Odluka o postupku provjere kriterija za izuzeće od obveze i izrade analize koristi i troškova proizvodnih postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije koja se koriste kod vršnih opterećenja i postrojenja za proizvodnju rezervne električne energije

NN 153/2013 (18.12.2013.), Odluka o postupku provjere kriterija za izuzeće od obveze i izrade analize koristi i troškova proizvodnih postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije koja se koriste kod vršnih opterećenja i postrojenja za proizvodnju rezervne električne energije

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

3241

Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) te članka 15. stavka 14. Zakona o tržištu toplinske energije (»Narodne novine«, broj 80/13), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. prosinca 2013. godine donijela

ODLUKU

O POSTUPKU PROVJERE KRITERIJA ZA IZUZEĆE OD OBVEZE IZRADE ANALIZE KORISTI I TROŠKOVA PROIZVODNIH POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE KOJA SE KORISTE KOD VRŠNIH OPTEREĆENJA I POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU REZERVNE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se postupak provjere kriterija za izuzeće od obveze izrade analize koristi i troškova proizvodnih postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije koja se koriste kod vršnih opterećenja i postrojenja za proizvodnju rezervne električne energije za koja se planira da će raditi manje od 1500 radnih sati godišnje kao tekući prosjek u razdoblju od pet godina (u daljnjem tekstu: postrojenja), iz članka 15. stavka 13. točke 1. Zakona o tržištu toplinske energije (»Narodne novine«, broj 80/13).

Članak 2.

(1) Proizvođač koji upravlja postrojenjem iz članka 1. ove Odluke, dužan je Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) svake godine do 1. ožujka dostaviti izjavu o ispunjavanju uvjeta za izuzeće.

(2) Izjava iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće mjesečne podatke za prethodnu godinu:

– broj sati rada postrojenja;

– količinu potrošene primarne energije goriva (MWh);

– proizvedenu toplinsku energiju (MWh);

– proizvedenu električnu energiju (MWh).

(3) Proizvođač iz stavka 1. ovoga članka, prilikom dostavljanja prve izjave iz stavka 1. ovoga članka, dužan je dostaviti podatke iz stavka 2. ovoga članka za prethodnih pet godina.

(4) Izjava iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati izračun prosječnog godišnjeg broja sati rada postrojenja za prethodnih pet godina.

Članak 3.

Agencija će u roku od 30 dana od isteka roka iz članka 2. stavka 1. ove Odluke obavijestiti ministarstvo nadležno za energetiku o proizvođaču čiji je izračun iz članka 2. stavka 4. ove odluke veći od 1500 radnih sati.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/09

Urbroj: 371-01/13-02

Zagreb, 12. prosinca 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.