Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 156/2013 (23.12.2013.), Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

3284

Na osnovi odredbi članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.) i članka 14. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (klasa: 025-04/13-01/391, urbrj: 338-01-01-13-1 od 19. prosinca 2013. godine) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 50. izvanrednoj sjednici održanoj 19. prosinca 2013.godine, uz suglasnost ministra zdravlja, a po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora, donijelo je

ODLUKU

O POSEBNIM STANDARDIMA I MJERILIMA NJIHOVE PRIMJENE U PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju posebni standardi i mjerila za njihovu primjenu za provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) na područjima gdje postoje veća odstupanja u organiziranju zdravstvene zaštite.

Članak 2.

Primjenu posebnih standarda kod pojedinih ugovornih subjekata osnovom mjerila utvrđenih ovom Odlukom utvrđuje posebno povjerenstvo koje čine jedan predstavnik Ministarstva zdravlja, jedan predstavnik mjerodavne komore i tri predstavnika Zavoda.

I. PRIMARNA RAZINA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

Članak 3.

Mjerila za primjenu posebnih standarda iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se kako slijedi:

1. Broj gravitirajućih osiguranih osoba određenim ordinacijama, odnosno punktovima.

2. Zemljopisno-prometna povezanost/izoliranost koja u odnosu na učestalost prometne povezanosti i udaljenosti od sjedišta doma zdravlja, odnosno organizacijske jedinice doma zdravlja ili ordinacije doktora primarne zdravstvene zaštite, najbliže bolnice državne ceste, otoka od kopna i trajektne luke može biti:

a) lakša zemljopisna i prometna izoliranost

b) umjerena zemljopisna i prometna izoliranost

c) teža zemljopisna i prometna izoliranost

d) najteža zemljopisna i prometna izoliranost.

3. Demografska obilježja s obzirom na prosječnu gustoću naseljenosti gravitirajućeg područja.

4. Obilježja vezana za pojedinu zdravstvenu djelatnost:

– mogućnost provođenja kućnih posjeta

– mogućnost provođenja kućnog liječenja

– mogućnost provođenja patronažnih posjeta

– obuhvat većeg područja vezano za dostupnost zdravstvene zaštite

– vrste prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

5. Obilježja vezana uz Mrežu javne zdravstvene službe (u daljnjem tekstu: Mreža) i popunjenost Mreže u djelatnostima primarne zdravstvene zaštite.

6. Obilježja vezana za morbiditetne specifičnosti.

7. Ostala obilježja koja pridonose unapređenju, učinkovitosti i dostupnosti zdravstvene zaštite.

Članak 4.

Posebni standard utvrđuje se kao:

1. iznos dodatnih sredstava

2. mogućnost ugovaranja timu većeg broja opredijeljenih osiguranih osoba od maksimalnog broja utvrđenog Odlukom o ugovaranju

3. mogućnost ugovaranja s domom zdravlja »tima bez nositelja« prema stvarno utrošenom broju radnih sati doktora u rečenom timu.

Članak 5.

Iznos dodatnih sredstava iz članka 4. stavka 1. točke 1. utvrđuje se:

1. do visine pune godišnje vrijednosti koju ostvaruje standardni tim osnovom broja opredijeljenih osiguranih osoba za djelatnost

2. do visine ½ godišnje vrijednosti koju ostvaruje standardni tim osnovom broja opredijeljenih osiguranih osoba za djelatnost

3. na način da se godišnji iznos novčanih sredstava pojedinog tima primarne zdravstvene zaštite utvrđen prema broju i dobnoj strukturi neprijeporno opredijeljenih osiguranih osoba u skladu s odredbama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu. Odluke o ugovaranju) obračuna s jednim od sljedećih koeficijenata: 0,3; 0,2; 0,1

4. na način da se godišnji iznos novčanih sredstava utvrđen prema broju i dobnoj strukturi određene kategorije opredijeljenih osiguranih osoba obračuna s koeficijentom 0,3.

5. kao iznos dodatnih novčanih sredstava čiju visinu utvrđuje posebno povjerenstvo iz članka 2. ove Odluke

6. do visine punog iznosa naknade za obračunate troškove ordinacije utvrđene osnovom prosjeka na nivou Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: hladni pogon) za djelatnost Odlukom o ugovaranju

7. na način da iznos novčanih sredstava pojedinog tima za hladni pogon obračuna s jednim od sljedećih koeficijenata: 0,2; 0,1.

8. kao razlika iznosa za plaćanje po dijagnostičko terapijskim postupcima utvrđenog u skladu s odredbama Odluke o ugovaranju i iznosa za plaćanje po dijagnostičko terapijskim postupcima koji utvrđuje posebno povjerenstvo iz članka 2. ove Odluke.

Primjenom odredaba ove Odluke ukupni godišnji iznos novčanih sredstava osnovom broja i dobne strukture neprijeporno opredijeljenih osiguranih osoba za timove ugovorene u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) ne može biti viši od godišnje novčane vrijednosti koju ostvaruje standardni tim ugovoren u djelatnosti osnovom broja opredijeljenih osiguranih osoba u skladu s odredbama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: Odluka o ugovaranju).

Odredbe stavka 2. ovog članka ne primjenjuju se pri utvrđivanju posebnog standarda u skladu s člankom 16. ove Odluke.

U djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) iznos sredstava za provedene dijagnostičko-terapijske postupke i iznos sredstva s osnova posebnog vrednovanja rada ordinacije utvrđuje se prema godišnjem iznosu novčanih sredstava za tim osnovom stvarnog broja i dobne strukture neprijeporno opredijeljenih osiguranih osoba.

Članak 6.

Posebni standard iz članka 4. stavka 1. točke 2. ove Odluke primjenjuje se na područjima na kojima se Mreža iz objektivnih razloga ne može popuniti kao i na područjima na kojima je broj timova usklađen s Mrežom, ali timovima gravitira više od maksimalno mogućeg broja osiguranih osoba.

Članak 7.

Posebni standard iz članka 4. stavka 1. točke 3. ove Odluke primjenjuje se na domove zdravlja na čijem se području Mreža iz objektivnih razloga ne može popuniti.

Članak 8.

Na osnovi mjerila iz članka 3. ove Odluke, a prema odredbama članka 4. ove Odluke utvrđuju se posebni standardi za provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnostima: opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne), higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite, preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, patronažne zdravstvene zaštite, primarne laboratorijske dijagnostike, zdravstvene njege u kući i sanitetskog prijevoza.

II. SEKUNDARNA I TERCIJARNA RAZINA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

Članak 9.

Mjerila za primjenu posebnih standarda iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se kako slijedi:

1. Broj gravitirajućih osiguranih osoba pojedinoj specijalističko-konzilijarnoj ordinaciji/bolničkoj zdravstvenoj ustanovi

2. Specijalističko-konzilijarne ordinacije sa sjedištem na hrvatskim otocima

3. Bolničke zdravstvene ustanove sa sjedištem na područjima posebne državne skrbi

4. Zemljopisno-prometna povezanosti/izoliranosti koja u odnosu na udaljenosti do prve sljedeće bolničke zdravstvene ustanove može biti:

a) lakša zemljopisna i prometna izoliranost

b) umjerena zemljopisna i prometna izoliranost

c) teža zemljopisna i prometna izoliranost

5. Demografska obilježja s obzirom na prosječnu gustoću naseljenosti gravitirajućeg područja

6. Obilježja vezana uz odredbe Mreže

7. Obilježja vezana za morbiditetne specifičnosti

8. Ostala obilježja koja pridonose unapređenju, učinkovitosti i dostupnosti zdravstvene zaštite.

Članak 10.

Posebni standard utvrđuje se kao iznos dodatnih novčanih sredstava.

Dodatna sredstva iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se:

1. kao razlika izvršene zdravstvene zaštite prema ispostavljenim i zaprimljenim računima i mjesečnog iznosa sredstava u visini novčanog ekvivalenta od 3.695 bodova obračunatog prema važećoj cijeni boda za izvanbolničku specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu umanjenog za iznos sudjelovanja osigurane osobe utvrđenog prema zaprimljenim računima

2. na način da se cijena postupka hemodijalize utvrđena u Tablici 2.2. iz članka 98. Odluke o ugovaranju za hemodijalizu u izvanbolničkim centrima uvećava za 30%, 60%, odnosno 100%.

3. kao razlika cijene za hemodijalizu u bolničkim centrima i cijene za hemodijalizu u izvanbolničkim centrima utvrđene Tablici 2.2. iz članka 98. Odluke o ugovaranju

4. kao iznos dodatnih novčanih sredstava čiju visinu utvrđuje posebno povjerenstvo iz članka 2. ove Odluke.

POSEBNI DIO

1. DJELATNOST OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE

Članak 11.

Posebni standard za provođenje primarne zdravstvene zaštite primjenjuje se na timove kojima u pravilu gravitira do 1200 osiguranih osoba pod uvjetom da je zadovoljeno mjerilo najteže i teže zemljopisne i prometne izoliranosti u odnosu na udaljenost od sjedišta doma zdravlja, odnosno organizacijske jedinice doma zdravlja ili ordinacije doktora ugovorenog u djelatnosti opće/obiteljske medicine.

Dodatna sredstva za tim iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se kao razlika godišnje novčane vrijednosti koju ostvaruje standardni tim ugovoren u djelatnosti opće/obiteljske medicine osnovom broja opredijeljenih osiguranih osoba u skladu s člankom 60. stavkom 1. Tablicom 1.1. Odluke o ugovaranju i pripadajućeg godišnjeg iznosa novčanih sredstava utvrđenog osnovom broja i dobne strukture neprijeporno opredijeljenih osiguranih osoba pojedinog tima.

Odredbe ovog članka primjenjuju se pod uvjetom da je za tim opredijeljeno više od 75% osiguranih osoba koje gravitiraju tom timu.

Članak 12.

Posebni standard primjenjuje se na timove kojima u pravilu gravitira više od 1200 osiguranih osoba, uz uvjet da je broj timova usklađen s Mrežom kao i da je zadovoljeno mjerilo teže zemljopisne i prometne izoliranosti.

Dodatna sredstva za tim iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se na način da se pripadajući godišnji iznos novčanih sredstava za tim, utvrđen prema broju i dobnoj strukturi neprijeporno opredijeljenih osiguranih osoba obračuna s koeficijentom 0,3.

Članak 13.

Posebni standard primjenjuje se na timove kojima u pravilu gravitira više od 1200 osiguranih osoba, uz uvjet da je zadovoljeno mjerilo umjerene zemljopisne i prometne izoliranosti u odnosu na udaljenost od doma zdravlja, odnosno organizacijske jedinice doma zdravlja ili ordinacije doktora ugovorenog u djelatnosti opće/obiteljske medicine.

Dodatna sredstava za tim iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se na način da se pripadajući godišnji iznos novčanih sredstava za tim, utvrđen prema broju i dobnoj strukturi neprijeporno opredijeljenih osiguranih osoba obračuna s koeficijentom 0,2.

Članak 14.

Posebni standard primjenjuje se na timove kojima u pravilu gravitira više od 1200 osiguranih osoba, uz uvjet da je zadovoljeno mjerilo lakše zemljopisne i prometne izoliranosti (npr. otoci povezani mostom s kopnom, veća gustoća naseljenosti, blizina doma zdravlja, odnosno sjedišta organizacijske jedinice doma zdravlja, odnosno bolničke zdravstvene ustanove), uz uvjet da je broj timova usklađen s Mrežom.

Dodatna sredstava za tim iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se na način da se pripadajući godišnji iznos novčanih sredstava za tim, utvrđen prema broju i dobnoj strukturi neprijeporno opredijeljenih osiguranih osoba obračuna s koeficijentom 0,1.

Članak 15.

Posebni standard primjenjuje se na timove kojima u pravilu gravitira više od 1700 osiguranih osoba, a zdravstvenu zaštitu provodi jedan tim u više područnih ordinacija i na više lokacija, ili na zemljopisno velikom području male gustoće naseljenosti, te ako je za taj tim opredijeljeno više od 75% osiguranih osoba koje mu gravitiraju.

Dodatna sredstva za tim iz stavka 1. ovog članka utvrđuje posebno povjerenstvo iz članka 2. ove Odluke.

Članak 16.

Posebni standard primjenjuje se na timove koji skrbe o osiguranim osobama smještenim u stacionaru doma za starije i nemoćne, odnosno timove koji skrbe o osiguranim osobama s trajnim psihofizičkim smetnjama smještenim u ustanovama socijalne skrbi.

Dodatna sredstva za tim iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se na način da se pripadajući novčani iznos sredstava, utvrđen prema stvarno opredijeljenom broju osiguranih osoba iz stavka 1. ovog članka, obračuna s koeficijentom 0,3.

Članak 17.

Posebni standard primjenjuje se na timove iz članka 11., 12., 13., i 14. ove odluke

Dodatna sredstva za timove iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se kao razlika punog iznosa naknade za hladni pogon utvrđenog u skladu s članom 60. stavkom 2. točkom 1. Odluke o ugovaranju i pripadajućeg iznosa sredstava za hladni pogon utvrđenog u skladu s člankom 97. Odluke o ugovaranju.

Članak 18.

Posebni standard primjenjuje se na timove koji ostvaruju sredstva iz članka 11., 12., 13., i 14. ove Odluke.

Dodatna sredstva za timove iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se na način da iznos novčanih sredstava pojedinog tima za hladni pogon obračuna s jednim od sljedećih koeficijenata: 0,2; 0,1.

Članak 19.

Posebni standard primjenjuje se na timove koji se nalaze se na području koje ostvaruje pravo na poseban standard i čija su sredstva osnovom broja opredijeljenih osiguranih osoba veća od godišnje novčane vrijednosti koju ostvaruje standardni tim ugovoren u djelatnosti osnovom broja opredijeljenih osiguranih osoba.

Dodatna sredstva za timove iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se kao razlika iznosa za plaćanje po dijagnostičko terapijskim postupcima utvrđenog u skladu s odredbama Odluke o ugovaranju i iznosa za plaćanje po dijagnostičko terapijskim postupcima koji utvrđuje posebno povjerenstvo iz članka 2. ove Odluke.

2. DJELATNOST ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PREDŠKOLSKE DJECE

Članak 20.

Posebni standard primjenjuje se na timove kojima u pravilu gravitira manje od 700 osiguranih osoba predškolskog uzrasta.

Dodatna sredstava za tim iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se kao razlika godišnje novčane vrijednosti koju ostvaruje standardni tim ugovoren u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece osnovom broja opredijeljenih osiguranih osoba u skladu s člankom 67. stavkom 1. Tablicom 1.2. Odluke o ugovaranju i pripadajućeg godišnjeg iznosa novčanih sredstava pojedinog tima utvrđenog prema broju i dobnoj strukturi neprijeporno opredijeljenih osiguranih osoba pojedinog tima.

Odredbe ovog članka primjenjuju se pod uvjetom da je za tim opredijeljeno više od 75% osiguranih osoba koje gravitiraju tom timu.

Članak 21.

Posebni standard primjenjuje se na timove kojima u pravilu gravitira više od 700 osiguranih osoba predškolskog uzrasta uz uvjet da je zadovoljeno mjerilo teže zemljopisne i prometne izoliranosti.

Dodatna sredstva za tim iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se na način da se pripadajući godišnji iznos novčanih sredstava za tim, utvrđen prema broju neprijeporno opredijeljenih osiguranih osoba predškolskog uzrasta, obračuna s koeficijentom 0,3.

Članak 22.

Posebni standard primjenjuje se na timove kojima u pravilu gravitira više od 700 osiguranih osoba predškolskog uzrasta uz uvjet da je zadovoljeno mjerilo umjerene zemljopisne i prometne izoliranosti.

Dodatna sredstva za tim iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se na način da se pripadajući godišnji iznos novčanih sredstava za tim utvrđen prema broju neprijeporno opredijeljenih osiguranih osoba predškolskog uzrasta obračuna s koeficijentom 0,2.

Članak 23.

Posebni standard primjenjuje se na timove kojima u pravilu gravitira više od 700 osiguranih osoba predškolskog uzrasta uz uvjet da je zadovoljeno mjerilo lakše zemljopisne i prometne izoliranosti.

Dodatna sredstava za tim iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se na način da se pripadajući godišnji iznos novčanih sredstava za tim utvrđen prema broju neprijeporno opredijeljenih osiguranih osoba predškolskog uzrasta obračuna s koeficijentom 0,1.

Članak 24.

Posebni standard primjenjuje se na timove iz članka 20., 21., 22., i 23. ove Odluke.

Dodatna sredstva za timove iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se kao razlika punog iznosa naknade za hladni pogon utvrđenog u skladu s članom 67. stavkom 2. točkom 1. Odluke o ugovaranju i pripadajućeg iznosa sredstava za hladni pogon utvrđenog u skladu s člankom 96.a Odluke o ugovaranju.

Članak 25.

Posebni standard primjenjuje se na timove iz članka 20., 21., 22., i 23. ove Odluke.

Dodatna sredstva za timove iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se na način da iznos novčanih sredstava pojedinog tima za hladni pogon obračuna s jednim od sljedećih koeficijenata: 0,2; 0,1.

Članak 26.

Posebni standard primjenjuje se na timove koji se nalaze se na području koje ostvaruje pravo na poseban standard i čija su sredstva osnovom broja opredijeljenih osiguranih osoba veća od godišnje novčane vrijednosti koju ostvaruje standardni tim ugovoren u djelatnosti osnovom broja opredijeljenih osiguranih osoba.

Dodatna sredstva za timove iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se kao razlika iznosa za plaćanje po dijagnostičko terapijskim postupcima utvrđenog u skladu s odredbama Odluke o ugovaranju i iznosa za plaćanje po dijagnostičko terapijskim postupcima koji utvrđuje posebno povjerenstvo iz članka 2. ove Odluke.

3. DJELATNOST ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA

Članak 27.

Posebni standard primjenjuje se na timove kojima u pravilu gravitira manje od 4200 osiguranih osoba – žena starijih od 12 godina kao i timove na hrvatskim otocima kojima gravitira od 4200 do 6000 osiguranih osoba – žena starijih od 12 godina.

Dodatna sredstava za tim iz prethodnog stavka utvrđuju se kao razlika godišnje novčane vrijednosti koju ostvaruje standardni tim ugovoren u djelatnosti zdravstvene zaštite žena osnovom broja opredijeljenih osiguranih osoba žena starijih od 12 godina u skladu s člankom 74. stavkom 1. Tablicom 1.3. Odluke o ugovaranju i pripadajućeg godišnjeg iznosa novčanih sredstava utvrđenog prema broju neprijeporno opredijeljenih osiguranih osoba – žena starijih od 12 godina.

Odredbe ovog članka primjenjuju se pod uvjetom da je za tim opredijeljeno više od 75% osiguranih osoba – žena starijih od 12 godina koje gravitiraju tom timu.

Članak 28.

Posebni standard primjenjuje se na timove kojima u pravilu gravitira više od 4200 osiguranih osoba – žena starijih od 12 godina, uz uvjet da je zadovoljeno mjerilo teže zemljopisne i prometne izoliranosti.

Dodatna sredstva za tim iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se na način da se pripadajući godišnji iznos novčanih sredstava za tim utvrđen prema broju neprijeporno opredijeljenih osiguranih osoba –

žena starijih od 12 godina obračuna s koeficijentom 0,3.

Članak 29.

Posebni standard primjenjuje se na timove kojima u pravilu gravitira više od 4200 osiguranih osoba žena starijih od 12 godina, uz uvjet da je zadovoljeno mjerilo umjerene zemljopisne i prometne izoliranosti.

Dodatna sredstva za tim iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se na način da se pripadajući godišnji iznos novčanih sredstava za tim, utvrđen prema broju neprijeporno opredijeljenih osiguranih osoba-žena starijih od 12 godina obračuna s koeficijentom 0,2.

Članak 30.

Posebni standard primjenjuje se na ginekološke timove na hrvatskim otocima kojima u pravilu gravitira više od 4200 osiguranih osoba žena starijih od 12 godina.

Dodatna sredstva za tim iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se na način da se pripadajući godišnji iznos novčanih sredstava za tim, utvrđen prema broju neprijeporno opredijeljenih osiguranih osoba-žena starijih od 12 godina obračuna s koeficijentom 0,1.

Članak 31.

Posebni standard primjenjuje se na timove iz članka 27., 28., 29., i 30. ove Odluke.

Dodatna sredstva za timove iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se kao razlika punog iznosa naknade za hladni pogon utvrđenog u skladu s članom 74. stavkom 2. točkom 1. Odluke o ugovaranju i pripadajućeg iznosa sredstava za hladni pogon utvrđenog u skladu s člankom 97. Odluke o ugovaranju.

Članak 32.

Posebni standard primjenjuje se na timove iz članka 27., 28., 29., i 30. ove Odluke.

Dodatna sredstva za timove iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se na način da iznos novčanih sredstava pojedinog tima za hladni pogon obračuna s jednim od sljedećih koeficijenata: 0,2; 0,1.

4. DJELATNOST DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (POLIVALENTNE)

Članak 33.

Posebni standard primjenjuje se na timove kojima u pravilu gravitira do 1400 osiguranih osoba, uz uvjet da je zadovoljeno mjerilo najteže zemljopisne i prometne izoliranosti, kao i mjerilo veće udaljenosti od doma zdravlja, odnosno organizacijske jedinice doma zdravlja ili ordinacije doktora ugovorenog u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne).

Dodatna sredstva za tim iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se kao razlika godišnje novčane vrijednosti koju ostvaruje standardni tim ugovoren u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) osnovom broja opredijeljenih osiguranih osoba u skladu s člankom 81. stavkom 1. Tablicom 1.4. Odluke o ugovaranju i pripadajućeg godišnjeg iznosa novčanih sredstava, utvrđenog prema broju i dobnoj strukturi neprijeporno opredijeljenih osiguranih osoba pojedinog tima.

Odredbe ovog članka primjenjuju se pod uvjetom da je za tim opredijeljeno više od 75% osiguranih osoba koje gravitiraju tom timu.

Članak 34.

Posebni standard primjenjuje se na timove kojima u pravilu gravitira više od 1400 osiguranih osoba, uz uvjet da je zadovoljeno mjerilo teže zemljopisne i prometne izoliranosti i da je broj timova usklađen s Mrežom.

Dodatna sredstava za tim iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se na način da se pripadajući godišnji iznos novčanih sredstava za tim, utvrđen prema broju i dobnoj strukturi neprijeporno opredijeljenih osiguranih osoba pojedinog tima obračuna s koeficijentom 0,3.

Članak 35.

Posebni standard primjenjuje se na timove kojima u pravilu gravitira više od 1400 osiguranih osoba, uz uvjet da je zadovoljeno mjerilo umjerene zemljopisne i prometne izoliranosti, te mjerilo veće udaljenosti od doma zdravlja, odnosno organizacijske jedinice doma zdravlja ili ordinacije doktora ugovorenog u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne).

Dodatna sredstva za tim iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se na način da se pripadajući godišnji iznos novčanih sredstava za tim utvrđen prema broju i dobnoj strukturi neprijeporno opredijeljenih osiguranih osoba pojedinog tima obračuna s koeficijentom 0,2.

Članak 36.

Posebni standard primjenjuje se na timove kojima u pravilu gravitira više od 1400 osiguranih osoba, uz uvjet da je zadovoljeno mjerilo lakše zemljopisne i prometne izoliranosti (otoci povezani mostom s kopnom, veća gustoća naseljenosti, zadovoljavajuća popunjenost timova prema broju opredijeljenih osiguranih osoba).

Dodatna sredstva za tim iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se na način da se pripadajući godišnji iznos novčanih sredstava za tim, utvrđen, prema broju i dobnoj strukturi neprijeporno opredijeljenih osiguranih osoba pojedinog tima obračuna s koeficijentom 0,1.

Članak 37.

Posebni standard primjenjuje se na timove iz članka 33., 34., 35., i 36. ove Odluke.

Dodatna sredstva za timove iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se kao razlika punog iznosa naknade za hladni pogon utvrđenog u skladu s članom 81. stavkom 2. točkom 1. Odluke o ugovaranju i pripadajućeg iznosa sredstava za hladni pogon utvrđenog u skladu s člankom 97. Odluke o ugovaranju.

Članak 38.

Posebni standard primjenjuje se na timove iz članka 33., 34., 35., i 36. ove Odluke.

Dodatna sredstva za timove iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se na način da iznos novčanih sredstava pojedinog tima za hladni pogon obračuna s jednim od sljedećih koeficijenata: 0,2; 0,1.

5. HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Članak 39.

Posebni standard primjenjuje se na županijske zavode za javno zdravstvo u županijama u kojima je prosječna gustoća stanovnika na km2 manja od 50.

Dodatna sredstva za županijske zavode za javno zdravstvo iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se na način da se pripadajući godišnji iznos novčanih sredstava, utvrđen prema broju stanovnika u županiji, obračuna s koeficijentom 0,1.

Članak 40.

Posebni standard primjenjuje se i na županijske zavode za javno zdravstvo koji provode higijensko-epidemiološku zdravstvenu zaštitu na hrvatskim otocima.

Dodatna sredstva za županijske zavode za javno zdravstvo iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se na način da se pripadajući godišnji iznos novčanih sredstava, utvrđen prema broju stanovnika na hrvatskim otocima, obračuna s koeficijentom 0,1.

6. PREVENTIVNO-ODGOJNE MJERE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŠKOLSKE DJECE I STUDENATA

Članak 41.

Posebni standard primjenjuje se na županijske zavode za javno zdravstvo koji su uz uvjet ispunjenog kadrovskog normativa, a u okviru broja timova utvrđenog Mrežom iz opravdanih razloga uspostavili dodatni tim.

Dodatna sredstva za županijske zavode za javno zdravstvo iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se kao iznos novčanih sredstava za taj tim.

Članak 42.

Posebni standard primjenjuje se na županijske zavode za javno zdravstvo koji provode preventivno-odgojne mjere u školskim ustanovama udaljenim više od 20 km od sjedišta tima.

Dodatna sredstva za županijske zavode za javno zdravstvo iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se na način da se pripadajući godišnji iznos novčanih sredstava, utvrđen prema broju osiguranih osoba u školama iz stavka 1. ovog članka, obračuna s koeficijentom 0,1.

Članak 43.

Posebni standard primjenjuje se na županijske zavode za javno zdravstvo koji u značajnijoj mjeri provode preventivno-odgojne mjere zdravstvene zaštite školske djece i studenata na hrvatskim otocima.

Dodatna sredstva za županijske zavode za javno zdravstvo iz stavka 1. ovog članka, utvrđuje posebno povjerenstvo iz članka 2. ove Odluke ovisno o objektivnom stanju, a prema lokaciji tima, veličini područja koji pokriva i broju škola za koje tim skrbi.

Članak 44.

Odredbe članka 42. i 43. ove Odluke ne mogu se primjenjivati kumulativno.

7. PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Članak 45.

Posebni standard primjenjuje se na domove zdravlja, odnosno organizacijske jedinice doma zdravlja na području kojih je prosječan broj stanovnika na km2 manji od 30.

Uz ispunjenje kadrovskog normativa, dodatna sredstva za dom zdravlja iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se kao razlika sredstava prema stvarnom broju stanovnika na području doma zdravlja, odnosno organizacijske jedinice županijskog doma zdravlja i standardnog broja stanovnika s obzirom na broj potrebnih stručnih prvostupnika/prvostupnica sestrinstva, ali ne više od razlike do jednog punog standardnog tima.

Članak 46.

Posebni standard primjenjuje se na domove zdravlja koji su na specifičnom području unutar doma zdravlja, odnosno organizacijske jedinice doma zdravlja iz opravdanih razloga uspostavili patronažni tim koji provodi patronažnu zdravstvenu zaštitu samo za to područje.

Dodatna sredstva za dom zdravlja iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se kao razlika godišnje novčane vrijednosti standardnog tima utvrđenog u članku 94. Odluke o ugovaranju i stvarno pripadajućih sredstava s obzirom na broj stanovnika na tom području.

Članak 47.

Odredbe članaka 45. i 46. ove Odluke ne mogu se primjenjivati kumulativno.

8. PRIMARNA LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

Članak 48.

Posebni standard primjenjuje se na medicinsko-biokemijske timove kojima gravitira do 16.250 osiguranih osoba.

Dodatna sredstva za laboratorij iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se kao razlika godišnjeg novčanog iznosa od 550.085,61 kn i pripadajućeg godišnjeg iznosa novčanih sredstava.

Članak 49.

Posebni standard primjenjuje se na medicinsko-biokemijske laboratorije na hrvatskim otocima koji zbrinjavaju više od 16250, a manje od 20400 osiguranih osoba.

Dodatna sredstva za laboratorije iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se kao razlika godišnje novčane vrijednost 1/2 standardnog tima i pripadajućeg godišnjeg iznosa novčanih sredstava.

Članak 50.

Posebni standard primjenjuje se i na dislocirane jedinice medicinsko-biokemijskih laboratorija u kojima postoji zaposleni laboratorijski radnik, uz uvjet da je zadovoljeno i mjerilo teže zemljopisne i prometne izoliranosti, kao i veće udaljenosti od sjedišta matičnog medicinsko-biokemijskog laboratorija.

Dodatna sredstva za medicinsko-biokemijski laboratorij iz stavka 1. ovog članka utvrđuje posebno povjerenstvo iz članka 2. ove Odluke.

Članak 51.

Posebni standard utvrđen u članku 48., 49. i 50. ne primjenjuje se na medicinsko-biokemijske timove koji nemaju zaposlenog magistra medicinske biokemije na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu s važećom licencom.

9. ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI

Članak 52.

Posebni standard i mjerila za ugovaranje zdravstvene njege u kući na pojedinim područjima Republike Hrvatske utvrđuje posebno povjerenstvo iz članka 2. ove Odluke.

10. SANITETSKI PRIJEVOZ

Članak 53.

Posebni standard primjenjuje se na domove zdravlja, zavode za hitnu medicinu, odnosno ustanove za zdravstvenu skrb koji su uz uvjet ispunjenog kadrovskog normativa iz opravdanih razloga uspostavili dodatne timove.

Posebni standard iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se kao iznos dodatnih sredstava.

Dodatna sredstva iz stavka 2. ovog članka utvrđuju se kao iznos novčanih sredstava za te timove.

Članak 54.

Posebni standard i mjerila za ugovaranje sanitetskog prijevoza na pojedinim područjima Republike Hrvatske utvrđuje posebno povjerenstvo iz članka 2. ove Odluke.

II. SEKUNDARNA I TERCIJARNA RAZINA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

Članak 55.

Posebni standard primjenjuje se za timove koji provode specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu na hrvatskim otocima.

Dodatna sredstava za timove iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se kao razlika izvršene zdravstvene zaštite prema ispostavljenim i zaprimljenim računima obračunatim prema broju bodova iz Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi, te cijeni boda za izvanbolničku specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i mjesečnog iznosa sredstava u visini novčanog ekvivalenta od 3.695 bodova obračunatog prema važećoj cijeni boda za izvanbolničku specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu umanjenog za iznos sudjelovanja osigurane osobe utvrđenog prema zaprimljenim računima.

Članak 56.

Posebni standard primjenjuje se na ugovorne zdravstvene ustanove koje provode liječenje hemodijalizom na hrvatskim otocima za 1-4 osigurane osobe.

Dodatna sredstava za ugovorne zdravstvene ustanove iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se na način da se cijena postupka hemodijalize utvrđena u Tablici 2.2. iz članka 99. Odluke o ugovaranju za hemodijalizu u izvanbolničkim centrima uvećava za 100%.

Članak 57.

Posebni standard primjenjuje se na ugovorne zdravstvene ustanove koje provode liječenje hemodijalizom na hrvatskim otocima za 5-8 osiguranih osoba.

Dodatna sredstava za ugovorne zdravstvene ustanove iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se na način da se cijena postupka hemodijalize utvrđena u Tablici 2.2. iz članka 99. Odluke o ugovaranju za hemodijalizu u izvanbolničkim centrima uvećava za 60%.

Članak 58.

Posebni standard primjenjuje se na ugovorne zdravstvene ustanove koje provode liječenje hemodijalizom na hrvatskim otocima za 9-12 osiguranih osoba.

Dodatna sredstava za ugovorne zdravstvene ustanove iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se na način da se cijena postupka hemodijalize utvrđena u Tablici 2.2. iz članka 99. Odluke o ugovaranju za hemodijalizu u izvanbolničkim centrima uvećava za 30%.

Članak 59.

Posebni standard primjenjuje se na ugovorne zdravstvene ustanove koje provode liječenje hemodijalizom na hrvatskim otocima za više od 12 osiguranih osoba.

Dodatna sredstva za ugovorne zdravstvene ustanove iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se kao razlika cijene za hemodijalizu u izvanbolničkim centrima i cijene za hemodijalizu u bolničkim centrima utvrđenih u Tablici 2.2. iz članka 99. Odluke o ugovaranju.

Članak 60.

Posebni standard primjenjuje se na ugovorne bolničke zdravstvene ustanove koje provode liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti kod kojih je zadovoljeno jedno od mjerila iz članka 9. ove Odluke.

Dodatna sredstva iz stavka 1. ovog članka utvrđuje posebno povjerenstvo iz članka 2. ove Odluke.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 61.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 38/13., 99/13. i 128/13.).

Članak 62.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 025-04/13-01/392

Urbroj: 338-01-01-13-1

Zagreb, 19. prosinca 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.