Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

NN 157/2013 (24.12.2013.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

HRVATSKI SABOR

3296

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. prosinca 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/306

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 18. prosinca 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 69/99., 151/03., 157/03., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12. i 136/12.) u članku 114. stavku 11. točka se zamjenjuje zarezom te se dodaju riječi: »a na zastaru se primjenjuju odredbe Općeg poreznog zakona.«.

Članak 2.

U članku 19. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 136/12.) riječi: »31. prosinca 2013.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2014.«.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/306

Zagreb, 13. prosinca 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.