Pravilnik o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza

NN 155/2013 (20.12.2013.), Pravilnik o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

3265

Na temelju odredbe članka 291. stavak 9. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08, 74/09 i 54/13) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. prosinca 2013. godine donijela je

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽAJU, ROKOVIMA I NAČINU DOSTAVLJANJA IZVJEŠTAJA O TRANSAKCIJAMA I TRGOVANJU S FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZVRŠENIM NA UREĐENOM TRŽIŠTU KOJIM UPRAVLJA BURZA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj, rokovi i način dostavljanja izvještaja iz članka 291. stavak 8. Zakona o tržištu kapitala Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija), koji sadrže podatke o transakcijama s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim burza upravlja.

Članak 2.

(1) Burza podatke iz članka 1. ovoga Pravilnika dostavlja Agenciji za razdoblja definirana Tehničkom uputom za izradu i dostavu izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza u elektroničkom obliku (dalje: Tehnička uputa), te ih je obvezna dostaviti Agenciji u elektroničkom obliku u skladu s Tehničkom uputom.

(2) Izvještaje iz stavka 1. ovog članka burza dostavlja Agenciji po završetku razdoblja na koje se izvještaj odnosi.

(3) Burza sastavlja izvještaje koji sadrže podatke o trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim burza upravlja iz stavka 1. ovog članka sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani Tehničkom uputom.

Članak 3.

(1) Smatra se da je burza dostavila izvještaje iz članka 2. ovog Pravilnika u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja.

(2) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave izvještaja na način propisan stavkom 1. ovog članka, burza je dužna u svrhu pravodobnog izvještavanja dostaviti izvještaje neposredno u elektronskom obliku na CD-u ili nekom drugom mediju, potpisane elektroničkim potpisom sukladno Tehničkoj uputi. Kada burza nije u mogućnosti dostaviti izvještaje na način propisan stavkom 1. ovog članka, dužna je o tome bez odgode obavijestiti Agenciju. Burza je dužna dostaviti izvještaje za koje je postojala nemogućnost dostave na način propisan stavkom 1. ovog članka, čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza (»Narodne novine« broj 5/09) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza (»Narodne novine« broj 85/13).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. I. 2014. godine.

Klasa: 011-02/13-04/68

Urbroj: 326-770-13-1

Zagreb, 13. prosinca 2013.

Predsjednik Upravnog Vijeća

Petar – Pierre Matek, v. r.