Pravilnik o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje

NN 155/2013 (20.12.2013.), Pravilnik o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

3261

Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 81/2013), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O SUSTAVU BRZOG UZBUNJIVANJA ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje organizacija, komunikacija i upravljanje nacionalnim sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (u daljnjem tekstu: HR RASFF).

(2) Pravilnikom se propisuje način komunikacije HR RASFF sustava iz stavka 1. ovoga članka sa sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje Europske unije (u daljnjem tekstu: EU RASFF).

Područje primjene

Članak 2.

(1) Ovaj se Pravilnik primjenjuje u slučaju incidenta ili potencijalnog incidenta a koji može predstavljati izravni ili neizravni rizik za zdravlje ljudi a vezano uz hranu i hranu za životinje ili ozbiljan rizik za zdravlje ljudi ili životinja ili za okoliš vezano uz hranu za životinje.

(2) Ovaj se Pravilnik primjenjuje u slučaju:

– kada je utvrđena opasnost vezana uz hranu odnosno hranu za životinje;

– kada je utvrđena opasnost vezana za materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom;

– kada nije utvrđena opasnost vezana uz hranu odnosno hranu za životinje, ali postoje relevantni znanstveni podaci koji ukazuju na vezu između konzumacije hrane odnosno hrane za životinje i pojave štetnih učinaka na zdravlje ljudi i/ili životinja;

– primjene načela predostrožnosti u skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. godine o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1. 2. 2002.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 178/2002).

Značenje pojmova

Članak 3.

Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se sljedeći pojmovi:

1. »RASFF« (engl. Rapid Alert System for Food and Feed) je sustav u skladu s člankom 50. Uredbe (EZ) br. 178/2002;

2. »Nacionalna kontakt točka« (u daljnjem tekstu: NKT) je središnja kontakt točka koja upravlja i koordinira HR RASFF sustavom i koja je kontakt točka prema Europskoj komisiji koja upravlja EU RASFF sustavom; NKT u HR RASFF sustavu je u ministarstvu nadležnom za poljoprivredu unutar uprave nadležne za sigurnost hrane;

3. »Kontakt točka« (u daljnjem tekstu: KT) je imenovana kontakt točka u tijelima i institucijama koje su uključene u HR RASFF sustav;

4. »Incident« je okolnost ili događaj koji se odnosi na prepoznavanje opasnosti koja predstavlja rizik za zdravlje ljudi i/ili životinja te se može smatrati:

– događajem koji potencijalno može imati štetan utjecaj na zdravlje ljudi i/ili životinja kao rezultat konzumacije hrane odnosno hrane za životinje;

– otkrivanjem kontaminirane hrane odnosno hrane za životinje čija konzumacija ili kontakt s istom može uzrokovati pojavu bolesti ljudi i/ili životinja;

– kada je utvrđena opasnost vezana za materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom;

– otkrivanjem ozbiljne bolesti ljudi i/ili životinja koja može biti povezana s konzumacijom hrane odnosno hrane za životinje;

– biološkom, kemijskom ili fizikalnom kontaminacijom hrane odnosno hrane za životinje;

– utvrđivanjem poslovanja s hranom odnosno hranom za životinje nesukladnog s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, a koje može predstavljati opasnost za zdravlje ljudi i/ili životinja i/ili za okoliš vezano za hranu za životinje;

5. »Obavijest o incidentu ili potencijalnom incidentu« je obavijest kojom izvori obavijesti iz članka 4. ovoga Pravilnika obavještavaju NKT o incidentu ili potencijalnom incidentu vezanom uz hranu odnosno hranu za životinje. Obavijest o incidentu ili potencijalnom incidentu dostavlja se elektroničkim putem na obrascu iz članka 7. ovoga Pravilnika;

6. »Službena obavijest« je obavijest koju izdaje NKT i dostavlja odgovornoj/im KT u HR RASFF sustavu, a koja se odnosi na incident ili potencijalni incident vezan uz hranu odnosno hranu za životinje te predmete i materijale koji dolaze u neposredan dodir s hranom. Službene obavijesti koje izdaje NKT putem HR RASFF sustava su: hitna obavijest, obavijest za informaciju, dodatna obavijest, obavijest o odbijanju s granice i novosti;

7. »Hitna obavijest« (engl. alert notification) je službena obavijest koja se odnosi na hranu odnosno hranu za životinje ili materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom, koja predstavlja izravni ili neizravni rizik za zdravlje ljudi ili ozbiljnu opasnost za zdravlje ljudi ili životinja ili za okoliš vezano uz hranu za životinje, a koja se nalazi na tržištu ili bi se mogla nalaziti na tržištu te je potrebno hitno poduzimanje aktivnosti i/ili mjera;

8. »Obavijest za informaciju« (engl. information notification) je službena obavijest koja se odnosi na hranu odnosno hranu za životinje ili materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom koja predstavlja izravni ili neizravni rizik za zdravlje ljudi ili ozbiljnu opasnost za zdravlje ljudi ili životinja ili za okoliš vezano uz hranu za životinje, a koja je stavljena na tržište, ali nije potrebno hitno poduzimanje mjera zato što se hrana odnosno hrana za životinje više ne nalazi na tržištu ili zato što priroda rizika ne zahtijeva hitno poduzimanje aktivnosti i/ili mjera;

9. »Dodatne obavijesti« su službene obavijesti kojima KT kontinuirano obavještavaju NKT i obrnuto, odnosno kojima se dostavljaju dodatni podaci vezani uz incident ili potencijalni incident koji je predmet službene obavijesti. Dodatne obavijesti dostavljaju se elektroničkim putem na obrascu iz članka 7. ovoga Pravilnika a koji sadrži dodatne podatke iz članka 12. ovoga Pravilnika;

10. »Obavijest o odbijanju s granice« (engl. border rejections) je službena obavijest koja se odnosi na hranu i hranu za životinje koja je odbijena na vanjskim granicama Europske unije (u daljnjem tekstu: EU) zbog izravnog ili neizravnog rizika za zdravlje ljudi. Navedenu obavijest Europska komisija kreira na temelju obavijesti o odbijanju s graničnih prijelaza drugih država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: države članice) ili na temelju obavijesti koju je Republika Hrvatska dostavila u skladu s člankom 21. ovoga Pravilnika.

11. »Novosti« (engl. news) su sve ostale službene informacije vezane uz sigurnost hrane i hrane za životinje koje nisu »Hitna obavijest« ili »Obavijest za informaciju«, ali koje su zanimljive za tijela nadležna za provođenje službenih kontrola;

12. »EU RASFF obavijest« je službena obavijest koju izdaje Europska komisija te dostavlja svim nacionalnim kontakt točkama odnosno svim članicama mreže;

13. »Obavijest za EU RASFF« je obavijest koju NKT dostavlja Europskoj komisiji, a koja sadrži podatke vezane uz hranu odnosno hranu za životinje ili materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom, koja je predmet službene obavijesti u HR RASFF sustavu i koja je podrijetlom iz Republike Hrvatske, druge države članice ili treće zemlje, a za koju postoji mogućnost da se nalazi na tržištu EU ili tržištu druge države članice mreže;

14. »Opasnost« je biološki, kemijski ili fizikalni čimbenik u hrani i hrani za životinje te materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom ili stanje hrane i hrane za životinje koji može uzrokovati štetno djelovanje na zdravlje ljudi i/ili životinja;

15. »Povlačenje« je uklanjanje s tržišta hrane štetne za zdravlje ljudi ili hrane neprikladne za prehranu ljudi odnosno nesigurne hrane i hrane za životinje ili materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom, uključujući povlačenje iz maloprodaje. Povlačenje se provodi kada je utvrđeno da se predmet povlačenja nalazi u potpunosti u lancu distribucije i nije došao do krajnjeg potrošača;

16. »Opoziv« je uklanjanje hrane štetne za zdravlje ljudi ili hrane neprikladne za prehranu ljudi odnosno nesigurne hrane i hrane za životinje ili materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom s tržišta uključujući hranu odnosno hranu za životinje koja je distribuirana do krajnjeg potrošača te stoga uključuje komunikaciju s potrošačima;

17. »Inicijalna procjena rizika« je izrada prva dva koraka procjene rizika (identifikacija opasnosti, karakterizacija opasnosti) koja uključuje i preporuku temeljenu na dostupnim podacima;

18. »iRASFF« je online aplikacija za komunikaciju i razmjenu informacija u EU RASFF-u;

19. »Tijela nadležna za provođenje službenih kontrola« su tijela utvrđena Zakonom o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja.

Izvori obavijesti

Članak 4.

(1) Obavijest o incidentu ili potencijalnom incidentu vezano uz hranu odnosno hranu za životinje ili materijale i predmete koji dolaze u neposredan dodir s hranom može biti zaprimljena iz nacionalnih ili međunarodnih izvora.

(2) NKT mora biti obaviještena o incidentu ili potencijalnom incidentu od strane:

– tijela nadležnih za provođenje službenih kontrola;

– Hrvatske agencije za hranu (u daljnjem tekstu: HAH);

– Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu: HCPHS).

(3) Subjekti u poslovanju s hranom i hranom za životinje (u daljnjem tekstu: SPH) moraju obavijestiti tijela nadležna za provođenje službenih kontrola o incidentu ili potencijalnom incidentu, a koja su u tom slučaju o tome dužna putem svojih KT obavijestiti NKT.

(4) NKT može biti obaviještena o incidentu ili potencijalnom incidentu od strane:

– Europske komisije;

– nadležnih tijela u drugim državama;

– nacionalnih kontakt točaka za druge sustave (TRACES sustav, RAPEX sustav, INFOSAN i drugih sličnih sustava);

– udruga potrošača;

– drugih.

II. POSEBNE ODREDBE

Članak 5.

(1) HR RASFF sustavom upravlja i koordinira NKT.

(2) Tijela i institucije u HR RASFF sustav se uključuju putem svojih KT.

(3) HR RASFF se putem NKT uključuje u EU RASFF, kojim upravlja Europska komisija.

Članak 6.

(1) NKT zaprima obavijesti o incidentu ili potencijalnom incidentu kroz HR RASFF sustav i RASFF obavijesti od Europske komisije iz EU RASFF sustava, provodi obradu obavijesti, izdaje službene obavijesti koje dostavlja odgovornoj/im KT u HR RASFF sustavu te kada je potrebno dostavlja obavijesti Europskoj komisiji.

(2) NKT prosljeđuje sve obavijesti o incidentu ili potencijalnom incidentu zaprimljene kroz HR RASFF sustav i obavijesti zaprimljene od Europske komisije iz EU RASFF sustava KT HAH. NKT sve obavijesti koje se odnose na ostatke pesticida prosljeđuje KT HCPHS.

(3) KT zaprimaju službene obavijesti od NKT, poduzimaju potrebne aktivnosti i/ili mjere i druge aktivnosti u okviru svojih nadležnosti te NKT dostavljaju dodatne obavijesti.

(4) NKT i KT zaprimaju obavijesti te poduzimaju potrebne aktivnosti 24 sata na dan sve dane u godini.

(5) NKT arhivira sve službene obavijesti u svojim elektroničkim mapama.

Obrasci

Članak 7.

Obrazac za prijavu incidenta ili potencijalnog incidenta te obrasce za službene obavijesti u HR RASFF sustavu NKT objavljuje na internetskim stranicama ministarstva nadležnog za poljoprivredu (http://www.mps.hr/).

Označavanje obavijesti u sustavu brzog uzbunjivanja

Članak 8.

(1) Svaka službena obavijest u HR RASFF sustavu mora biti označena jedinstvenom oznakom.

(2) Oznaka iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuje se na dva načina:

– Obavijesti zaprimljene iz EU RASFF sustava zadržavaju izvornu oznaku koja se sastoji od oznake godine u kojoj je obavijest izdana te četveroznamenkaste oznake rednog broja obavijesti za »Hitnu obavijest« i »Obavijest za informaciju« te kombinacije tri velika latinična slova za »Obavijest odbijanja s granice«. Svaka dodatna obavijest koja se odnosi na spomenute originalne obavijesti označava se oznakom »dodatak« s pridruženim rednim brojem;

– Službene obavijesti u HR RASFF sustavu (»Hitna obavijest« i »Obavijest za informaciju«) kreirane na temelju »Obavijesti o incidentu ili potencijalnom incidentu« dobivaju oznaku koja se sastoji od oznake godine u kojoj je obavijest izdana, troznamenkaste oznake rednog broja obavijesti kreirane u nacionalnom sustavu te oznake HR. Svaka dodatna obavijest koja se odnosi na spomenutu originalnu obavijest označava se oznakom »dodatak« s pridruženim rednim brojem.

1. HR RASFF

Organizacija

Članak 9.

(1) HR RASFF sustav osigurava kontinuiranu komunikaciju između tijela i institucija uključenih u taj sustav.

(2) HR RASFF sustav osigurava brzi protok informacija i dostavu podataka unutar sustava službenih kontrola te brzo i učinkovito poduzimanje potrebnih aktivnosti i/ili mjera.

(3) Razmjena svih obavijesti i podataka u HR RASFF sustavu odvija se sukladno shematskom prikazu iz Priloga 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 10.

(1) Institucije se uključuju u HR RASFF sustav putem svojih KT, a sustavom upravlja i koordinira NKT.

(2) Komunikacija i razmjena podataka u HR RASFF sustavu odvija se putem elektroničke pošte.

(3) U slučaju nefunkcioniranja elektroničke pošte iz stavka 2. ovoga članka obavijesti i podaci se razmjenjuju putem telefaksa i telefona (uz obavezu naknadnog slanja informacija putem elektroničke pošte).

(4) Kontakt podaci NKT objavljuju se na internetskim stranicama ministarstva nadležnog za poljoprivredu (http://www.mps.hr/).

(5) KT u HR RASFF sustavu su sljedeće:

– Uprava nadležna za veterinarstvo i sigurnost hrane ministarstva nadležnog za poljoprivredu (KT UVSH);

– Uprava nadležna za poljoprivredu i prehrambenu industriju ministarstva nadležnog za poljoprivredu (KT UPPI);

– Uprava nadležna za sanitarnu inspekciju ministarstva nadležnog za zdravlje (KT USI);

– Hrvatska agencija za hranu (KT HAH);

– Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za zaštitu bilja (KT HCPHS).

(6) Kontakt podaci za pojedine KT objavljuju se na internetskim stranicama ministarstva nadležnog za poljoprivredu (http://www.mps.hr/) te na internetskim stranicama tijela/institucija navedenih u stavku 5. ovoga članka.

Postupak zaprimanja obavijesti o incidentu ili potencijalnom incidentu i izdavanja službene obavijesti

Članak 11.

(1) U slučaju incidenta ili potencijalnog incidenta uključujući i odbijanje s granice, izvori obavijesti iz članka 4. stavka. 2. ovoga Pravilnika o istom bez odgode obavještavaju NKT.

(2) Obavijest o incidentu ili potencijalnom incidentu iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se elektroničkim putem na obrascu iz članka 7. ovoga Pravilnika na adresu elektroničke pošte NKT.

(3) Nakon zaprimanja obavijesti o incidentu ili potencijalnom incidentu NKT istu obrađuje te u slučaju potrebe traži inicijalnu procjenu rizika od KT HAH ili KT HCPHS. KT HAH odnosno KT HCPHS izrađuje inicijalnu procjenu rizika te istu elektroničkim putem dostavlja NKT u roku od 3 sata od zaprimanja obavijesti.

(4) NKT odlučuje o vrsti službene obavijesti koju je potrebno izdati na temelju jednog ili više navedenog:

– procjene incidenta ili potencijalnog incidenta i/ili

– procjene rizika i/ili

– procjene potrebe poduzimanja aktivnosti i/ili mjera.

(5) NKT službene obavijesti iz stavka 4. ovoga članka dostavlja nadležnoj/im KT u HR RASFF sustavu.

(6) Svrha obavijesti iz stavka 5. ovoga članka je pružiti informaciju KT kako bi provjerile da li se hrana odnosno hrana za životinje nalazi na tržištu u njihovoj nadležnosti te kako bi mogle poduzeti potrebne aktivnosti i/ili mjere.

(7) NKT u suradnji s odgovornom/im KT prikuplja dodatne podatke iz članka 12. ovoga Pravilnika koji se odnose na hranu odnosno hranu za životinje ili predmete i materijale koji dolaze u neposredan dodir s hranom koja je predmet obavijesti o incidentu ili potencijalnom incidentu.

(8) Tijekom prikupljanja dodatnih podataka kontinuirano se provodi procjena incidenta ili potencijalnog incidenta.

Dodatni podaci

Članak 12.

(1) NKT i odgovorna/e KT prikupljaju dodatne podatke o hrani odnosno hrani za životinje ili predmetima i materijalima koji dolaze u neposredan dodir s hranom koja je predmet službene obavijesti.

(2) Dodatni podaci koji se odnose na hranu odnosno hranu za životinje ili predmete i materijale koji dolaze u neposredan dodir s hranom koja je predmet obavijesti o incidentu ili potencijalnom incidentu odnose se na:

– hranu odnosno hranu za životinje (vrsta/kategorija hrane ili hrane za životinje, naziv hrane ili hrane za životinje, trgovački naziv, podaci o roku trajanja, podaci o seriji/lotu/pošiljci, vrsta i broj pakiranja, količina, certifikati za uvezenu hranu odnosno hranu za životinje);

– predmete i materijale koji dolaze u neposredan dodir s hranom (naziv proizvoda, podaci o pošiljci, vrsta i broj pakiranja, količina);

– SPH (naziv, adresa, telefon, telefaks), uključujući broj odobrenja odnosno registracije objekta ako je primjenjivo;

– opasnost (biološka, kemijska, fizikalna) i propise koji se odnose na opasnosti;

– rezultate provedenih laboratorijskih ispitivanja;

– podrijetlo hrane odnosno hrane za životinje te podatke o distribuciji (lista distribucije: datumi dostave, količine, oznaka serije/lota/pošiljke, subjekti u poslovanju s hranom odnosno hranom za životinje) uključujući certifikate izvezenih proizvoda;

– prirodu i opseg bolesti povezane s konzumacijom ili kontaktom s hranom odnosno hranom za životinje koja je predmet istrage;

– kontrolne aktivnosti i/ili mjere koje je poduzela osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole;

– aktivnosti i mjere poduzete od strane SPH;

– sve ostale podatke važne za incident.

Članak 13.

U slučaju da incident ili potencijalni incident, koji je predmet službene obavijesti, predstavlja javnozdravstveni događaj od nacionalnog ili međunarodnog značaja, NKT u što kraćem roku o tome obavještava krizni stožer osnovan na temelju članka 22. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja.

Obveze KT u HR RASFF sustavu

Članak 14.

(1) Svaka KT uključena u HR RASFF sustav arhivira sve službene obavijesti u svojim elektroničkim mapama.

(2) KT moraju osigurati učinkovito djelovanje mreže unutar svoje nadležnosti.

(3) Svaka KT uključena u HR RASFF sustav propisuje vlastite komunikacijske procedure o načinu komunikacije s osobama ovlaštenima za provođenje službenih kontrola. Važeće komunikacijske procedure KT dostavlja NKT.

(4) Svaka KT uključena u HR RASFF sustav mora imenovati osobe zadužene za kontakt, te o tome obavijestiti NKT kao i o svim podacima o imenovanim osobama neophodnima za komunikaciju.

(5) Svaka KT uključena u HR RASFF sustav mora imati jedinstvenu adresu elektroničke pošte namijenjenu za komunikaciju u HR RASFF sustavu, a koja će biti dostupna svim osobama iz stavka 4. ovoga članka.

Postupak u slučaju službene obavijesti »Hitna obavijest«

Članak 15.

(1) Nakon zaprimanja službene obavijesti »Hitna obavijest« odgovorna/e KT moraju istu odmah i bez odlaganja dostaviti nadležnim osobama ovlaštenim za provođenje službenih kontrola sukladno procedurama iz članka 14. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Osobe ovlaštene za provođenje službene kontrole moraju poduzeti potrebne aktivnosti bez odgode primjenjujući prikladne kontrolne metode i tehnike te ukoliko je potrebno poduzeti mjere sukladno propisima o hrani odnosno hrani za životinje. O poduzetim aktivnostima i/ili mjerama i svim ostalim dodatno prikupljenim podacima moraju bez odgode, a najkasnije 24 sata od zaprimanja obavijestiti nadležnu KT na način propisan u komunikacijskim procedurama iz članka 14. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(3) NKT može po potrebi zatražiti izradu inicijalne procjene rizika nakon izrade »Hitne obavijesti«, a ista mora biti dostavljena NKT najkasnije u roku 24 sata od trenutka kada je zatražena.

(4) Odgovorna/e KT moraju u okviru svojih nadležnosti kontinuirano dostavljati NKT dodatne obavijesti odnosno moraju kontinuirano i bez odgode obavještavati NKT o svim poduzetim aktivnostima i/ili mjerama i svim ostalim dodatno prikupljenim podacima.

Postupak u slučaju službene obavijesti
»Obavijest za informaciju«

Članak 16.

(1) Nakon zaprimanja službene obavijesti »Obavijest za informaciju« odgovorna/e KT istu moraju bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije do kraja sljedećeg radnog dana od zaprimanja, dostaviti nadležnim osobama ovlaštenima za provođenje službenih kontrola sukladno procedurama iz članka 14. stavka 3. ovoga Pravilnika. Ukoliko KT procijeni da nije potrebno dostaviti »Obavijest za informaciju« osobama ovlaštenima za provođenje službenih kontrola obavještava NKT.

(2) Nakon zaprimanja obavijesti iz stavka 1. ovoga članka odgovorna/e KT odlučuje o poduzimanju kontrolnih aktivnosti i/ili mjera primjenjujući prikladne kontrolne metode i tehnike sukladno propisima o hrani odnosno hrani za životinje. Nadležne osobe ovlaštene za provođenje službene kontrole o poduzetim kontrolnim aktivnostima i/ili mjerama moraju bez odlaganja ili najkasnije do kraja sljedećeg radnog dana obavijestiti nadležnu KT na način propisan u komunikacijskim procedurama iz članka 14. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(3) Ukoliko se poduzmu kontrolne aktivnosti u skladu sa stavkom 2. ovoga članka te rezultati istih ukažu na potrebu poduzimanja mjera, tada odgovorna/e KT moraju u okviru svojih nadležnosti kontinuirano dostavljati NKT dodatne obavijesti odnosno moraju kontinuirano i bez odgode obavještavati NKT o svim poduzetim aktivnostima i/ili mjerama i dodatno prikupljenim podacima te iste dostavljati elektroničkim putem na obrascu iz članka 7. ovoga Pravilnika.

(4) NKT može na temelju naknadno dostavljenih podataka donijeti odluku o promjeni obavijesti iz stavka 1. ovoga članka u »Hitnu obavijest«.

Opoziv obavijesti u HR RASFF

Članak 17.

NKT na temelju dostupnih informacija zaprimljenih od KT ili EU RASFF može opozvati obavijesti poslane putem HR RASFF sustava, ako se naknadno utvrdilo da su informacije na temelju kojih je bilo potrebno poduzeti mjere neutemeljene ili ako je obavijest greškom proslijeđena u sustav.

2. EU RASFF

Članak 18.

Razmjena svih obavijesti i podataka između NKT i Europske komisije odvija se sukladno shematskom prikazu iz Priloga 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 19.

(1) Po zaprimanju EU RASFF obavijesti od Europske komisije, NKT istu obrađuje i uključuje u nacionalni sustav te prosljeđuje daljnje službene obavijesti u skladu s člankom 11. ovoga Pravilnika.

(2) Analitička izvješća prispjela kroz obavijesti iz stavka 1. ovoga članka izdana od službenih laboratorija EU, priznaju se kao službeni dokumenti i na istima se može temeljiti postupak bez obveze ponavljanja uzorkovanja i analize u Republici Hrvatskoj.

(3) Daljnji postupak se provodi u skladu s člancima 12. do 18. ovoga Pravilnika.

(4) Dodatne podatke o hrani odnosno hrani za životinje ili predmetima i materijalima koji dolaze u neposredan dodir s hranom iz članka 12. ovoga Pravilnika, a koji su predmet EU RASFF obavijesti NKT u suradnji s odgovornom/im KT prikuplja od:

– nadležnih KT u HR RASFF sustavu;

– EU RASFF sustava.

Dostava obavijesti za EU RASFF

Članak 20.

(1) U slučaju kada je utvrđeno da se hrana odnosno hrana za životinje nalazi na tržištu drugih država članica EU RASFF mreže ili postoji opravdana sumnja da se nalaze na istom tržištu te ako je odbijena pošiljka s graničnog prijelaza Republike Hrvatske, a koja je predmet službene obavijesti u HR RASFF sustavu, NKT o tome obavještava Europsku komisiju elektroničkim putem na službenim obrascima EU RASFF sustava ili putem iRASFF sustava.

(2) U slučaju odbijanja s granice Republike Hrvatske NKT zaprimljenu obavijest iz članka 11. stavka 1. obrađuje i dostavlja »Obavijest za EU RASFF« elektroničkim putem na službenim obrascima EU RASFF sustava ili putem iRASFF sustava.

3. POVJERLJIVOST PODATAKA

Članak 21.

Svi podaci iz službenih obavijesti su tajni za javnost i ne smiju biti dostupni javnosti osim u slučajevima ako tako zahtijevaju okolnosti, radi zaštite zdravlja ljudi u skladu s člankom 10. Uredbe (EZ) br. 178/2002.

4. ZATVARANJE INCIDENTA

Članak 22.

Kada su poduzete sve potrebne aktivnosti i/ili mjere vezane uz incident ili potencijalni incident, te se na temelju svih raspoloživih podataka i informacija utvrdi da hrana odnosno hrana za životinje više ne predstavlja rizik i rizik je stavljen pod kontrolu ili smanjen na najmanju moguću razinu, NKT zatvara incident ili potencijalni incident.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (»Narodne novine«, br. 86/2012).

Članak 24.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/13-01/55

Urbroj: 525-10/1305-13-19

Zagreb, 11. prosinca 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1.

SHEMATSKI PRIKAZ RAZMJENE OBAVIJESTI I PODATAKA U HR RASFF SUSTAVU


PRILOG 2.

SHEMATSKI PRIKAZ RAZMJENE OBAVIJESTI I PODATAKA IZMEĐU NKT I EUROPSKE KOMISIJE

155 20.12.2013 Pravilnik o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje 155 20.12.2013 Pravilnik o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje 155 20.12.2013 Pravilnik o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje