Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vozačkim dozvolama

NN 155/2013 (20.12.2013.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vozačkim dozvolama

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

3258

Na temelju članka 218. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/2008., 48/2010., 74/2011 i 80/2013.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VOZAČKIM DOZVOLAMA

Članak 1.

U Pravilniku o vozačkim dozvolama (»Narodne novine«, broj: 43/2013. i 77/2013.), članak 3. mijenja se i glasi:

»Vozačku dozvolu izdaje, obnavlja, nadomješta i zamjenjuje policijska uprava, odnosno policijska postaja (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo).«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. točki 4. riječi: »osobna iskaznica, a ukoliko osoba nije državljanin Republike Hrvatske,« brišu se.

Članak 3.

U članku 19. stavak 2. briše se.

Članak 4.

U Popisu ograničenja u kodiranom obliku koji je tiskan uz Pravilnik o vozačkim dozvolama (»Narodne novine«, broj: 43/2012. i 80/2013) u dijelu III Kodovi upravnih ograničenja, kodovi 70 i 71 mijenjaju se i glase:

KOD

OPIS KODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U
VOZAČKU DOZVOLU

70

Zamjena vozačke
dozvole br. …, koju
je izdala …. (razlikovna
oznaka EU/UN u slučaju     
treće države)

70 ZAMJENA
VOZAČKE DOZVOLE

70 (broj vozačke
dozvole i oznaka
države)


KOD

OPIS KODA                  

UPIS U EVIDENCIJU       

UPIS U
VOZAČKU DOZVOLU

71

Duplikat vozačke dozvole
br. … (razlikovna oznaka
EU/UN u slučaju treće države)

71 DUPLIKAT
VOZAČKE DOZVOLE   

71 (broj
vozačke
dozvole i
oznaka države)

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. 1. 2014. godine.

Broj: 511-01-152-82060/2013.

Zagreb, 12. prosinca 2013.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.

155 20.12.2013 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vozačkim dozvolama 155 20.12.2013 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vozačkim dozvolama 155 20.12.2013 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vozačkim dozvolama