Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona

NN 157/2013 (24.12.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona

HRVATSKI SABOR

3294

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PREKRŠAJNOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. prosinca 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/304

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 18. prosinca 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PREKRŠAJNOG ZAKONA

Članak 1.

U Prekršajnom zakonu (»Narodne novine«, br. 107/07. i 39/13.) u članku 1.a iza podstavka 2. umjesto točke stavlja se zarez i dodaje podstavak 3. koji glasi:

»– Okvirnom odlukom Vijeća 2002/946/PUP od 28. studenoga 2002. o jačanju kaznenog okvira s ciljem sprječavanja olakšavanja neovlaštenog ulaska, tranzita i boravka.«.

Članak 2.

U članku 50. stavku 3. iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »i stavka 2.«, iza riječi: »dvije godine« stavlja se točka, a drugi dio rečenice briše se.

Članak 3.

U članku 76.a iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Ministar nadležan za pravosuđe u suradnji s ministrom nadležnim za financije pravilnikom će urediti način postupanja s oduzetim predmetima u prekršajnim postupcima koji su postali vlasništvo Republike Hrvatske.«.

Članak 4.

U članku 135. stavku 1. iza riječi: »nasilje u obitelji« stavlja se zarez i dodaju riječi: »prekršaju vezanom za sprječavanje nereda na sportskim natjecanjima«.

Članak 5.

U članku 152. stavku 4. zadnja rečenica briše se.

Članak 6.

U članku 152.j stavku 1. točke 3., 4., 5. i 6. brišu se.

Članak 7.

Naslov iznad članka 152.k mijenja se i glasi: »Registar neplaćenih kazni«.

U članku 152.k stavku 2. riječi: »sud i drugo tijelo koje je donijelo odluku obavijestit će o tome Registar« zamjenjuju se riječima: »bez odgode će se o tome obavijestiti Registar«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

Članak 8.

U članku 160. stavku 2. točki 4. riječi: »matični broj« zamjenjuju se riječima: »osobni identifikacijski broj«.

Članak 9.

U članku 171. stavku 1. riječi: »matični broj građana Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »osobni identifikacijski broj«, a riječi: »čime se zanima« zamjenjuju se s riječju: »zanimanje«.

Članak 10.

U članku 207. iza riječi: »žalbu« dodaju se riječi: »ili po službenoj dužnosti«.

Članak 11.

U članku 238. stavku 8. uvodna rečenica se mijenja i glasi:

»Rješavajući o žalbi protiv rješenja o odbačaju prigovora nadležni sud rješenjem može:«.

Članak 12.

U članku 239. stavku 2. riječi: »članka 109. stavaka 1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »članka 109. stavka 1. točaka 1. i 2.«.

Članak 13.

U članku 244. stavku 2. riječi: »kazne ili troškova postupka« zamjenjuju se riječima: »sankcije iz članka 239. stavka 4. ovog Zakona«, a riječi: »kazni ili troškovima postupka« zamjenjuju se riječima: »sankciji iz članka 239. stavka 4. ovog Zakona«.

Članak 14.

U članku 245. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Smatrat će se da je novčana kazna iz stavka 1. ovog članka naplaćena na mjestu počinjenja prekršaja ako počinitelj prekršaja nije u trenutku kada je zatečen na mjestu počinjenja prekršaja u mogućnosti platiti novčanu kaznu, a istu plati u roku od tri dana te dokaz o izvršenoj uplati dostavi tijelu koje je utvrdilo prekršaj. Na isti se način može naplatiti i trošak utvrđenja prekršaja putem tehničkih uređaja.

(3) Smatrat će se da je novčana kazna iz stavka 1. ovog članka naplaćena na mjestu počinjenja prekršaja ako počinitelj prekršaja nije utvrđen u trenutku počinjenja prekršaja ili nije zatečen na mjestu počinjenja prekršaja, a novčanu kaznu plati u roku od tri dana od primitka obavijesti o prekršaju te dokaz o izvršenoj uplati dostavi tijelu koje je utvrdilo prekršaj. Na isti se način može naplatiti i trošak utvrđenja prekršaja putem tehničkih uređaja.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 4. i 5.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 6. riječi: »stavku 1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »stavku 1., 2., 3 i 4.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 7.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 8. riječi: »stavku 1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »stavku 1., 2., 3. i 4.«.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 9. riječi: »stavku 6.« zamjenjuju se riječima »stavku 8.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Nadležni ministri su dužni donijeti pravilnik iz članka 3. ovoga Zakona u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 16.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014.

Klasa: 022-03/13-01/309

Zagreb, 13. prosinca 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.