Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice

NN 153/2013 (18.12.2013.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice

MINISTARSTVO FINANCIJA

3238

Na temelju čl. 74. i čl. 81. st. 6. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 87/08 i 25/12) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O KONTROLI UNOŠENJA I IZNOŠENJA GOTOVINE U DOMAĆOJ ILI STRANOJ VALUTI PREKO DRŽAVNE GRANICE

Članak 1.

U Pravilniku o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice (»Narodne novine«, br. 1/09) članak 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Podatke o prijenosu gotovine preko državne granice Carinska uprava šalje odmah, a najkasnije u roku od tri dana Uredu na Obrascu za obavješćivanje o prijenosu gotovine preko državne granice (UZSPN-O-74/2013) koji zajedno s Uputom za ispunjavanje obrasca čini sastavni dio ovog Pravilnika.«

Članak 2.

Članak 5. st. 1. mijenja se i glasi:

»(1) Carinska uprava ispunjava elektronički obrazac koristeći se posebnim aplikativnim softverom koji je licenciralo Ministarstvo financija Republike Hrvatske. Elektronički obrazac pri tomu je zaštićen enkripcijom i digitalnim potpisom uz korištenje autorizacijskog tokena i smart kartice.«

Članak 3.

Prilog 1. (Obrazac za obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o prijenosu gotovine preko državne granice od strane carinske uprave) mijenja se i glasi:

Obrazac za obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o prijenosu gotovine preko državne granice od strane carinske uprave


Članak 4.

Prilog 2. (Uputa o načinu popunjavanja obrasca za obavješćivanje ureda za sprječavanje pranja novca o prijenosu gotovine preko državne granice od strane carinske uprave) mijenja se i glasi:

UPUTA O NAČINU POPUNJAVANJA OBRASCA ZA OBAVJEŠĆIVANJE UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O PRIJENOSU GOTOVINE PREKO DRŽAVNE GRANICE OD STRANE CARINSKE UPRAVE

Ovom Uputom propisan je način popunjavanja Obrasca za obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o prijenosu gotovine preko državne granice.

Ovaj Obrazac je namijenjen pružanju podataka o prijenosu gotovine preko državne granice. U ovom Obrascu sve rubrike (1-29) su obvezne, a u pojedinom slučaju potrebno je upisati raspoložive podatke kojim Carinska uprava raspolaže sukladno ovoj Uputi.

Ako se podaci dostavljaju na tiskanom obrascu koristeći se preporučenom poštanskom pošiljkom, telefaksom ili preko dostavljača, isti moraju biti popunjeni čitljivo, tiskanim slovima i bez naknadnog prepravljanja. Podaci koji se odnose na državu i valutu upisuju se unošenjem brojčane ili slovne oznake iz Sustava brojčanih i slovnih oznaka koji se rabi pri popunjavanju JCD (Šifrarnik).

A. U poglavlje »PODACI O GOTOVINI« upisuje se podataka da li u vezi s gotovinom ili osobom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, prijelaz preko državne granice, prijenos gotovine preko državne granice, datum i vrijeme prelaska granice, podaci o izvoru gotovine, namjeravana uporaba gotovine, transportna ruta, način transporta gotovine, vrsta gotovine, oznaka valute i iznos u valuti (1 – 9).

1. U rubrici »U vezi s gotovinom ili osobom postoje razlozi za sumnju na« označava se da li u vezi s gotovinom ili osobom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma.

2. U rubrici »Prijelaz preko državne granice« upisom znaka »X« označava se »Ulaz u EU« ako osoba unosi gotovinu u Europsku uniju ili »Izlaz iz EU« ako osoba iznosi gotovinu iz Europske unije.

3. U rubrici »Prijenos gotovine preko državne granice« upisom znaka »X« označava se »Prijavljen« ako je prenositelj prijavio prijenos gotovine preko državne granice ili »Neprijavljen« ako prenositelj nije prijavio prijenos gotovine preko državne granice.

4. U rubriku »Datum i vrijeme prelaska granice« upisuje se datum i vrijeme kada je prenositelj prešao ili pokušao prijeći državnu granicu. Datum se sastoji od dvije znamenke za dan, dvije znamenke za mjesec i četiri znamenke za godinu, a vrijeme se upisuje s dvije znamenke za sat i dvije znamenke za minute.

5. U rubriku »Podaci o izvoru gotovine« upisuje se izvor gotovine koju prenositelj prenosi preko državne granice (npr. nasljedstvo, ušteđevina, kupoprodaja, pozajmica, kredit i dr.).

6. U rubrici »Namjeravana uporaba gotovine« upisuje se namjeravana uporaba gotovine (npr. stjecanje pokretnina, stjecanje nekretnina, kupovina automobila, ulaganje i dr.).

7. U rubriku »Transportna ruta gotovine« upisuju se podaci o državi polaska i državi krajnjeg odredišta prenositelja. U rubriku »Država polaska« upisuje se naziv države polaska prenositelja unošenjem brojčane ili slovne oznake iz Sustava brojčanih i slovnih oznaka koji se rabi pri popunjavanju JCD (Šifrarnik). U rubriku »Država odredišta« upisuje se naziv države krajnjeg odredišta prenositelja unošenjem brojčane ili slovne oznake iz Sustava brojčanih i slovnih oznaka koji se rabi pri popunjavanju JCD (Šifrarnik).

8. U rubrici »Način transporta« upisom znaka »X« označava se »Cestovni« (»Motor«, »Automobil«, »Kombi«, »Kamion« ili »Autobus»), »Vlakom«, Avionom«, »Brodom« i »Drugo (navesti)«. Ako se označi »Cestovni« u rubriku »Reg. Oznaka:« potrebno je upisati registarsku oznaku cestovnog motornog vozila. Rubriku »Drugo (navesti)« potrebno je označiti i navesti način transporta jedino ako nije korišteno niti jedno drugo prijevozno sredstvo (npr. pješački promet).

9. U rubriku »Vrsta gotovine« upisuje se vrsta gotovine, iznos u valuti i oznaka valute. Rubrike »Iznos u valuti« i »Oznaka valute« popunjavaju se posebno za »Novčanice i kovani novac«, »Putnički čekovi, ček«, »Mjenica«, »Bjanko zadužnica«, »Novčana uputnica« i »Drugo, navesti«, ovisno o kojoj se vrsti gotovine radi. Ako se označi »Drugo (navesti)« potrebno je navesti drugu vrstu gotovine koju prenositelj prenosi preko državne granice. Gotovina su novčanice i kovani novac koji je u optjecaju kao zakonsko sredstvo plaćanja u zemlji ili inozemstvu te instrumenti plaćanja na donositelja kao što su putnički čekovi, prenosivi vrijednosni papiri (uključujući čekove, mjenice, bjanko zadužnice i novčane uputnice i drugo) koji su izdani ili na donositelja, prenosivi bez ograničenja, ispostavljeni na fiktivnog primatelja ili u takvom obliku da vlasništvo nad njima prelazi na drugoga prilikom predaje te nepotpuni instrumenti (uključujući čekove, mjenice i novčane uputnice i drugo) koji su potpisani ali je izostavljeno ime primatelja. U rubriku »Oznaka valute« upisuje se valuta koju prenositelj prenosi ili je pokušao prenijeti preko državne granice. U rubriku »Iznos u valuti« upisuje se iznos gotovine.

B. U poglavlje »PODACI O PRENOSITELJU« upisuje se prezime, ime i identifikacijski broj prenositelja, prebivalište, datum i mjesto rođenja, državljanstvo i podaci o identifikacijskoj ispravi fizičke osobe koja prenosi gotovinu preko državne granice.

10. U rubriku »Prezime« i »Ime« upisuje se prezime i ime fizičke osobe koja prenosi gotovinu preko državne granice.

11. U rubriku »Identifikacijski broj« upisuje se identifikacijski broj fizičke osobe koja prenosi gotovinu preko državne granice. Identifikacijski broj se upisuje ukoliko se raspolaže tim podatkom. Pod identifikacijskim brojem upisuje se identifikacijski broj (OIB) kada isti bude dodijeljen. Do dodjeljivanja identifikacijskog broja upisuje se jedinstveni matični broj građana (MBG) ukoliko se raspolaže tim podatkom.

12. U rubriku »Prebivalište« upisuje se ulica i kućni broj, mjesto i država prebivališta fizičke osobe koja prenosi gotovinu preko državne granice. Navedeni podatak pribavlja se uvidom u identifikacijsku ispravu.

13. U rubriku »Datum rođenja« upisuje se datum rođenja fizičke osobe koja prenosi gotovinu preko državne granice pri čemu »D« označava dan, »M« mjesec, a »G« godinu rođenja. U rubriku »Mjesto rođenja« upisuje se naziv mjesta gdje je rođena fizička osoba koja prenosi gotovinu preko državne granice. Ukoliko iz identifikacijske isprave i drugih dokumenata nije moguće dobiti podatak o mjestu rođenja, taj podatak pribavlja se iz izjave prenositelja. U rubriku »Državljanstvo« upisuje se podatak o državljanstvu prenositelja gotovine.

14. U rubriku »Identifikacijska isprava« označava se vrsta isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo), te upisuju podaci o broju, datumu izdavanja isprave i nazivu izdavatelja isprave. Ako se označi »Drugo (navesti)« potrebno je navesti naziv druge identifikacijske isprave – diplomatska putovnica, putni list i sl.

C. U poglavlje »PODACI O VLASNIKU GOTOVINE« upisuje se prezime i ime fizičke osobe vlasnika gotovine te naziv pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta vlasnika gotovine, identifikacijski broj, prebivalište odnosno sjedište, datum i mjesto rođenja fizičke osobe, državljanstvo i podaci o identifikacijskoj ispravi fizičke osobe vlasnika gotovine ukoliko su isti raspoloživi.

15. U rubriku »Prezime«, »Ime« i »Naziv pravne osobe i drugi s njima izjednačeni subjekti« upisuje se prezime i ime fizičke osobe vlasnika gotovine te naziv pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta odnosno naziv za obrtnika ili osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

16. U rubriku «Identifikacijski broj« upisuje se identifikacijski broj fizičke osobe vlasnika gotovine odnosno identifikacijski broj pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta vlasnika gotovine. Identifikacijski broj se upisuje ukoliko se raspolaže tim podatkom. Pod identifikacijskim brojem obveznik upisuje identifikacijski broj (OIB) kada isti bude dodijeljen. Do dodjeljivanja identifikacijskog broja upisuje se jedinstveni matični broj građana (MBG) ukoliko se raspolaže tim podatkom odnosno matični broj (MB) pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta.

17. U rubriku »Prebivalište/Sjedište« upisuje se ulica i kućni broj, mjesto i država prebivališta fizičke osobe vlasnika gotovine odnosno ulica i kućni broj, mjesto i država sjedišta pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta vlasnika gotovine.

18. U rubriku »Datum rođenja« upisuje se datum rođenja fizičke osobe vlasnika gotovine pri čemu »D« označava dan, »M« mjesec, a »G« godinu rođenja. U rubriku »Mjesto rođenja« upisuje se naziv mjesta gdje je rođena fizička osoba vlasnik gotovine. Ukoliko iz identifikacijske isprave i drugih dokumenata nije moguće dobiti podatak o mjestu rođenja, taj podatak dobiva se iz izjave prenositelja. U rubriku »Državljanstvo« upisuje se državljanstvo fizičke osobe vlasnika gotovine.

19. U rubriku »Identifikacijska isprava« označava se vrsta isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo) te upisuju podaci o broju i datumu izdavanja isprave i nazivu izdavatelja isprave. Ako se označi »Drugo (navesti)« potrebno je navesti drugu identifikacijsku ispravu – diplomatska putovnica, putni list i sl.

D. U poglavlje »NAMJERAVANI PRIMATELJ GOTOVINE« upisuje se prezime i ime fizičke osobe namjeravanog primatelja gotovine te naziv pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta namjeravanog primatelja gotovine, identifikacijski broj, prebivalište odnosno sjedište, datum i mjesto rođenja fizičke osobe, državljanstvo i podaci o identifikacijskoj ispravi fizičke osobe namjeravanog primatelja gotovine ukoliko su isti raspoloživi.

20. U rubriku »Prezime«, »Ime« i »Naziv pravne osobe i drugi s njima izjednačeni subjekti« upisuje se prezime i ime fizičke osobe namjeravanog primatelja gotovine te naziv pravne osobe ili druge pravne osobe i s njom izjednačenog subjekta namjeravanog primatelja gotovine.

21. U rubriku »Identifikacijski broj« upisuje se identifikacijski broj fizičke osobe namjeravanog primatelja gotovine odnosno identifikacijski broj pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta namjeravanog primatelja gotovine. Identifikacijski broj se upisuje ukoliko se raspolaže tim podatkom. Pod identifikacijskim brojem upisuje se identifikacijski broj (OIB) kada isti bude dodijeljen. Do dodjeljivanja identifikacijskog broja upisuje se jedinstveni matični broj građana (MBG) ukoliko se raspolaže tim podatkom odnosno matični broj (MB) pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta.

22. U rubriku »Prebivalište/Sjedište« upisuje se ulica i kućni broj, mjesto i država prebivališta fizičke osobe namjeravanog primatelja gotovine odnosno ulica i kućni broj, mjesto i država sjedišta pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta namjeravanog primatelja gotovine.

23. U rubriku »Datum rođenja« upisuje se datum rođenja fizičke osobe namjeravanog primatelja gotovine pri čemu »D« označava dan, »M« mjesec, a »G« godinu rođenja. U rubriku »Mjesto rođenja« upisuje se naziv mjesta gdje je rođena fizička osoba namjeravani primatelj gotovine. Ukoliko iz identifikacijske isprave i drugih dokumenata nije moguće prikupiti podatak o mjestu rođenja, taj podatak prikuplja se iz izjave prenositelja. U rubriku »Državljanstvo« upisuje se podatak o državljanstvu fizičke osobe primatelja gotovine.

24. U rubriku »Identifikacijska isprava« označava se vrsta isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo), broju i datumu izdavanja isprave i nazivu izdavatelja isprave. Ako se označi »Drugo (navesti)« potrebno je navesti drugu identifikacijsku ispravu – diplomatska putovnica, putni list i sl.

E. U poglavlje »PODACI O RAZLOZIMA ZA SUMNJU NA PRANJE NOVCA ILI FINANCIRANJE TERORIZMA« upisuje se obrazloženje razloga za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma.

25. U rubrici »Obrazloženje razloga za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma« upisuje se opis činjenica i indikatora na kojima se temelji zaključak da se radi o jednom od razloga za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma (npr. prenositelj pruža sumnjive ili nejasne informacije, podnosi na uvid krivotvorene isprave, poznat je kao osoba iz kriminalnog miljea, gotovina je skrivena kod prenositelja ili u prijevoznom sredstvu i dr.)

26. U rubrici «Oznaka i naziv indikatora» upisuje se oznaka i naziv indikatora sukladno popisu indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija.

F. U poglavlje »PODACI O USTROJSTVENOJ JEDINICI CARINSKE UPRAVE« upisuju se podaci o nazivu carinarnice i carinske ispostave i carinskom službeniku koji je popunio obrazac.

27. U potpoglavlje »F.1. NAZIV« upisuje se naziv carinarnice i naziv carinske ispostave.

28. u potpoglavlje »F.2. OSOBA KOJA JE OBAVILA IDENTIFIKACIJU« upisuje se prezime i ime osobe koja je obavila identifikaciju.

29. U potpoglavlje »F.3. CARINSKI SLUŽBENIK KOJI JE POPUNIO OBRAZAC« upisuje se prezime i ime carinskog službenika koji je popunio obrazac te potpis i datum potpisivanja.

Obrazac za obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o prijenosu gotovine preko državne granice od strane Carinske uprave sastoji se od dva istovjetna primjerka od kojih se jednim primjerkom obavješćuje Ured a drugi primjerak zadržava obveznik za svoje potrebe.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti dio Pravilnika o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice (»Narodne novine«, br. 1/09) u dijelu koji se odnosi na Obrazac za obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o prijenosu gotovine preko državne granice od strane carinske uprave i Upute o načinu popunjavanja Obrasca za obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o prijenosu gotovine preko državne granice od strane carinske uprave.

Članak 6.

Odredbe ovog Pravilnika ne mijenjaju se radi usklađivanja s regulativom Europske unije.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objaviti će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 470-00/13-001/1

Urbroj: 513-08-02-2-2-/036-13-1

Zagreb, 4. prosinca 2013.

Ministar financija

Slavko Linić, v. r.

153 18.12.2013 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice