Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2014. godini

NN 155/2013 (20.12.2013.), Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2014. godini

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

3269

Na temelju članka 20. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 66/91 i 73/91) i članka 79. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 11/94. – pročišćeni tekst 108/95, 19/96, 64/01 i 142/11) Skupština Hrvatske gospodarske komore na 4. sjednici dana 18. prosinca 2013. godine donosi

ODLUKU

O FINANCIRANJU HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE U 2014. GODINI

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način financiranja Hrvatske gospodarske komore (u daljnjem tekstu Komora) u 2014. godini, izvori sredstava, visina, način i rokovi plaćanja obveza članica Komore, te tijelo ovlašteno za nadzor nad obračunom i naplatom obveza utvrđenih Odlukom.

Članak 2.

Sredstva za rad Komore u 2014. godini osiguravat će se iz sljedećih izvora:

– članarine,

– prihoda od obavljanja javnih ovlasti,

– prihoda od vlastite djelatnosti,

– drugih izvora.

Članarinu iz stavka 1. podstavak 1. ovog članka, članice Komore dužne su plaćati na način i u visini utvrđenim ovom Odlukom.

Članak 3.

Članice Komore plaćaju članarinu iz članka 2. stavak 1. podstavak 1. ove Odluke, ovisno o grupi u koju se razvrstavaju prema sljedećim kriterijima:

Prvu grupu čine članice koje ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:

– ukupna aktiva 7.500.000,00 kn

– ukupni prihodi 15.000.000,00 kn

– broj zaposlenih 50.

Drugu grupu čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za prvu grupu, ali nikad ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:

– ukupna aktiva 30.000.000,00 kn

– ukupni prihodi 59.000.000,00 kn

– broj zaposlenih 250.

Treću grupu čine članice koje prelaze dva od tri kriterija za drugu grupu.

Članak 4.

Visina mjesečne članarine iznosi za:

– Prvu grupu članica          42,00 kn

– Drugu grupu članica   1.083,00 kn

– Treću grupu članica    3.973,00 kn.

Članak 5.

Visinu obveze članice Komore po osnovi članarine iz članka 2. stavak 1. podstavak 1., određuje grupa članice izračunata na osnovi podataka iz Godišnjega financijskog izvještaja za 2012. godinu.

Članak 6.

Članarinu utvrđenu ovom Odlukom, članice Komore dužne su uplaćivati mjesečno, do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec i to na račun:

– HR8510010051700052620

a sukladno važećoj Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

Članak 7.

Članice Komore osnovane i upisane u sudski registar u 2013. godini i 2014. godini dužne su plaćati članarinu sukladno članku 4. stavak 1. podstavak 1. ove Odluke.

Iznimno, članice Komore osnovane i upisane u sudski registar u 2013. godini i 2014. godini kao jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću oslobođene su plaćanja članarine sukladno članku 4. i 5. ove Odluke dok društvo ne poveća temeljni kapital tako da dosiže ili postaje veći od najnižeg temeljnog kapitala iz članka 389. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, kada se na temeljni kapital društva i na poslovne udjele primjenjuju odredbe članka 390. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 8.

Članice Komore iz članka 2. stavak 3. i 4. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 66/91 i 73/91) dužne su plaćati članarinu na način utvrđen člankom 4. stavak 1. podstavak 1. ove Odluke.

Članak 9.

Članice Komore za koje je pokrenut likvidacijski stečajni postupak, likvidacija, koje su u mirovanju ili koje su pripojene drugom pravnom subjektu dužne su platiti sva svoja dospjela dugovanja za financiranje Hrvatske gospodarske komore nastala do trenutka otvaranja navedenoga stečajnog postupka, odnosno pokretanja postupka likvidacije, donošenja rješenja o pripajanju društva ili odluke o mirovanju.

Članak 10.

Nadzor obračuna i naplate članarine utvrđene ovom Odlukom provodi Ministarstvo financija Republike Hrvatske – Porezna uprava.

Članak 11.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 023-02/13-01/09

Urbroj: 311-01-13-07

Zagreb, 18. prosinca 2013.

v. d. Predsjednica

Sabina Škrtić, dipl. oec., v. r.

155 20.12.2013 Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2014. godini