Odluka o jednostranom priznavanju određenih isprava kao ekvivalentnih hrvatskoj vizi, za tranzit kroz ili za namjeravane boravke na području Republike Hrvatske koji ne prelaze 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana

NN 156/2013 (23.12.2013.), Odluka o jednostranom priznavanju određenih isprava kao ekvivalentnih hrvatskoj vizi, za tranzit kroz ili za namjeravane boravke na području Republike Hrvatske koji ne prelaze 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3277

Na osnovi članka 37. stavka 2. Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/2011 i 74/2013) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. prosinca 2013. godine donijela

ODLUKU

O JEDNOSTRANOM PRIZNAVANJU ODREĐENIH ISPRAVA KAO EKVIVALENTNIH HRVATSKOJ VIZI, ZA TRANZIT KROZ ILI ZA NAMJERAVANE BORAVKE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE KOJI NE PRELAZE 90 DANA U BILO KOJEM RAZDOBLJU OD 180 DANA

I.

Sljedeće isprave priznaju se kao ekvivalentne hrvatskoj vizi, za tranzit kroz ili za namjeravane boravke na području Republike Hrvatske koji ne prelaze 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana, a koje su izdale države članice Europske unije i pridružene države koje u potpunosti primjenjuju schengensku pravnu stečevinu, neovisno o državljanstvu nositelja tih isprava:

– jedinstvena viza koja vrijedi za čitavo područje država Schengeskoga prostora, valjana za dva ili više ulazaka;

– viza s ograničenom područnom valjanošću izdana nositelju putne isprave što je ne priznaju jedna ili više, ali ne sve države Schengenskoga prostora, a koja vrijedi za područje država koje priznaju tu putnu ispravu, valjana za dva ili više ulazaka;

– dugotrajna viza za boravak dulji od 90 dana;

– dozvola boravka kako je definirana u članku 2. točki 15. Uredbe (EZ) broj 562/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006., kojom se uspostavlja Zakonik Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama).

II.

Rok valjanosti isprava navedenih u točki I. ove Odluke mora pokrivati trajanje tranzita kroz ili boravka na državnom području Republike Hrvatske.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine, a prestaje biti na snazi od dana potpune primjene odredaba schengenske pravne stečevine u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-03/13-04/549

Urbroj: 50301-09/09-13-2

Zagreb, 18. prosinca 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.