Pravilnik o znacima državne pripadnosti i registracijskoj oznaci zrakoplova koji se upisuju u Hrvatski registar civilnih zrakoplova

NN 155/2013 (20.12.2013.), Pravilnik o znacima državne pripadnosti i registracijskoj oznaci zrakoplova koji se upisuju u Hrvatski registar civilnih zrakoplova

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

3259

Na temelju članka 142. točke 4. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O ZNACIMA DRŽAVNE PRIPADNOSTI I REGISTRACIJSKOJ OZNACI ZRAKOPLOVA KOJI SE UPISUJU U HRVATSKI REGISTAR CIVILNIH ZRAKOPLOVA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način i mjesto obilježavanja zrakoplova koji se upisuju u Hrvatski registar civilnih zrakoplova (u daljnjem tekstu: Registar).

(2) Zrakoplovi se klasificiraju sukladno klasifikacijskoj tablici iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Zrakoplovi koji su namijenjeni da se njima upravlja bez pilota u zrakoplovu se dalje klasificiraju kao bespilotni. Bespilotni zrakoplovi uključuju slobodne balone bez posade i daljinski upravljane zrakoplove.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika neće se primjenjivati na zmajeve, vezane balone koji se ne koriste za nošenje putnika, meteorološke pilot balone koji se isključivo koriste u meteorološke svrhe i na slobodne balone bez posade i korisnog tereta.

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) avion (aeroplane): zrakoplov teži od zraka, pokretan motorom, koji uzgon u letu dobiva poglavito zbog aerodinamičkih reakcija na površinama koje u određenim uvjetima leta ostaju nepokretne,

2) balon (balloon): zrakoplov lakši od zraka, bez motora,

3) daljinski upravljan zrakoplov (Remotely piloted aircraft): bespilotni zrakoplov koji je upravljan sa izdvojenog upravljačkog mjesta,

4) država registracije (State of Registry): država u čiji registar je zrakoplov upisan,

5) helikopter (helicopter): zrakoplov teži od zraka koji se u zraku održava poglavito zbog reakcija zraka na jedan ili više pogonjenih rotora na približno vertikalnim osima,

6) jedrilica (glider): zrakoplov teži od zraka, bez motora, koji uzgon u letu dobiva poglavito zbog aerodinamičkih reakcija na površinama koje u određenim uvjetima leta ostaju nepokretne,

7) mahokrilac (ornithopter): zrakoplov teži od zraka koji se u zraku održava poglavito zbog reakcija zraka na površine kojima se maše,

8) rotokopter (rotocraft): zrakoplov teži od zraka, s motorom, koji se u zraku održava zbog reakcija zraka na jedan ili više rotora,

9) vatrootporan materijal (fireproof material): materijal koji može izdržati vrućinu jednako ili bolje nego čelik, kada su dimenzije u oba slučaja odgovarajuće za specifičnu namjenu,

10) zračni brod (airship): zrakoplov lakši od zraka pokretan motorom,

11) zrakoplov (aircraft): svaka naprava koja se održava u atmosferi zbog reakcije zraka, osim reakcije zraka u odnosu na Zemljinu površinu, sukladno klasifikacijskoj tablici iz Dodatka 1 ovoga Pravilnika,

12) zrakoplov lakši od zraka (lighter-than-air aircraft): zrakoplov koji se u zraku održava poglavito zbog aerostatičkih sila,

13) zrakoplov teži od zraka (heavier-than-air aircraft): zrakoplov koji svoj uzgon u letu dobiva poglavito zbog aerodinamičkih sila,

14) žiroplan (gyroplane): zrakoplov teži od zraka koji se u letu održava zbog reakcija zraka na jedan ili više rotora koji se slobodno vrte na približno vertikalnim osima.

Dio drugi
ZNACI DRŽAVNE PRIPADNOSTI I REGISTRACIJSKA OZNAKA

Glava 1
DODJELJIVANJE ZNAKOVA DRŽAVNE PRIPADNOSTI I REGISTRACIJSKE OZNAKE

Znaci državne pripadnosti

Članak 3.

(1) Znaci državne pripadnosti zrakoplova sastoje se iz grupe oznaka.

(2) Znaci državne pripadnosti odabiru se iz niza državnih simbola, uključenih u radijski pozivni signal, koji je dodijeljen Republici Hrvatskoj od strane Međunarodne telekomunikacijske unije.

(3) Znaci državne pripadnosti zrakoplova Republike Hrvatske su zastava Republike Hrvatske i oznaka »9A«.

(4) Znaci državne pripadnosti iz stavka 3. ovoga članka prijavljuju se Organizaciji međunarodnog civilnog zrakoplovstva.

Registracijska oznaka

Članak 4.

(1) Registracijska oznaka zrakoplova u Republici Hrvatskoj sastoji se od kombinacije tri slova engleskog alfabeta.

(2) Početno slovo može biti bilo koje slovo engleskog alfabeta, osim onih slova koja se dodjeljuju kao početna za sljedeće vrste zrakoplova:

a) G – jedrilica,

b) H – helikopter,

c) O – balon,

d) U – mikrolaki zrakoplov,

e) X – pojedinačni probni primjerci zrakoplova.

(3) U registracijskoj oznaci neće se koristiti kombinacija slova koja bi mogla uzrokovati zabunu s kombinacijama od pet slova koje se koriste u Međunarodnom signalnom kodeksu, Dijelu II; kombinaciji od tri slova koje započinju s Q koje se koriste u Q kodovima te pozivu za pomoć u opasnosti SOS, odnosno u drugim signalima hitnosti, npr. XXX, PAN i TTT.

(4) Registracijsku oznaku dodjeljuje Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija), po redoslijedu prve sljedeće slobodne kombinacije slova.

(5) Podnositelj zahtjeva može i samostalno odabrati kombinaciju slova pod uvjetima iz ovoga članka ako ta registracijska oznaka već nije dodijeljena ili rezervirana.

Rezervacija registracijske oznake, niza registracijskih oznaka i rednog broja u Registru

Članak 5.

(1) Rezervacija registracijske oznake može se dodijeliti u svrhu pripreme upisa zrakoplova u Registar.

(2) Moguće je rezervirati i niz registracijskih oznaka u svrhu ujednačavanja registracijskih oznaka pojedine flote operatora zrakoplova.

(3) Rezervacija rednog broja u Registru može se dodijeliti u svrhu pripreme upisa zrakoplova u Registar.

(4) Na temelju dostavljenog zahtjeva za rezervacijom registracijske oznake, niza registracijskih oznaka odnosno rednog broja, Agencija dodjeljuje potvrdu o rezervaciji registracijske oznake, niza registracijskih oznaka odnosno rednog broja, po redoslijedu prve sljedeće slobodne kombinacije slova za pojedine vrste zrakoplova iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika, odnosno prvog sljedećeg slobodnog rednog broja u Registru.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, podnositelj zahtjeva može i samostalno odabrati kombinaciju slova za rezervaciju registracijske oznake pod uvjetima iz ovoga članka, ako ta registracijska oznaka već nije dodijeljena ili rezervirana.

(6) Rezervacija registracijske oznake može se dodijeliti u trajanju od najduže godinu dana od dana izdavanja potvrde o rezervaciji registracijske oznake. Taj rok može se dodatno produžiti na još najviše tri mjeseca od dana isteka važenja potvrde o rezervaciji. Zahtjev za produženjem mora se podnijeti najkasnije 30 dana prije dana isteka važenja potvrde o rezervaciji. Agencija podnositelju zahtjeva izdaje potvrdu o produženju rezervacije.

(7) Rezervacija rednog broja može se dodijeliti u trajanju od najduže 60 dana od dana izdavanja potvrde o rezervaciji rednog broja.

(8) Rezervacija niza registracijskih oznaka iz stavka 2. ovoga članka može se dodijeliti u trajanju od najduže 2 godine. Taj rok može se na zahtjev dodatno produžiti još najviše dva puta po dvije godine. Zahtjev za produženjem mora se podnijeti najkasnije 30 dana prije dana isteka važenja potvrde o rezervaciji. Agencija podnositelju zahtjeva izdaje potvrdu o produženju rezervacije.

(9) Nakon isteka rokova iz stavaka 6., 7. i 8. ovoga članka, Agencija može slobodno raspolagati rezerviranim registracijskim oznakama i rednim brojevima u Registru.

Glava 2
ODREDBE O POLOŽAJU I IZGLEDU ZNAKOVA DRŽAVNE PRIPADNOSTI I REGISTRACIJSKE OZNAKE

Opće odredbe

Članak 6.

(1) Prilikom označavanja zrakoplova, znaci državne pripadnosti stavljaju se ispred kombinacije slova iz registracijske oznake i odvajaju od nje vodoravnom crticom.

(2) Znaci državne pripadnosti i registracijska oznaka ispisuju se bojom ili pričvršćuju na zrakoplov na neki drugi način koji osigurava sličan stupanj trajnosti.

(3) Znaci državne pripadnosti i registracijska oznaka trebaju biti uvijek čisti i vidljivi.

Odredbe o položaju primjenjive na zrakoplove lakše od zraka

Članak 7.

(1) Na zrakoplovima lakšim od zraka znaci državne pripadnosti i registracijska oznaka postavljaju se:

a) na zračnim brodovima: na trup ili na površine stabilizatora. Ukoliko se postavljaju na trup, postavljaju se uzdužno na svaku stranu trupa i na njegovu gornju površinu, po liniji simetrije.

Ukoliko se postavljaju na površinama stabilizatora, postavljaju se na horizontalne i vertikalne stabilizatore; na horizontalnom stabilizatoru postavljaju se na desnu polovinu gornje površine i na lijevu polovinu donje površine, s vrhovima slova i brojeva okrenutim prema napadnom rubu; oznake na vertikalnom stabilizatoru postavljaju se sa svake strane donje polovice stabilizatora, sa slovima i brojevima postavljenima horizontalno.

b) na oblim balonima (koji nisu slobodni baloni bez posade): na dva mjesta koja su dijametralno suprotna, blizu maksimalnog horizontalnog opsega balona.

c) na balonima koji nisu obli (koji nisu slobodni baloni bez posade): sa svake strane, blizu maksimalnog poprečnog presjeka balona odmah iznad uzdužne trake na koju je pričvršćena užad (rigging band) ili iznad točaka priključka užadi koja drži košaru balona.

d) slobodni baloni bez posade: znaci državne pripadnosti i registracijska oznaka postavljaju se na identifikacijsku pločicu.

(2) zrakoplovi lakši od zraka (koji nisu slobodni baloni bez posade): znaci državne pripadnosti i registracijska oznaka koji su postavljeni na stranama moraju biti vidljivi sa strane i sa tla.

(3) Agencija može temeljem zahtjeva zainteresirane stranke dozvoliti stavljanje zastave na mjesto drugo od onog propisanog u stavcima 1. i 2. ovoga članka, ukoliko utvrdi da takvo odstupanje neće utjecati na sigurnost zračne plovidbe.

Odredbe o položaju primjenjive na zrakoplove teže od zraka

Članak 8.

(1) Na zrakoplovima težim od zraka znaci državne pripadnosti i registracijska oznaka postavljaju se na:

a) krila: jednom na donju površinu strukture krila. Postavit će se na lijevu polovinu donje površine strukture krila ukoliko ne prelaze preko cijele donje površine strukture krila. Ukoliko je moguće, oznake se postavljaju na jednakoj udaljenosti od napadnog i izlaznog ruba krila. Vrhovi slova i brojeva moraju biti usmjereni prema napadnom rubu krila.

b) trup (ili odgovarajuću strukturu) ili vertikalne repne površine: ili na obje strane trupa (ili odgovarajuće strukture) između krila i repne površine ili na gornje polovine vertikalnih repnih površina. Ukoliko su postavljene na jednoj vertikalnoj repnoj površini tada će biti na obje strane. Ukoliko su postavljene na više vertikalnih repnih površina tada će biti na vanjskim stranama vanjskih površina.

(2) Ako zrakoplov teži od zraka nema dijelove koji odgovaraju onima navedenima u stavku 1. ovoga članka, tada se znaci državne pripadnosti i registracijska oznaka postavljaju na takav način da se zrakoplov može lako identificirati.

(3) Na zrakoplovu težem od zraka mogu se, uz znake državne pripadnosti i registracijsku oznaku, radi lakše identifikacije zrakoplova ispisati i skraćene oznake registracije, tj. zadnja dva slova, na površinama koje su uočljive kad zrakoplov stoji na zemlji.

Visina znakova državne pripadnosti i registracijske oznake

Članak 9.

(1) Znaci državne pripadnosti i registracijska oznaka moraju biti jednake visine unutar svake od tih grupa oznaka.

(2) Visina znakova državne pripadnosti i registracijske oznake na zrakoplovima lakšim od zraka, koji nisu slobodni baloni bez posade, mora biti najmanje 50 centimetara.

(3) Visinu znakova državne pripadnosti i registracijske oznake na slobodnim balonima bez posade odobrit će Agencija u svakom pojedinom slučaju na zahtjev zainteresirane stranke, uzimajući u obzir veličinu korisnog tereta na koji se pričvršćuje identifikacijska pločica.

(4) Ukoliko na zrakoplovima lakšim od zraka nema dijelova dovoljne veličine za dimenzije propisane u stavku 2. ovoga članka, visinu znakova državne pripadnosti i registracijske oznake odobrit će Agencija u svakom pojedinom slučaju na zahtjev zainteresirane stranke, uzimajući u obzir potrebu da se zrakoplov u svakom trenutku mora moći odmah identificirati.

(5) Visina znakova državne pripadnosti i registracijske oznake na krilima zrakoplova težih od zraka mora biti najmanje 50 centimetara.

(6) Visina znakova državne pripadnosti i registracijske oznake na trupu (ili odgovarajućoj strukturi) i na vertikalnim repnim površinama zrakoplova težih od zraka mora biti najmanje 30 centimetara.

(7) Ukoliko na zrakoplovima težim od zraka nema dijelova navedenih u stavcima 5. i 6. ovoga članka, ili ako su ti dijelovi premali da bi na njih stale dimenzije propisane u stavcima 5. i 6. ovoga članka, visinu znakova državne pripadnosti i registracijske oznake odobrit će Agencija u svakom pojedinom slučaju na zahtjev zainteresirane stranke, uzimajući u obzir potrebu da se zrakoplov u svakom trenutku mora moći odmah identificirati.

Vrsta slova i brojeva u znaku državne pripadnosti i registracijskoj oznaci

Članak 10.

(1) Slova u oznaci »9A« i registracijskoj oznaci moraju biti velika latinična slova i bez ukrasa. Brojevi moraju biti arapski i bez ukrasa.

(2) Širina svakog slova i broja, osim slova »I« i broja »1«, kao i dužina crtice između oznake »9A« i registracijske oznake, mora biti 2/3 visine slova ili broja.

(3) Slova, brojevi i crtica moraju biti ispisani punim linijama i u boji koja je u jasnom kontrastu s bojom pozadine. Debljina linija mora biti 1/6 visine slova ili broja.

(4) Svako slovo i broj moraju biti međusobno odvojeni prostorom koji nije manji od 1/4 širine slova ili broja. U ovu svrhu i crtica se smatra kao oznaka.

Podaci u Registru

Članak 11.

(1) Podaci iz potvrde o registraciji zrakoplova registriranih u Republici Hrvatskoj moraju biti sadržani u Registru u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje sadržaj i način vođenja Registra.

(2) U Registar iz stavka 1. ovoga članka upisuju se i slobodni baloni bez posade. Podaci koji se obavezno upisuju za slobodne balone bez posade su datum, vrijeme i mjesto puštanja, tip balona i podaci o operatoru. Uz te podatke mogu se upisivati i drugi podaci u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje sadržaj i način vođenja registra zrakoplova.

Potvrda o registraciji

Članak 12.

(1) U svim zrakoplovima upisanima u Registar mora se prilikom izvođenja operacija nalaziti potvrda o registraciji zrakoplova.

(2) Obrazac potvrde o registraciji mora biti na hrvatskom i engleskom jeziku i svojim sadržajem mora odgovarati sadržaju obrasca iz Aneksa 7 »Državna pripadnost zrakoplova i registracijske oznake«, Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu.

Identifikacijska pločica

Članak 13.

(1) Zrakoplov upisan u Registar mora nositi identifikacijsku pločicu na kojoj je upisana oznaka »9A« i registracijska oznaka. Identifikacijska pločica mora biti napravljena od vatrootpornog metala ili nekog drugog vatrootpornog materijala prikladnih fizičkih svojstava.

(2) Identifikacijska pločica mora biti postavljena na istaknutom mjestu na zrakoplovu, blizu glavnog ulaza u zrakoplov ili:

a) u slučaju slobodnih balona bez posade, upadljivo pričvršćena na vanjskoj strani korisnog tereta,

b) u slučaju daljinski upravljanih zrakoplova, pričvršćena na istaknuto mjesto blizu glavnog ulaza ili spremnika ili upadljivo pričvršćena na vanjskoj strani zrakoplova ako nema glavnog ulaza ili spremnika.

Usklađenost s međunarodnim propisima

Članak 14.

Ovaj Pravilnik usklađen je s Aneksom 7 »Državna pripadnost zrakoplova i registracijske oznake«, Šesto izdanje, srpanj 2012., Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu .

Dodatak

Članak 15.

Tablica klasifikacije zrakoplova tiskana je kao Dodatak 1. uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Stupanje na snagu

Članak 16.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o znacima državne pripadnosti i registracijskoj oznaci zrakoplova koji se upisuju u Hrvatski registar civilnih zrakoplova (»Narodne novine«, broj 54/10).

Klasa: 011-01/13-01/239

Urbroj: 530-06-1-1-13-2

Zagreb, 13. prosinca 2013.

Ministar
pomorstva, prometa i infrastrukture
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

DODATAK 1.

155 20.12.2013 Pravilnik o znacima državne pripadnosti i registracijskoj oznaci zrakoplova koji se upisuju u Hrvatski registar civilnih zrakoplova 155 20.12.2013 Pravilnik o znacima državne pripadnosti i registracijskoj oznaci zrakoplova koji se upisuju u Hrvatski registar civilnih zrakoplova 155 20.12.2013 Pravilnik o znacima državne pripadnosti i registracijskoj oznaci zrakoplova koji se upisuju u Hrvatski registar civilnih zrakoplova 155 20.12.2013 Pravilnik o znacima državne pripadnosti i registracijskoj oznaci zrakoplova koji se upisuju u Hrvatski registar civilnih zrakoplova