broj pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta koji uspostavlja poslovni odnos. Identifikacijski broj se upisuje ukoliko se raspolaže tim podatkom. Pod identifikacijskim brojem obveznik upisuje identifikacijski broj (OIB) kada isti bude dodijeljen. Do dodjeljivanja identifikacijskog broja upisuje se jedinstveni matični broj granana (MBG) ukoliko raspolaže tim podatkom odnosno matični broj (MB) pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta.

14. U rubriku »Prebivalište/Sjedište« podaci se upisuju sljedećim redoslijedom: ulica, kućni broj, mjesto i država prebivališta fizičke osobe odnosno sjedišta pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta.

15. U rubriku »Datum rođenja DDMMGGGG« upisuje se datum rođenja fizičke osobe (stranke). U rubriku »Mjesto rođenja« upisuje se naziv mjesta gdje je rođena stranka. Ukoliko iz identifikacijske isprave i drugih dokumenata nije moguće prikupiti podatak o mjestu rođenja, taj podatak prikuplja se iz izjave stranke.

16. U rubriku »Identifikacijska isprava« označava se vrsta identifikacijske isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom koju je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo), broju i izdavatelju identifikacijske isprave fizičke osobe (stranke). Ako se označi »Drugo (navesti)« potrebno je navesti drugu identifikacijsku ispravu – diplomatska putovnica, vozačka dozvola, službena iskaznica i sl.

C.1. U poglavlje »PODACI O FIZIČKOJ OSOBI STVARNOM VLASNIKU STRANKE« upisuju se podaci o fizičkoj osobi koja je stvarni vlasnik stranke (ime i prezime, prebivalište, datum i mjesto rođenja). Podatke obveznik prikuplja uvidom u izvornike ili ovjerene preslike isprava iz sudskog ili drugog javnog registra koji ne smiju biti stariji od tri mjeseca ili uvidom u izvornike ili ovjerene preslike dokumenata i druge poslovne dokumentacije a ukoliko iz istih nije prikupio te podatke obveznik ih prikuplja neposredno iz izjave dane u pisanom obliku. Stvarni vlasnik pojam je koji označuje fizičku osobu koja je konačni vlasnik stranke odnosno koja nadzire ili na drugi način upravlja pravnom osobom ili drugim subjektom (ako je stranka pravna osoba) ili fizičku osobu koja kontrolira drugu fizičku osobu u čije se ime obavlja transakcija ili koja obavlja aktivnost (ako je stranka fizička osoba). Ako ima više stvarnih vlasnika, u Obrazac se upisuju podaci za prvog stvarnog vlasnika, a podaci za ostale stvarne vlasnike upisuju se u privitku Obrasca za profesionalne djelatnosti.

17. U rubriku »Prezime« i »Ime« upisuje se prezime i ime fizičke osobe stvarnog vlasnika stranke.

18. U rubriku »Prebivalište« podaci se upisuju sljedećim redoslijedom: ulica, kućni broj, mjesto i država prebivališta fizičke osobe stvarnog vlasnika stranke.

19. U rubriku »Datum rođenja DDMMGGGG« upisuje se datum rođenja fizičke osobe stvarnog vlasnika stranke. U rubriku »Mjesto rođenja« upisuje se naziv mjesta gdje je rođena fizička osoba. Ukoliko iz identifikacijske isprave i drugih dokumenata nije moguće prikupiti podatak o mjestu rođenja, taj podatak prikuplja se iz izjave stranke.

D. U poglavlje »PRIMATELJ TRANSAKCIJE – STRANKA KOJOJ JE TRANSAKCIJA NAMIJENJENA« unose se podaci o stranci na koju se transakcijom prenosi određena imovina, korist ili prava i obveze. Ako je više takvih osoba, za svaku osobu se unose podaci u odgovarajuće rubrike u privitku Obrasca za profesionalne djelatnosti. Podaci za rubrike 21., 22. i 23. se pribavljaju uvidom u službeni osobni dokument koji je izdan od nadležnog državnog domaćeg ili stranog tijela odnosno uvidom u izvornik ili ovjerenu dokumentaciju iz sudskog ili drugog javnog registra. Ako podatke nije moguće prikupiti na opisani način, podaci koji nedostaju mogu se prikupiti pisanom izjavom stranke.

20. U rubrici »Stranka je« upisom znaka »X« označava se samo jedna od ponuđenih mogućnosti.

21. U rubriku »Prezime« i »Ime« odnosno »Naziv pravne osobe i drugi s njima izjednačeni subjekti« upisuje se prezime i ime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta koji uspostavlja poslovni odnos.

22. U rubriku »Identifikacijski broj/Matični broj« upisuje se identifikacijski broj fizičke osobe koja uspostavlja poslovni odnos odnosno matični broj pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta koji uspostavlja poslovni odnos. Identifikacijski broj se upisuje ukoliko se raspolaže tim podatkom. Pod identifikacijskim brojem obveznik upisuje identifikacijski broj (OIB) kada isti bude dodijeljen. Do dodjeljivanja identifikacijskog broja upisuje se jedinstveni matični broj granana (MBG) ukoliko raspolaže tim podatkom odnosno matični broj (MB) pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta.

23. U rubriku »Prebivalište/Sjedište« podaci se upisuju sljedećim redoslijedom: ulica, kućni broj, mjesto i država prebivališta fizičke osobe odnosno sjedišta pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta.

E. U poglavlje »PODACI O NAMJENI I PREDVIĐENOJ PRIRODI POSLOVNOG ODNOSA« upisuju se razlozi zbog kojih stranka želi uspostaviti poslovni odnos s obveznikom.

24. U rubriku »Datum uspostavljanja poslovnog odnosa« se upisuje datum kada je obveznik sa strankom uspostavio poslovni odnos.

25. U rubriku »Podaci o namjeni i predviđenoj prirodi poslovnog odnosa te informacije o djelatnosti stranke« upisuju se razlozi zbog kojih stranka želi uspostaviti poslovni odnos s obveznikom (npr. jer osniva trgovačko društvo, želi obaviti reviziju, želi savjet u vezi s osnivanjem trgovačkog društva, želi deponirati gotovinska sredstva i dr.). Jednako tako je potrebno navesti informacije o djelatnosti koju obavlja stranka. Navedeni podaci se dobivaju iz dokumenata i poslovne dokumentacije koju priloži stranka. Ako podatke nije moguće pribaviti na opisani način, podaci koji nedostaju mogu se pribaviti pisanom izjavom stranke.

26. U rubriku »Podaci o izvoru sredstava koja jesu ili će biti predmet transakcije ili poslovnog odnosa« upisuju se podaci koji su obvezniku već poznati, odnosno dostupni iz raspoloživi dokumenata i poslovne dokumentacije. Ukoliko obveznik prilikom pribavljanja navedenih podataka postupa u skladu s gore navedenim, ali podaci o izvoru unatoč tome nisu dostupni, ova rubrika ispunjava se na način da se navede da ovaj podatak nije poznat.

F. U poglavlje »PODACI O RAZLOZIMA ZA SUMNJU NA PRANJE NOVCA ILI FINANCIRANJE TERORIZMA« upisuje se činjenično stanje i okolnosti povezane s transakcijom ili osobom u vezi s kojom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma. Podaci se pribavljaju uvidom u dokumente i poslovnu dokumentaciju.

27. U rubrici »Obrazloženje razloga za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma« detaljno se opisuju sve relevantne okolnosti povezane s transakcijom ili osobom u vezi s kojom postoji sumnja i opisno navodi relevantni indikator ili indikatori s popisa indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija. Također u ovoj rubrici obveznik označava da li je stranka zatražila savjet u vezi s pranjem novca ili financiranja terorizma (članak 54. st. 2. ZSPNFT).

28. U rubrici »Oznaka i naziv indikatora« upisuje se oznaka i naziv indikatora sukladno popisu indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija.

29. U rubrici »Obavijest o sumnjivoj transakciji već je dostavljena« upisom znaka »X« označava se jedna od ponuđenih mogućnosti. Ako se označi »Na drugi način« potrebno je navesti na koji je način obavijest o sumnjivoj transakciji dostavljena Uredu. U rubriku »Datum dostavljanja obavijesti« upisuje se dan, mjesec i godina kada je obavijest o sumnjivoj transakciji dostavljena Uredu.

G. U poglavlje »PODACI O OBVEZNIKU« upisuju se podaci o nazivu i sjedištu obveznika za dostavu podataka Uredu.

G.1. U potpoglavlje »NAZIV I SJEDIŠTE« upisuje se naziv i sjedište obveznika za dostavu podataka Uredu.

30. U rubriku »Naziv obveznika« upisuje se naziv obveznika za dostavu podataka Uredu.

31. U rubriku »Sjedište« upisuje se sjedište obveznika za dostavu podataka Uredu.

32. U potpoglavlje G.2. »OSOBA KOJA JE OBAVILA IDENTIFIKACIJU« upisuje se prezime i ime osobe koja je obavila identifikaciju nalogodavatelja transakcije.

G.3. u potpoglavnje »OSOBA KOJA JE OBAVIJESTILA URED« upisuje se prezime i ime te potpis osobe koja je obavijestila Ured i datum popunjavanja obrasca.

33. U rubriku »Prezime i ime« i »Potpis i datum (DDMMGGGG) navode se podaci o prezimenu i imenu fizičke osobe koja je kod obveznika ovlaštena za prijavu sumnjivih transakcija i osoba, potpis osobe i datum kada je osoba koja je prijavila transakciju popunila obrazac.

Obrazac za obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama od strane profesionalnih djelatnosti sastoji se od dva istovjetna primjerka, od kojih se jednim primjerkom obavješćuje Ured, a drugi primjerak zadržava obveznik za svoje potrebe.

Članak 4.

Prilog 3. (Privitak Obrascu za profesionalne djelatnosti) mijenja se i glasi:

Privitak Obrascu za profesionalne djelatnosti

Članak 5.

Prilog 4. (Uputa o načinu popunjavanja privitka Obrascu za profesionalne djelatnosti) mijenja se i glasi:

UPUTA O NAČINU POPUNJAVANJA PRIVITKA OBRASCU ZA PROFESIONALNE DJELATNOSTI

Privitak Obrascu za profesionalne djelatnosti potrebno je popuniti ako ima više stvarnih vlasnika, ako je više primatelja transakcije, ako se radi o više sumnjivih transakcija odnosno više sumnjivih osoba.

A. U poglavlje »PODACI O SUMNJIVOJ TRANSAKCIJI« upisuje se podatak o datumu i vremenu provođenja transakcije, svrsi i načinu provođenja transakcije, oznaci valute, iznosu u valuti i vrijednosti u kunama.

1. U rubriku »Datum provođenja transakcije i vrijeme« upisuje se dan, mjesec, godina i vrijeme kada je transakcija bila zahtijevana ili obavljena.

2. U rubriku »Svrha i način provođenja transakcije« upisuje se vrsta pravnog posla odnosno transakcije pri kojoj obveznik pomaže stranci ili ih izvrši za stranku (npr. sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnine, otvaranje računa, prihvat gotovine, i dr).

3. U rubriku »Oznaka valute« u kojoj je transakcija obavljena ili zahtijevana. Za oznaku valute koriste se međunarodno priznate oznake (npr. EUR ili 978).

4. U rubriku »Iznos u valuti« upisuje se iznos u valuti u kojoj je transakcija obavljena ili zahtijevana.

5. U rubriku »Vrijednost/Ukupna vrijednost/u kunama« upisuje se vrijednost u kunama. Iznos strane valute upisane pod rednim brojem 24 preračunava se prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan kada je transakcija obavljena odnosno zahtijevana.

B. U poglavlje »PODACI O OPUNOMOĆENIKU ILI ZAKONSKOM ZASTUPNIKU KOJI ZA PRAVNU OSOBU USPOSTAVLJA POSLOVNI ODNOS ILI OBAVLJA TRANSAKCIJU« unose se podaci o opunomoćeniku, ili zakonskom zastupniku koji za fizičku ili pravnu osobu uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakciju. Podaci se pribavljaju uvidom u službeni osobni dokument s fotografijom koja je izdana od nadležnog državnog domaćeg ili stranog tijela.

6. U rubriku »Prezime« i »Ime« upisuje se prezime i ime fizičke osobe opunomoćenika ili zakonskog zastupnika.

7. U rubriku »Prebivalište« podaci se upisuju sljedećim redoslijedom: ulica, kućni broj, mjesto i država prebivališta fizičke osobe.

8. U rubriku »Datum rođenja DDMMGGGG« upisuje se datum rođenja fizičke osobe opunomoćenika ili zakonskog zastupnika. U rubriku »Mjesto rođenja« upisuje se naziv mjesta gdje je rođen opunomoćenik ili zakonski zastupnik. Ukoliko iz identifikacijske isprave i drugih dokumenata nije moguće prikupiti podatak o mjestu rođenja, taj podatak prikuplja se iz izjave stranke.

C. U poglavlje »PODACI O STRANCI« unose se podaci koji se pribavljaju uvidom u službeni osobni dokument stranke odnosno uvidom u izvornik ili ovjerenu dokumentaciju iz sudskog ili drugog javnog registra koja ne smije biti starija od tri mjeseca. Ako podatke nije moguće pribaviti na opisani način, podaci koji nedostaju mogu se pribaviti pisanom izjavom stranke.

9. U rubrici »Stranka je« upisom znaka »X« označava se samo jedna od ponuđenih mogućnosti.

10. U rubriku »Prezime« i »Ime« odnosno »Naziv pravne osobe i drugi s njima izjednačeni subjekti« upisuje se prezime i ime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta koji uspostavlja poslovni odnos.

11. U rubriku »Identifikacijski broj/Matični broj« upisuje se identifikacijski broj fizičke osobe koja uspostavlja poslovni odnos odnosno matični broj pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta koji uspostavlja poslovni odnos. Identifikacijski broj se upisuje ukoliko se raspolaže tim podatkom. Pod identifikacijskim brojem obveznik upisuje identifikacijski broj (OIB) kada isti bude dodijeljen. Do dodjeljivanja identifikacijskog broja upisuje se jedinstveni matični broj granana (MBG) ukoliko raspolaže tim podatkom odnosno matični broj (MB) pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta.

12. U rubriku »Prebivalište/Sjedište« podaci se upisuju sljedećim redoslijedom: ulica, kućni broj, mjesto i država prebivališta fizičke osobe odnosno sjedišta pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta.

13. U rubriku »Datum rođenja DDMMGGGG« upisuje se datum rođenja fizičke osobe (stranke). U rubriku »Mjesto rođenja« upisuje se naziv mjesta gdje je rođena stranka. Ukoliko iz identifikacijske isprave i drugih dokumenata nije moguće prikupiti podatak o mjestu rođenja, taj podatak prikuplja se iz izjave stranke.

14. U rubriku »Identifikacijska isprava« označava se vrsta identifikacijske isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom koju je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo), broju i izdavatelju identifikacijske isprave fizičke osobe (stranke). Ako se označi »Drugo (navesti)« potrebno je navesti drugu identifikacijsku ispravu – diplomatska putovnica, vozačka dozvola, službena iskaznica i sl.

C.1. U poglavlje »PODACI O FIZIČKOJ OSOBI STVARNOM VLASNIKU STRANKE« upisuju se podaci o fizičkoj osobi koja je stvarni vlasnik stranke (ime i prezime, prebivalište, datum i mjesto rođenja). Podatke obveznik prikuplja uvidom u izvornike ili ovjerene preslike isprava iz sudskog ili drugog javnog registra koji ne smiju biti stariji od tri mjeseca ili uvidom u izvornike ili ovjerene preslike dokumenata i druge poslovne dokumentacije a ukoliko iz istih nije prikupio te podatke obveznik ih prikuplja neposredno iz izjave dane u pisanom obliku. Stvarni vlasnik pojam je koji označuje fizičku osobu koja je konačni vlasnik stranke odnosno koja nadzire ili na drugi način upravlja pravnom osobom ili drugim subjektom (ako je stranka pravna osoba) ili fizičku osobu koja kontrolira drugu fizičku osobu u čije se ime obavlja transakcija ili koja obavlja aktivnost (ako je stranka fizička osoba). Ako ima više stvarnih vlasnika, u Obrazac se upisuju podaci za prvog stvarnog vlasnika, a podaci za ostale stvarne vlasnike upisuju se u privitku Obrasca za profesionalne djelatnosti.

15. U rubriku »Prezime« i »Ime« upisuje se prezime i ime fizičke osobe stvarnog vlasnika stranke.

16. U rubriku »Prebivalište« podaci se upisuju sljedećim redoslijedom: ulica, kućni broj, mjesto i država prebivališta fizičke osobe stvarnog vlasnika stranke.

17. U rubriku »Datum rođenja DDMMGGGG« upisuje se datum rođenja fizičke osobe stvarnog vlasnika stranke. U rubriku »Mjesto rođenja« upisuje se naziv mjesta gdje je rođena fizička osoba. Ukoliko iz identifikacijske isprave i drugih dokumenata nije moguće prikupiti podatak o mjestu rođenja, taj podatak prikuplja se iz izjave stranke.

D. U poglavlje »PRIMATELJ TRANSAKCIJE – STRANKA KOJOJ JE TRANSAKCIJA NAMIJENJENA« unose se podaci o stranci na koju se transakcijom prenosi određena imovina, korist ili prava i obveze. Podaci se odnose na prezime, ime i identifikacijski broj, prebivalište ako je primatelj transakcije fizička osoba odnosno ako je primatelj transakcije pravna osoba i s njom izjednačeni subjekt upisuju se podaci o nazivu pravne osobe i s njom izjednačeni subjekta te sjedištu.

18. U rubrici »Stranka je« upisom znaka »X« označava se samo jedna od ponuđenih mogućnosti.

19. U rubriku »Prezime« i »Ime« odnosno »Naziv pravne osobe i drugi s njima izjednačeni subjekti« upisuje se ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta.

20. U rubriku »Identifikacijski broj/Matični broj« upisuje se identifikacijski broj fizičke osobe koja uspostavlja poslovni odnos odnosno matični broj pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta. Identifikacijski broj se upisuje ukoliko se raspolaže tim podatkom. Pod identifikacijskim brojem obveznik upisuje identifikacijski broj (OIB) kada isti bude dodijeljen. Do dodjeljivanja identifikacijskog broja upisuje se jedinstveni matični broj građana (MBG) ukoliko raspolaže tim podatkom odnosno matični broj (MB) pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta.

21. U rubriku »Prebivalište/Sjedište« podaci se upisuju sljedećim redoslijedom: ulica, kućni broj, mjesto i država prebivališta fizičke osobe odnosno sjedišta pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti dio Pravilnika o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama te vođenju evidencija od strane odvjetnika, odvjetničkih društava, javnih bilježnika, revizorskih društava i samostalnih revizora te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju računovodstvene poslove i poslove poreznog savjetovanja (»Narodne novine«, br. 1/09) u dijelu koji se odnosi na Obrazac za obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o prijenosu gotovine preko državne granice od strane carinske uprave, Upute o načinu popunjavanja Obrasca za obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama od strane odvjetnika, odvjetničkog društva, javnog bilježnika, revizorskog društva, samostalnog revizora te pravne i fizičke osobe koja obavlja računovodstvene poslove i poslove poreznog savjetovanja i Upute o načinu popunjavanja privitka Obrascu za profesionalne djelatnosti.

Članak 7.

Odredbe ovog Pravilnika ne mijenjaju se radi usklađivanja s regulativom Europske unije.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik objaviti će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 470-00/13-001/1

Urbroj: 513-08-02-2-2-/036-13-2

Zagreb, 4. prosinca 2013.

Ministar financija

Slavko Linić, v. r.

153 18.12.2013 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprečavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama te vođenju evidencija od strane odvjetnika, odvjetničkih društava, javnih bilježnika, revizorskih društava i samostalnih revizora te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju računovodstvene poslove i poslove poreznog savjetovanja