Odluka o ograničenju novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama

NN 156/2013 (23.12.2013.), Odluka o ograničenju novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3275

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. prosinca 2013. godine donijela

ODLUKU

O OGRANIČENJU NOVOG ZAPOŠLJAVANJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA

I.

Ograničava se novo zapošljavanje službenika i namještenika u javnim ustanovama i drugim pravnim osobama kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu, drugim javnim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i javnim ustanovama kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: javne službe).

II.

U javnim službama dozvoljava se zapošljavanje:

– na radna mjesta koja ostanu upražnjena zbog prestanka ugovora o radu službenika ili namještenika,

– za popunjavanje radnih mjesta na određeno vrijeme radi zamjene odsutnih službenika i namještenika,

– za popunjavanje radnih mjesta koja će se sistematizirati nakon proširenja djelokruga javnih službi.

Zapošljavanje iz stavka 1. ove točke dozvoljeno je uz prethodnu suglasnost resornog ministarstva odnosno drugog nadležnog središnjeg tijela državne uprave.

III.

Ograničenje zapošljavanja ne odnosi se:

– na javne službe iz točke I. ove Odluke koje će početi s radom nakon stupanja na snagu ove Odluke,

– na postupke zapošljavanja koji su započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke.

Ograničenje zapošljavanja ne odnosi se i na zapošljavanje osoba u javnim ustanovama koje sudjeluju u upravljanju, provedbi i reviziji Europskih strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije, te koje su obvezne poduzimati aktivnosti potrebne za završetak provedbe programa IPA. Zapošljavanje u tim javnim ustanovama dozvoljava se u dijelu poslova vezanih uz upravljanje, provedbu i reviziju Europskih strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije i provedbu programa IPA na način i u opsegu kakav će biti dostatan za ispunjavanje preuzetih obveza.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/545

Urbroj: 50301-04/04-13-2

Zagreb, 18. prosinca 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.