Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima

NN 157/2013 (24.12.2013.), Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima

HRVATSKI SABOR

3291

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRIKUPLJANJA, OBRADI, POVEZIVANJU, KORIŠTENJU U RAZMJENI PODATAKA O PRIMICIMA I JAVNIM DAVANJIMA PO OSIGURANICIMA

Proglašavam Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. prosinca 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/301

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 18. prosinca 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O PRIKUPLJANJU, OBRADI, POVEZIVANJU, KORIŠTENJU I RAZMJENI PODATAKA O PRIMICIMA I JAVNIM DAVANJIMA PO OSIGURANICIMA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje prikupljanje i obrada podataka putem jedinstvenog obrasca – Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (u daljnjem tekstu: Obrazac JOPPD) o primicima, te s njima povezanim obračunanim i uplaćenim javnim davanjima po osiguranicima, povezivanje, razmjena i korištenje podataka između nositelja prikupljanja podataka i drugih javnopravnih tijela.

(2) Posebni propisi u smislu ovoga Zakona su Zakon o porezu na dohodak, Zakon o doprinosima, Pravilnik o porezu na dohodak i Pravilnik o doprinosima.

(3) Javna davanja u smislu ovoga Zakona su davanja koja se sukladno posebnim propisima prikupljaju putem Obrasca JOPPD.

II. NOSITELJI PRIKUPLJANJA PODATAKA

Članak 2.

(1) Nositelji prikupljanja podataka na temelju ovoga Zakona su Ministarstvo financija, Porezna uprava i Središnji registar osiguranika (u daljnjem tekstu: REGOS).

(2) Podatke iz članka 5. ovoga Zakona nositelji prikupljanja podataka zaprimaju pod istim uvjetima te koriste za potrebe iz svog djelokruga, sukladno posebnim propisima iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona, Zakona o Poreznoj upravi te zakona kojima se propisuju ovlasti i poslovi iz djelokruga REGOS-a.

III. OBRADA PODATAKA

Članak 3.

(1) Radi obrade podataka iz Obrasca JOPPD javnopravna tijela dužna su nositeljima prikupljanja podataka omogućiti uvid i preuzimanje podataka iz registara i evidencija te državnih matica koje vode.

(2) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dužan je nositeljima prikupljanja podataka osigurati podatke o obveznicima doprinosa, osiguranicima te početku i prestanku statusa u osiguranju.

Članak 4.

(1) Obveznici podnošenja podataka na Obrascu JOPPD su svi obveznici obračuna javnih davanja i isplatitelji primitaka te ostali obveznici kako je propisano posebnim propisima.

(2) Za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja, podatke o razdoblju, osnovici i mjesečnom iznosu doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja u formi Obrasca JOPPD evidentira u sustav Ministarstvo financija, Porezna uprava.

(3) Za obveze javnih davanja utvrđene u postupku poreznog nadzora obveznika podnošenja podataka u formi Obrasca JOPPD evidentira u sustav Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Članak 5.

Na Obrascu JOPPD, koji se sastoji od stranice A i stranice B, čiji je oblik, sadržaj, rokovi te način dostavljanja propisan posebnim propisima, prikupljaju se podaci o podnositelju izvješća, obvezniku plaćanja, osiguranicima i stjecateljima primitaka, vrstama i iznosima primitaka, razdoblju za koje se obveza doprinosa obračunava ili primitak isplaćuje, obračunanim iznosima javnih davanja, te ostali podaci.

Članak 6.

(1) Nositelji prikupljanja podataka zaprimaju sve podatke iz Obrazaca JOPPD putem sustava ePorezna.

(2) Nakon zaprimanja podataka iz stavka. 1. ovoga članka nositelji prikupljanja podataka provode kontrolu formalne, matematičke i logičke ispravnosti podataka iz zaprimljenog Obrasca JOPPD te ako je Obrazac JOPPD formalno, matematički i logički ispravan, preuzimaju podatke u svoje informacijske sustave.

Članak 7.

REGOS u realnom vremenu preuzima u svoj informacijski sustav sljedeće podatke:

a) Sa stranice A Obrasca JOPPD:

– dan Obrasca JOPPD

– oznaku izvješća

– vrstu izvješća

– podatke o podnositelju izvješća: naziv/ime i prezime, adresa, adresa elektroničke pošte, OIB i oznaka podnositelja

– podatke o obvezniku plaćanja: naziv/ime i prezime, adresa, adresa elektroničke pošte i OIB

– broj osoba za koje se podnosi izvješće

– broj redaka na popisu pojedinačnih obračuna

– ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi radnog odnosa

– ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi drugog dohotka

– ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi poduzetničke plaće

– ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima

– ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobe osigurane u određenim okolnostima

– ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem

– ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi radnog odnosa

– ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi drugog dohotka

– ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi poduzetničke plaće

– ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima

– ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem

– uplaćena kamata za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

– datum primitka obrasca

– ime i prezime osobe koja je sastavila izvješće.

b) Sa stranice B Obrasca JOPPD:

– OIB podnositelja izvješća

– oznaku izvješća

– vrstu izvješća

– redni broj stranice B

– redni broj retka

– šifru općine/grada prebivališta/boravišta

– šifru općine/grada rada

– OIB stjecatelja/osiguranika

– ime i prezime stjecatelja/osiguranika

– oznaku primitka/obveze doprinosa

– obvezu dodatnog doprinosa mirovinskog osiguranja za staž osiguranja s povećanim trajanjem

– oznaku prvog/zadnjeg mjeseca u osiguranju po istoj osnovi

– oznaku punog/nepunog radnog vremena ili rada s polovicom radnog vremena

– sate rada

– razdoblje obračuna od

– razdoblje obračuna do

– iznos primitka

– osnovicu za obračun doprinosa

– doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem generacijske solidarnosti

– doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje

– dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje ne temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja s povećanim trajanjem

– dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje ne temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem

– izdatak – uplaćeni doprinos za mirovinsko osiguranje

– oznaku načina isplate

– obračunani primitak od nesamostalnog rada (plaća).

Članak 8.

Informaciju o Obrascima JOPPD koji nisu zadovoljili kontrolu formalne, logičke ili matematičke ispravnosti, a u kojima su iskazani podaci iz članka 7. ovoga Zakona REGOS zaprima u realnom vremenu.

Članak 9.

Tijelo državne uprave nadležno za poslove državne riznice će nositeljima prikupljanja podataka, sukladno njihovim nadležnostima, elektroničkim putem dostavljati podatke o uplaćenim javnim davanjima za potrebe povezivanja podataka o obračunanim i uplaćenim javnim davanjima po osiguranicima.

IV. POVEZIVANJE PODATAKA

Članak 10.

(1) Povezivanje podataka su radnje kojima se povezuju podaci o obračunanim javnim davanjima na Obrascu JOPPD s podacima o uplatama javnih davanja iz članka 9. ovoga Zakona po osiguranicima/stjecateljima primitka, odnosno poreznim obveznicima.

(2) Ministarstvo financija, Porezna uprava će poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljati za sve vrste javnih davanja osim javnih davanja iz stavka 3. ovoga članka.

(3) REGOS će poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljati za sljedeće vrste javnih davanja:

– doprinosi za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti

– doprinosi za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje.

Članak 11.

(1) Povezivanje podataka prikupljenih temeljem ovoga Zakona obavlja se prema vrstama primitaka iz Obrasca JOPPD s podacima o uplaćenim javnim davanjima za istog obveznika i istu vrstu primitka.

(2) Osnova za povezivanje podataka iz Obrasca JOPPD o obračunanim doprinosima s podacima o pripadajućim uplatama su:

– OIB podnositelja izvješća, odnosno obveznika plaćanja

– oznaka Izvješća iz Obrasca JOPPD i naloga za plaćanje

– vrsta javnog davanja iz Obrasca JOPPD i naloga za plaćanje.

(3) Ako je podatak o zaduženju iz Obrasca JOPPD po pojedinoj vrsti primitka za određenog podnositelja izvješća, odnosno obveznika plaćanja istovjetan uplaćenom iznosu javnog davanja, Obrazac JOPPD se evidentira kao povezan u cijelosti i uplaćeni iznos raspoređuje se po osiguranicima ili stjecateljima primitka prema podatku iz Obrasca JOPPD.

(4) Ako je podatak o zaduženju iz Obrasca JOPPD po pojedinoj vrsti primitka za određenog podnositelja izvješća, odnosno obveznika plaćanja veći od uplaćenog iznosa javnog davanja za tu vrstu primitka, uplaćeni iznos javnog davanja proporcionalno se raspoređuje po osiguranicima ili stjecateljima primitka prema podacima iz Obrasca JOPPD, a Obrazac JOPPD se evidentira kao djelomično povezan. U tom slučaju će Ministarstvo financija, Porezna uprava pozvati obveznika plaćanja na plaćanje javnih davanja sukladno posebnom propisu.

(5) Ako je podatak o zaduženju iz Obrasca JOPPD po pojedinoj vrsti primitka za određenog podnositelja izvješća, odnosno obveznika plaćanja manji od uplaćenog iznosa javnog davanja za tu vrstu primitka, Obrazac JOPPD se evidentira kao povezan u cijelosti.

(6) Preplaćeni iznosi javnih davanja po pojedinim vrstama evidentiraju se kao nepovezane uplate, o kojima se izvješćuje obveznika preplaćenih javnih davanja i poziva da postupi sukladno odredbi članka 14. ovoga Zakona.

(7) Ako je po nekom Obrascu JOPPD povećan iznos zaduženja zbog podnošenja dopunjujućeg Obrasca JOPPD ili ispravka podatka za pojedinog osiguranika kojem se povećava zaduženje u odnosu na izvorni Obrazac JOPPD, svaka sljedeća uplata raspoređuje se proporcionalno udjelu iznosa nepodmirenog zaduženja po osiguraniku u ukupnom iznosu nepodmirenog iznosa zaduženja. Iznos uplata koje su već prije povezane i raspoređene po osiguranicima ili stjecateljima primitka temeljem tadašnjeg udjela u ukupnom zaduženju se ne mijenja.

Članak 12.

(1) Nositelji prikupljanja podatka dužni su ustrojiti i voditi evidenciju nepovezanih obračunanih obveza javnih davanja i evidenciju nepovezanih uplata javnih davanja iz članka 10. ovoga Zakona te podnositelju izvješća, odnosno obvezniku plaćanja omogućiti dostupnost podacima iz evidencije nepovezanih uplata javnih davanja.

(2) Za uplaćena sredstva doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje u vezi prijenosa sredstava na privremeni račun i prosljeđivanja povezanih iznosa doprinosa u obvezne mirovinske fondove i društva primjenjuju se odredbe propisa koji uređuju sustav individualne kapitalizirane štednje.

Članak 13.

(1) Ako podnositelj izvješća, odnosno obveznik plaćanja naknadno utvrdi da su podaci na već podnesenim ispravnim obrascima JOPPD netočni, obvezan je, u skladu s posebnim propisima, izvršiti ispravak tih podataka ili dopunu ako utvrdi da nisu iskazani podaci za sve osiguranike/stjecatelje primitka.

(2) Ispravak podatka o doprinosu za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje kojim se zaduženje iz ispravnog obrasca umanjuje ne provodi se ako je osobni račun člana obveznog mirovinskog fonda zatvoren.

Članak 14.

(1) Ako podnositelj izvješća, odnosno obveznik plaćanja naknadno utvrdi da su podaci o izvršenim uplatama javnih davanja neispravni, odnosno da se nepovezana uplata javnih davanja odnosi na više uplaćeni iznos javnih davanja, podnosi zahtjev za povezivanjem podataka, odnosno zahtjev za povrat više uplaćenog iznosa javnih davanja. Ako zahtjev za povrat više uplaćenog iznosa javnih davanja bude odbijen, podnositelj ima pravo podnijeti žalbu sukladno posebnom propisu.

(2) Zahtjevi iz stavka 1. ovoga članka podnose se putem sustava ePorezna.

(3) Podnositelji izvješća koji Obrazac JOPPD, sukladno posebnim propisima podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi putem ispostava Porezne uprave, mogu zahtjev za ispravak podataka, odnosno zahtjev za povrat podnositi u pisanom obliku.

(4) Zahtjev za povezivanje podataka, odnosno zahtjev za povrat zaprimljen na način iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo financija, Porezna uprava unosi u sustav ePorezna.

(5) Zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka vezane uz povezivanje i povrat doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja REGOS će u realnom vremenu preuzimati iz sustava ePorezna u svoj informacijski sustav.

(6) REGOS će provesti kontrolu i povezivanje podataka iz zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka s prethodno evidentiranom obračunanom obvezom doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja, a za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje i utvrditi status uplaćenih sredstava doprinosa koja se mogu nalaziti:

– na prolaznom računu

– na privremenom računu i

– na osobnom računu osiguranika ili

– mogu biti isplaćena zakonskom primatelju.

V. RAZMJENA I KORIŠTENJE PODATAKA

Članak 15.

(1) REGOS će podatke o povezanim uplatama doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi i učiniti dostupnim jedinstvenom sustavu za razmjenu podataka (OIB sustavu).

(2) Ministarstvo financija, Porezna uprava će podatke o povezanim uplatama doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za zapošljavanje učiniti dostupnim REGOS-u putem jedinstvenog sustava za razmjenu podataka (OIB sustava).

Članak 16.

(1) Nositeljima prikupljanja podataka i javnopravnim tijelima, tijelima sudbene vlasti i drugim korisnicima, kada su isti za to ovlašteni propisom, ili imaju suglasnost osobe na koju se ti podaci odnose, a potrebni su za obavljanje poslova iz njihova djelokruga, podaci će biti dostupni putem jedinstvenog sustava za razmjenu podataka (OIB sustava).

(2) Podaci se mogu koristiti za statistička istraživanja i druge svrhe na način koji ne omogućuje prepoznavanje obveznika ili osiguranika i druge osobe na koje se podaci odnose.

VI. PREKRŠAJNA ODREDBA

Članak 17.

(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava kaznit će:

– obveznika podnošenja podataka – pravnu osobu za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 50.000,00 kuna ako ne dostavi podatke iz članka 5. ovoga Zakona na Obrascu JOPPD u rokovima podnošenja koji su propisani posebnim propisom

– obveznika podnošenja podataka – fizičku osobu za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 20.000,00 kuna ako ne dostavi podatke iz članka 5. ovoga Zakona na Obrascu JOPPD u rokovima podnošenja koji su propisani posebnim propisom.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 20.000,00 kuna.

(3) Na prekršajni postupak koje vodi porezno tijelo za prekršaje propisane stavcima 1. i 2. ovoga članka na ogovarajući se način primjenjuju odredbe Općeg poreznog zakona.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

(1) Na obveze podnošenja podataka o obveznim doprinosima za mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i zapošljavanje, porezu na dohodak od nesamostalnog rada i samostalne djelatnosti i prirezu porezu na dohodak od nesamostalnog rada i samostalne djelatnosti te podataka o njihovim uplatama, nastale od 1. siječnja 2002. do 31. prosinca 2004., primjenjuju se zaključno do 31. prosinca 2014. odredbe Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 114/01. i 153/02.) i provedbenih propisa donesenih na temelju toga Zakona.

(2) Na obveze podnošenja podataka o doprinosima za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje te podatke o njihovim uplatama, nastale od 1. siječnja 2005. do 31. prosinca 2013., primjenjuju se zaključno do 31. prosinca 2014. odredbe Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (»Narodne novine«, br. 177/04. i 90/11.) i provedbenih propisa donesenih na temelju toga Zakona.

(3) Na obveze podnošenja podataka o doprinosima za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje te podatke o njihovim uplatama, nastale nakon 1. siječnja 2014. primjenjuje se ovaj Zakon.

Članak 19.

Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (»Narodne novine«, br. 177/04. i 90/11.) prestaje važiti 1. siječnja 2015.

Članak 20.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014.

Klasa: 022-03/13-01/196

Zagreb, 13. prosinca 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.